Gegevens over de vereniging „Hei Hoogelanf DEZWARTEVLEK De SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 400 Vrijdag 19 SEPT. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR <S DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Die op 3 Dec. a.s. haar 60-jarig bestaan mag herdenken Bij de oprichting beperkte de Ver eniging zich tot de verpleging van bedelaars en landlopers. Daartoe werd het landkoloniesysteem gekozen, waar bij gezonde, frisse arbeid in de vrije natuur zo'n belangrijke en grote plaats inneemt. Vandaar dan ook, dat de in richtingen en tehuizen van „Het Hoogeland" overal bekend zijn als kolonies, een uitdrukking, die men over inrichtingen van andere vereni gingen, die hetzelfde werk met dezelfde categoriên van verpleegden verrichten, nooit hoort noemen. De vereniging „Het Hoogeland" heeft in haar bijna 6o-jarig bestaan naast dit zegenrijke verzorgingswerk ook het werk der reclassering en ten slotte dat van de opvoeding ter hand genomen. De eerste inrichting van de ver eniging was de kolonie „Het Hooge land" te Beekbergen. Hier wordt zo wel verzorgings- als reclasseringswerk verricht. In deze afdeling kunnen wor den opgenomen valide personen, die zich niet aan de maatschappelijke samenleving hebben weten aan te pas sen. Men zou hen nader kunnen aan duiden als vereenzaamden, drankzuch tigen, asocialen, justitiegevallen. Onder de justitie-gevallen treffen we aanvoorwaardelijk veroordeelden, voorwaardelijk invrijheidgestelden en personen, ontslagen uit een strafin richting. Voor de oudere valide personen, tot dezelfde groep behorend, werd het tehuis „Ons Thuis" ingericht. Bij op name in deze afdeling wordt speciaal gelet op het gedrag der verpleegden en het rustige millieu van de afdeling. Een andere afdeling „Klein Bouw- zicht" werd opengesteld voor personen, afkomstig uit een beschaafd milieu, die zich niet in de maatschappij kunnen handhaven. Ook worden daarin per sonen opgenomen, voor wie tijdelijke opname om één of andere reden ge wenst is. „Voorstonden", een prachtige oude havezathe in de nabijheid van Brum- men, omgeven door een prachtig park, biedt een gezellig tehuis aan niet meer valide ouden van dagen uit dezelfde groepen, als die in „Het Hoogeland" en „Ons Thuis" een plaatsje vonden. ,,'t Hietveld" in Beekbergen is een tehuis voor debielen en andere in lichte mate geestelijk afwijkende personen. Zoals vanzelf spreekt, bevinden zich FEUILLETON 13. door NIEK VAN DER ZWAAN. In stilte hoopte het meisje, dat maar niemand van de Willemspoorters zou zien, dat Wijnandse haar met een taxi naar huis bracht. Haar wens ging in vervulling, want het was reeds over twaalven, toen de wagen voor Miep's woning stopte. Zelf kwam hij niet uit de auto - waar voor ze hem dankbaar was - en toen even later de auto bij zijn pension stopte, gaf hij de chauffeur een royale fooi. Er brandde nog licht in de voorka mer. Even betrok zijn gezicht. Was mevrouw de Rooy weer speciaal voor hem opgebleven? Hij zou op die ma nier niet eens meer laat durven thuis komen Maar de gehele familie was nog op. En toen schoot het hem te binnen, dat de oudste zoon vandaag thuisge komen was. Toen Wijnandse binnen- onder zovele verpleegden geregeld ver schillende zieken en mensen, die lichamelijk een bijzondere verzorging behoeven. Daartoe werd ingericht huize „De Poll" te Voorst. In dit tehuis, waar een bekwaam verpleger de leiding heeft, staat de medische verzorging op de voorgrond; het aan tal bedpatiënten is vrij groot. Al deze genoemde tehuizen staan onder directie van de heer G. Veen- stra, die van Beekbergen uit, waar ook de administratie gevoerd wordt, het gehele verzorgings- en reclasserings werk leidt. In Vries, een dorpje in het mooie Drentse landschap gelegen, heeft de Vereniging twee tehuizen, n.l. de kolo nie „Filadelfia", waar reclasserings- en heropvoedingswerk plaats vindt onder jongemannen, en de kolonie „Heiden- heim", een uitgestrekt landgoed, waar minderjarige debiele jongens worden opgevoed. In „Filadelfia" treffen we bijna zon der uitzondering jongemannen aan, die öf reeds met de Justitie in aanra king kwamen öf dreigden er mee in aanraking te komen. De meesten hun ner werden voorwaardelijk veroordeeld. Sommigen zijn voorwaardelijk in vrij heid gesteld, anderen voorwaardelijk ter beschikking gesteld. Ook door de Diensten van Sociale Zaken of Maat schappelijk Hulpbetoon, vooral uit de Noordelijke provincies, wordt hoe langer hoe meer van de inrichting „Filadelfia" gebruik gemaakt om per sonen, die zich heel moeilijk maat schappelijk aanpassen, tot andere in zichten te brengen en hun een kans te bieden tot herstel. Van een arbeidsgemeenschap uit, waarbij karaktervormende leiding en steun worden gegeven, wordt dan ge tracht een brug te slaan naar het maat schappelijk leven. „Filadelfia" bestaat uit twee geschei den afdelingen, waardoor een zekere selectie naar aard en aanleg mogelijk is. In dit tehuis, dat in 1950 geheel gemoderniseerd werd, worden dus re classering en her-opvoeding nagestreefd. Meer opvoedend werk vindt plaats in „Heidenheim". Debiele jongens van 1521 jaar, voornamelijk uit de drie Noordelijke provincies en grotendeels afkomstig uit de agrarische sector, of jongens, die voorbestemd zijn om in de landbouw hun bestaan te zoeken, vin den daar een gelegenheid het boeren werk te leren, terwijl aan hun opvoe ding en verzorging nauwgezette aan dacht wordt besteed. Met voogdijver enigingen, de voogdijraad en de kinder rechter uit de Friese hoofdstad bestaat een prettig contact evenals met die van Groningen en Assen. trad, zat de persoon in kwestie breed uit in Wijnandse's hoekplaatsje bij het raam. Beiden namen elkaar scherp op. Willem de Rooy was een magere jongeman, die al enigszins kaal op zijn kruin begon te worden. Hij had een tanig, bleek gezicht, dat verscholen ging achter een reusachtige hoornen bril. Hij was gekleed in een zwart costuum, zwarte stropdas en een hoog, niet bepaald modern boord. Twee rijen slecht onderhouden onregelmatige tan den kwamen zichtbaar uit de brede mond, als hij lachte. De Rooy stond langzaam op en gaf Wijnandse een slappe hand. „Mijnheer Wijnandse," begroette hij hem, „ik ben blij met U te mogen kennis maken. Ik moet U verklappen, dat ik Uw lof reeds in alle toonaarden heb horen bezingen, zowel door mijn broer als door mijn beide ouders en zusters". „Het genoegen is geheel aan mijn kant," antwoordde Wijnandse, meer hoffelijk dan waarheidsgetrouw, want hij kreeg niet bepaald een eerste gunstige indruk van de jongeman. „Heidenheim" is door de Minister goedgekeurd als „aangeschakeld ge sticht" en voldoet dus aan de eisen, die gesteld worden aan inrichtingen voor verzorging van minderjarigen. Er is reeds een begin gemaakt met het geven van herhalingsonderwijs, waardoor het geleerde - meestal in B.L.O.-verband - wordt onderhouden en zo mogelijk wordt uitgebreid. Op een gemengd bedrijf van 35 ha. wordt gewerkt onder deskundige leiding, die tracht de jongens klaar te maken voor een plaatsje bij een boer in de vrije maatschappij. Deze beide inrichtingen staan onder directie van de heer W. Endendijk? Een echte opvoedings-inrichting is Huize „De Beele" te Voorst. Hier worden opgenomen jongens van 718 jaar, die op grond van het rapport van b.v. een psychiater of een medisch opvoedkundig bureau tot de debielen gerekend kunnen worden. Houdt men de intelligentiebepaling aan van Binet- Simon, dan ligt het intelligentie-qou- tiër.t ongeveer tussen 60 en 80. Uitge gaan wordt van de mogelijkheid tot sociale aanpassing van de pupillen. Plaatsing kan o.a. geschieden op verzoek van voogdijverenigingen, kin derrechters, voogdijraden, diensten van Sociale Zaken, terwijl ook enkele par ticuliere pupillen geplaatst kunnen wor den. Jongens in de leerplichtige leef. tijd bezoeken de school voor Buiten gewoon Lager Onderwijs (Dr. Van Voorthuyzenschool) te Zutfen, terwijl voor de andere in eigen bedrijven of bij werkgevers buiten de inrichting naar het bereiken van een zo groot moge lijke handvaardigheid in een voor hen geschikte arbeid wordt gestreefd. Ook „De Beele" is een aangeschakeld ge sticht. De heer Van Pelt voert hiervan de directie. Al dit werk van de Vereniging „Het Hoogeland" heeft zich in de loop der jaren aangepast aan de eisen des tijds. Nieuwe inzichten betrekking hebbende op de bouw en inrichting der tehuizen vroegen de aandacht en ofifers van het Bestuur der Vereniging. Maar ook met nieuwe inzichten in de paedagogische en psychologische behandeling van de verpleegden wordt rekening gehouden. Daartoe worden o.m. de directeuren door een psychi ater bijgestaan. De vereniging heeft een eigen reclas seringsbureau, dat onder leiding van de heer J. A. Kuipers zeer belangrijk werk verricht, inzonderheid wat be treft de nazorg van de in de maat schappij teruggeplaatste personen. Het adres van het reclasseringsbureau, waar aan alle aanvragen voor opname van Willem was intussen weer gaan zit ten en Wijnandse haalde een stoel uit de hoek, waarop hij bij de tafel plaats nam tussen de beide dochters in. Me vrouw de Rooy, zorgzaam als altijd, schonk hem een kop chocolade in en liet hem uit een aantal gebakjes op een schaal een keuze doen. Terwijl hij met kleine teugjes de warme cacao drank proefde, luisterde hij naar het gesprek, dat inmiddels weer doorge gaan was. Dat wil zeggen, Willem sprak en de andere huisgenoten hingen ais het ware aan zijn lippen. Toch kreeg Wijnandse al spoedig het ge voel, dat Jo, de jongste, niet zo be langstellend was voor de verhalen, die haar oudste broer opdiste, dan haar zuster. Gonnie had alleen maar oog voor haar broer. Professor Vaartjes, U kent hem immers wel vader, uit Rotterdam, hij is de zoon van de bekende advocaat Vaartjes, die zo bekend geworden is door die vergiftigingszaak uit de vorige oorlog, professor Vaartjes dan is van mening, dat ik een van zijn beste leerlingen ben, die hij tot nu toe ge- justitie-gevallen en kinderrechte: pupil len, alsmede van debiele jongens moe ten worden gericht, is Buys Ballotstraat 4, Den Haag. Tenslotte noemen wij het propa- gandabureau der vereniging, dat ge vestigd is aan de Borniastraat 67 te Leeuwarden-Zuid en sinds 1924 door woord, geschrift en film er voor ge zorgd heeft, dat het Hogelandse reclas serings-, opvoedings- en verzorgings werk door heel ons land bekendheid heeft gekregen. Onder leiding van de hoofdvertegenwoordiger de vereniging, de heer A. Hofstede, heeft dit bureau tot taak om de benodigde financiële middelen bijeen te brengen voor het werk der vereniging, dat zich nog ieder jaar in stijgende lijn beweegt. Na op onze arbeidskolonie opgeno men te zijn geweest vonden 88 per sonen, mede door bemiddeling van onze vereniging, werk in de maat schappij. Het reclasserings-bureau der Ver eniging heeft 251 gevallen in behan deling genomen. De afdelingen van „Ons 3-Cents- Fonds" hebben voor 6 personen opna me in de kolonies en tehuizen ge vraagd. Eind 1951 stonden onder toezicht van de Vereniging 246 personen. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de vereniging „Het Hoo geland" is een Jubiltumfonds gevormd, waarvan de opbrengst zal worden be stemd voor noodzakelijke doeleinden, die niet uit de gewone ontvangsten der vereniging kunnen worden betaald. Het gironummer van dit Jubileumfonds is 144524 Vereniging „Het Hoogeland" afdeling Propaganda, Borniastraat 67, Leeuwarden-Zuid. BURGERLIJKE STAND. Gemeente SCHOONDIJKE over de maand Augustus 1952. GEBOORTEN: 17, Janneke Janna, d. van M. M. Dees. 21, Roger Arthur, z. van L. J. Tournois en L. A. de Wis- pelaere. HUWELIJKEN: 21, P. A. de Lijzer, 18 j. en M. M. Dees, 19 j. OVERLIJDEN: 12, te Terneuzen C. Herrebout, 58 j., echtgen. van J. M. Kotvis. 30, M. S. Luteijn, 86 j., weduwe van A. de Hulster. INGEKOMEN 8, G. A. F. Pesch en gezin, van Middelburg. 15, M. van den Broeke, van Oostburg. 21, A. de Vilder en gezin, van Hoofdplaat. VERTROKKEN: 16. H L. Dierikx naar Aardenburg. 21, T. P. Verhage naar Bergen op Zoom. had heeft. Hij raadde mij dan ook aan, om, zodra ik ergens als advocaat gevestigd ben, door te studeren voor mijn doctoraal. Ik ben ook van plan om dat te gaan doen. Letteren en wijsbegeerte lokt me wel. Ja, daar zit wat voor me in. Ik heb een zeldzaam scherp opmerkingsvermogen, zei hij en dat is natuurlijk voor een advocaat een eerste vereiste Wijnandse had al geen belangstelling meer voor het gesprek. Hij stak nog een sigaret op en presenteerde er, be leefdheidshalve ook een aan Willem, maar deze verklaarde niet te roken. Toen de sigaret opgerookt was, wenste Wijnandse de anderen een goede nacht en ging naar boven. Op zijn kamer gekomen, schudde Wijnandse even met het hoofd. Een wonderlijke jongeman, dacht hij. Maar sympathiek kon hij hem niet vinden. Enfin, dacht hij, laat ik geen vooroordeel tegen hem heb ben. Alle mensen zijn niet hetzelfde. HOOFDSTUK VIII. Zondagsmorgens liep Wijnandse met de familie de Rooy uit de kerk huis-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1