Deviezen. TWEE SOUVEREINEN GEDIEND No. 126 Vrijdag 13 Juni 1947 3e Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iederen Vrijdag in alle plaatsen van West Zeeuwsch-Vlaanderen Prijs per kwartaal f i,Franco p. p. f 1,15 Adv. 7 cent p. m.m. Drukker-Uitgever Fa. Smoor de Hulster, Boulevard 120, Breskens Een paar weken geleden hadden we het in „De Schakel" over de Nota van Minister Lieftinck omtrent de toestand van 's Lands financiën en we zouden daarop nog nader terugkomen. We zullen de lezer een dorre opsomming van de daarin gegeven cijfers besparen en ons beperken tot de hoofdzaak, n.l. de deviezen. Het woord „deviezen" werd vroeger slechts zelden gebruikt en wel alleen door vaklieden, doch te genwoordig wordt het door een ieder in de mond genomen en blijkbaar ook door iedereen begrepen. Men verstaat daaronder buitenlandse betaalmiddelen, voor ons dus voornamelijk dollars, pon den en francs. Om zijn verblijf in het buitenland te betalen of daar inkopen te doen, moet een Nederlander over deviezen beschik ken. Vroeger kon hij zijn guldens hier te lande onbeperkt omzetten in vreem de valuta, doch de laatste jaren wordt dit niet meer toegelaten omdat de po sitie waarin de oorlog ons land heeft gebracht tengevolge heeft, dat wij veel meer schuld aan het buitenland heb ben dan het buitenland aan ons land heeft te betalen en die schuldenlast mogen we niet nodeloos vergroten; deswege geen onbeperkt omzetten meer van guldens in vreemde munt. Vroeger was wat men onze betalings balans pleegt te noemen in evenwicht. Weliswaar verkochten wij aan het bui tenland jaarlijks voor V2 milliard min der dan wij er voor afnamen, was er dus een nadelig saldo van V2 milliard op onze z.g. goederenbalans. Doch de betalingsbalans werd in evenwicht ge bracht door betalingen aan ons voor door ons bewezen diensten, zoals het buitenlands scheepvaartvervoer door Nederlandse maatschappijen en voorts en vooral door inkomsten van onze in FEUILLETON 42) door OUIDA. Twee en vijftig minuten had die prachtige jacht zonder een ogenblik te vertragen thans geduurd en nog altijd spoedde de vos zich even lustig en onvermoeid als bij het „opstoten" voort. Bliksemsnel schoten de ruiters langs het bruine woud, het donker groene dennenplantsoen en de heggen met hun scharlaken dos van bessen, door de groene weilanden, de kronke lende lanen der bossen en over de knoesten van beukenbomen, welker wortels de viooltjes juist in purperen dos begonnen te tooien. Ginds, geheel in de verte, hing de blauwe nevel over het land; boven de jagers in de heldere lucht deden een vlucht roeken hun vrolijk „kauw, kauw" horen. „Pas op! Water!" riep Cecil eens klaps. Een waarschuwende wenk met de hand vergezelde die woorden, toen de honden zich met een vervaarlijken plons tot aan de hals in een brede, het buitenland belegde gelden en door verkoop, via Nederland, van Indische producten. Deze posten op de beta lingsbalans vulden het tekort op de goederenbalans geheel aan. Beide ba lansen zijn thans ernstig verstoord, om dat we veel meer uit het buitenland aan consumptie-artikelen, grondstoffen en machines moeten invoeren dan we uit dien hoofde kunnen uitvoeren en voorts, omdat onze scheepvaartmaat schappijen ook dusdanig door de oor log zijn getroffen, dat ze slechts over ongeveer de helft van hun vroegere vervoerscapaciteit beschikken en ten slotte omdat onze z.g. Indische winsten geheel zijn weggevallen. Op de betalingsbalans voor 1947 was het nadelig saldo door het Centrale Planbureau geraamd op 1.4 milliard en door de plaats gehad hebbende prijsstijgingen in het buitenland wordt dat nadelig saldo volgens de Nota Lief tinck thans op niet minder dan 2.2 mil liard geraamd. De eerste vraag die thans moet worden opgelost is dus, hoe dat tekort op onze betalingsbalans voor 1947 kan worden weggewerkt en de daarop volgende kwestie geldt het tref fen van maatregelen, om op den duur tot een evenwichtige balans te komen. Voor dit jaar zal dat volgens de Mi nister kunnen geschieden door het op nemen van nieuwe credieten in het buitenland en door de al of niet vrij willige verkoop van buitenlandse ef fecten, waardoor de Minister het uit eindelijk nadelig saldo voor 1947 van 2.2 milliard hoopt terug te brengen tot ongeveer 600 millioen gulden. Verder zal verbetering in de positie kunnen worden verkregen, door de importen te verminderen en de exporten te ver hogen. Hier dreigt ook weer de vi cieuze cirkel, want verlaging van de import van grondstoffen en machines zal ten gevolge hebben, dat de export murmelende beek stortten, die Reintje als een held was overgezwommen. 't Was een lelijke sprong, met een slechte aanloop aan deze en een slappe, weke slijkbodem aan de overzijde. Door de regen der laatste dagen ge zwollen en opgezet, had de beek de oevers zacht gemaakt en week als een spons. Wie de sprong deed, waagde lijf en leven, maar al de jagers, die de hon den nog in 't oog hadden en Bertie's waarschuwing hadden gehoord, ver zamelden hun paarden zoveel mogelijk en stoven zo onversaagd op de hin dernis aan als een escadron ruiters op een carré. Forest King schoot als een vogel over het water heen. De winner van de Grand Military was zelfs voor al de kleine beekjes van de Shires te zamen niet bang. Het kunstvaardige rijden der gravin bracht Vivandiere met een prachtige, hoge sprong slechts enige paardlengten achter Cecil even eens op de andere oever. Seraph's mooie schimmel, wel eigenaardig zor geloos maar tevens uitstekend gereden, kwam in vliegende galop voor de van afgewerkte fabrikaten vermindert. Ten aanzien van de in het buitenland op te nemen credieten moet men nog bedenken, dat daarmede wel de gaten in de betalingsbalans van het lopende jaar worden gestopt, doch dat die in de vorm van rente en aflossingen toch weer op de betalingsbalansen van de komende jaren zullen drukken. Het aspect is somber en Minister Lieftinck staat hier voor bijna onover komelijke moéilijkhedende belasting- schroef verder aandraaien is gevaarlijk, omdat de grens van draagkracht reeds thans bijna overschreden is en ook om dat een verzwaring van de belasting druk de financiële positie van ons be drijfsleven zodanig verzwakt, dat het vertrouwen van het buitenland, dat onmisbaar is om ons crediet te ver lenen, beneden het nulpunt zou dalen. Aan het slot van zijn nota inzake de deviezenpositie zegt minister Lieftinck: „In het licht van de zorgelijke deviezenpositie van Nederland in de komende jaren gezien, is het nood zakelijk gebleken, een regeling te ontwerpen, welke ten doel heeft nog scherper dan tot dusverre toe te zien op een zo nuttig mogelijk gebruik van de beschikbare deviezen. Hieraan zullen maatregelen worden verbonden, die er op gericht zijn de deviezen- inkomsten zoveel mogelijk op te voe ren. Met dit doel worden onder de persoonlijke leiding van de onderge tekende de prioriteiten opnieuw on der het oog gezien en wordt onder zocht op welke wijze het invoerpro gramma 1947 verder kan worden besnoeid, opdat hij aan zijn ambtge noten dienovereenkomstige voorstel len zal kunnen doen. Daarbij worden de deviezenbegrotingen van de de partementen eveneens herzien, met inbegrip van die van marine en oorlog. hindernis en volbracht de sprong even eens, maar kwam met zoveel geweld op de overkant terecht, dat hij stortte en de Seraph uit het zadel slingerde. Het scheelde geen haar of het paard had hem de hersens ingeslagen. Met een vlugheid, die vooral in een zes voet en drie duim lange zoon van Anak bewonderenswaardig mocht heeten, was de Seraph in een oogwenk weer op de been, ving zijn paard op, wierp zich in het zadel en joeg zijn vriend en diens „vriendin" in zijn totaal met slijk bedekten, roden jachtrok opnieuw pijlsnel achterna. Met een nijdig woord wendde Zu- Zu Mother of Pearl om. Afgesneden worden hinderde haar geweldig, maar haar nek wagen viel toch nog minder in haar smaak. Twee van de garde officieren hadden reeds zulk een lelijke val gedaan, dat zij voor dien dag buiten gevecht waren gesteld. Een der heren van Melton was hals over kop in de beek gesmeten; een tweede zat met een bedroefd gezicht en met het hoofd van zijn paard, dat de rugge- graad had gebroken, op de4 knie, op de kant.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 1