f Het veriaten eiland De verplichte vooriaarssliErenkEuringen 1952 Hoeveel radioluisteraars tell Nederlanii? ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUVVSCH-VLAAN DEREN 8e Jaargang Nummer 370 Vrijdag 22 FEBR. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR <S DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Giro 358296 Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra K.L.M.-instructrice met meer dan 5000 vlieguren op de grond De naam van Edwin A. Link zal voor altijd verbonden blijven aan de manier van vlieginstructie geven, waar bij de vlieger niet hoger van de grond komt dan de 2 treden van zijn „Link Trainer". Ed Link is President van Link Aviation Inc. te Binghamton, N.Y., een organisatie, die zich bezig houdt met het fabriceren van deze wonder lijke namaakvliegtuigjes en die ruim 1200 employé's telt. In zijn jonge jaren was Link op het idéé gekomen om de bewegingen, die een vliegtuig kan ma ken in de lucht na te doen bootsen op de grond door een klein model vlieg tuig, dat door een motor in beweging wordt gezet. De vlieger stapt in en heeft de stuurknuppel voor zich, als mede een aantal instrumenten, nodig om een landing bij slecht zicht uit te voeren. Daarom zitten er in de Link trainer geen raampjes, terwijl een bovenkap ook uitzicht in die richting onmogelijk maakt. De Linktrainer kan op zijn voetstuk om zijn as draaien, enige graden op zijn kant liggen en zijn neus opheffen of naar voren buigen. Deze bewegingen zijn het, die het vliegtuig in werkelijkheid ook kan maken en nu hangt het er maar van af, hoe lang en wanneer de vlieger zijn kistje deze bewegingen laat uitvoeren, want dit is verbonden met een snoer aan een toestelletje, een zgn. krab, die zich op een vrijstaande tafel beweegt volgens de aanwijzingen van de link trainer. Zodoende wordt een route afge tekend met een pasteuse inkt op een met glazen plaat bedekte kaart, die een bepaald vliegveld met omgeving voorstelt. De vlieger krijgt nu van de instructeur via zijn koptelefoon instruc tie om volgens een bepaalde procedure dat veld te naderen en er onder nader op te geven weersomstandigheden, te landen. Gedurende deze procedure staat hij in contact met de „Verkeerstoren" van het bewuste veld. De instructeur speelt voor die gelegenheid als Ver keersleider, hetgeen met zich mee brengt, dat hij de Verkeerstorentaai, een op vele vliegvelden ter wereld met uiteenlopend accent uitgesproken Engels, perfect moet beheersen. Bovendien zij nog vermeld, dat de instructeur zonder de vlieger ervan in kennis te stellen, door een knop „ruw weer" te bedie nen, de linktrainer kan laten be wegen. Het is dan aan de vlieger om deze meteorologische omstandigheid zo goed mogelijk op te vangen. De K.L.M. heeft op de Amsterdamse luchthaven Schiphol een vloot van 8 FEUILLETON 46) door P. DE VRIES. De beide aan boord zijnde geologen slaakten een zucht van verlichting, toen het eerste bericht was doorgeko men. Het nietsdoen aan boord begon hen danig te vervelen en zij wilden niets liever dan aan de slag gaan. En Whiteheaven gaf hen toestemming om de volgende dag op het eiland met de werkzaamheden te beginnen. Ze zou den tevens kunnen beschikken over drie leden der bemanning. Zelf had hij 's avonds, na het diner, een gesprek met de kapitein, Kees en josien. Hij deelde hen mede, dat hel zijn plan was met drie matrozen de volgende dag naar het kamp van de gouddelvers te gaan om de opdracht van het gouvernement uit te voeren. „Kees kan met me mee gaan, ten minste, als hij zich behoorlijk kan ge dragen. Doch tot mijn spijt kan ik miss Josien niet toestaan mee te gaan. Zij Liiktrainers in gebruik, waarvan 2 „één-motorige" en 6 „twee-motorige". Onlangs verscheen er op de voor pagina van The Connecting Link, het twee maandelijkse krantje van Link Aviation, de foto van een 24-jarige jongedame, die was aangeduid met de naam van ,,Yupe Ruygrok". In feite heet zij Joep J. G. C. Ruygrok, link- instructrice van de - K.L.M.nu reeds 6 jaar ais zodanig bij de luchtvaart maatschappij werkzaam. Zij is de enige vrouwelijke instructrice. in Europa en werkt met 6 mannelijke collega's dag aan dag om alle vliegers van de K.L.M. hun geregeld terugkerende linkinstructie te geven. Joep is er vroeg bij geweest, en daardoor heeft zij nu dan ook 2 gouden banden en 1 blauwe op haar uniformmouwen. Als 18-jarig meisje kreeg zij een bericht onder ogen, dat melding maakte van de opening van de Nederlandse Rijksluchtvaartschool en waarbij tevens soilicitanten werden opgeroepen voor de vliegeropleiding. „Ik ging er op af", zegt Joep, „want ik wilde graag vliegster worden, maar men keek vreemd op, toen men mij zag aanko men, want op de aanmelding van een vrouw was niet gerekend. De Neder landse Wet staat vrouwen het halen van het vliegbrevet toe en bij de Geneeskundige Dienst waren keurings eisen voor vrouwen vastgelegd." Maar hoe het zij, men wilde er op de Rijks luchtvaartschool niet aan, voordat men van de K.L.M. zekerheid had gekre gen, dat zij ook zou worden aange nomen. Het aanstellen van vrouwelijke vlie gers weid vooralsnog niet in overwe ging genomen. Voor stewardess was zij te jong, maar omdat de luchtvaart haar erg trok, besloot zij voorlopig een betrekking als typiste bij de K.L.M. te aanvaarden. Reeds spoedig werd zij te werk gesteld op het Navigatiebureau. Toen werd de Linktrainingafdeling opgericht. Twee linktrainers waren aangekocht, en een Engelse K.L.M.-er werd belast met de organisatie. Joep zag en kreeg haar kans! In het begin kwamen er per dag een 10-tal vliegers, die allen een „vlucht" van 40 minuten maakten, daarbij geïnstrueerd door Joep en haar chef. Voorlopig werden alleen Europese velden behandeld, doch de berichten en gegevens hierover waren nog niet zo uitgebreid. In deze begintijd bewerkstelligde de K.L.M., dat de jonge assistente naar Engeland ging om te worden opgeleid tot instructrice in de „Central Link Training School" te Londen. Hier werd zij terdege ingewijd in het instructie geven en toen zij in December 1946 naar Amsterdam terugkeerde, had zij het diploma van de C-categorie in haar moet dus op haar erewoord beloven, dat zij gedurende onze afwezigheid aan boord, of in de onmiddellijke na bijheid van het jacht zal blijven". „En als ik mijn woord niet geef?" vroeg Josien strijdlustig. Whiteheaven haalde zijn schouders op. „Dan acht ik mij ontslagen van mijn verantwoordelijkheid jegens U. Wat U dus eventueel op het eiland overkomt, zult U dan aan Uzelf te wijten hebben. U hebt zelf gezien, wat voor mensen of het zijn in het kamp. Ik voel veel voor de veronderstelling van Kees, dat het de bewuste Duit sers zijn van het krantenknipsel. En daar komt nog bij, dat mannen, die maandenlang in de eenzaamheid heb ben vertoefd, wel eens rare dingen kunnen doen, als ze onverwachts een vrouw zien. Ik geloof, dat ik me nu duidelijk genoeg heb uitgedrukt. We hebben op het jacht geen cel of iets dergelijks, dus We kunnen U niet op sluiten, afgezien nog van het feit, dat ik zulks ook niet zou willen. Maar ik ben van mening dat U nu voldoende gewaarschuwd bent. Blijf U op het tasje. Een jaar later behaalde zij haar B-diploma en in 1948 dat van de Civil Aeronautics Administration. Vijf jaar daarna moet zij examen doen voor het diploma van de A-categorie; dat zal dan het volgend jaar gebeuren lucht vaartwetten, aero-dynamica, procedu re's, kennis van de I.C.A.O.-voor schriften, in staat zijn lezingen te hou den voor vliegers over nieuwe proce dure's en zelf 2 procedure's in de link trainer kunnen uitvoerenHet voor Nederland nieuwe, maar in som mige landen reeds bekende systeem van Airways heeft zij al onder de knie, want bijv. Londen, Manchester, New York en München werken al met dit systeem. Mej. Ruygrok werkt in de Europese afdeling van de Linktraining, maar zij heeft eens een aparte rol moeten spe len op de Transatlantische sectie. Een K.L.M.-vlieger die werd getraind voor New York, hoorde plotseling gedurende zijn gesprek met de „Toren" de stem van een meisje, die op rappe toon met Amerikaans accent een weerbericht doorgaf, precies zoals dat het geval is in werkelijkheid, waar binnen het Amerikaanse verkeersgebied elk half uur, de weerstations een weerbericht lanceren. De vlieger die dit al enkele malen had meegemaakt, kon zijn oren niet geloven en na afloop vroeg hij de instructeur waar hij die uitstekende gramofoonplaat vandaan had. Joep Ruygrok stond stilletjes te lachen Dank zij doorzettingsvermogen en onafgebroken studie heeft zij meer dan 5000 instructievlieguren op haar naam kunnen brengen. De verplichte voorjaarsstierenkeu- ringen 1952, zullen in West Zeeuwsch- Vlaanderen op de volgende datums gehouden worden Breskens, Maandag 25 Februari, 10 uur, café de Milliano; Hoofdplaat, Maandag 25 Februari, 11 uur, gemeentehuis; Biervliet, Maandag 25 Februari, 13 uur, café Oubrie; IJzendijke, Maandag 25 Februari, 15 uur, Markt; Waterlandkerkje, Maandag 25 Februari, 16,30 uur, Dorp; Schoondijke, Dinsdag 26 Februari, 9,30 uur, C. Wijffels; Zuidzande, Dinsdag 26 Februari, 10,30 uur, muziektent; Cadzand, Dinsdag 26 Februari, 11,30 uur, van Iwaarden; Retranchement, Dinsdag 26 Februari, 14 uur, wed. J. P. Vercouteren; Nieuwvliet, Dinsdag 26 Februari, 16 uur, café Cornelis; jacht, dan bent U veilig. Gaat U op Uw eigen houtje er op uit, wel, dan is alle verantwoordelijkheid voor U- zelf". „Ze zal toch wel haar eigen zin doordrijven," meende Kees brommend te moeten opmerken. Josien lachte even, maar gaf geen antwoord, toen Kees haar boos aan keek. Ze stak, op echt Hollandse ma nier, even haar tong tegen hem uit en verliet toen, vrolijk fluitend, het ver trek. „Ik heb het wel gezegd," merkte Bream verstrooid op, „niks als narig heid, als je vrouwen aan boord brengt". Kees stoof op. „Denkt U soms dat ik dit eigenwijze stuk journaliste aan boord gesmokkeld heb? Het zou me een lief ding waard zijn, als ze op het ogenblik op de Mokerhei zat „Mokerhai?" herhaalde Whiteheaven, niet begrijpend. „Where *6 that?" „Ver genoeg hier vandaan om geen last meer van haar te hebben," brieste Kees, terwijl hij eveneens het vertrek verliet en de deur met een slag achter zich dicht wierp. Groede, Dinsdag 26 Februari, 17 uur, tramhalte; St. Kruis, Woensdag 27 Februari, 9 uur, Ed. Blondeel; Eede, Woensdag 27 Februari, 10 uur, wed. Blondeel; Aardenburg, Woensdag 27 Februari, r 1 uur, café Ceulenaere; Sluis, Woensdag 27 Februari, 14 uur, Beestenmarkt; Oostburg, Woensdag 27 Februari, 15,30 uur, Ledelplein. Faillissementstatistiek. Opgegeven door Van der Graaf &- Co's Bureaux voor den Handel N.V. Afd. Handelsinformaties, Amsterdam. Totaal aantal uitgesproken faillisse menten over de maand Januari 1952, 202 (141) te verdelen als volgt: In de provincie N-Holland (Exclusief Amsterdam) 22 (24), Amsterdam 25 (23), Z--Holland (Exclusief Den Haag en Rotterdam) 23 (13), Den Haag 22 (5), Rotterdam 12 (10), Utrecht 16 (7), Gelderland 14 (13), Noord-Brabant 22 (22), Limburg 11 (5), Zeeland 4 (1), Friesland 1 1 (4), Groningen 1 1 (2), Drente 4 (0), Overijsel 5 (12). Het totaal aantal uitgesproken faillis sementen van 1 Januari t/m 31 Jan. 1952 bedraagt 202 (141). Tussen geplaatste cijfers zijn over dezelfde periode van 1951. Een „Regenboog" gepakt. Vorige week hebben opsporings ambtenaren van P.T.T., in samenwer king met de Rijkspolitie, in Borger de clandestiene reclamezender „Regen boog" in beslag genomen. Deze Re genboog werkte op een golflengte van 245 m. Proces-verbaal werd opgemaakt te gen de 30-jarige landarbeider G. L., de 30-jarige landarbeider K. O., bei den wonende te Odoorn en tegen de 25-jarige transportarbeider G. M. te Buinen. Ook de bewoner van het pand, waar de uitzendingen plaats vonden, de 21-jarige G. W. te Borger kreeg een proces-verbaal. De gehele zendinstallatie, benevens een groot aantal gromofoonplaten, werd in beslag genomen. Het aantal aangegeven radio-ontvang toestellen in Nederland bedroeg op 1 Februari j.l. I 634.846 tegen 1 621.412 op 1 Januari. Op 1 Januari waren er 484 230 aan geslotenen op het Rijksradio-distributie net tegen 482 171 op 1 December. „Temperamentvolle lui, die Hollan ders," zei Whiteheaven, terwijl hij een sigaret opstak. „Overigens ik mag dat wel". De volgende morgen vertrokken Whiteheaven en Kees, gevolgd door de drie matrozen, bepakt met een volle rugzak en natuurlijk gewapend. De andere opvarenden waren reeds op en stonden de expeditie na te kijken. Josien wuifde met haar zakdoekje, toen Kees nog even omkeek. „Dag Keesje," riep ze hem plagend toe. „Zul je voorzichtig zijn? En breng je een apie voor me mee?" „Een apie? Ik zal de lelijkste mof voor je meebrengen, die ik in dat kamp kan vinden," antwoordde Kees nijdig. Whiteheaven lachte en vond het een goeie mop. „Misschien breng ik jullie morgen of zo wel een kopje koffieriep ze nog, maar Kees achtte het verstandi ger er niet op te reageren. Toen de vijf mannen uit het gezicht verdwenen waren, maakten de geolo gen zich klaar voor vertrek. En een half uur later gingen ook zij dezelfde

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1