mm mm UNITED NATIONS DAY October 24 CORSETTEN Pag der Verenigde Naiies DEZWARTEVLEK UH- O»*- Een nieuw begin De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 406 Vrijdag 31 OCT. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Us A* O MEDISCHE Langestraat 38 a OOSTBURG De 24ste October was het zeven jaar geleden, dat het Handvest der Ver enigde Volkeren te San Francisco werd ondertekend. Verscheidene van haar speciale diensten hebben sindsdien hun nut bewezen - we denken vooral aan de gezondheidsorganisatie, het kinder noodfonds, het vluchtelingencomité en de aandacht die een daartoe samenge stelde commissie aan de ontwikke'ing van achtergebleven gebieden schenkt - doch andere hebben juist diepingrij pende stommiteiten begaan, inzonder heid op politiek terrein en daar zou men hee! wat over kunnen zeggen. Echter, wij allen hopen d it de V.N. in ieder geval de gelegenheid zullen krijgen een hoop misverstand uit de weg te ruimen en wat van het wan trouwen uit de weg te ruimen, dat een gezonde samenleving zozeer belemmert. In Den Haag vond in de aloude Ridderzaal ook nog een drukbezochte bijeenkomst plaats - op de avond van 24 October - waarin over deze dingen van gedachten werd gewisseld. Eén FEUILLETON 29. door NIEK VAN DER ZWAAN. Wijnandse voelde een hete drift in zich opstijgen. „Dus jij gelooft dat?'' vroeg hij voor de tweede maal. „Er is geen sprake van geloven. Het interesseert me hoegenaamd niet, om dat het mijn zaak niet is, zie je? Ik wil hier alleen maar mee zeggen, dat je beter deed je eigen tuintje te wie den, alvorens te letten op het onkruid in het mijne. Ik weet werkelijk wel, dat ik fouten en gebreken heb, maar daarom behoef jij mij daarop niet te wijzen". Wijnandse luisterde nauwelijks naar dit laatste. Hij keek de ander nog steeds doordringend aan en Willem begon zich, nu minder op zijn gemak te voelen. Hij draaide eens op zijn stoel en keek schuw naar de deur. Dit hulpeloze, angstige gebaar deed bij Wijnandse alle woede opeens zak- van de sprekers, het Belgische Kamer lid Vermeyle, noemde in dit verband de Benelux, die naar zijn mening vaak onnodig in moeilijkheden verkeerde, omdat betrokkenen elkaar niet als kleine buurlanden, maar als grote mo gendheden bejegenen, die - net als in de Veiligheidsraad - hun trots hebben en doedsbang zijn, iets van glorie en faam te zullen verliezen. (J. P. de Klerk). Sorteren zonder beschadiging. De tomaat werd het eerst bekend als sierplant. Aanvankelijk dacht men, dat deze fel roodgekleurde vruchten niet anders dan zwaar vergiftig konden zijn. Het bleek echter, dat men hier met een vrucht te doen had die zcwel rauw, gekookt als gebakken zeer ge zond en smakelijk voedsel opleverde. Maar in de practijk stond men voor de moeilijkheid, dat deze vruchten ken. Met bevende banden haalde hij een lucifer uit het 'doosje voor zich op tafel en stak opnieuw zijn sigaar aan. Waarom zou hij zich hierover ook nijdig maken? Wat interesseerde hem uiteindelijk al dat geroddel in deze snertstad? Er was toch niets gebeurd, waarover hij zich zou moeten schamen? „Wat mijn verhouding met mevrouw Nieiand betreft, die ik overigens al ken vanaf haar huwelijk met mijn vriend, Petrus Nieiand, die is zuiver zakelijk in de eerste plaats, omdat ik haar van tijd tot tijd var. advies dien omtrent haar plantage op Java en voorts is ze bij mijn moeder in huis, omdat ze an ders geen onderkomen heeft. Misschien wil je mij even vertellen, wat er in dat geval scheef is?" „Nu ja," antwoordde Willem opge lucht, dat de ander weer op een ge wone toon sprak, „we doen beter er verder niet over te praten. Ik verkeerde in de veronderstelling, dat jij op de hoogte was met hetgeen men over jullie kletst. Het is altijd onaangenaam, als men bemerkt, dat men belasterd wordt. Van mij zeiden ze altijd dat ik wel zeer teer waren en licht bescha digden. Men was dan ook gedwongen ze met de hand te sorteren. Onnoemelijk veel vruchten werden door onvoldoend geroutineerde arbeiders dermate be schadigd, dat ze onverkoopbaar werden. Voor het sorteren werden zowel in Nederland als in Engeland nieuwe machines geconstrueerd, die in de prac tijk bewezen hebben de menselijke arbeid voor het grootste gedeelte te vervangen. Ervaren werklieden kunnen nu voor ander werk gebruikt worden, terwijl een jongen of meisje de onrijpe vruchten uitschiet. Het principe van de Nederlandse sorteermachine komt in het kort hierop neerHet fruit wordt uit de stortbak op twee smalle transportbanden ge voerd, die uit elkaar lopen, dus een wijkende band. Door dit systeem ver laten de vruchten op vastgestelde plaatsen de band. Ook in Korea staat de winter voor de deur en niemand is er blij om, want het betekent weer veel regen, veel modder en een massa narigheid. Maar toch zijn er blijde gezichten van Zuid- Koreanen te zien het zijn de ge groefde, harde koppen van de boeren, die terug mogen naar hun boerderijen speciaal aan weerszijden van rivieren zoals de Han. Niet minder dan acht binnen- en buitenlandse hulporganisaties houden zich met hen bezig (heus nog geen luxe, als men van de grond af weer beginnen moeten waar mogelijk helpen geallieerde soldaten hen in hun vrije tijd, om noodgebouwen op te in mijn jonge jaren de meisjes niet met rust kon laten. Ik trok me er niets van aan. Van jou zeggen ze, dat je werk maakt van mevrouw Nieiand, omdat ze in het bezit is van een grote plantage op Java. En zo zegt men ook, dat juffrouw Jacobs, die het nooit lang achtereen bij een patroon kon uit houden, een oogje op je heeft, omdat jij in korte tijd zo'n druk bedrijf hebt opgebouwd. Maar ja, ook dat is na tuurlijk geklets. Alleen lijkt het me be ter, dat je op de hoogte bent Wijnandse zweeg en omdat er geen antwoord meer kwam, stond Willem op en besloot„Kom, ik ga eens kij ken, of er beneden een kopje koffie is. je komt zeker ook zo, hé?" Hij hoorde de zoon des huizes op zijn kalme, zekere manier de trap aflo pen en de huiskamer binnengaan. Hoe wel hij van plan was ook naar bene den te gaan, bleef hij nog zitten na- Doordat de banden van rubber en de verzamelbakken van sponsrubber zijn, kunnen de vruchten niet bescha digd worden. Een Engelse machine voert de vruch ten langs een rubbertransportbar.dje door een met sponsrubber gevoerde transportgoot onder zgn. „sorteerarmen" Deze sorteerarmen die bestaan uit op verschillende hoogten opgestelde sorteer-rotors, schepraderen dus, die de tomaten sorteren schuiven de vruch ten als het ware uit de rij. De grootste maat het eerst en zo verder in 5 soorten. De allerkleinste vruchten glij den op het einde der band in een doos. Wij willen niet zeggen, dat de tomaten de allereerste vruchten zijn en dat de machines daarom ontworpen zijn. Deze sorteermachines blijken namelijk voor alle soorten fruit doelmatig te zijn. O.a. appels, peren, perziken, tomaten kun nen door deze vooruitgang onbescha digd worden afgeleverd. trekken, greppels te graven en afschei dingen te maken voor het vee. Het is ontroerend om iedereen in de weer te zien, enthousiast zwoegend en genie tend rondploeterend, op het langer dan een jaar verwaarloosde land. Alles bij een lijkt 't wel een groot feest, waar aan geen eind kan komen. Alleen het gerommel van het oorlogsgeweld en vooral 's nachts het overtrekken van honderden geallieerde bommen werpers, herinneren aan het feit dat 't een voor hoge prijs herkregen vrij heid is Op de foto ziet u ambtenaren van de Zuid-Koreaanse regering bezig met de registratie van de terugkerende be volking. J. P. de Klerk. denken over Willems laatste woorden. „Men zegt ook, dat juffrouw Jacobs een oogje op je heeft, omdat je in korte tijd zo'n druk bedrijf hebt opge bouwd Neen, dat was natuurlijk onzin. Kletserij, net als de rest. Hoewel De twijfel begon aan zijn mening, die hij omtrent zijn plaatsvervangster had, te knagen. Zou ze hem Neen, dat kon hij niet geloven. Was ze daar om soms altijd zo vriendelijk en keek ze hem daarom zo eigenaardig aan? Had hij aanleiding gegeven? Neen, een enkele maal eens een grapje. Maar hun uitstapje naar Utrecht? Korzelig smeet hij het eindje sigaar, dat weer uitgegaan was, in het asbakje en stond op. Dat vermaledijde ge klets Waarom lieten ze hem niet met rust? Hij bemoeide zich toch ook niet met de aangelegenheden van andere mensen? Eerst dat geroddel over hem

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1