BAZAR RETRANCHEMENT WEER ONTVANGEN: SSMES- IHUirELSJDfOlEN idcux pieces) Lederwaren !z$jU Fa M DE KRAKER, „Zeeuwsche Bazar", BRESKENS Zeer iele altracliesGroote verlotingSchuierende prijzen Mei Paschen dus allen naar de Bazar 1 Noodvoorziening geteisterde gebieden 1 Confectiemagazijn JACOBS-v. Dixhoorn, RRCHITECÏEHBUREy Ringrijdersvereen. „In Gilop" 1.^ RIISIUStRSWEBSÏRUBEN A. Bondewel, Breskens de beste Permanent P. JANSEN, Breskens Ledenvergadering Net meisje Gemeente Breskens. landbouwersknecht BEURTDÏENST „CADZANDRIA" HUWELIJK. Biervliet. Alhier werd in de O. L. School een ouderavond gehouden. Door de heer Maas, hoofd der school werd gesproken over invoering van het 8e leer jaar en de leerplichtwet. Door de kinderen van de hoogste klasse werden een paar tooneelstukjes opgevoerd. De aanwezigen kregen gelegenheid om het schoolwerk der kinderen in te zien. N i e u w v 1 i e t. Door de ringrijdersver- eeniging alhier was Zaterdagavond een Tooneelavond georganiseerd, met medewer king van de RingrijderijVereeniging „In Galop" te Groede en de band „Amusemento", voor het muzikale gedeelte. De avond werd met een bal besloten. Groede. In de bovenzaal van het gemeentehuis werd Vrijdagavond een druk bezochte ouderavond gehouden. De voorzitter opende de vergadering en heette alle aanwezigen hartelijk wel kom. Hij betreurde het, dat om ge zondheidsredenen juffrouw De Munck voorloopig de school niet kan bezoe ken en -er zoodoende een leerkracht te weinig is en de hoogste klas geen school heeft. Vervolgens was het woord aan het hoofd der school, de heer Haartsen, die o.a. mededeelde, dat de ouder commissie tot 5 leden moest worden uitgebreid. Het aftredend lid, de heer J. de Smit, werd bij acclamatie her kozen. De heeren J. Vinjé en J. Ver meulen werden eveneens in het bestuur gekozen. De zang en voordrachten van de kinderen der hoogste klassen vielen zeer in den smaak. Een gehouden verloting" bracht f 74,65 op- De rekening sloot met een ba,tig saldo van f 99,72. De voorzitter sloot de vergadering en dankte allen die hadden meegewerkt om dezen avond te doen slagen. Tenslotte werd nog de gelegenheid gegeven het werk van de kinderen te bezichtigen. Groede. Vergeleken bij vorige jaren belooft de a.s. kermis alhier heel wat te worden. Er is o.m. standplaats aangevraagd voor: Ringwerptent, vlindermolen, koekrad- stedenspel, kinderdraaibord vliegtuig bommensport, torpedo-luchtschommel, zweefcarousel, speelgoedkraam, zuur- en- visch kraam, Schiettent, whipsport, kinderdraaimolen. Zelfs de van ouds bekende „Koperen Ko" zal niet ontbreken. Indien het weer medewerkt, zal de kermis door groot en klein weer druk bezocht wor den. Oostburg. De heer W. P. v. d. Beukei leeraar machinebankwerker aan de Ambachtsschool te Arnhem is thans benoemd tot Directeur der Ambachts school alhier. PREDIKBEURTEN Zondag 6 April Breskens 10 uur Ds. van Vliet, 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 9 uur Ds. Derksen Nieuwvliet 10,45 UU1 Ds. Derksen. Retranchement 10 uur Ds. Barnouw Schoondijlce 10,45 uur Ds. Schopenhauer. Doopsgez. Gem. Aardenburg uur Ds. Nolthenius. Tweede Paaschdag Groede 9,30 Ds. Derksen Nieuwvliet geen dienst Zaterdag 5 April viert onze huis vriend IZAAK FREMOUW zijn 60e verjaardag. Nog vele gelukkige jaren toegewenscht door Familie CRINCE, Breskens. Kachelstrijkijzers, Radeerwieltjes voor naaisters, Kammen, Cigaretten-aanstekers, Keukenstellen, Scheerkwasten, Wascla- borden, Kastpapier, Schoenpoets, Braadpannen, Shampoo, Bloempotten, Schoot-koffiemolens, enz., enz. Geregeld ontvangen wij nieuwe artikelen Opening 2e Paaschdag om 1,30 uur. Begin der verkoopingen, enz. om 3 uur 3e Paaschdag open om 1,30 uur. KOFFIE- en THEESCHENKERIJ, WAFELBAKKERIJ, enz. Billijke prijzen. Veel plelzier. HET COMITÉ. Zoo lang de voorraad strekt aan ons adres nog verkrijgbaar Ned. Herv. 6em. te NIEUWVLIET Paasch-Collecte De offerzakjes voor de Paasch-collecte worden door de kerkeraadsleden bij de gemeenteleden opgehaald op Zaterdag vóór Paschen. GEVESTIGD A. I. VAN MELLE p/a P. C. VAN MELLE, Duinen „De wijde blik", BRESKENS. te Groede /Éf' V Dinsdag 8 April 1947 A (3e Paaschdag) V te GROEDE, om den beker. Deelnemers om i uur in het Clublokaal bij A. BERCKMOES om aldaar te worden in geschreven. P. DE JONGE, Secretaris. het nieuwste I Damestasschen, Boodschaptasschen, Portemonnaies, Portefeuilles, Actetasschen, Reizlgerstasschen, oude kwaliteit. Hard plaat Koffers, alle maten, Sportriemen, Schakelriemen, enz., enz. Zie étalage DAMES! Wij geven U wat betreft de prijs en kwaliteit, met de nieuwste en modernste apparaten. Permanenten f5,50. Watergolven f 1,25 Maandag en Donderdag alleen de Dames salon geopend tot 8 uur. Dames- en Heerenkapper Spuiplein 5 Stichting Zeeuwsche Volksuniversiteit te Oostburg in zaal DE VUIJST Zaterdagmiddag 12 April om 3 uur precies. Gevraagd voor dag en nacht. Leeftijd niet beneden 18 Jaar. Niet voor serveerwerk. Event, reiskosten worden vergoed. Hotel „De Maas", Westhavenkade 114, Vlaardingen. De SECRETARIE is op Maandag en Dinsdag a.s. GESLOTEN. Alléén voor den Burgerlijken Stand is deze geopend op Dinsdag van 11 tot 12 uur des morgens. GEVRAAGD: een tegen i Mei, woning beschikbaar, bij W. BARENDSE, Rijksweg O 79 te Groede. Twee maal per week VEE- EN BEURTDÏENST Breskens - Dordrecht - Rotterdam Telefoon 78 Goederen worden aangenomen ioi Zater dagmiddag 12 uur. Te Rotterdam Vrijdag 12 uur. Beurtvaariadressen voor verzen ding van goederen aan het kantoor op hei Spuiplein verkrijgbaar. Meisjes en vrouwen v. d. \verkende en boeren stand. Weet U dat Nederlandsch Grootste Huwelijksbemiddelingsorganisatie, geheel on der vrouwelijke directie, voor U zeer veel serieuze relaties heeft en directe kennismaking is gegarandeerd Vraagt direct inlichtingen. „EXCELSIOR", Hoofdkantoor Ministerpark 18a, Hilversum. Kantoor te Vlissingen, Coosje Buskenstraat 40. Geopend 2-5, ook Zat. en Zond. 's Maandags gesloten. Geld-credieten f 800.- 5 pCt. zonder borgen voor elk doel. Vrijbl. voorw. SCHRIJF ALLEN. Br. porto antw. Spaar- cred. Inst. Mathen.weg no R'dam-W. Het „Groene Kruis" stond steeds voor mij klaar. Wat deed IK voor haar?

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 3