het nu zoo a-sociaal zijn om in deze ook voor ons land zulke abnormale tijden, tijdelijk een afwijkende regeling te volgen tijdelijk, laten we zeggen voor twee jaar, tot we de moeilijkheden te boven zijn. Ik heb hier in Holland alleen gewerkt in den tijd dat er no|_ geen S-uren dag bestond, n.l. voor 19.16. We werkten toen - in 's Lands dienst zoo lang tot het werk klaar was en hadden niet meer verlet-dagen door ziekte dan thans het geval is. Ongezond was het dus niet en we stierven ook niet vroeger dan thans het geval is. En daarbij, hoeveel menschen werken er tegenwoordig niet meer dan 8 uren Zeker iedereen die in zijn eigen bedrijf zit en die gaan toch ook niet vroeg tijdig dood. Ik wil er hier ook nog wel op wijzen dat in Indie veel langer wordt gewerkt dan in Holland en vooral door de Europeanen en dat in een moordend klimaat als op Java's kusten. Vooral ook in het ambtelijke, waar dagen van 10 tot 12 uren werken regel is,' n.l. een kantportijd van 7 tot 2 en verder 's avonds thuis werken en niet meer vrije dagen dan hier. Wat die vrije dagen betreft valt het me op dat daarin zelfs in deze abnormale tijden geen wijziging wordt gebracht. Ik be doel hier de verjaardagen van het Koninklijke Huis wanneer die op Zon dag vallen en de viering daarvan dan op Maandag geschiedt, met alle ge volgen daaraan verbonden. Konden de daarmede gepaarde gaande feestelijk heden niet op Zondag worden gehouden en óp Zondag - de verjaardag - een ieder dat feit op zijn eigen wijze her denken Daarmede gaan nu dit jaar weer twee werkdagen verloren, n.l. 30 Juni en 11 September. Helaas leven we in een door de politiek verdeeld land, waardoor we nimmer tot een groote lijn komen, doch steeds een spel van geven en nemén zien. Derhalve valt ook niet te verwachten dat we hier een verlenging van den arbeidsduur te aanschouwen zullen krijgen. En toch ligt in de ver hooging van de productie het eenige middel om uit de tegenwoordige moei lijkheden te geraken. In Rusland ziet men dat zeer wel in en daarom wordt daar met hetzelfde aantal menschen de productie opgevoerd, door meer en langer te werken. Dit wilde ik alleen maar onder het oog brengen van onze vuurroode kiezers. Groote tijden vragen groote dingen, ook groote offers. Het Nederlandsche schip vaart thans over een zeer onstuimige zee het heeft veel water overgekregen en is zelfs op een paar plaatsen lek geslagen. Daarom moeten alle hens aan dek, moet een ieder zijn uiterste krachten geven aan de pompen, teneindeJiet schip drijvende te houden er is geren ander alternatief dan pompen of verdrinken. L. NIEUWE BONNEN. Tijdvak vari 6 tot en met 19 April. BONKAARTEN KA, KB, KC, 703 (strook no. 4) Suiker, enz.67-6 alg., 750 gr. suiker, boter hamstrooisel, enz., öf 1500 gr. jam, stroop, enz., of 750 gr. chocolade of suikerwerken. Eieren: 67-7 alg., 1 ei. Petroleum: 67-8 alg., 2 liter. Zuidvruchten 67 E en 67 L reserve, 100 gr. BONKAARTEN KD, KE 703 (strook no. 4) Suiker, enz.68-3, 68-4, 68-5 alg., 250 gr. suiker, boterhamstrooisel, óf 500 gr. jam, stroop, enz., öf 250 gr. chocolade of suiker werken. Eieren 68-6 alg., 1 ei. Petroleum 68-7 alg., 2 liter. Zuidvruchten 68 T reserve, 100 gr. BONKAARTEN MA, MD 704 (strook no. 4) Suiker, enz. 67-4 suiker, £50 gr. suiker, boterhamstrooisel, enz., öf 500 gr. jam,stroop, enz., öf 250'gr. chocolade of suikerwerken. TABAKS- en VERSNAPER1NGSKAARTEN Tabak, enz.67-1 tabak, 3 rants. 67-2 en 67-3 tabak, 2 rants. Versnaperingen: 67-1 versn. 200 gr. choco lade of suikerwerken öf 200 gr. suiker öf 400 gr. jam, stroop, enz. 67-3 Versn., 100 gr. chocolade of suiker werken öf 100 gr. suiker öf 200 gr. jam, stroop, enz. De eieren op de bonnen 67-7 alg. en 6S-8 alg. zullen in de loop van de periode van 3 tot en met 19 April worden afgeleverd. De petroleumbonnen zijn geldig tot en met 17 Mei. Schenking aan sportvereeniging in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Naar aanleiding van een lezing door den actieven burgemeester van Aardenburg, den Heer Sjef van Dongen, over den noodtoestand in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen, vooral ten opzichte van de aankomende jeugd, heeft de gymnastiekvereeniging BR1NIO te Lochem f 50.beschikbaar gesteld ten bate van een gymnastiekvereeniging in het geteisterde West Zeeuwsch-Vlaanderen. Aangezien aldaar echter geen gymnastiek vereeniging is gevestigd, besloot de Zeeuwsch Brabantsche Turnkring via de Zeeuwsche Sportcommissie het bedrag beschikbaar te stellen van de athletiekvereeniging West Zeeuwsch-Vlaanderen, omvattende de af- deelingen Aardenburg, Groede en Oostburg, teneinde hiervoor materialen aan tè schaffen. Het spreekt vanzelf dat deze athletiek- afdeelingen, die met een ernstig materiaal- tekort Le kampen hebben, dit gebaar op hoogen prijs stellen. Overwogen wordt, dit gebaar te beantwoor den met een invitatie voor de gymnastiek vereeniging BR1N10 voor een sportontmoeting of demonstratie in het geteisterde West Zeeuwsch-Vlaanderen, zoo mogelijk dit jaar nog. BURGERLIJKE STAND Rijkspostspaarbank. zijns vaders dacht, terwijl hij Mother of Pearl over schutting eri hek lichtte, terwijl de weilanden onder hem schenen voort te vliegen, en het geschal van den jachthoorn door de winterlucht trilde? Was het wel aan te nemen, dat hij nog met zijn geest was bij de moeilijkheden, die hem boven het hoofd hingen, terwijl hij, den koning te rijk, langs Gorse's vlakten voortstoof, ter wijl de hagel hem wild in 't gezicht sloeg, en een even door de storm achtige lucht brekende zonnestraal bij het vallen van den avond de enkele dapperen verwelkomde, die het zoover hadden gebracht, dat zij bij het Hallahi tegenwoordig waren? Was het wel waarschijnlijk, dal hij al delessen, die hij in zijn icven ontvangen had, eens klaps had vergeten en dat hij zich duidelijk en helder voor den geest brengen kon, hoe dicht hij den rand van zijn ondergang was genaderd, ter wijl hij oen slok ouden madera uit zijn gouden veldvlesch nam en het been legde over zijn tweede paard, of onder het rooken van een sigaar en pratende met den Seraph langzaam door de bladerlooze, modderige lanen Rentebijschrijving. Thans kunnen, ter bijschrijving van de rente tot en met 31 December 1945 worden ingezonden, behalve de boekjes van de inleggers, wier familienaam be gint met de letters A, B, E, I, O, M en Y, tevens de boekjes van de genen, wier familienaam aanvangt met 'de letters C of D. Aan het postkantoor Breskens en het daaronder behoorende ambtsgebied werd gedurende de maand Maart 1947 ingelegd f 74579,30 en terugbetaald f [30203,99, Het laatste door dat kantoor uitge geven boekje draagt het nummer 20559. in de schemering huiswaarts reed? Bezwaarlijk; niet waar? De zor gen, die ons drukken, herinneren wij ons zeer gemakkelijk, ais wij ze, om zoo te zeggen, in slechte soep en nog siechteren wijn telkens eten en drinken en, zooals veel Engelschen het doen moeten, een deel van het jaar uit armoede op het vasteland moeten door brengen, als wij een ruw, Australisch stroobed onder ons hebben of als een Californiër voortdurend in lompen en vodden zijn gehuld. Dan ja, dan is het niet mogelijk ze geheel te vergeten Maar als iedere toets, iedere vorm van het leven een genot voor ons is, wan neer onze geheele omgeving het zin nebeeld is, de geur heeft van weelde en gemak, wanneer de kunst van ge nieten de eenige kunst is, die wij geroepen zijn te bestudeeren, als van ons alleen studiën worden gevor derd in de wetenschap hoe ons te vermaken, valt het zeer moeielijk aan die zwarigheden te denken. (Wordt vervolgd) Gemeente GROEDE over de maand Maart 1947. GEBOORTEN 1, Jan, z. van J. van de Wege en G. de Hulster. 4, Maria Mina, d. van A. Jansens en J. M. Vermeulen. 28, Elisabeth Maria, d. van H. M. Cijsouw en E. S. M. Keijmel. HUWELIJKEN 7, P. Jubbega, 27 j. en J. A. Verduijn, 21 j. 13, C. M. van Uden, 21 j. en B. E. van de Wege, 19 j. 27, P. M. Me- lieste, 25 j. en E. Porreij, 23 j. 27, A. J. Verduijn, 26 j. en S. M. Robijn, 21 j. OVERLIJDEN 4, S. M. dc Poorter, 76 j., wed. van J. F. Taalman. 28, J. Ph. Salomé, 67 j., echtg. van P. Zuidweg. INGEKOMEN 5, D. Maas, van Vught naar W 2. 10, EI. J. Guiran, van Rotterdam naar O 155. 8, E. Schulz, van Amsterdam naar Brouwerijstr. (kamp). 10, C. A. Meertens, van Nieuwvliet naar W 142. 17, P. de Kam, van Biervliet naar Kruisdijk. 18, M. M. Risch, van Zeist naar A 355. 21, W. E. de Bree en gezin, van Goes naar A 156. 25, H. VI, Wagtho, van Rotterdam naar A 177. VERTROKKEN E. A. C'. Caus naar Oost burg, Nieuwstr. 18. 6, J. M.-Steijaert naar Breskens, Noodplan D 4. 7, M. J. Bartel.son 'naar Sluis, Hoogstraat 46. 10, P. Jubbega en gezin naar Grootegast A 172. 14, M. L. Eve raars naar Brussel, Avenue Fr. Roosevelt 66. 14, J. Braber naar 's-Gravenhage, v. Stolkweg 12. 17 T. Huigen en gezin naar Leiden, Oosterpoortstr. 90. 17, J. C. de Graag naar Goes, Middelburgschestr. 15. 17, T. van Boven naar 's-Gravenhage, v. Stolkweg 12. 21, I. C. Bartelson naar Nieuwvliet 100. 26, J. Ph. Salomé naar Cadzand O 79. 28, J. J. van Haneghem naar Breskens, ie Zandstr. 1. 31, C. M. van den Hemel naa-r Breda, Wil- helminasingel. Gemsante OOSTBURG over de maand Vla^rt 1947. GEBOORTEN28 Febr, Agnes Madelaine, d. van R. Vercruijsse en van I. F. Pijcke te Aardenburg 3 Mrt. Johan Herman, z. van M. de Kraker en van E. S. Mookhoek te Breskens; 5, Jannis Machiel, z. van R.'Leen- houts en van A. J. Houdersteijn te Groede; 4, Jan, z. van D. J. Plekkenpol en van J. H. Roelse te Hoofdplaat; 8, Jacomina, d. van J. Meijers en van S. de Regt te Schoondijke; 10, Wilhelm Robert, z. van L. W. Rosenkranz en van G. A. de Boer te Sluis 12, Leonia Maria, d. van R. Impens en van M. E. de Wilde te IJzendijke; Nelly, d. van G. C. de Bruijn en van P. M. Leenhouts te Retran chement13, Gerrit, z. van C. van Oosten- brugge en van A. Kievit te Breskens; 14, Thea Trma, d. van C. L. de Poorter en van M. L. v Bellegem te Groede; 17, Johannis Adriaan, z. van A. J. B. Risseeuw en van T. A. W. Elartog te Schoondijke; 19, Steffen, z. van W. v. d. Wal en van A. Schoonakker te Schoondijke; 20, Irene Maria, d. van A. A. Bocquez en van D. C. A. Beun te Aar denburg21, Janna Catharina, d. van C. G. Jansen en van C. Bouwens te Groede23, Abraham Leendert, z. van J. A. Wille en van 5. J. Eversdijk te Zuidzande26, Wilfried Peterus Johannes, z. van A. E. Saeij en van 1. S. de Paepe te- OostburgMarie Louise, d. van A. E. J. Plasschaert en van J. M. van de Vijver te Oostburg; 27, Maria Cornelia Josepha, d. van A. R. Aernauds en van C. P. M. Vrolijk te Sluis 26, Willibrordus Oscar j Marcel, z. van M. B. O. Grahame en van C. S. Josef en va kerkjt van te IJz OVEJ Yvom van C te A; Izaak, baart, Johan M. Gi hout, 78 ja; en va Butlei P. Le Jean i P. M. te Aa Bres hier gaderi van Jam gaderi meer die to en no in eei zieken Uit door 1 28451 Uit een te met dc op f 1 voor 1 wezige was d te stel nieuwt nog di met 1 op art dus lu H lo to ja, zij co be ah wc Het C. Vei van de bestuu wegen: aanme gekoze In 1 houder vereen meene binnen Ooft stichtei men n; voor werden de ver zitter 1 deerenc scheide Hoogst heden Kruis. in de oudera- De heette 1 weikon" avond tussche zou wo De k enkele gebracl ouders In de gemaak der kin Daar school besprok Het -

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1947 | | pagina 2