- en ar 12ft6 DEZWARTEVLEK De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 407 Vrijdag 7 NOV. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,— per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra -J "Bump" "Dip" "Uneven Road" "Route a surface inégale" "Rough Road" "Route défoncée" h- "x la 4 "Road Works" "Travaux" "Children" "Enfants" "Pedestrian Crossing" "Passage pour piétons" De Transportcom missie der Verenigde Naties te New-York heeft er bijna twee jaar overgedaan, doch thans zullen waarschijn lijk alle landen in stemmen met hun voor stel tot uitbreiding - resp. verbetering - van de internationaal gel dende aanwijzingen voor het verkeer. In de Nederlandse taal waarschuwen ne venstaande tekens, zo als die bij ons zullen voorkomen op de be kende ronde bordjes, als volgt (v.l.n.r.) Bovenste rij bollen weg; holle weg; oneffenheden; slechte weg; bewaakte overweg. Middelste rij werk in uitvoering; schoolkinderen; oversteekplaats; voetgangers; steile helling. Onderste rij wegvernauwing; smalle brug; stoplichten; maximum breedte 3 m.; max. hoogte andere te vermelden afmeting). '.'Level Crossing guardec by Gates" "Passage niveau muni <Je barrières" h "Dangerous Hill" "Descente" ou "Montée dangereuse" IN "Road narrows" "Chaussée rétrécie" "Narrow Bridge" "Pont ètroit" "Stop Sign ahead" "Narrow Clearance" "Attention, signal stop" Largeur Umitée" "Low Clearance" "Hauteur limitée" [2 ft. 6 inches (of een (J. P. d. K.) Van de weide naar de stal. Nu wij weer met rasse schreden het tijdstip naderen, waarop het vee in de stal wordt geplaatst, willen wij even stil staan bij een nieuwe mogelijkheid om onze dieren en de stal zindelijker te houden. Verschillende veehouders maken reeds gebruik van de zogenaamde staart- binder in de vorm van een touw, dat aan een looplijn is bevestigd. Dit lijkt een goede manier, maar er zijn enkele opvallende nadelen aan te wijzen. Een touw, op zichzelf al moeilijk te bevestigen, knelt spoedig en door het schuren en trekken van de dieren is het zeer wel mogelijk, dat wondjes ontstaan. Ook een combinatie van touw en leer is niet ideaal. Beide materialen hebben namelijk zeer te lijden van de dampen van urine-zuur. Toch wil men in ieder geval voor komen, dat het vuil door de zwiepende staart overal heen wordt geslagen, tot op de uiers toe. Het is ons verschillende malen ge bleken, dat de rubber staartbinder in dit geval een eenvoudige oplossing is. De grote elasticiteit van rubber geeft al direct een voorsprong op touw, dat rekbaarheid volkomen mist. Deze staartbinder heeft een speciaal gecon strueerde lus, waardoor afknellen van de staart niet voor kan komen. FEUILLETON 30. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Nou, zal ik Sinterklaas vragen, of hij U een electrische trein bezorgd?" vroeg ze, olijk lachend. „Op de zolder van de drukkerij is ruimte genoeg voor rails en zo". Hij schoot in een lach. „Zou een mooie bak zijn. Kwamen er klanten: Waar is mijnheer Wijnandse? O, die speelt op zolder met zijn spoortje Ze proestte het uit. „Ik geloof, dat ik in staat zou zijn om mee te spelen". Toen ze beiden hun inkopen betaald hadden, zei hij„Ben je klaar, of moet je nog naar andere winkels?" Bij het laatste knikte ze. „Wel, dan gaan we samen," stelde hij voor. „Is dat goed?" Haar gezicht betrok even. „De men sen begon ze aarzelend. „Ach, onzin," weerde hij af, „wat kan ons deze kletsgemeente schelen? Kom mee, we doen onze inkopen en Bij het liggen zal de koe geen last hebben van de staartbinder, omdat deze steeds voldoende meegeeft. De staartbinder wordt met één handgreep aan de loopring vastgehaakt en de band zelf kan op iedere lengte worder. afgesteld. Er zijn altijd nog veehoudsrs, die het opbinden van staarten overbodig vinden. Maar laat men zich de moeite eens getroosten tegelijk met het opstal len de staarten op te binden; dan zal men zien wat een profijt men daar van heeft. Enkele weken geleden heeft de Com missaris voor de Emigratie, de heer Haveman, al voor de microfoon ge zegd, dat Australië wat economische moeilijkheden had, maar zei hij, het dieptepunt is eigenlijk reeds gepasseerd. Hoe heeft de situatie zich verder ontwikkeld? Eén ding is zeker het gaat beter. Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat Australië de moeilijkheden de baas wordt. Ik zal U er een paar noemen. Het zakenleven en de export her stellen zich. De bouwactiviteit neemt toe, ook ten behoeve van handel en industrie. Buiten de steden Melbourne en Sydney is er geen sprake van werk loosheid. In de kleinere steden en op het gaan dan nog even een kopje koffie drinken in „De Roskam". Er is mu ziek „Samen winkelen vind ik best," ant woordde ze berustend, „maar we gaan niet naar „De Roskam". Dat zou op nieuw een aanleiding zijn om ons te bekietsen. Neen, ik weet wat beters. Dat kopje koffie drinken we, maar dan bij ons thuis. Dan kunt U eens ken nis maken met m'n moeder". „Ook goed," gaf hij toe. Samen be keken ze nog verschillende étalages en bezochten een paar winkels, waarbij Wijnandse gebruik maakte van haar advies ten aanzien van het cadeautje voor Joke; een mooie laklederen schou dertas. En voor Willem kocht hij een actetas. Het was hem opgevallen dat hij deze nodig had. Voor de oude heer de Rooy een barnstenen pijp en een luxe doos met sigaren, terwijl hij voor de vrouw des huizes een kunstig be werkte theemuts kocht. Die, welke zij nu gebruikte, was immers zo versleten! Zo kocht hij voor ieder wat, behalve voor Miep. Dat zou hij de volgende dag wel doen. Hij wist nu, wat hij platteland is werk genoeg. In Australische kranten vindt men op het ogenblik weer legio adverten ties, waarin betrekkingen worden aan geboden. De Bisschoppelijke Commissaris voor Emigratie, Rector van der Hoogte, die zojuist van een reis door Australië is teruggekeerd, heeft de spijker op de kop geslagen. In Australië, zei hij, kan elke werk willige emigrant aan de slag komen. Maar, voegde hij er aan toe, U moet voldoen aan de zware geestelijke en lichamelijke eisen. En dit geldt, als U getrouwd bent, ook voor Uw vrouw. Rector van der Hoogte heeft goed gezien. De geschikte emigrant zal in Australië geen enkele moeilijkheid heb ben bij het vinden van werk. Ook de officiële rapporten spreken dezelfde taal. De Nederlandse emigranten, die het laatste halfjaar zijn aangekomen, vinden op volkomen normale wijze hun weg in de Australische arbeidsge meenschap. Een dezer dagen kregen wij zelfs bericht, dat verassend veel Neder landse emigranten het kamp verlaten om zich bij hun werkgevers te ver voegen. Zulke berichten zijn zeer prettig en ik geef ze gaarne door aan degenen onder U, die van plan zijn naar Australië te emigreren. Want na de minder prettige berichten moet dit alles wel een hele geruststelling voor haar ten geschenke zou geven. Had ze niet met een zucht van verlangen staan kijken naar een eenvoudige bontman tel? Het was wel een hoop geld, maar het meisje verdiende het. Zo'n toege wijde medewerkster kreeg hij nooit weer. Na afloop betrad hij met Miep de kleine, eenvoudige woning van de we duwe Jacobs. De oude dame zat in een hoekje bij de kachel, toen Wij nandse de kamer binnenkwam. Hij drukte haar zacht en hartelijk de ge rimpelde hand. „Neemt U me niet kwalijk, dat ik blijf zitten, maar m'n dochter zal U wel eens verteld hebben dat ik sedert jaren niet meer lopen kan. Ik vind het aardig van U, mijnheer Wijnandse, dat U mij eens komt opzoeken. Miep heeft al zoveel van U verteld, dat ik werke lijk nieuwsgierig geworden ben, wie mijnheer Wijnandse eigenlijk is". Hij keek zijn plaatsvervangster even aan en ze kleurde lichtrood. Terwijl hij plaats nam aan de andere zijde van de lekker brandende kachel, ont deed het meisje zich van haar mantel U zijn. In de tweede plaats werd mij ge vraagd hoe luiden op het ogenblik de voorschriften voor emigratie naar Australië? U kunt emigreren op twee manieren. Ten eerste met gebruikmaking van de tussen Nederland en Australië geslo ten emigratie-overeenkomst. Dat wil zeggen, dat U gebruik maakt van huis vesting in het kamp. De regeling hier voor is de volgende; In aanmerking komen emigranten, afkomstig uit de land- en tuinbouw, geschoolde metaal arbeiders en huishoudelijk personeel. In welke mate de agrarische emigran ten geschoold zijn, speelt geen belang rijke rol. Australië wil graag mensen hebben, die van het platteland komen en die zich thuis voelen in de land- bouwsfeer. De metaalarbeiders moeten in staat zijn, zelfstandig in hun eigen beroep te werken. De tweede mogelijkheid is dat U emigreert buiten de gesloten overeen komst. In dat geval gelden andere toe latingseisen. U dient dan zelf te be schikken over een goedgekeurde huis vestingsverklaring. Bovendien moet U kunnen aantonen, dat volgens redelijke verwachting inderdaad werk voor U beschikbaar zal zijn. Hier komt dus weer om de hoek kijkende geschiktheid als emigrant. Het gaat er hier om, dat U beschikt over een behoorlijke vakkennis of er varing, dat U niet al te oud bent en dat U voldoende Engels kent om U in eenvoudige gesprekken verstaanbaar te maken. De aanmeldingskantoren heb ben hierover juist nieuwe instructies ge kregen. Loopt U daar eens binnen en U zult zien, dat er nog heel wat mo gelijkheden zijn. Verder is er een nieuwe plaatsingsmogelijkheid voor landbou wers. Wij zijn in staat voor vakbe kwame landarbeiders reeds tevoren een werkgever in Australië te zoeken. Dit gebeurt dan met medewerking van onze Immigratiedienst in Australië. Ook hier over kunt U nadere inlichtingen krij gen bij de aanmeldingskantoren. Ik herhaal nog even in het kort wat ik heb gezegd: 1. Uit allerlei aanwijzingen blijkt, dat Australië de tijdelijke economische moeilijkheden de baas wordt. 2. De geschikte emigrant zal in Australië gemakkelijk aan de slag komen. 3. Emigranten uit land- en tuinbouw, geschoolde metaalarbeiders en huishou delijk personeel kunnen vertrekken vol gens de Nederlands-Australische over eenkomst, dus met huisvesting in het kamp. 4. Wie buiten de overeenkomst wil vertrekken, dient huisvesting te heb ben, behoorlijke vakkennis of ervaring te bezitten en niet te oud te zijn. 5. Voor iedereen geldt: Engels leren! en hoed en kwam bij de anderen zit ten. Onderwijl schonk mevrouw Jacobs, dfe de tafel en het servies onder haar bereik had, koffie in. Miep pakte de gekochte doos met gebakjes uit en presenteerde'ze- Vreemd, dacht hij, terwijl hij luisterde naar de zachte stem van de dame, dat Miep nooit verteld heeft, dat haar moe der lam is. En nu viel het hem ineens op, dat ze hem nog nooit iets over haar huiselijke omstandigheden had gezegd. Een kwartier later kwam Miep's zuster thuis. Deze was ouder en werkte als winkelbediende in een der zaken van het stadje. Deze drie men sen zijn gelukkig op hun manier, dacht hij, ondanks het leed, dat deze oude vrouw getroffen heeft. Ze is toch op gewekt. Na een uurtje stond Wijnandse op, maar hij moest beloven nog eens terug te komen, hetgeen hij graag deed. De volgende dag kocht hij de bont-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1