E.V.Ö. en VervoeÉrsoroanisaties vragen remboursafdrachl in een weel( DE ZWARTE VLEK Feest in Sint Anna ter Muiden DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 398 Vrijdag 5 SEPT. 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra In de Contactcommissie voor Ver ladersvraagstukken van de N. O. B.- Wegtransport - N.V.T.O. en E.V.O. is ter sprake gekomen de huidige situatie met betrekking tot het uitbetalen van de remboursementen. Aan de hand van deze discussie richt de Contact commissie zich tot vervoerders en ver laders met de navolgende zeer drin gende oproep Verzocht wordt aan de vervoerders er in ieder geval voor zorg te dragen, dat de remboursgelden een week na ontvangst van de gelden aan de af zender worden uitbetaald. Het blijkt, dat in de practijk deze gelden vaak een maand later pas worden betaald. Dit brengt voor de afzender zeer grote financiële moeilijkheden met zich, die door een vlottere afwikkeling van het rembours kunnen worden vermeden. De vervoerders wordt er op gewe zen, dat zij grote risico's lopen indien door hen de goederen, welke onder rembours worden verzonden, aan de ontvangers ter hand worden gesteld zonder remboursgelden te innen. Voor komen moet worden, dat daardoor de vervoerder in financiële moeilijkheden zou geraken, welke een ernstige terug slag zouden hebben op hun bedrijfs voering en op de afdracht van rem boursgelden aan andere verladers. Aan de verladers wordt dringend aangeraden om bij bet ten vervoer aanbieden van zendingen onder rem bours ter dege te letten op de vraag of de ontvanger van de goederen wel in staat zal zijn, de remboursgelden te voldoen. Het komt nog wel eens voor, dat ontvangers rembourszendingen moeten weigeren, hetgeen voor de ver voerders onnodig oponthoud met zich brengt en voor de verlader risico's voor de goederen en verlies van be drijfskapitaal. Verzocht wordt zendingen aan be drijven, die wel voor levering in aan merking komen, doch niet over vol doende bedrijfskapitaal beschikken om direct de remboursgelden te voldoen, geen rembourszendingen meer te zen den, doch de incasso op andere wijze te doen plaats vinden. Indien aan het vervoersbedrijf on nodige verplichtingen worden opgelegd zal dit zijn terugslag geven op de uit betaling van de overige rembourse- mentsgelden. De organisaties wijzen nog eens na drukkelijk op het speciale rembours- adres, dat een faciliteit bevat voor het uitbetalen van de remboursgelden per FEUILLETON SI. door NIEK VAN DER ZWAAN. In de loop van de morgen kwam er een jongeman solliciteren naar de be trekking van boekhouder en aangezien Wijnandse vond, dat hij een sympathieke indruk maakte, nam hij hem aan. Ook het meisje, de dochter van een politie agent, die door de beurs was gestuurd als typiste, leek hem wel, hoewel ze nog maar zeventien was. Beiden zou den de eerste December in dienst treden. Toen beiden vertrokken waren, keek Wijnandse zijn kantoor eens rond en zei tegen Miep: „Eigenlijk wordt het hier wel een beetje te klein. Als dat kind er nog bij komt en dan die boekhouder „Ja," beaamde ze, „veel ruimte blijft er dan niet over". „Ik zal het kantoortje van Kees er bij moeten trekken, dan hebben we wat meer ruimte- Ik zie er nog van giro of bankrekening. Aangeraden wordt om in meerdere mate dan tot nu toe het geval is ge bruik te maken van deze mogelijkheid om de vervoerder te belasten met de overboeking van remboursgelden. Sint Anna ter Muiden vond zijn ontstaan in de I2e eeuw. Op een gun stige plaats aan het Zwin verrezen in die tijd enktle woningen. Deze plaats bleek van zoveel gewicht, dat steeds meer woningen verrezen. Dit groei proces vond gestaag voortgang en in 1241 werden aan deze plaats, toen Mude geheten, voor het eerst stads rechten verleend. In 1275 werden de stadsrechten bekrachtigd. De kerk, waarvan de toren doet vermoeden dat het een zeer grote kruiskerk geweest moet zijn, was gewijd aan de Heilige Anna. In plaats van het oudere Mude kwam de naam Sint Anna ter Muiden. De historie van Sint Anna ter Muiden beleefde haar grote bloeiperiode tussen 1250 en 1400. Door oorlog, vuur en water, waarmee Sint Anna's historie steeds is doorweven, geraakte de plaats na 1400 steeds meer in verval. In het begin van de 19e eeuw bestond het plaatsje uit 4 straatjes, waaraan 30 huizen en telde 80 inwoners. De laatste tijd is het voor Sluis en in het bijzon der voor Sint Anna zeer verheugend, dat de periode van eeuwen verval op gehouden heeft en een nieuwe bloei periode aangebroken schijnt. Thans telt Sint Anna 250 inwoners. Het oude pleintje van Sint Anna ter Muiden, enig in zijn soort in den lande, heeft Monumentenzorg sinds jaren bezig gehouden. Sinds 1935 bestonden er plannen het pleintje in zijn geheel te restaureren, als voorbeeld in het land en Zaterdag 30 Augustus was het dan zo ver, dat Monumentenzorg het aan trekkelijke pleintje geheel gerestaureerd aan de gemeente over kon dragen, ter wijl de Commissaris der Koningin, Jhr. Mr. de Casembroot, door het persoon lijk constateren der restauratie als het ware het plein in gebruik nam. Even buiten de kom der gemeente werden de genodigden door de Sluisse muziekvereniging „Apollo" opgewacht en onder een vrolijke mars begaf het gezelschap zich naar het plein, waarop het feestelijk gebeuren zou plaats vin den. Op het marktplein aangekomen nam de burgemeester van Sluis, de heer P. F. van Hootegem, het woord. In het bijzonder richtte spreker wel komstwoorden tot Jhr. de Casembroot, de leden van Ged. Staten, de heren komen, als m'n bedrijf nog meer uit groeit, dat wij er hier ook uitgroeien". „Hoe bedoelt U?" vroeg ze. „Wel, dat ik hier niet kan blijven. Dat we een groter pand moeten heb ben". Onwillekeurig moest hij terugdenken aan de dag, waarop de eerste regel gegoten werd en het eerste vel ge drukt. Des avonds na de officiële ope ning, nadat het personeel vertrokken was, had hij zich even afgevraagd of hij niet teveel hooi op zijn vork had genomen. En nu? Slechts enkele maan den was zijn bedrijf oud en nu begon hij al gebrek aan ruimte te krijgen. Hij zou eens met wethouder Barends- ma overleggen, of er aan de rand van de stad geschikt bouwterrein te koop was. Om elf uur stond hij op. „Ziezo, juffrouw," zei hij, op haar neerkijkend, „je taak als adjunct gaat beginnen. Nu ik iemand heb, die ik naar hartelust kan uitkafferen, als het niet goed is gegaan, ben ik van plan het er van te nemen. Aju!" Ze keek hem lachend aan. „Moet U A. Schout, Mr. Dr. A. J. J. Mes en A. L. S. Lockefeer, oud-burgemeester en ere-burger van Sluis, A. F. J. Aer- noudts, de vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van Rijks Monu mentenzorg, de directeur van de Bond van Ned. Architecten, Majoor Anthony, garnizoenscommandant van Roermond, de geestelijkheid en vele andere ge nodigden. Voor Sluis is het een goede dag en voor Sint Anna in het bijzon der, immers het prachtige oude pleintje is voor de toekomst en voor het nage slacht bewaard kunnen blijven. Naast dit verheugende feit, dat voldoening wekt, blijven er nog wensen met be trekking tot de restauratie van de middeleeuwse toren van de Sint Anna kerk. De Sluizenaar van Dalen bezong Sint Anna als het trefpunt, waar lieden uit het hoge Noorden en het warme Zuiden elkaar ontmoetten, als de markt, waar de pelzen uit het Noorden en de specerijen uit het Zuiden aangevoerd werden. Sint Anna en Sluis kunnen nu beiden het trefpunt zijn voor lieden uit de gehele wereld. Naast het feit, dat de studentenkring, die twee jaar geleden hier opgericht werd en het gerestaureerde pleintje hierbij van be lang kunnen zijn, zal een betere ver binding en een betere weg deze lieden hun weg doen vinden naar deze beide gemeenten. Met een goede weg en goed geleide propaganda kan Sint Anna op een grote stroom toeristen rekenen, dank zij het welslagen van de restau ratie, waaraan de Commissaris der Koningin, het Prov. Bestuur, het Min. van O. K. en W., Monumentenzorg, de architecten Kanneman en Stappers en vele anderen hun zo gewaardeerde medewerking gaven. Spreker eindigde met de wens uit te spreken, dat het pleintje een lange reeks van jaren er toe bij zou mogen dragen het welvaartspeil te verhogen, waardoor het mogelijk zal zijn de goede oude stede te herbouwen in haar eigen bekende sfeer, waar een ieder zich thuis voelt en welkom is. De Commis saris dankte voor de vriendelijke woor den en zei dat het met vreugde is, dat hij hierheen is gekomen, dit op grond van de allerbeste en aangenaam ste herinneringen aan Sluis en het feit, dat men in Sluis weet feest te vieren. Spreker was dankbaar, dat het Min. van O. K. W. op zo'n voortreffe lijke wijze aan de restauratie heeft willen helpen. Spreker is er van over tuigd, dat Sint Anna cultureel een rol zal gaan spelen, doordat het nu over een juiste attractie beschikt. De burge meester heeft het gehad over de ge schiedenis van Sint Anna met water en vuur, ik zal mij vandaag maar hou- inderdaad weg?" Hij knikte bevestigend. „Een ere- plicht vervullen. Ik hoop morgen weer op tijd aanwezig te zijn". En toen voegde hij er met een uitgestreken ge zicht op zalvende toon aan toe: „Juf frouw Jacobs, ik hoop dat U zich van Uw taak als adjunct-directrice uiterst nauwkeurig zult kwijten. Laat ik geen klachten te horen krijgen". Ze proestte het uit. Op dit ogenblik werd er geklopt en kwam Oosterhout binnen met drukproeven. Hij zag, dat Wijnandse op het punt stond te ver trekken. „Wilt U misschien deze proeven eerst nog even nazien, mijnheer?" vroeg hij. „Dan kunnen we gaan draaien". Wijnandse wees echter met een wijds gebaar naar Miep en zei: „Spreek maar met mijn plaatsvervangster, beste jongen, want ik heb geen tijd meer. Ze heeft tijdens mijn afwezigheid vol ledige volmacht". En lachend zijn hand ten groet opheffend, liep hij naar buiten. Een scherpe wind sneed hem in het den aan vuurwater. Spreker consta teerde met vreugde de aanwezigheid van vele Zuiderburen op deze heuge lijke dag voor deze gemeente, terwijl hij er zich van bewust was, dat ze ook nog voor iets anders naar Nederland gekomen zijn. Wat betreft de wens van Sluis voor een betere weg, zegt spreker deze zomer met verkeer en Waterstaat te hebben gepraat en kon de verzekering geven, dat het plan met meer aandacht bekeken zal worden. Tot slot feliciteerde de Commissaris Sluis met deze aanwinst en hoopte dat het zou mogen bijdragen tot de groei en bloei der gemeente. De vertegen woordiger van Monumentenzorg, de heer Kanneman, voerde hierop het woord. Hij zei, dat het pleintje van Sint Anna een voorbeeld voor het land was en een primeur in Nederland be tekende, doordat het in zijn geheel gerestaureerd werd en daardoor juist de aantrekkelijkheid vormt. Spreker was verheugd dat Monumentenzorg, nadat deze een aantal jaren het pleintje onder haar zorg gehad heeft, het nu gerestaureerd en wel aan de gemeente kan overdragen en hoopte, dat men met betrekking tot het restaureren van stads- en dorpspleinen in de toekomst zal kunnen zeggen „in Sint Anna ter Muiden begon de victorie". Voorts voerde nog het woord de directeur van de B. N. A., aan het slot waar van deze de wens uitsprak dat het pleintje tot in lengte van dagen zou mogen bijdragen tot de roep over Nederland en over Sluis in het bijzonder. Hierna werd het boeren huwelijk met de daaraan verbonden boeren bruiloft, die Vrijdags voor de televisie opgenomen werd, nogmaals door de Sluisse figuranten opgevoerd. Het was een boeren bruiloft zoals deze een honderdtal jaren geleden in het landje van Cadzand onder de boerenbevolking placht plaats te vinden. De bruid was Nelly Boddery, 25 jaar en de bruide gom Roger Marteijn, 27 jaar. Bij aan komst aan het stadhuis, in het als phaetonne fungerende gerij, stijgen de vaders van de bruid en bruidegom uit en helpen laatstgenoemden en de moe ders uitstappen. Voorafgegaan door de veldwachter, gaan zij met de gasten in Cadzandse-, Axelse- en Zuid-Bevelandse dracht naar het stadhuis, opgewacht door de burgemeester, de Kaesstecker, eveneens in tunue van 1852 (geklede jas met garribaldi op). Na het voltrek ken van het huwelijk gaan allen naar de kerk, waarna het eigenlijke brui loftsfeest begint. Nadat het speen varken aan bruid en bruidegom getoond is, gaat de burgemeester er mee heen om het in stukken te laten snijden. Kort daarop komt de burgemeester gezicht. Drommels, het was gemeen koud. Liever was hij in zijn warm kantoortje gebleven, maar in dit geval mocht hij de jonge weduwe niet in de steek laten. Hij stapte stevig door en op het perron gekomen, behoefde hij niet lang te wachten, want weldra reed de trein voor. In de stad gekomen nam hij een taxi, want de koude bus lokte hem niet aan. Typisch, dat hij altijd zo kouwelijk was. Hij vegeteerde veel beter in de zomer dan in deze tijd van het jaar. De dienstbode, die open deed, lachte. „Komt U maar gauw binnen, mijnheer Ger, het is vandaag weer zo verschrik kelijk koud". „Maar hier is het behaaglijk," ant woordde Wijnandse. Nadat hij zijn jas had uitgetrokken, liep hij naar de huis kamer, waar mevrouw Nieland, geheel in het zwart, verheugd opstond, toen ze hem zag. Ze stak haar hand uit, die hij hartelijk drukte. Daarna begaf hij zich naar zijn moeder, die hij met een kus begroette. „Dat is nog eens vlug," zei ze, blij

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1