rnRSFTI Een school voor iedereen J Winkelsluiting te Breskens DEZWARTEVLEK n 11 ui cm nil if UUWcNUIJH Jj i>S OOSTBURG ROZENOORD De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 410 Vrijdag 28 NOV. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Versehijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij on» te bevragen", 10 cent extra Mohammed, de stichter van de Is- lamietische godsdienst, ging in zijn tijd door voor een groot profeet en hij dikte dat graag aan door indrukwek kende demonstraties. Naar men zegt, lukte dat niet altijd en moet het ge beurd zijn, dat hij tijdens een wande ling zei„Laat die berg naar mij toe komen". Zijn metgezellen wachtten met spanning, maar de berg bewoog zich niet. Toen sprak Mohammed: „Die berg is lui, hij wil niet; laat ons dan maar naar h m toegaan 1" Voorwaar onder dergelijke omstan digheden een verstandig besluit We dachten hieraan, toen we boven staande foto bekeken, die in Bombay is gemaakt, in een stil straatje van de grauwe buitenwijken. Moeders met kinderen en wat opgeschoten jongens volgen er een cursus via de radio, terwijl een afgevaardigde van de Op voedkundige Afdeling der Verenigde Naties, in hun eigen taal toelichtingen geeft en opwekt tot het houden van een discussie. Ze wilden niet naar de school ko men, welnu, dan komt de school naar hen; de toegang is vrij 1 (J. P. de Klerk). Van verschillende zijden werd ons gevraagd, hoe het nu stond met de winkelsluiting te Breskens. Aan de hand van de ons ten dienste staande gegevens, laten wij hier enkele bepa lingen volgen. De Winkelsluitingswet gaat van de gedachte uit, dat elke winkel op werk dagen geopend mag zijn van 5.00 tot 18.00 uur, terwijl des Zondags de winkel de gehele dag gesloten moet zijn. De Gemeenteraad kan bepalen, dat de winkels een langere tijd geopend kunnen zijn en dat is in Breskens het geval. De Gemeenteraad van Breskens heeft in haar vergadering van 10 Nov. j.l. een andere regeling vastgesteld. Zo is het van 1 October tot 15 Mei op werkdagen toegestaan, dat winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak boe ken, strandartikelen, souvenirs, foto artikelen, eet- of rookwaren plegen te FEUILLETON 33. door NIEK VAN DER ZWAAN. Wijnandse las het schrijven rustig door. Het was een verzoek, om mede te delen, of de uitgever zijn manuscript wilde drukken, dat hij al drie maanden geleden had toegezonden. „Mij niets van bekend," antwoordde hij. „Ik heb het tenminste nooit in mijn vingers gehad. Waarom stuurt die kerel het niet aangetekend? Nu is het misschien zoekgeraakt bij de post Antwoord hem maar dat we het niet ontvangen hebben". Hij schoof de brief naar haar terug. „Anders nog iets bijzonders?" „Enkele nabestellingen," antwoordde ze, „maar die kunnen meteen uitge voerd worden. Van de gevraagde ro mans hebben we nog voldoende in voorraad". 's Middags na het eten verkleedde Wijnandse zich en ging met de trein naar Utrecht. In de stad nam hij een worden verkocht, voor zover het ver koop en de aflevering van deze waren betreft, geopend mogen zijn van 5.00 tot 20.00 uur. De overige winkels mo gen alleen op Zaterdag tot 19.00 uur geopend zijn en dienen dus op de an dere werkdagen om 18.00 uur geslo ten te worden. Daar de Gemeenteraad van Breskens zich ten volle bewust is om het vreemdelingenverkeer aan te trekken, heeft zij bovendien nog be paald, dat de winkels, waar de zo juist genoemde waren, zoals boeken, strandartikelen, enz. worden verkocht, op Zondag geopend mogen zijn van 8.00 tot 20.00 uur. Ook weer, voor zover betreft de verkoop en de afle vering van die waren. Uit het bovenstaande blijkt dus, dat winkels, waar b.v. schoenen, textiel, ijzerwaren, naaimachines, enz. worden verkocht, om 18.00 uur gesloten moe ten worden en alleen op Zaterdag tot 19.00 uur geopend mogen zijn. Voor wat betreft de winkels die na 18.00 uur geopend mogen blijven, wordt op taxi naar het ouderlijk huis. Hij was blij weer eens zijn moeder te kunnen zien, maar betrapte er zich op, dat hij nog meer verheugd was, mevrouw Nieland te ontmoeten. Nadat hij zijn moeder begroet had en met haar theedronk, stond hij op en liet het nieuwe dienstmeisje belet vragen bij mevrouw Nieland, die nu het voorste gedeelte van de woning tot haar domein had. Even later betrad hij de gezellige voorkamer. Mevrouw Nieland kwam met een lach op haar gezicht hem te gemoet. Hij drukte zacht haar fraai ge vormde hand en voelde zich, als altijd, in haar nabijheid verward. Wonderlijk, zoals hij altijd naar haar handen moest kijken. Wat een weldaad zou het zijn, als hij 's avonds, als hij vermoeid van zijn werk thuiskomend, deze handen over zijn voorhoofd zou kunnen voe len, om zijn hals Hij nam bij de helder brandende haard plaats en stak een sigaret op. „Ziezo," zei hij, languit zittend, „ver telt U nu maar eens, wat er aan de hand is". J? MEDISCHE L jV j Langestraat 38 a <5> u u n u Ju 1 J gemerkt, dat alleen de genoemde goe deren in die tijd, dus van 18.00 tot 20.00 uur en op Zaterdag van 19 00 tot 20.00 uur, mogen worden verkocht en afgeleverd. Ken souvenir mag tot 20.00 uur verkocht worden, doch in dezelfde winkel mogen na 18.00 uur, des Zaterdags van 19.00 uur, b.v. geen gummilaarzen worden verkocht en af geleverd. Hetzelfde geldt voor de Zon dag, zodat op die dag alleen boeken strandartikelen, enz. mogen worden verkocht en afgeleverd. In het kort samengevat blijkt dus, dat alle winkels na 18.00 uur, op Za terdag na 19.00 uur en op Zondag de gehele dag, gesloten moeten zijn. Al leen de winkels, waar uitsluitend of in hoofdzaak boeken, strandartikelen, sou venirs, foto-artikelen, eet- of rookwaren plegen te worden verkocht, mogen tot 20.00 uur geopend zijn. Bovendien mogen deze winkels op Zondag van 8.00 tot 20.00 uur geopend zijn, welke regeling het gehele jaar van kracht is. Bovenstaande regeling geldt van 1 October tot 15 Mei. De regeling, gel dig van 15 Mei tot 1 October, staat alleen toe, dat alle winkels op werk dagen tot 19.00 uur geopend zijn en de winkels, waar boeken, strandartike len, enz. worden verkocht, op werk dagen tot 21.00 uur mogen verkopen. Het zal voor de huismoeders en an dere koopsters en kopers het beste zijn om hun boodschappen voor de sluitingstijd van de winkels in te slaan. Zij hebben dan de avond vrij en kun nen deze met en in hun gezin door brengen. Ook de winkeliers stellen het op hoge prijs, dat ook zij de avond uren naar believen kunnen doorbren gen en zij zullen zich nog meer in spannen om de klanten de beste service te geven. Klant en winkelier kunnen het elkan der gemakkelijk maken. Zorgt dat vrouwe Justitia werkloos toe kan zien tot voordeel van winke lier en klant. Ds winkelsluiting op ds fsestdagsn. Op grond van de nieuwe winkel sluitingswet mogen de winkels tot ne gen uur des avonds geopend zijn op de volgende dataZaterdag 29 No vember, Maandag 1 t/m Donderdag 4 December, Zaterdag 20 December, Maandag 22 t/m Woensdag 24 De cember, Woensdag 31 December. Gedurende het volgende half uur vertelde mevrouw Nieland van haar moeilijkheden, van de onwil tot wer ken der employé's, van de geringe op brengsten en van de politieke strubbe lingen. „Soms is het me te veel," besloot ze zuchtend. „Vroeger, toen Peet nog leefde, bemoeide ik me er niet mee. Hij was zo handig in die dingen. Nu sta ik er helemaal alleen voor. Ik wilde maar, dat ik alles voordelig van de hand kon doen. Doch daarvoor is momenteel geen kans Wijnandse keek haar even aan. Ze tuurde voor zich uit, door het raam naar een paar wielrijders, die passeer den. Hij wilde haar helpen, maar hoe zou hij het kunnen? Veel wilde hij zeggen, maar de woorden konden niet over zijn lippen komen. Het was, alsof er iets in hem stuitte, een sfeer, die hem weerhield te zeggen, wat eigenlijk op zijn lippen lag. Boven het dressoir hing een portret van Peet. Wijnandse voelde zich er door getrokken en onwillekeurig keek hij naar het gezicht van zijn gestorven Vorige verantwoording f 5338,06 Ds. Boere, Groede, van N. N. - 1, A. J. Ie Gr., Oostburg - 2,50 Ds. Blomaard, IJzendijke, van A. P. - 5, Totaal f 5346,56 Wij ontvingen bovendien melding van een zending goederen in natura van Schoondijke bij gelegenheid van de oogstdankdienst in de Herv. Kerk. Deze bracht op aardappelen, tarwe, erwten, bonen, boter, kaas, ontbijtkoek, koffie, thee, vet, rijst, meel, suiker, havermout en wat kleren. Ook uit Biervliet mochten wij wat kleren meenemen voor ons tehuis. Voor al deze giften en gaven en voor de warme belangstelling is het bestuur zeer gevoelig en dankbaar. Al regent het geen giften meer, voor het geen blijft druppelen zijn we toch erkentelijk. Iets moet ons van het hart. Het regent vooral in de laatste maanden wel collectes. Over de merites daarvan zullen we thans ons oordeel voorbe houden. Mogelijk dat we te zijner tijd er op terug komen. Sterk hebben we collectes voor Rozenoord gemist. Het moet toch mogelijk zijn daar verbete ring in te brengen. Kan er in elke gemeente soms een correspondent ge vonden worden, die de organisatie daarvan op zich zou kunnen en willen nemen Wil toch bedenken, dat wij te maken hebben met mensen, die buiten het productie-proces vallen. Onder hen vinden we de nouveaux- pauvres, oftewel de nieuwe armen, die bulten hun schuld de waarde van hun geld hebben zien verminderen. Het is juist voor hen, dat we durven vragen, want naar hen gaan onze zorgen in de eerste plaats uit. We zijn vol van goede voornemens en goeden wille, maar het geld is er bij nodig. Als onze voor lopige plannen werkelijkheid zouden worden is er ongeveer f 15000,mee gemoeid, die zonder bezwaar voor onze oudjes schreeuwende verbeteringen zou den brengen. Uw gedachten zijn thans gericht. Helpt met man en macht ons nog aan f 10.000,Laten we daar voor gezamenlijk blijven sparen, liefst niet te lang. Geloof op mijn gezag, dat al uw giften uitsluitend worden besteed aan het oude gedeelte, ten vriend. Was het een glimlach, die hij op zijn gelaat zag? Was het een aan moediging? Het leek, alsof Peet wilde zeggen„Ger, jongen, jij bent vroeger mijn beste vriend geweest. En nu ik er niet meer ben heb je getoond, dat je een vriend van mijn vrouw wilt zijn. Daarvoor dank ik je. Als je meer voor haar wilt zijn, heb je mijn toestem ming. Wees lief en goed voor haar, ze is het waard. Ze is een zeldzame schat Hij schudde even zijn hoofd, alsof hij zijn soezerijen van zich wilde af schudden. Zijn handen beefden nog steeds en stuntelig haalde hij zijn aan steker te voorschijn om een nieuwe sigaret aan te steken. Hij zuchtte, maar vermande zich. „Ik zal morgen eens naar Den Haag gaan en trachten of ik daar iets voor U ge daan kan krijgen. Voornamelijk de overschrijving van Uw geld. Dat wordt nu toch hoog tijd. En wat die interne moeilijkheden daar op Java betreft, ik zal ze eveneens bespreken, maar on der de huidige omstandigheden betwij fel ik, of er veel aan te doen zal zijn.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1