's Lands financiën. TWEE SOUVEREINEN GEDIEND No. 118 Vrijdag 18 April 1947 3e Jaargang ALGEMEEN NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR WEST ZEEUWSCH-VLAANDEREN Verschijnt iederen Vrijdag in alle plaatsen van West Zeeuwsch-Vlaanderen Prijs per kwartaal f i,Franco p. p. f 1,15 Adv. 7 cent p. m.m. Drukker-Uitgever Fa. Smoor de Hulster, Boulevard 120, Breskens Ons vorige artikel onder den titel „Sparen" eindigden we met de hoop uit te spreken, dat de Regeering haar volle aandacht zal richten op het in evenwicht brengen van onze staatsfinan ciën en in het toepassen van bezuini gingen op de staatsuitgaven het voor beeld zal geven. In aansluiting daarop lijkt het ons niet ondienstig den lezers enkele cijfers betreffende onze staats uitgaven uit de Landsbegrooting voor het dienstjaar 1947 voor te leggen. Onder de uitgaven voor den gewo nen dienst treffen we dan de volgende ramingen aan: Politie (ook gemeente-politie) 68 millioen Burgerlijke rechtsspraak en gevangenissen 36 Bijdragen aan Gemeenten 60 Volkshuisvesting 11 Volksgezondheid 10 Sociale verzekering 75 Rijksarbeidsbureaux 32 Hulp aan oorlogsslachtoffers 44 Arbeiders D.U.W. 41 Grondgebruik en Landb.herstel 40 Rijkswaterstaat 59 Landbouw 23 Spoorwegen (17) Zeescheepvaart (5) Luchtvaart 11) Vervoer en verkeersdienst (5) 38 Onderwijs 205 Radio 7 Oorlog (militaire uitgaven) 222 Marine (militaire uitgaven) 292 Uitgaven Departementen 33 Buitenlandsche dienst 9 Directoriaat-Generaal voor de prijzen 8 Handel en Nijverheid 9 Dienst van de Belastingen 78 Nationale schuld (rente en aflossing) 780 Andere uitgaven 137 Totaal gewone uitgaven 2.310 millioen Onder de uitgaven voor den buiten gewonen dienst vinden we: Expeditie naar Indië en liquidatie oorlogsvoering 349 millioen FEUiLLETON 34) door OUIDA. Maar een en ander was voor beiden een tijdverdrijf en deed hen bijna tot de overtuiging komen, dat zij elkander in vollen ernst beminden en dat zij een massa hinderpalen en gevaren hadden te ontwijken. Dit gaf „iets pi kants aan den schotel" en schonk „de geur van de verboden vrucht" aan 't geheel. Bovendien zou een publiek schandaal voor die dame uit de groote wereld een vreeselijk ding zijn ge weest, want zeker was zij voor niets zoo doodsbang als voor een heftig tooneel. Maar in de „vriendschap," die Cecil thans voor haar koesterde, vond zij een genot. Die deed ook niet zooveel gevaren duchten. Daartegen over stond, dat Cecil's „vriendin" een der mooiste maar tevens een der be- haagziekste vrouwen was, die er op dat oogenblik bestonden. Haar glim lach was een eer, haar waaier een schepter, haar gelaat een volmaaktheid Steun herbouw, reconstructie Koopvaardijvloot en op gang brengen van bedrijven 620.7 millioen Verzorging oorlogsslachtoffers, aflossing langloopende bui tenlandsche credieten, sub sidie Volksherstel, Hark, Kinderuitzending en repa- triëering 52.8 Consumentencrediet 183.5 Wachtgeld, overbruggings- steun en andere sociale bijstand 15.7 Distributie en prijsregeling 91.5 Bijzondere rechtspleging (zuivering enz.) 94.3 Kapitaalverstrekking aan staats bedrijven en -instellingen 148.2 Aanschaffing materieel voor leger en vloot J94-6 Overige uitgaven 189.7 Totaal buitengewone uitgaven 1.940 millioen De gewone inkomsten voor 1947 worden geraamd op f 2.401 millioen, zoodat de gewone dienst een batig saldo van f 2401 f 2310 is f 91 millioen doet verwachten. De buitengewone dienst geeft een inkomstenraming van f 198 millioen, zoodat deze dienst een nacïeelig saldo van f 1.742 in uitzicht stelt en de totale begrooting voor 1947 derhalve een tekort toont van f 1.742 millioen min f 91 millioen is f 1.650 millioen. Onze staatsschuld bedroeg per 1 Januari 1947 f 22.7 milliard, waarvan f 12.8 milliard een gevolg is van be- grootingstekorten tijdens de Duitsche bezetting. Daarbij komt dan nog een schuld aan de Nederlandsche Bank van f 4.5 milliard aan markenvordering, wegens aan Duitschland geleverde goe deren en bewezen diensten. Alzoo een totale staatsschuld per 1 Januari 1947 van f 27.2 milliard, welke schuld dan in 1947 wederom toeneemt met het begrootingstekort over 1947 ten bedrage van f 1.650 millioen wordt derhalve f 28.8 milliard. Op dit laatste bedrag komt nu weer in mindering het bedrag der aflossingen op uitstaande staats- zelve. De eenige fout, die men haar mogelijk had kunnen ten laste leggen, was, dat zij wel een weinig veel- eischend mocht heeten. Maar was dit bij een zoo almachtig wezen te ver wonderen? Toch waren de schakels harer ketenen rozen. Zat zij in den feilen, rossen gloed van het haardvuur der bibliotheek en speelde en flikkerde het licht op haar blank voorhoofd en violetfluweelen kleed; begaf zij zich met zwevende tred naar het hoofd van haar tafel; flonkerden opalen tusschen haar kost bare kanten en tooide een bloem der tropen met bladeren van glinsterend goud haar bronskleurig haar; gleed zij in een wals over den gladden vloer van een danszaal of boog zij haar trotsch hoofd zoo peinzend bevallig over een spel écarté, dat haar tegem partij geheel vergat den heer te mar keeren of zelfs op te spelen; sprak zij met haar diepe, welluidende stem over de verwikkelingen in Europa en over consols en coupons, want zij was zoo wel op staatkundig terrein als op liet gebied der speculaties aan de beurs thuis, of verdiepte zij zich, als tijd en leeningen en eveneens kan de op brengst van de vermogensaanwasbe- lasting en van de vermogensheffing ineens worden aangewend tot delging van staatsschuld. Deze beide heffingen worden onderscheidenlijk geraamd op 3V2 en 2 milliard. o Een goed functionneerend bedrijfs leven is meer dan ooit noodzakelijk om onze welvaart te herstellen. De bedrijven zorgen voor een groot deel voor onzen export en onze export le vert ons deviezen op. (Onder bedrijven vallen uiteraard ook onze land- en tuinbouw en visscherij). Onder deviezen kan men alles verstaan, waarmede men in het buitenland betalingen kan doen, dat is dus zoowel buitenlandsch geld als vorderingen en wissels op het bui tenland, buitenlandsche waardepapieren en voorts goud, gemunt en ongemunt en onverschillig in welke valuta dit is gemunt. Om ons leeggeplunderd land met zijn groote bevolkingsdichtheid van de noodzakelijke goederen te voorzien, zijn enorme aankoopen in het buitenland noodzakelijk. Vooral voor het herstel van het productieapparaat en de voor ziening van grondstoffen zijn wij op het buitenland aangewezen. In verband hiermede zijn veel deviezen noodig en derhalve is het zaak dat er eenerzijds zooveel mogelijk wordt geproduceerd, terwijl er anderzijds naar dient te wor den gestreefd om de improductieve uitgaven tot het uiterste te beperken. Zoo vragen onze militaire uitgaven ruim f 400 millioen aan deviezen; deze abnormaal hooge uitgaven zijn dan ook slechts door bijzondere om standigheden gerechtvaardigd en die nen tot het strikt noodzakelijke te v/orden beperkt. Naar mij voorkomt is dit ook wel een belangrijke factor geweest bij de onlangs plaats gehad plaats daarvoor gunstig waren, in een heerlijk getinte studie over „de niet begrepen vrouw," als de sterren zeer helder boven de terrassen flikkerden en 't in de broeikas zeer stil was, zelfs dan nog, ja onder al die om standigheden was en bleef zij een weergaloos schoone, trotsche verschij ning. Dat haar boezem eigenlijk alleen daalde bij een daling van fondsen en rees bij een rijzing van de consols; dat het grillige licht van 't haardvuur evenals een tintje zwart onder haar wimpers enkel en alleen diende om haar schoonheid nog meer te doen uit komen en dat zij Musset in stilte een dwaas noemde, maakt, dunkt ons, zeer weinig uit. De meeste groote dames spelen tegenwoordig immers stilletjes aan de beurs. Dat Bertie en zij voor verliefden speelden, niet veel van el kanders woorden geloofden, beiden met een ideetje hartstocht schermden en beiden daarmede de verveling trachtten te verdrijven, ongeveer op dezelfde manier als zij te Baden-Baden een goudstuk trachtten te winnen, paste volkomen bij hun positie en persoon-

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 1