BRILLEN Goedkope vacaotiereizen VII j DEZWARTEVLEK ROZENOORD De schakel ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 381 Vrijdag 9 MEI 1952 Drukkers-UitgeverijFirma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra CORRESPONDENTIE LEZERS, mogelijk nog in het bezit van de schetsjes, enige jaren geleden geplaatst in „De Breskense Courant" getiteld: „De Potvisch", „Schoolreis" en „De Marktgasten" (bezoekers van Middelburgse markt) een en ander ondertekend L. B., worden beleefd verzocht deze ter inzage te zenden aan de Uitgevers van „De Schakel". Bij voorbaat dank. Te Den Haag is een dezer dagen de oprichtersvergadering gehouden van de Algemene Reisclub, een organisatie, die zich ten doel stelt het organiseren van en deelnemen aan vacantiereizen naar het buitenland. Het lidmaatschap staat uitsluitend open voor jongelui van 18 tot 35 jaar. De vereniging werkt samen met elk bonafide reisbureau, dat bereid is de leden van de vereniging in de gelegen heid te stellen deel te nemen aan vacantiereizen, die, alles inbegrepen, maximum f 150,- per 14 dagen mo gen kosten. Voor deze prijs zijn rei zen naar de Alpen, de Rivièra en talrijke andere streken van Europa mogelijk. Zelf organiseert de vereniging in het komende seizoen, uitsluitend voor haar leden, een aantal vacantiereizen naar de Franse Alpen en de Rivièra. Deze reizen worden georganiseerd tegen kostprijs, waardoor voor leden deel name aan veertiendaagse reizen zelfs minder dan f 150,bedraagt. Bij deze prijzen is alles inbegrepen. Daarnaast organiseert de vereniging reizen van 7 dagen naar de Vogezen, Parijs en andere vacantieoorden. De Algemene Reisclub streeft er naar jongelui van 18 tot 35 jaar de gele genheid te bieden deel te nemen aan goedkope, doch ondanks dat, goed verzorgde vacantiereizen. Plaatselijke afdelingen. Het is de bedoeling van de A.R.C., dat in alle delen van ons land plaat selijke afdelingen opgericht worden, waarbij ook kleinere plaatsen niet achterwege dienen te blijven. Jonge lui, tussen 18 en 35 jaar, die bereid zijn medewerking te verlenen bij het oprichten van plaatselijke afdelingen, kunnen contact opnemen bij het bu reau van de vereniging, Bachmanstraat FEUILLETON 4. door NIEK VAN DER ZWAAN. „Overigens zult U dat zelf kunnen merken, als U me toestaat hier te be ginnen. Dit - en zij toonde haar fraai gevormde handen - zijn wellicht m'n beste aanbevelingen". Wijnandse moest onwillekeurig even lachen om de originele manier, waar op de sollicitante zich uitte. „Enfin," besloot hij het gesprek, „ik voel er niets voor om op dit tijd stip de directeur thuis op te bellen. Ik neem aan, dat U Uw vak verstaat. U bent voorlopig voor één maand op proef aangenomen. Komt U morgen ochtend om half negen. Kan dat? Als ik U een dag heb zien werken, zal ik Uw salaris bepalen. Morgenochtend staat hier een goede schrijfmachine en dan gaan we aan de slag". Hij stond op en reikte het meisje de hand. „Juffrouw Jacobs, ik hoop dat we S&rülemaefter" OOSTBURG 56 te Den Haag. Aan hetzelfde adres kan een kosteloos exemplaar van het eerste mededelingenblad van de ver eniging aangevraagd worden, waarin alle gegevens over het lidmaatschap en de georganiseerde reizen te vinden zijn. De bakens voor de bezetting van de nieuwe vleugel zijn thans anders uitge stoken dan de bedoeling was. Bewoners van West Zeeuwsch-Vlaanderen of daarmee gelieerden lieten tot heden verstek gaan; öf om de kat uit de boom te kijken, öf om de prijs die werkelijk niet te hoog is doch die men moet kunnen betalen, óf om de vrees van de verplanting van de oude boom. Wat dit laatste betreft, men moet niet te lang wachten om in een tehuis en pension te gaan; men moet dit doen als men nog fit is. Nu is er een contract aangegaan met de regering en nu zullen er 31 gepensioneerden uit Indonesië komen. Het doel is even mooi, al ligt het op een ander vlak. En het bestuur krijgt geld in het laatje. Er blijven voorlopig nog enkele ka mers beneden open. Mogelijk, dat twij fel en schuchterheid worden overwon nen en dat er gegadigden uit onze streek komen. Sluis is een prettige plaats om te wonen. Het ligt echter voor de hand, dat er alle moeite spoe dig zal worden gedaan, om de bezet ting volledig te doen zijn. Het bestuur heeft er over beraad slaagd de gelegenheid tot inkoop te geven. Men kan bij elke levensverze- kerings-maatschappij de tarieven voor een uitkering van een bepaald bedrag per jaar of per maand opvragen, voor een bepaalde lijfrente dus. Voor een man en een vrouw beiden van 75 jaar zou een levenslange inkoop komen op ruim f 20.000. De premie voor de vrouw is hoger dan voor de man. Voor een man van 75 jaar en een vrouw van 65 jaar wordt dat ongeveer f 27.000. Voor beiden van 65 jaar ongeveer f 32.000. Er zijn op dit terrein zeer veel ge vallen mogelijk. Omtrent elk geval zal het bestuur dit bekijken. Men wende zich om verdere inlichtingen tot de heer Lako, dierenarts te Sluis, die voor dit onderdeel de voorbereiding prettig zullen samenwerken. En tot morgenochtend half negen". Kort nadat de typiste vertrokken was, sloot Wijnandse de voordeur en wandelde naar het station. Een klein uur later was hij weer thuis, waar hij zijn kofferschrijfmachine uit een kast haalde, alsmede een tas met papieren bij elkaar zocht en na afscheid geno men te hebben van zijn moeder, keer de hij met de laatste trein terug naar Willemspoort. In z'n hotelkamer zat hij nog ge ruime tijd berekeningen te maken en de klok op het Kerkplein had reeds lang het middernachtelijk uur geslagen, toen Wijnandse eindelijk onder de wol kroop, vermoeid, maar voldaan over de welbestede dag, want hij was tevreden over zijn begroting. Het zou wel meevallen! HOOFDSTUK II. In Willemspoort zagen de ingezete nen geleidelijk aan de gedaanteverwis seling van Pons' drukkerij voltrekken. Op een zonnige morgen kwam er uit Utrecht een auto met een heel won van het werk voor het bestuur op zich heeft genomen. Naast dit alles is de reorganisatie van het oude huis ter sprake gekomen. Het bestuur is unaniem van goeden wille, zou bovendien t.z.t. gedwongen kunnen worden. Laat elk belangstel lende dus eens nagaan wat hij kan doen of nog kan doen. De steun van zeer velen is zeer welkom. Vorig bedrag f 4667,20 Ds. Wiebosch, catech. bus o. 1. school te Biervliet en Driewegen f 7,36 Aarnoutse te IJzendijke f 5, Totaal f 4679,56 Met hartelijke dank en ter navolging aanbevolen. Namens het Bestuur, M. Maas, Biervliet. Giro 84634. FILMNIEUWS „De vrouw uit Shanghai" Luxor Theater te Breskens brengt U a.s. Zaterdag de bekende Orson Welles film „De vrouw uit Shanghai". Een roekeloze avonturier ontmoet een vrouwtje en wordt op haar verliefd. Zij vraagt hem als matroos met haar man Bannister mee te gaan en hij stemt toe. Bannister is een wrede heerser voor zijn vrouw en nu beginnen de moeilijkheden. Elsa is verliefd op de matroos en samen zullen zij de strijd aanbinden met de misdadigersbende. Een zeeman leert de wereld kennen waar misdaad en bedrog iederemenselijk- heid met voeten treden. Zijn liefde bracht hem tot een roekeloze daad, waarvan hij de gevol gen kreeg te dragen. Kortom een film vol spanning. BURGERLIJKE STAND. Gemeente SCHOONDIJKE over de maand Maart 1952. GEBOORTEN: 14, Maria Janneke, d. van M. Scheele en J. Boeije; 28, Jo hannes Cornelis, z. van C. J. Beerens en M. A. Ibach. HUWELIJKEN: 6, A. E. de Vulder, 32 j. en M. S. Deunink, 23 j.; 6, J. Geelhoed, 28 j. en J. W. Kole, 32 j.; 13, A. J. Haak, 24 j. en M. van den Broeke, 23 j. OVERLIJDEN29, C. Geluk, 7 j. derlijk toestel er op. En een uurtje later begrepen de voorbijgangers er nog minder van, want vrijwel de ge hele gevel van de drukkerij was be dekt met grote zeilen en daaronder klonk een scherp sissend geluid, ter wijl de machine een lawaai maakte, dat horen en zien verging. Een dunne, gele stofwolk kroop door de kieren en naden van de zeilen en zette zich langzaam op vensters, kozijnen, ramen en straat vast. De overburen keken met gefronste wenkbrauwen naar dat geheimzinnige gedoe, waarvan ze niets begrepen en ergerden zich over het stof, dat overal op bleef hangen. Maar de mannen, die bij de auto hoerden, trokken zich nergens wat van aan, keken van tijd tot tijd even on der de zeilen en knikten daarna te vreden. Laat in de middag werd het lawaai beëindigd, de zeilen werden een voor een weggehaald en tot stomme verbazing van omwonenden en voorbijgangers kwam de pui als nieuw na deze bewerking te voor schijn. Maar dat was geweldig, con stateerde men. Het huis leek nu net INGEKOMEN6, A. de Wever en gezin van IJzendijke; 10, A. E. de Vulder van Hoofdplaat; 10, C. de Poorter en gezin van Hoofdplaat; 12, J. A. Meseure van Amsterdam; 13, J. H. Stroecken van St. Jansteen; 14, K. van Drongelen van Groede; 14, J. M. van Drongelen van Groede; 17, A. Hoekstra van Leeuwarden; 21, E. Wewengkang van Rotterdam; 26, M. van den Broeke van Zuidzande. VERTROKKEN: 5, T. de Kraker naar Terneuzen; 10, S. Minnaard naar Yerseke; 10, J. W. Murre naar Yer- seke; 10, G. J. van Pamelen naar Waterlandkerkje; 17, A. A. van den Heuvel en echtgenote naar Breskens. Gemeente BRESKENS over de maand April 1952. GEBOREN: 17, Sietje, d. van Pieter D. van der Werf en van Sietje Both; 18, geb. te Vlissingen, Carla Rosalie, d. van Hendrik B. Mulder en van Catha- rina S. Melis; 22, Helga Marjan, d. van David P. Kotvis en van Anna H. B. Nauta; 27, Maria Anna Philo- mena Ludovica, d. van Petrus A. Re- mortel en van Elisa Serrarens. HUWELIJKEN: 10, Jan L. Dane, oud 48 j., wonende te Vlissingen en Jozina H. Verdouw, oud 40 j„ wo nende te Bresken». OVERLEDEN: Geen. INGEKOMEN2, Magdalena Labijt, van Middelburg naar Boulevard 65; 5, Catholina M. Leenhouts, van Buren naar Grote Kade 5; 5, Marinus P. Ph. van Endhoven, van 's-Gravenhage naar Ph. van Kleefstr. u; 8, Wed. E. L. de Wilde-Brugge, van Zuidzande naar Scheepvaartstr. 2; 8, Theodorus den Dunnen en gezin, van Zuidzande naar Scheepvaartstr. 2; 15, Cornelis de Jonge, van Terneuzen naar Dorpsstr. 21a; 17, Dirk Mookhoek en echtgenote, van Groede naar Noodplan E 10; 23, Ma ria L. Timmerman, van Oostburg naar Grote Kade ong. VERTROKKEN4, Levina J. Baden- Vonhout en kinderen, van Noodplan E lo naar Sas van Gent; 5, Abraham I. Bruijnooge en gezin, van de Hullu- dwars$tr. 27 naar O. en W. Souburg; 10, Jozina H. Dane-Verdouw, van Ph. v. Kleefstr. 36 naar Vlissingen; 12, Jantje Smit-Siepel en kind, van Ph. v. Kleefstr. 57 naar Hoogezand-Sappe- meer; 23, Pieter Rookus, van Dorps straat 18 naar Amsterdam; 23, Lijs- bertus A. Bouterse, van Noodplan J 8 naar Den Helder; 30, Pieter J. Ekken- bus, van 2e Zandstr. 5 naar Neder- horst Den Berg; 30, Petrus A. W. Graven, van de Hullustr. 18 naar Den Helder; 30, Gerrit L. de Meijer, van Scheldekade 7 naar Sas van Gent. nieuw. En de slager, die schuin aan de overkant woonde, was zo enthou siast, dat hij meteen op één der man nen, die blijkbaar als chef van het bedrijf dit werk had geleid, toeliep en naar de kosten van deze zandstraal- bespuiting informeerde. De volgende morgen kwamen de schilders, die de verf van het hout werk begonnen te branden en in de loop van de morgen verschenen er twee monteurs, die grote witte glazen letters op de schoongespoten pui be gonnen te plaatsen. Het begon met een U en daarna een 1 en aan het einde van de volgende dag kon men lezen, wat er gemaakt was. 's Avonds laat, toen de straat uitgestorven was, werd proef gebrand en de nieuwe eigenaar van het bedrijf zag vanef de overkant van de straat met welgeval len naar de grote neonverlichting, die aan iedereen vertelde, dat hier „Uitge verij Wijnandse" geboren was. Het conservatieve deel der bevol king schudde het hoofd over deze, in Willemspoort tot nu toe ongekende nieuwigheden. Dat schoonspuiten van

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1