CORSETTEN Emigranten: Leert de taal van Uw toekomst in rd" te Sluis. DE ZWARTE VLEK 8 De E.V.O. roept de medewerkino in van alle bielenvervoerders. De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAAN DEREN 8e Jaargang Nummer 401 Vrijdag 26 SEPT. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Het mag als bekend worden ver ondersteld dat het volgend jaar land- bouwemigranten in Canada kunnen worden geplaatst. Van groot belang is dat zij zich onmiddellijk melden, daar het noodzakelijk is dat zij in het voor jaar in Canada aankomen. Zij die zich inmiddels hebben aangemeld of dit nog in September zullen doen, hebben hier mee de eerste stap gezet op de weg naar hun vestiging in het nieuwe land. Toch zou het verkeerd zijn, na deze stap maar lijdzaam te blijven zitten afwachten tot er een papiertje in de bus komt. Wie de A van Aanmelding zegt, moet ook de B van Boekje zeg gen en met dit laatste bedoelen wij dan meer in het bijzonder het leer boekje Engels. Toen de Australische Minister voor de Immigratie onlangs in ons land was - en wat hieronder over het leren van Engels gezegd wordt, geldt na tuurlijk niet alleen Canada, maar ook Australië en Nieuw-Zeeland - wees hij er in een persconferentie op, welke moeilijkheden de onvoldoende beheer sing van de Engelse taal voor vele immigranten meebracht. Speciaal geldt dit ook voor landbouwers, die immers niet in groepsverband werken, waar door er niemand bij de hand is om een opdracht, die door gebrek aan taalkennis verkeerd wordt begrepen, nog bijtijds in goede banen te leiden. Het geeft natuurlijk de grootste moei lijkheden, wanneer iemand wordt uitge zonden om de koeien te melken en in plaats daarvan de kippen slacht. Zo'n vaart zal het gewoonlijk niet lopen, maar de landbouwer die denktik ken m'n vak, dus ik red mij wel, zou zich wel eens lelijk kunnen vergissen. De werkmethoden in de immigratielanden zijn nu eenmaal anders dan bij ons, zodat hij zijn gebrek aan taalkennis niet kan goedmaken door het feit dat hij de „routine" van een boerderij kent. -Veel dingen op de Canadese of Austra lische bedrijven zullen vreemd voor hem zijn en wanneer hij de uitleg niet volgen kan, maakt hij een „domme" indruk. En zoals men weet is het met eerste indrukken als met katten ze hebben een uiterst taai leven. Wil de immigrant dus geen katterig gevoel overhouden van zijn eerste tijd in het nieuwe land, dan moet hij zorgen dat hij zich niet alleen tijdig meldt, maar ook tijdig begint zich met het Engels vertrouwd te maken. En natuurlijk geldt hetzelfde ook voor andere dan landbouwemigranten. Zo was er een FEUILLETON 14. door NIEK VAN DER ZWAAN. „O," sprak hij op luchtige toon, „ik begrijp best, dat je het niet prettig vind dat ik je dit zeg, maar heus, ik gevoelde mij daartoe gedrongen. Ten slotte ben je een huisgenoot van ons, nietwaar?" „Zo? Nou, dank je wel voor het vermaan. Maar ik kan het anders niet erg christelijk vinden als een meisje, waarop niets te zeggen valt, achter haar rug om, verdacht wordt gemaakt". De ander lachte vergoelijkend. „Kijk eens, Wijnandse, jij kent haar pas enkele maanden. Ik ken haar al jaren, van onze prilste jeugd af. En daarom kan ik haar beter beoordelen dan jij. Overigens behoef je mij niet te gelo ven. Je zult het van andere zijden toch ook wel gehoord hebben, dat het, op z'n zachtst uitgedrukt, een eigenaardig kind is. Hoeveel patroons heeft ze al gehad?" MEDISCHE ■5- Langestraat 38 a OOSTBURG Nederlands meisje in Nieuw Zeeland dat zich er over beklaagde dat zij nog steeds als hulpverpleegster dienst moest doen, terwijl haar vriendin, die precies hetzelfde diploma had en gelijk met haar was aangekomen, al volwaardig verpleegster was. Maar geen wonder haar vriendin was zo verstandig ge weest om Engels te leren en zij niet En men vertrouwt tenslotte geen zieke toe aan een verpleegster die, wanneer zij een opdracht krijgt met de toevoe ging „to be quick about it" (haast te maken), de ongelukkige patient mis schien een hoeveelheid kwik zou toe dienen. Emigratie is nu eenmaal geen picnic. Het is een voor het gehele verdere leven beslissende stap, die met een gro te mate van verantwoordelijkheidsbesef genomen moet worden. Het getuigt dan ook van een grenzenloze lichtzinnig heid, wanneer men zich zomaar „losjes weg" aanmeldt en de zaak verder maar op zijn beloop laat zonder de moeite te nemen de taal van het land waar men heen wil te leren. Uit talrijke rapporten blijkt dat die gevallen, waar in de emigrant niet slaagt, voor een belangrijk deel terug te voeren zijn op te gebrekkige taalkennis. Het is daar om met klem aan te raden, zijn emi gratie zorgvuldig voor te bereiden en daarbij een allereerste plaats in te ruimen aan het leren van de taal, met welks hulp men zijn toekomst in het nieuwe land moet smeden. Ten tijde van de suikercampagne wordt door een groot aantal bieten vervoerders een zeer intensief gebruik gemaakt van de openbare weg. Deze vervoerders, die veelal in tarief rijden, trachten dagelijks een zo groot moge lijke hoeveelheid bieten binnen de kortste tijd naar de suikerfabrieken af te voeren. Daar het vervoer zich dik wijls op een of twee suikerfabrieken concentreert, vindt op de wegen, die naar deze fabrieken leiden, enorm veel vervoer plaats. Daar het vorig jaar op enkele plaat sen gebleken is dat de verkeerstoe- stand op de wegen in de omgeving van suikerfabrieken door het groot aantal vrachtauto's onhoudbaar werd, doet de E.V.O. een dringend beroep Wijnandse maakte er kort en bondig een einde aan. „Er nog langer over discussiëren heeft geen zin. Juffrouw Jacobs is bij mij in dienst en blijft bij mij in de functie, waarin ik haar be noemd heb. En ik trek van me van hetgeen de mensen in dit kletastadje van haar zeggen niets, maar dan ook absoluut niets aan. Ik mag dan nog jong zijn, maar ik kan heus zelf wel beoordelen of iemand deugt of niet". De Rooy haalde zijn schouders op. „Enfin, ik achtte me verplicht je te waarschuwen, hè? Dus dan ben ik van alle verantwoording af. Ik was m'n handen in onschuld, als je te zijner tijd tot de conclusie komt, dat ik toch gelijk heb gehad". In een gemelijke stemming kwam Wijnandse thuis. En zelfs 's middags, toen de meisjes musiceerden, kon de goede stemming niet meer terug ko men. Bovendien had hij hoofdpijn ge kregen, zodat hij een eerlijk excuus had om des avonds vroeg naar boven te gaan. 's Maandagsmorgens, na afwerking van de post, die na de Zondag nooit op alle bietenvervoerders om de ver- keersvoorschriften strikt in acht te ne men. Hun wijze van rijden dient in ieder geval zo te zijn, dat het overige verkeer niet in gevaar kan worden gebracht. Ook worden de vervoerder» drin gend verzocht er op toe te zien dat de wegen door afvallende bieten en klei niet worden verontreinigd. Nieuwe mogelijkheden bij kleinere werktuigen Het is nog slechts luttele jaren ge leden, dat enkele vooruitstrevende land bouwers er toe overgingen hun wagens van luchtbanden te voorzien. Sindsdien heeft het gebruik hiervan een enorme vlucht genomen. De besparingen en krachtverbruik hierdoor verkregen, zijn van zeer grote betekenis. Het is wel overbodig thans nog een nadere uiteenzetting te geven, dit feit is voldoende bekend. Vreemd is het evenwel, dat nog niet alle van deze kleinere landbouwwerktuigen met een luchtband zijn uitgerust. Speciaal denken wij hier aan de kruiwagen voor het kleine bedrijf. Het is toch wel zeer opmerkelijk te noemen, dat men nog niet op alle boerenbedrij ven een kruiwagen met rubberband aantreft. Hoeveel gemak en voordeel zouden bok hiermede bereikt kunnen worden. Niet alleen dat kruiwagens op lucht banden veel lichter lopen dan de ouderwetse modellen, maar er zijn zo veel andere voordelen aan verbonden. De veerkrachtige luchtband bescha digt geen vloeren en het voortduwen is veel lichter. Bovendien kan men met zo'n krui wagen op luchtbanden trillingvrij en schokvrij over straat en keiwegen rijden. Men zal met een dergelijke kruiwa gen gemakkelijk over geploegd land kunnen rijden, zonder dat klei of sneeuw abnormaal aan een luchtband zal blij ven hangen. Het is toch wel de moeite waard, dat aan dit punt eens wat meer aan dacht wordt geschonken, te meer daar de nog in gebruik zijnde kruiwagens op een gemakkelijke en niet te kostbare manier voorzien kunnen worden van een complete as met velg en luchtband. veel was, vroeg Miep op gedempte toon, want in het kantoortje zaten nu ook de nieuwe typiste en de boek houder: „Hoe vindt U de oudste zoon van de Rooy?" Wijnandse fronste zijn wenkbrauwen en dacht terug aan het gesprek van de avond tevoren. Hij overwoog even zijn woorden, voor hij antwoordde. Ten slotte zei hij: „Ik geloof, dat het beter is, om over deze jongeman maar geen oordeel uit te spreken". Ze knikte tevreden. „Juist, dit ant woord zegt mij al genoeg". Tot Wijnandse's stomme verbazing kwam de persoon in kwestie in de loop van de morgen onverwachts het kantoor binnenvallen. „Goeie morgen," begroette hij op joviale toon. „Die bediende van jou, die de deur opende, zei, dat hij mij niet onaangediend mocht binnenlaten, maar ik heb hem aan het verstand gebracht, dat hij voor mij wel een uitzondering kon maken. Beste kerel, ik kom je bedrijf eens bezichtigen". „Dat stel ik geweldig op prijs," antwoordde Wijnandse, inwendig woe Ongetwijteld ligt voor toepassing van de luchtband bij de kleinere werktui gen voor land- en tuinbouw nog een groot terrein braak. Maandagmiddag had alhier in het fraaie kerkgebouw der Herv. gemeente een samenkomst plaats, in verband met de officiële opening van een nieuwe vleugel van „Rozenoord", waarvoor grote belangstelling bestond. De voorzitter van de Vereniging Protestants Tehuij, de heer C. M. van den Broecke, heette allen hartelijk welkom, waarna Ds. Groenveld voor ging in gebed. Hierna richtte de voorzitter zich tot Jhr. Mr. de Casembroot, Commissaris der Koningin in de Provincie Zeeland, met de woorden „Zonder uw tegen woordigheid zou het geweest zijn als een familiefeest, waar de stoel van de vader onbezet was gebleven" en dankte hem voor zijn bereidwilligheid om de opening te willen verrichten. Ook ver welkomde hij het lid van Ged. Staten, de heer A. Schout. De heer van den Broecke gaf een overzicht van hetgeen aan de bouw is voorafgegaan en sprak waarderende woorden tot allen, die hebben mede gewerkt aan het tot stand komen van de nieuwe vleugel aan „Rozenoord". Ofschoon dit nieuwe gedeelte niet zo spoedig bevolkt was als men gewenst had, kan men toch tevreden zijn. Door bemiddeling van de Inspecteur van de Dienst Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, de heer S. J. G. van Leeuwen, werd een aantal gerepatrieerden ondergebracht. Dank werd gebracht aan de heer J. P. Wage en echtgenote, voor de keu rige wijze waarop zij hun taak ver richten, eveneens dankte hij zijn mede bestuurders, speciaal richtte hij zich tot mevr. Risseeuw, voor haar goede zorgen betoond bij de meubilering en personeelsbezetting. Tenslotte richtte hij zich tot de be woners van „Rozenoord", die hij noch „oudjes" nog „verpleegden" kon noemen en zeide dat men er naar zal streven om ook het oude gedeelte ge lijkwaardig te maken aan de nieuwe vleugel. De Commissaris der Koningin nam daarop het woord en sprak o.a. de wens uit, dat de nieuwe vleugel aan de gestelde verwachtingen zou mogen voldoen. Verder werd nog gesproken door de heren Glerum, Lijnzaad, Van Leeuwen, dend. „Je zult me echter hopelijk niet kwalijk nemen, dat ik geen tijd heb om je rond te leiden. Juffrouw Jacobs, wilt U zo goed zijn om mijnheer de Rooy de drukkerij te laten zien?" Toen hij even het gezicht van het meisje opnam - ze keek hem met een vernietigende blik aan en stond op, de lippen stevig op elkaar geklemd - had hij inwendig schik. „Juffrouw Jacobs," zei de Rooy ho ningzoet, „dat vind ik nog eens pret tig. Zie je Wijnandse, we zijn namelijk oude kennissen van elkaar". „Dat wist ik," antwoordde Wijnandse droogjes. „Dan zullen jullie elkaar wel kunnen vermaken". 's Middags om twaalf uur, toen het nieuwe kantoorpersoneel vertrokken was, keek Miep Jacobs haar patroon met een woedende blik aan. „Dat was gemeen!" viel ze uit. „Echt gemeen! U weet, dat ik hem niet kan luchten of zien". Wijnandse draaide zich naar haar toe en deed alsof hij stom verbaasd was. „Mijn lieve kind, waar heb je het eigenlijk over?"

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1