Ons bevolkingsprobleem. TWEE SOUVEREINEN GEDIEND No. 124 Vrijdag 30 Mei 1947 3e Jaargang DE SCHAKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iederen Vrijdag in alle plaatsen van West Zeeuwsch-Vlaanderen Prijs per kwartaal f I,Franco p. p. f 1,15 Adv. 7 cent p. m.m. Drukker-Uitgever Fa. Smoor de Hulster, Boulevard 120, Breskens Eén dezer dagen zal er in ons land wederom een volktelling worden ge houden. Gewoonlijk werden deze in de laatstverlopen eeuw om de tien jaar gehouden; de laatste vond plaats op 31 December 1930, zodat de volgende volkstelling in 1940 gehouden had moe ten worden, doch door de oorlog werd verschoven tot 1947. Leerden we in onze dagen op school, dat Nederland bijna 5 mïllioen inwoners had en dat er 5 steden waren met een inwonertal van boven de 100.000, n.l. Amsterdam, Rotterdam, den Haag, Utrecht en Gro ningen, dan is alles nu wel geheel veranderd. We lopen nu zo zoetjes aan naar de 10 millioen en hebben nu reeds tien gemeenten, wier inwonertal de hon derdduizend overschrijdt, n.l. Amster dam, Rotterdam, den Haag, Utrecht, Groningen, Eindhoven, Tilburg, Haar lem, Nijmegen en Enschede, terwijl Arnhem, Breda, Leiden en Hilversum ook al aspiraties koesteren, om zich binnen zeer korten tijd bij die reeks van grootste gemeenten aan te sluiten. Volgens de mededelingen van de afde ling Bevolking van het Centraal Bureau voor de Statistiek, bedroeg het aantal inwoners van Nederland op 1 Januari 1946 9.298.887, over de verschillende provincies verdeeld als volgtGroningen 442.075, Friesland 453.073, Drenthe 266.498, Overijssel 623.416, Gelderland 998.354, Utrecht 523.989, Noord-Hol land 1.696.994, Zuid-Holland 2.161.112, Zeeland 252.391, N.-Brabant 1.148.200, Limburg 671.300, terwijl in de Noord oostpolder 1.311 personen waren ge vestigd en in het Centraal Bevolkings register waren ingeschreven 60.174 per sonen. Het grootste zielental heeft dus Zuid-Holland en het kleinste aantal telt Zeeland. In bevolkingsdichtheid, FEUILLETON 40) door OU1DA. HOOFDSTUK VI. Het einde eener wilde jacht. „Hola! is het woord. Een spoorslag aan 't paard En hem na, den vos! Geen groter genot dan een suizende vaart, Als de hoorn schalt: Los!" „Och, meneer; sta nu, als 't u blieft op. Het rijtuig zal binnen tien minuten vóór zijn." zeide Rake, terwijl hij op een prachtigen morgen met uitsteken den spoorwind voor de zevende keer Bertie's kamer bijna wanhopig kwam binnenstuiven. ,,'t Blieft mij volstrekt niet," klonk het slaperige antwoord. Cecil had een roman van La Demirep onderhanden en was bezig een kop koffie te drinken. „Maar de andere heeren zijn reeds allemaal beneden. U zal te laat komen." „Geen minuut te laat. Zij moeten op mij wachten," geeuwde Bertie. Pang! donderde des Seraph's ge aantal inwoners per K.M.2 land, is de volgorde aldus. Het dichtst bevolkt is Zuid-Holland, daarna volgen Noord- Holland, Utrecht, Limburg, Noord-Bra bant, Gelderland, Groningen, Overijssel, Zeeland, Friesland en Drenthe, va riërende van 737.9 per K.M.2 in Zuid- Holland tot 100 per K.M.2 in Drenthe en een totaal gemiddelde voor geheel Nederland van 279 per K.M.2, waar mede Nederland de „misschien twijfel achtige" eer geniet, van de dichtst be volkte staat van Europa te zijn. De factoren van onze bevolkings toename zijn: ten eerste het toene mende aantal geboorten (in 1946 wer den 283.802 kinderen in ons land ge boren tegen gemiddeld 174.910 in de jaren 1936/1939 en ten tweede de ge ringere sterfte. Een halve eeuw gele den was, voornamelijk door de grotere zuigelingensterfte, de gemiddelde leef tijd van de Nederlander 39 jaar en thans is die reeds opgelopen tot onge veer 65 jaar; gevolgen van betere levensomstandigheden en van een betere gezondheidszorg. De oorlog heeft uiteraard een rem mende invloed gehad op de bevolkings toename in ons land. Geboortecijfers over die jaren zijn ons niet bekend, doch het lijdt geen twijfel dat die cij fers lager zullen liggen dan voor de oorlog het geval was. Het sterftecijfer is in die jaren natuurlijk hoger geweest dan normaal en berekend is, dat Neder land door de oorlog 265.000 mensen heeft verloren. Van de Nederlandse verzetslieden werden er in ons land 2000 gefusilleerd en zijn er in de concentratiekampen te Vught en Amersfoort 4000 gestorven. Gesneuveld 01 vermist van de Neder landse landmacht en van de Irene Bri gade 4000, van de Nederlandse Marine 2600. Van de 16000 politieke gevange spierde vuist op het paneel van de deur. Tegelijkertijd drong een dikke wolk tabaksrook door het sleutelgat. „He, Beauty, ben je dood?" „Dat is ook een vraag!" klaagde Cecil verwijtend. „Als iemand dood is, kan hij dit toch bezwaarlijk zelf zeg gen, wel?" „Kom er uit!" riep de Seraph, ter wijl hij een oorverdovende roffel op de deur begon en vervolgens met zijn reusachtige gestalte de kamer binnen stormde. „Wij zijn allemaal al lang klaar met ontbijten. De rijtuigen komen dadelijk voor. Je bent een uur te laat op de verzamelplaats." Met een uitdrukking van klagende gelatenheid op zijn wezen sloeg Bertie de ogen op van zijn roman. „Ik ben juist aan zulk een mooi hoofdstuk, Seraph, 't Is een in de hoogste mate zenuwschokkende ge schiedenis." De Seraph begon te lachen en slingerde het boek naar het andere einde van de kamer. „De duivel zal je halen! Beauty, sta op!" „Nooit vloeken, Seraph, al is 't nog nen, inclusief de slachtoffers van Vught en Amersfoort, maar niet medegere- kend de gedeporteerde Joden, zijn er 11.000 Nederlanders omgekomen. Ver gast, vermoord of op andere wijze om gekomen zijn 114.000 van de 120.000 naar Duitsland gedeporteerde Joden (95 pCt.) Van de 380.000 Nederlanders die in Duitsland zijn te werk gesteld, zijn er 34.000 niet teruggekeerd. Bij bombardementen in Nederland zijn om gekomen 22.000 inwoners en in de hongerwinter zijn 25.000 Nederlanders van honger gestorven. Omgekomen in Japanse interneringskampen zijn 22.000 Nederlanders en ten slotte zijn er dan nog de 90.000 vermisten naar wie het Rode Kruis nog steeds tevergeefs zoekt. In totaal dus aan oorlogsslachtoffers 265.000 zielen. (Wordt vervolgd). BURGERLIJKE STAND. Gemeente SCHOONDIJKE over de maand April 1947. GEBOORTEN 2, Ronald Polidor August, z. van G. L. van Hee en L. L. Schram; 18, Pieter Adriaan, z. van P. Deij en A. Guiljam; 28, Maria, d. van M. J. W. Schopenhouer en H. H. van Elden. HUWELIJKEN: 10, P. C. de Hullu, 30 j. en N. L. den Hollander, 28 j. 17, B. J. Haers, 27 j. en J. S. de Paepe 28 j.; 24, I. J. Faro, 24 j. en C. Blaakman, 26 j. OVERLIJDEN: 3, J. Frelier, 75 j.; 4, J. I. Lerchner, 70 j. INGEKOMEN2, M. C. van der Hooft en gez. van Knocke; 9, J. Eek hout van Terneuzen; 9, P. J. L. de Rijk en gez. van IJzendijke; 10, Z. Vermeulen van Utrecht; 10, M. A. E. Dierikx van Bassevelde (Be.); 25, D. H. Dekker, en gez. van Biervliet; 30, J. I. de Kramer van IJzendijke. VERTROKKEN: 10, J. Heinsdijk en zo zacht," geeuwde Cecil; „dit is geen mode meer. (Alleen straatjongens vervloeken je tegenwoordig nog. Kijk nu eens aan! Daar heb je de rug van mijn boek gebroken „Je verdiende, dat de King over de eerste hindernis de beste den nek brak," lachte de Seraph. „Kom er uit!" „Ach, broeder!'; zuchtte het slacht offer, terwijl het slechts met weerzin opstond. Bertie's vadsigheid en zijn onver schilligheid vóór alles waren ongeveinsd. Volslagen zorgeloos van karakter, vol slagen kalm in zijn gedragingen, speet het hem in vollen ernst, dat hij van zijn bed, zijn koffie en zijn roman moest afscheid nemen. Eerst moest hij het been over den zadel hebben en in de spieren van zijn arm de kracht voelen, waarmede de King in zijn vaart op de stang werkte, voordat hij aan het winnen van de prijs begon te denken. Stevig ontbijten viel niet in zijn smaak. (Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 1