Het Indonesische probleem. TWEE SOUVEREINEN GEDIEND No. 129 Vrijdag 4 Juli 1947 3e Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iederen Vrijdag in alle plaatsen van West Zeeuwsch-Vlaanderen Prijs per kwartaal f i,Franco p. p. f 1,15 Adv. 7 cent p. m.m. Drukker-Uitgever Fa. Smoor de Hulster, Boulevard 120, Breskens Een paar weken geleden ontving ons blad van een zijner abonné's een brief waarin deze zijn abonnement op ,,De Schakel" opzegt, naar aanleiding van het feit dat ,,dit blad aan politiek doet". Vooral het artikel in ons nummer van 23 Meij.L, het intellect van het schrijf bureau," wordt in die brief genoemd een politiek van de slechtste soort, dat herinneringen oproept aan de commu nistische en fascistische propaganda in de jaren 1930 tot 1933, hier en in Duitsland. We zullen met deze loze mijnheer geen polemiek voeren over de politiek, doch volstaan met de mededeling dat wij niet aan politiek' doen, dat we voor geen enkele partij propaganda willen of zullen voeren doch volkomen neutraal zullen blijven op dat gebied, hetgeen natuurlijk niet uitsluit, dat we bij het geven van onze beschouwingen over maatregelen die door de Regering wor den getroffen, meermalen critiek op die regelingen zullen moeten leveren. Let wel, geachte lezer, ook critiek op de Regering, indien daartoe aanleiding be staat - dus hoe minder hoe liever - maar dan ook op elke Nederlandse Regering, hoe zij ook is samengesteld en daarin schuilt nu juist de kracht van onze neutraliteit. Ter geruststelling kunnen we onze lezers voorts nog mededelen, dat schrijver dezes tot zijn leedwezen 26 lange jaren dagelijks in de politiek heeft gezeten, dat hij daar om schoon genoeg heeft van de poli tiek en daarom bij geen enkele poli tieke partij in Nederland is aangeslo ten en zich daaraan ook niet wenst te verbinden en evenmin behoort tot de volgelingen van het comité Rijkseen heid of enig ander genootschap; als goed Nederlander zal hij echter elke wettige Nederlandse Regering staan, FEUILLETON 45) door OUIDA. HOOFDSTUK VII. Na een diner te Richmond. Het was midden in 't seizoen. De heren van de garde hadden het ge weldig druk. De ene afmattende cor vee volgde de andere; en de dienst in Indië, in de oorlog tegen Afghani stan, was niet zo zwaar en drukkend als die, welke de garde riep van de Derby-wedrennen naar die van de Ducal. De dienst op het paleis bij het leger der koningin en de manoeuvres in het Park maakten van al die ver moeienissen echter slechts een zeer gering deel uit. Heel wat inspannen der en heel wat minder te veronacht zamen waren de morgenoefeningen in the Ride, de dagelijkse parade in the Lady's Mill, de verkenningen van uit de vensters der clubs en de langdurige veldtochten aan de ontbijttafel in de doch van zijn recht van critiek, ge paste critiek, waar nodig gebruik maken. Deze inleiding meenden wij te moe ten doen voorafgaan aan de volgende beschouwingen over het Indonesische vraagstuk; wanneer wij ons daarbij uit spreken voor Linggadjati dan maken wij geen propaganda voor de tegen woordige meerderheid in de Tweede Kamer en wanneer wij tot verwerping van Linggadjati zouden concluderen zijn wij geen propagandisten voor de tegenstanders van die overeenkomst, i.e. voor de anti-revolutionairen, christe lijk historischen of voor de partij van de Vrijheid. Wij wensen hier te geven onze persoonlijke visie op deze zaak en niets anders. We willen de lezer niet meer ver moeien met een relaas over de lijdens weg die moest worden afgelegd, om te komen tot de ontwerp-overeen- komst van Linggadjati en over de lang durige onderhandelingen die daarna nog moesten worden gevoerd, aleer tot ondertekening van die overeenkomst kon worden overgegaan, om ten slotte te komen tot die ondertekening, waar bij de Nederlandse Regering zich ver bond die overeenkomst te zullen na leven, doch van Republikeinse zijde de restrictie werd gemaakt, dat zij zich het recht van eigen uitleg van de over eenkomst voorbehield. Volgens Westerse opvattingen was dit natuurlijk een on ding, een contract waarvan de andere partij al bij voorbaat verklaarde, dat zij zich daaraan wel niet zou kunnen houden. Na de ondertekening kwamen de moeilijkheden al direct en een ge harrewar over bevoegdheden van die andere partij was het onmiddellijke en onvermijdelijke gevolg er van. De uit voering van ongeveer alle bepalingen van de overeenkomst werd door de Republiek op de lange baan geschoven dan wel eigenhandig ter hand genomen; kortom van een gezamenlijk ver- mess, gepaard met de studie van de dobbelsteen- en de baccarattactiek en van de versterkingen van Straatsburger leverpastei tegen de stormenderhandse aanvallen van Chartreuse en Chamber- tin. De Household had het dus hard te verantwoorden en Bertie wel het hardste van allen. Bertie was de mode, de fashion, dat zonderlinge, raadsel achtige woord, dat iemands hoofd met meer luister omgeeft dan een troon of adeldom, dan schoonheid of geest ooit vermogen. Geen lijst van uit nodigingen was volmaakt, als zijn naam daarop niet voorkwam. Van geen receptie in salon of tuin, van geen loge in de opera, van geen particulier concert of met rooskleurige schaduwen vervuld boudoir kon gezegd worden, dat het de toon aangaf, als Bertie er werd gemist. Hoe het hem zo bijzonder gelukt was de naam van lion te verwerven, was moeilijk te zeggen. Mogelijk kwam hij in zijn kleding de volmaakt heid der mode nog een zweem meer nabij dan een ander, üok kon van hem gezegd worden, dat hij in de ge- der werken kwam niets. Dit kon na tuurlijk niet zo voortgaan en op 27 Mei j.l. deelde de Commissie-Generaal aan de Indonesische delegatie mede, dat nu eindelijk eens een begin moest wor den gemaakt met de verdere uitvoering van de overeenkomst van Linggadjati en zij wenst daarbij op korten termijn antwoord op de door haar gedane voorstellen terzake van die verdere uit voering. Inderdaad kwam op de voor antwoord gestelde datum van de In donesische delegatie bericht bij de Commissie-Generaal binnen. Dat ant woord kwam evenwel in de vorm van nieuwe tegenvoorstellen van Republi keinse zijde naar onze mening geheel afwijkend van Linggadjati. Nu was bij de Commissie-Generaal blijkbaar de maat vol en zij liet de Indonesische delegatie dan ook schrif telijk weten, dat zij (de Commissie- Generaal) geen mogelijkheid meer zag tot verdere onderhandeling, zodat zij de vraag, wat er nu herder gebeuren moet, heeft voorgelegd aan de Neder landse Regering, De brief welke de Commissie-Generaal tot de Indonesische delegatie heeft gericht staat op po<*en; op voortreffelijke wijze is daarin aan getoond, dat de schuld voor het vast lopen van de onderhandelingen geheel te wijten is aan de Indonesische dele gatie. Of hier nu sprake is van onwil, sabotage of onkunde dan wel gemis aan bevoegdheid bij de tegenpartij, kunnen we gevoegelijk in het midden laten. Een feit is, dat deze brief aan Republikeinse zijde indruk heeft ge maakt en direct daarop kwam dan ook een radiorede van Sjahrir, waarbij deze pogingen deed om de zaak te sussen en veel op rekening van het „bekende misverstand" trachtte te schuiven. Een en ander werd gevolgd door een schrij ven van de Republiek in een geheel verzoenende toon en neerkomende op een verzoek, om nadere onderhande- moedelijke koelbloedigheid, in de on gelofelijke doch immer voorname ver metelheid en onbeschaamdheid van al zijn doen en lateri bijna zijn gelijke niet had. Doch hoe het zij die naam had hij verworven, en zijn prachtig rijpaard Sara, zijn mail-phaeton of wel zijn kleine brougham waren van twee uur 's middags tot vier of vijf uur in de morgen steeds ergens in de omtrek van het Park of de stad te vinden. Toch was het Bertie toen reeds zeer goed bekend, dat hij was ge ruïneerd. De breuk tussen zijn vader en hem was onherstelbaar. Zijn gasten vertrok ken en de jonge Berkeley, buiten ge vaar, had ook hij Royallieu verlaten. Dat hij op hulp van zijn vader even min behoefde te rekenen als op die van zijn oudsten broeder, was hem reeds van vroeger bekend. Alleen de luim of de wil van de mensen, die zijn wissels in handen hadden en de geldschieters, die zijn naam tegen zwaren interest in hun boeken hadden staan, bevonden zich nog tussen hem en de noodlottige ure, waarop hij zijn

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 1