Recht van Critiek. TWEE SOUVEREINEN GEDIEND No. 121 Vrijdag 9 Mei 1947 3e Jaargang AKEL ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iederen Vrijdag in alle plaatsen van West Zeeuwsch-Vlaanderen Prijs per kwartaal f i,Franco p. p. f 1,15 Adv. 7 cent p. m.m. Drukker-Uitgever Fa. Smoor de Hulster, Boulevard 120, Breskens Met is een goede gewoonte van de grote bankinstellingen in Nederland, zoals de Nederlandse Bank, de Am sterdamse Bank, de Rotterdamse Bank- vereniging, de Nederlandse Handel Maatschappij e.a., om in haar jaarver slagen beschouwingen op te nemen over verwachtingen voor het komende jaar, terwijl zij daarin voorts ook geregeld aan de financiën van het Rijk en het beheer daarvan een kort woord wijden en een oordeel uitspreken over de fis cale en financiële maatregelen, welke de Regering in het afgelopen jaar tegen over de belastingsplichtige heeft ge troffen of eerlang denkt in te voeren. Over laatstbedoelde aangelegenheden heeft de Rotterdamse Bankvereniging in haar jaarverslag over 1946 o.m. het volgende opgenomen: ,,De moeilijkheden vpor ons bedrijfs leven zijn inderdaad niet licht te tellen dit zal zich ook weer manifesteren bij de thans tot stand gekomen vermogens- aanwasbelasting, waarbij niet alleen de met het oog op de opbouw en de te verwachten goederenprijsstijging in het bedrijf gehouden werkelijke winsten, maar tevens de gemaakte schijnwinsten met 50 pet. belast worden. Vele thans nog gezonde en voor ons herstel nood zakelijke bedrijven zullen daarbij - en zulks nog wel midden in hun opbouw - voor ernstige liquiditeitsmoeilijkheden geplaatst worden. Of zij onder de dan geldende omstandigheden op de kapi taalmarkt met succes een beroep zullen kunnen doen, is op zijn minst genomen twijfelachtig. Thans is bij de volksvertegenwoor- diging het veel te ver gaande en te ingrijpende voorstel van een heffing ineens aanhangig gemaakt. Hoe men zonder alles verstorende schokken het uit deze heffingen voortvloeiende in- FEUILLETON 37) door OUIDA. „De stal uit met die hond! Neem een fouragestrik eri hang hem op. Ik heb al lang genoeg last van hem ge had!" brulde Warne een paar man schappen toe, die in de nabijheid aan 't werk waren. Doch nog voordat de korporaal de zin had voleindigd, had Rake hem de zweep ontwrongen en hem daarmede een geweldige, woe dende houw over 't gelaat toegebracht „Wou jij mijn hond ophangen, smeer lap! Raak hem eens aan, dan zal ik je een rammeling geven, dat je geen lid in 't lijf meer heel hebt". Als hij niet in arrest genomen en naar de politiekamer gebracht was, zou Rake woord hebben gehouden. Voor de krijgsraad, die over Rake's misdrijf werd samengeroepen, legden verscheiden getuigen de verklaring af, dat Warne in 't regiment volstrekt niet gezien was en Rake altijd streng en tiranniek had behandeld. Verscheiden casso denkt te voltrekken, is ons niet duidelijk, terwijl bovendien het ont trekken van deze kapitalen het nood lottige effect zal hebben, dat voor toe komstige initiatieven de middelen voor geruimen tijd zullen ontbreken. Eén ding is zeker: alle thans be staande belastingen en heffingen heb ben ieder voor zich en alle gezamenlijk nu reeds het effect, dat zij het psychologische punt waar de spaarzin ophoud^ welke ons volk steeds in zo hoge mate heeft gesierd, verre over schreden hebben. Dat het hier niet gaat om een verborgen gevaar voor de toekomst, maar om een ernstigen en reeds ingetreden toestand, is aan geen redelijken twijfel onderhevig. Zonder den uitersten spaarzin waar bij de staat het voorbeeld dient te geven, is de opbouw van ons land op gezonde basis niet mogelijk. Blijkens de dezer dagen verschenen Memorie van Antwoord inzake het Ontwerp Wet Belastingherzieningen wordt niet alleen tegen de regerings belofte in de invoering van de belasting verlaging voor vennootschappen een jaar uitgesteld, maar bovendien het reeds toegezegde percentage der be lastingvermindering verlaagd. De door dit niet nakomen van regeringsbeloften ontstane onzekerheid zal niet nalaten haar repercussies te hebben op de investering die wij van overzee voor den opbouw van onze bedrijven zo bitter nodig hebben en zij dreigt de met een begin van succes bekroonde pogingen van ons bedrijfsleven om deze belegging aan te trekken, ernstig te bemoeilijken. De thans doorgevoerde conversie van staatsleningen, waarbij de staat zich niet integraal houdt aan de des tijds op zich genomen voorwaarden, zal in het buitenland eenzelfde effect hebben. soldaten brachten thans in woorden wat op de bodem van hun hart jaren lang als door ijzeren boeien was ge ketend geweest. De bijzonderheid, dat de schuldige was gesard en uitgedaagd, diende als verzachtende omstandigheid; zoodoende werd Rake, die bij zijn offi cieren zeer goed stond aangeschreven, wegens insubordinatie en het toebren gen van slagen aan zijn meerdere, ver oordeeld tot zes maanden gevangenis straf. Van de straf van „slagen" werd hij verschoond. Toevallig woonde Cecil op zekere dag te Brighton de zitting van de krijgsraad bij. De opgeruimdheid, die er in weerwil van zijn ongeluk op het gezicht van Rake lag, zowel als zijn liefde voor dien hond en zijn open, verbrand en gebruind, sluw, geestig gelaat trokken hem bijzonder aan. Beauty was de goedhartigheid zelve. Zelf vadsig en lui, kon hij niet dulden, dat een ander het leven opzettelijk lastig en onaangenaam werd gemaakt; al deed hij zich traag en voornaam en grillig voor, toch spraken zijn zelfzucht en zijn wijsgerige stellingen nooit zo sterk, dat hij iemand, die hulp nodig De Regering moge bedenken, dat geen land ongestraft het element „ver trouwen", waarop het crediet en zeer zeker het internationale crediet, in zo hoge mate berust, kan veronachtzamen. De directie der Robaver heeft ge aarzeld in hoeverre jhet op haar weg ligt in dit verslag een zo ernstige critiek op het regeringsbeleid naar voren te brengenjuist het feit even wel, dat haar instelling op financieel gebied tot de grootste in ons land behoort, en in ons bedrijfsleven een voorname plaats inneemt, waardoor zij tot oordelen bevoegd is, heeft haar tot de conclusie gebracht, dat zwijgen in strijd met haar verantwoordelijkheid zou zijn. Deze critiek zal onze Minister van Financiën wel niet zo aangenaam zijn geweest, veronderstellen we en even min aan die leden van de Tweede Kamer die zijn beleid door dik en dun verdedigen. Het lid van de Tweede Kamer, de heer Hofstra, die doorgaat voor de financiële expert van de frac tie van de Partij v. d. Arbeid, heeft althans daarin aanleiding gevonden, de Minister van Financiën schriftelijk te vragen of deze het wenselijk vindt dat „aldus een actie wordt gevoerd, die de strekking heeft de op het algemeen belang gerichte politiek van de Re gering te doorkruisen en te schaden" en hij vraagt de Minister ook nog „of deze in verband met deze verschijnse len (n.l. de critiek in jaarverslagen van banken) bereid is mede te delen, in welk stadium de plannen voor nationa lisatie van de Nederlandse Bank ver keren, zomede welke maatregelen de Regering overweegt voor het tot stand brengen van een wettelijke regeling, houdende overheids-toezicht op het particuliere bankwezen". Het venijn zit in de staart. Het zal de heer Hofstra zeker niet te doen zijn had en die hij toevallig op zijn weg vond, niet de hand zou toesteken. „Arme duivel! Hij sloeg de ander op 't gezicht, omdat hij zijn hond niet wilde laten ophangen. Welnu, ik geef je mijn woord, dat ik in zijn geval hetzelfde zou gedaan hebben," mom pelde Cecil tegen zijn sigaar. Als het zelfde feit bij de garde voorgekomen was en Cecil in de krijgsraad zitting had gehad, zou Rake in hem een zeer goedertieren rechter hebben gevonden. Zoals de zaken thans stonden, kwam Bertie waarlijk zo ver, dat hij ernstig over de kwestie nadacht. Dat Rake zijn stomme vriend zo hartelijk gene gen was, beviel hem. Ook hoorde hij, dat de man in 't ganse regiment alge meen was gezien. Als hij hiertoe kans zag, zou hij beletten, dat die knappe, flinke soldaat met zijn driftig en hart stochtelijk gestel weer van dit laatste het slachtoffer werd en zou hij hem doen ontslaan van de strenge boeien ener somtijds tergende krijgstucht. Toen Rake zijn vonnis gehoord had en naar de cel gebracht was, ontving hij door de pikeur dus een briefje, dat Cecil hem, zodra zijn straftijd verstre'

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 1