met om.... aannemer bouwt Imis voor Het verlaten eiland De eersie vakbeurs Ie Utrecht, een succes. AKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN 8e Jaargang Nummer 369 Vrijdag 15 FEBR. 1952 Drukkers-Uitgeverij: Firma SMOOR DE HULSTER - Dorpsstraat 10 - BRESKENS - Telefoon 27 - Qiro 358296 f A Verschijnt iedere Vrijdag Abonnementsprijs f 1,per kwartaal; franco per post f 1,15 Prijs der advertentiën 10 cent per m.m.; bij abonnement korting Advertenties met „brieven onder nr. of bij ons te bevragen", 10 cent extra Dat kon best de wapenspreuk zijn van de millioenen vluchtelingen, die aan de milde" greep van „vadertje" (wanneer houden we eens op met die zoetigheden?) Stalin zijn ontsnapt! Bij duizenden hebben ze per boot of per vliegtuig de afstand afgelegd, die hen scheidde van hun nieuwe vader land overzee. Voor sommigen was dat Argentinië, voor anderen Israël, voor weer anderen Canada, of Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Noord- Amerika, Abessinië of zelfs Ecuador Onder leiding van de Internationale Vluchtelingenorganisatie der Verenigde Naties (de IRO), is op deze wijze, in de afgelopen 55 maanden van haar bestaan, in de ergste nood voorzien. Het probleem in haar geheel is nog lang niet zo ver en in overleg met de hierin belang stellende regeringen, zul len de transporten blijven doorgaan. Op de foto ziet U, hoe in Bremerha ven vorige maand de laatste schepen onder de vlag van de V.N. (voor de IRO) werden geladen. De hogerge- noemde organisatie werd officieel ont bonden ddo. 21 Januari 1952 en ge durende de inmiddels geëindigde alge mene vergadering der V.N., te Parijs, is uitvoerig gesproken over de wijze waarop in de naaste toekomst zal wor den gewerkt. Daarop hopen wij t.g.t. nader terug te komen. (J. P. d. K.) De laatste weken is in Friesland een complete revolutie in de woning bouw ontstaan, zo meldt het Algemeen Dagblad. Tien dagen geleden kwam een aan nemer te Hauler wijk met liet opzien barende plan een flinke burgerwoning voor 5 a 6 personen voor f 5500, te bouwen en de afgelopen week werd een project goedgekeurd van Bouwbe drijf „De Eik" te Wolvega. Deze onderneming ziet kans prac- tisch eenzelfde soort woning te bouwen voor een bedrag van vijfduizend gul- F£UILLETOfi 45 door P. DE VRIES. „Maar de rechten die ons land op deze eilanden heeft, zijn toch weer anders dan bijvoorbeeld eertijds die van jullie land op Indonesië. De Sa- lomons-eilanden zijn geen koloniën. Hoe het precies in elkaar zit, weet ik ook niet, want dat is tenslotte mijn vak niet. Wel heeft Tnompson het recht op enkele van die eilanden on derzoekingen te doen verrichten en te kijken, of er soms koper in de grond zit. Maar goud het zal te bezien zijn, of onze maatschappij daarop aan spraken kan doen gelden. Dat zal het gouvernement zelf wei in handen wil len houden". „Jawel, maar neem nu die kerels daar. Ze horen hier niet en „Wij horen hier evenmin meen de de ingenieur lakoniek te moeten opmerken. „Nu ja, maar als het er op aan den. Het hui3 zou twee verdiepingen hebben, met beneden een woonkamer, keuken, bijkeuken, W.C. en hal, ter wijl onder de keuken een flinke kelder is; boven twee slaapkamers, een douche cel en enige bergruimte, die eventueel voor slaapgelegenheid kan worden ingericht. Totale inhoud van het huis 179 kubieke meter. Maar het blijkt nog goedkoper te kunnen. Het bouwbedrijf van de firma De Jong te Grouw verschijnt ten tonele met een aanbieding van f 4600, Het plan is goedgekeurd door de directie van de Wederopbouw en Volks huisvesting. Architect Stiensma te Leeuwarden ontwierp dit plan voor dubbele woningen, die slechts f 9200, kosten, dat is der woning f 4600, compleet met schilderwerk, electrisch komt, hebben jullie hier toch meer rechten dan zij daar. Het zullen onge twijfeld wel moffen zijn. Hoe moeten we daar nu mee aan?" Whiteheaven lachte even en schudde het hoofd. „Ik zou het niet weten. Het enige, wat mij bovendien het beste lijkt is: We gaan terug naar ons jacht en rapporteren via onze marconist onze bevindingen naar Guadalcanal. Daar mede kunnen wij wel contact krijgen. Op Guadalcanal is een sterke zender, die radiogrammen naar Australië kan zenden. Zij moeten onze bevindingen dan maar aan het gouvernement door geven en wij doen dan het beste om maar op orders te wachten". Kees keek verstoord. „En die lui hier, stil hun gang laten gaan? Wie weet hoeveel goud ze al gevonden hebben". „Werkelijk Kees dat is onze zaak toch niet? Of wou jij soms, met de wapens in de aanslag, naar beneden stormen en roepen Handen omhoog? En die kerels gevangen nemen en naar het jacht brengen? Daartoe mis sen wij het recht. Wij zijn geen poii- licht en waterleiding. Het is geen noodwoning, doch een flink huis voor zes personen, met een grote woonkamer, ruime keuken, bij keuken, kelder, W.C. en hal, terwijl boven drie tweepersoons-slaapkamers en een douche-cël komen. Ook kan een vrijstaande woning worden ge bouwd voor slechts weinig meer dan f 4600, De eerste vakbeurs, georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Jaai- beurs, de Beurs voor Meubelen en Woningtextiel, heeft een verheugend goed verloop gehad. Zowel over de duur van de Beurs als het tijdstip waarop zij werd gehouden is men ten zeerste tevreden en in de kringen der deelnemers is vrijwel unaniem de wens geuit, deze vakbeurs te herhalen. Alge meen is men van oordeel, dat de Jaar beurs met haar nieuwe koers een juiste koers heeft gekozen, 4o deelde Mr. J. Milius, Directeur van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in een pers conferentie mede. Het bezoek is aanzienlijk groter dan werd verwacht. In totaal hebben 13.479 personen de Beurs bezocht, waarvan 5400 op cliëntenkaarten en 7899 op aan de loketten gekochte toegangsbe wijzen. Het vraagstuk toelating van het publiek, zal een onderweip van nader overleg worden. De exposanten van merkartikelen hebben over het algemeen behoefte aan zoveel mogelijk bezoekers. Zij hebben er immers be lang bij, dat hun artikel een zo groot mogelijke bekendheid verkrijgt. De fabrikanten van niet-merkartikelen vra gen een beperking van het publiek en wensen uitsluitend wederverkopers te woord te staan. Opvallend groot was de belangstelling voor het moderne meubilair, dat ter Beurze een steeds belangrijker plaats gaat bezetten. De zakelijke resultaten van de Utrechtse vakbeurs zijn over het alge meen zeer gunstig geweest. Al werd de grootte van de orders, in verband met de tijdsomstandigheden, niet gelijk aan die van enige jaren terughet aantal orders per firma is zeer bevre digend geweest. Een der standhouders schatte de omzet van de vakbeurs 2 a 3 maal de omzet van de laatste Najaarsbeurs. Hoewel aan de vakbeurs weinig be kendheid was gegeven in het buiten land, hebben inkopers uit niet minder dan 11 landen de beurs bezocht. Het grootste inkopers-aantal was afkomstig uit België, daarop volgen Duitsland, tiemannen en nog minder militairen". „Ja, maar „Wacht even. Mijn opdracht luidde: Ga naar Saint George en onderzoek of er koper in de grond zit en zo ja, of de exploitatie, gezien de grote af stand van Australië, lonend is. Meer niet. Nu ontdekken we gouddelvers. Doch daar hebben we niets mee te maken. Als de baas zegt: Oké, ga ook goud delven, is dat wat anders en slaan wij een claim en flink groot, want dan weet ik vooruit wel, dat Thompson het in orde maakt met het gouvernement. Overigens jij kunt ook tevreden zijn, nietwaar? Jouw doel was: te ontdekken wat de oorzaak kon zijn van het verdwijnen van de inwoners van Saint George. Welnu, nu weet je het. En „Ik?" viel Kees hem min of meer verontwaardigd in de reden; „ik weet nog niets". „En in dat krantenknipsel van je staat, dat ze geëvacueerd zijn naar een ander eiland? Nog wei geheel vrijwillig. Mij dunkt „Onzin. Dat is theorie. Ik wil weten, Frankrijk, Curasao, Indonesië, Canada, Griekenland. Hongarije. Engeland, Venezuela en Denemarken. Ook wat de vooruitzichten van de meubelexport betreft is de vakbeurs een groot succes geweest, zo deelde vervolgens de Directeur van de Neder landse Export Meubel Stichting, de Heer W. Snocker, mede. Vooral met België werden goede zaken gedaan op het gebied van slaapkamers en zitmeu belen. Voorts werden aanvragen voor bureaux en slaapkamerameublementen ontvangen uit Frankrijk, terwijl ook in Marocco en Noorwegen afzetmogelijk heden voor de Nederlandse meubelen aanwezig bleken. De export naar Engeland wordt bemoeilijkt door de invoerstop. Duitsland plaatste proef- orders voor zitmeubelen. De export naar dit land zou echter nog aanzien lijk worden opgevoerd, aldus de Heer Snoeker, indien het contingent voor houtwaren kon worden vergroot. Onder handelingen dienaangaande zijn ter Beurze gevoerd met de handelsreferent van de Duitse Ambassade, die heeft toegezegd, bijzondere aandacht aan dit onderwerp te zullen besteden. De attaché van de Canadese Am bassade, die de Beurs bezocht, was zeer onder de indruk van de grote verscheidenheid en de omvang van de Nederlandse meubelindustrie. Overwo gen wordt, met Nederlandse meubelen deel te nemen aan de Toronto Trade Fair in Canada. Voorts werden ter Beurze belang rijke opdrachten verkregen voor rotan meubelen voor de Belgische Congo, Canada en Frankrijk. Vermeldenswaard is ook het feit, dat de Utrechtse vak beurs werd bezocht door inkopers van tal van grote warenhuizen in het bui tenland. Uit Frankrijk werd een aanvrage ontvangen voor 40.000 stoelen. De Nederlandse export van meubelen zal nog aanzienlijk kunnen worden opge voerd in verband met de omschakeling van tal van fabrikanten op de productie van moderne demonteerbare meubelen en schakelmeubelen, die een aanzienlijke besparing op vrachtkosten mogelijk maken, aldus de Heer Snoeker. De vooruitzichten zijn dus gunstig. Algemeen is men van oordeel, dat de Utrechtse Beurs de vakbeurs is ge weest voor de Woningtextiel. Alle bezoekers aan deze sector waren enthousiast over de keurige inrichting, de verzorging van de stands, de stem ming en de sfeer van de Beurs. Practisch ieder heeft gekocht, aldus de Heer A. A. Koot (Hoofd van de verkoop van de Firma Wyers), die namens de exposanten in de textielsector het woord voerde. De leuze „Kleedt eerst of het inderdaad zo is". De ingenieur haalde zijn schouders op. „Wei," antwoordde hij gelaten, „ga het ze even vragen. Je bent er vlak bij. En gewapend. In het ergste geval zijn wij hier nog om je bij te staan, als het nodig is". „Ik denk er niet aan," antwoordde Kees beslist. „Het zijn moffen". „Nou," zei Whiteheaven lakoniek, „laat die mannen dan stil hun gang gaan. Ik bemoei me er tenminste niet mee". Kees probeerde de ingenieur er nog van te overtuigen, dat het noodzake lijk was de Duitsers te dwingen met hun werk op te houden. „Ze horen hier niet, ze horen in hun eigen land Ze hebben hier niets te maken". „Datzelfde zouden ze ook tot jou kunnen zeggen," antwoordde White heaven droogweg. „En tot ons. Kom, laten we teruggaan. Als we voor de nacht de „Snow-flake" nog willen be reiken zullen we stevig moeten door stappen. We weten nu in ieder geval dat hier mensen zijn, die naar goud zoeken. En naar alle waarschijnlijkheid

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1952 | | pagina 1