Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch - Vlaanderen Vreemdelingenverkeer. TWEE SOUVEREINEN GEDIEND Nu. 90 Vrijdag 27 September 1940 2e Jaargano Ürukker-Uitgever: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens Prijs per kwartaal f 1, Franco per post t 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redactenr A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Ken van de grieven, die het land van Caö- zand had en gedeeltelijk nog heeft, tegen overig Nederland, is, dat men ginds ons landje zoo weinig kent met het gevolg, dat er soms te weinig aandacht aan West Zeeuwsch- Vlaanderen wordt geschonken. Enkele man nen uit ons gewast hebben zich na de be vrijding ingespannen om de aandacht op ons gebied gevestigd te krijgen en men mag ge rust zeggen, dat zij succes hebben gehad. Veel steun is ontvangen van de Hulpactie Scheldemonden, die in de groote steden Zee land en dus ook ons gewest even onder de schijnwerpers plaatsten. In alle bioscopen draaien thans eenige filmpjes over het land van Cadzand, overal op het witte doek ziet men onze karkasjes in Den Haag helpen bij de collecte en een tweede filmpje laat wat van onze verwoestingen en de wederopbouw zien om te sluiten met een korte toespraak van burgemeester Van Dongen van het bor des van zijn stadhuis af. Ken ander gevolg van de grootere bekend heid, die wij thans genieten, is, dat deze zo mer elke week eenige autobussen van Am sterdam een gezelschap naar hier brachten om de Amsterdammers te laten zien, hoe fel de oorlog ons land geslagen heeft. Het ge volg is, dat men in Amsterdam zich gaat interesseeren voor ons verwoeste gebied en dat men ons gaat helpen in de strijd voor volledige schadeloosstelling. Het is jammer, dat een deel van onze menschen zich wat ergert aan deze"*bezoeken. „Die lui komen in mooie autobussen, zooals wij niet hebben, genieten van onze ellende!" kan men hier en daar hooien. Het is te ho pen, dat deze stemmen spoedig zwijgen; want zij kunnen afbreken, wat anderen met veel moeite opgebouwd hebben. Maar hiermee is het laatste woord over het vreemdelingenverkeer nog niet gezegd. On danks de minder prettige opmerkingen van een enkeling, zullen we het vreemdelingen verkeer in ons «febied zooveel mogelijk moe ten bevorderen. Ons natuurschoon is een be zoek zeker waard, een mooi kerkplein als in Groede vindt men niet veel, onze kust moge dan arm aan duinen zijn, het strand is voor rustzoekenden een ideaal'verblijf; het wijde, paarsbloeiende Zwin is eenig in ons land, Sluis, dat, na eenige jaren zijn gloed der eeuwen weer zal terug hebben, is een reis naqr Neerlands Zuidwest hoekje alleen al waard. Bij de nieuwbouw der dorpen moeten wij met het vreemdelingenverkeer ter dege re.l:cpi"_g houder, rv:o:-_ beplanting der stra ten en pleinen, en een goede beplanting der wegen, zoo dat men steeds een vrij uitzicht heeft over ons mooie polderland. Kr is heel wat te doen om ons natuur- en dorpsschoon te herstellen en uit te breiden. Dat kan niet door elk dorp afzonderlijk, daar is samen werking voor noodig. Om daartoe te komen zal de Vereeniging West Zeeuwsch-Vlaande ren binnenkort een bijéénkomst beleggen, waar het Vreemdelingenverkeer in 't land van Cadzand bekeken zal worden. Hoe vlug ger de samenwerking ontstaat, hoe rijker de vruchten zullen zijn. H. land niet zoomaar nemen, omdat Engelse he troepen in Griekenland voor dr orde zorgen. Aan de grenzen schijnen nogal strubbelingen voor te komen, iets, dat op de Balkan geen ongewoon verschijnsel is. In Duïtschland schijnt de christen-democra tische partij de leiding te hebben, althans wat stemmen-aantal betreft. Een Nederlandschc delegatie onder leiding van Dr. Koets heeft een onderhoud gehad met Soekarno. De nog steeds in kampen op Java gevangen gehouden personen worden nu waarschijnlijk geevacueerd. Namen wij het de duitschers niet kwalijk, dat zij gijzelaars vasthielden Belgié had vorige week twee ernstige vlieg ongevallen te boeken. Twee toestellen van de Sabena gingen verloren. In verschillende plaatsen hielden varkens houders protest vergaderingen tegen de Re- geeringsmaatregelen. Er worden zwaarwichtige congressen ge houden ter bespreking van het wereldvoedsel tekort. Maar een of andere Amerikaansche mijnheer vertelt, volgens een radiobericht, dat Europa geen kans zal zien het voedsel- overschot van Amerika te koopen. Er klopt toch iets nog niet heelemaal Dr. Bul, de Minister-president heeft Dinsdag 17 September in naam der Koningin, de zit tingen van de Staten Generaal geopend. De Minister van Kinanciën maakte de millioenen- nota bekend, Kr is een tekort van twee milliard. Te Terneuzcn had een ontmoeting plaats tusschen het gemeentebestuur van Gent en Terneuzen, bij gelegenheid van het leggen van een krans ter nagedachtenis van de ge vallenen bij de Nieuwe Sluis. Na afloop van deze plechtigheid werden de sluiswerken be zichtigd en had, tijdens een maaltijd, een bespreking plaats. Zondag is Minister Lieftinck naar Amerika gegaan. Eerst bezoekt Z. Ex. Canada' en daarna de Vereenigde Staten. Het belangrijkste nieuws. Als dit nummer verschijnt, is de uitslag van het proces te Neurenberg misschien al bekend. Veel verrassingen zal het wel niet brengen. De vraag is, of het duitsche volk iets begrijpt van dit proces, öf dat het zich binnen korten of langer tijd weer schaart achter een regeering, die niet terug deinst voor de vreeselijkste misdaden. Het schijnt, dat vele duitschers nog steeds niet gelooven, dat er zooveel gruwelen in de concentratie kampen hebben plaats gehad. De koningskwestie in België is nog steeds niet voorbij. Zondag 15 September werd in Antwerpen een grootsche betooging gehouden ten gunste van Koning Leopold III. Generaal Kruis sprak over de radio om de dienstplichtigen ernstig te waarschuwen tegen dienstweigering, als zij naar Indië worden uitgezonden. Griekenlaud staat in het brandpunt van de internationale belangstelling. In de eerste plaats is daar de terugkeer van de Koning, in de tweede plaats zijn er de uit het Oosten komende beschuldigingen tegen dat lar.d, als zou het de vrede bedreigen. Dit kan Enge- Uit de Vereeniging. Oorlogsschadevergoeding voor gebouwde eigendommen. (Slot). De derde groep kunnen we in het hui dige stadium gevoegelijk laten rusten en terug- keeren tot het begrip „verkoopwaarde". Het begj-ip „verkoopwaarde" op zichzelf is een punt waarover de geleerden het thcore.- i tisch wel eens zullen worden, maar dat in de praktijk afhankelijk is van persoonlijke mee ningen en deskundigheid. I Bij het vaststellen van de verkoopwaarde van „landerijen" levert de waarde-schatting niet zooveel bezwaren op, b.v. rekening hou dende met de kwaliteit van den grond in eenzelfde polder of door vergelijking van de onderlinge kwaliteit van omliggende polders, de bodemgesteldheid, de uitwatering, de be werking enz., welke een betrekkelijk vaste maatstaf opleveren. Hoeveel moeilijker wordt de taxatie van huizen en winkels, vooral te platte lande, waar nagenoeg alle panden van verschillend, vaak uiteenloopend, type zijn. In het besluit van de Secretarissen Gene raal van Financiën en van Justitie d.d. 2 December 1940 (Verordeningenblad no. 221) waarbij de eerste oorlogsschadevergoeding in ons land tot stand kwam, heeft men al dade lijk vast gehouden aan het begrip „verkoop waarde" voor de schade-regeling (art. 4) en dit is in de K.B.'s van 16 juni 1945 en van 9 November 1945 (resp. art. 9 en 5) - zij het dan met eenige redacie-wijziging - al zoo overgenomen. Er is inderdaad een juridisch begrip voor „verkoopwaarde". Volgens arrest van den Hoogen Raad d.d. 28 December 1921 is on der „verkoopwaarde" te verstaan: de prijs welke het onroerend goed, alle omstandig heden in aanmerking genomen, bij publieke verkooping zoude opbrengen. Zóó bezien heeft het wellicht weinig zin gehad in het besluit van 2 December 1940 te spreken van „de normale verkoopwaarde". Hoe funest de uitlegging van het begrip „verkoopwaarde" in de praktijk, in de hui dige omstandigheden, werkt behoeft o.i. geen nader betoog. Bij een volkomen juiste inter pretatie van het begrip „verkoopwaarde" zijn de uitkomsten bovendien zeer wisselvallig naar gelang van de plaats of de streek waar FEUIL LET O N 6) - door OU1DA. Hoe bevallig en gespierd tevens was zijn geheele figuur, terwijl hij met vlokken schuim bedekt op zijn manier te kennen gaf, dat ook hij het hoogst onplezierig vond deel te moe ten uitmaken van het geleide, dat de Konin gin van haar paleis naar het parlement moest vergezellen. „Daar behoorde de minister van Binnen- landsche Zaken toch eens orde op te stellen. 't Is afschuwelijk! Voordat wij onder dat tuig kwamen, had 't eerst wel eens met een wel riekend watertje mogen kennis maken. Een uur voordat wij komen, een paar brandspuiten met rozewater en Es-bouquet onafgebroken op dat grauw laten spelen, zou niet kwaad zijn. Daarover moet bij gelegenheid in 't parlement maar eens een woordje worden ge zegd. Een bepaling daarop zou men kunnen noemen„De wet op de reiniging der onge- wasschenen. Harer majesteits garde sterft an ders nog eens aan verstikking," beet Cecil, den graaf van Broceliande naast hem in het de onroerende goederen zijn gelegen. Immers bij het vastkoppelen van het begrip „ver koopwaarde" aan de ..opbrengst bij publieke verkooping" moet mee zich een normale vei ling indenken. Hoeveel veilingen van huizen hebben we hier in or-; Gewest gehad? Gaat U in Uw eigen gemet nte maar eens* na of daar huizen zijn waar an de verkoopwaarde niet is vast tc stellen omdat de opbrengst bij veiling afhankelijk kt nt te worden van een liefhebber. Daarnaast komt (ie vraag: welke rol .de good will fdit zijn d -relaties, de stand of 4e organisatie van een bedrijf enz.) bij de vaststelling an de verkoopwaarde speelt. Immers good vill oefent wel degelijk invloed uit op de ve koopwaarde; alleen bij liquidatie blijft dc j.ood will buiten geding. Wel sterk sprekend is b.v. het verschil der schattingen voor de oorlogsschade in 1940 tusschen de Grebbestr :ek - waar de „verkoop waarde" gemiddeld 71 pCt. der herbouwkos ten bedroeg, terwijl v <or -Middelburg een ge middelde van 30 a 4'- pCt. werd bereikt. En toch zijn in beide evallen de schattingen volkomen objectief ekeken en getoetst aan het juridische begrip .verkoopwaarde". Het vasthouden aa 1 prijzen geldende op 9 Mei 1940 kan in der gedachtengang van de ontwerpers der beslu ten logisch zijn voorge komen. Kr is gedure; le den bezettingstijd en er wordt ook nu n- g hardnekkig gestreefd naar prijshandhaving naar den toestand van vóór den oorlog. L\>ch de vergoeding we gens oorlogsschade afhankelijk te stellen van een verkoopwaarde naar basis van Mei 1940 levert ontzettend ve;! bezwaren op en zal nimmer een behoorl. ke grondslag opleveren onTOns rechtsgevoel :e bevredigen. Het verschil tusschen het standpunt der Regeering en dat var de oorlogsgedupeerden is, dat de Departementen te veel denken in „geld" terwijl wij oorlcgsgedupeerden - staande voor de werkelijkheid - denken in „goederen". En dit o.i. zeer terecht omdat wij „goederen" verloren hebben. Is er iets logischer dan dat wij vragen die „goederen" terug te krijgen? Zoo komen we dan tot het begrip „vervan gingswaarde". Tot cd zekere hoogte kennen we al „vervangingsw iarde" bij definitief her stel. Hier ontvangen we in plaats van geld, materialen, arbeidsloon enz. (via den aanne mer). Is vervangingswaarde mogelijk De vervanging in „goederen" brengt mee dat de Regeering regelend kan optreden bij verdee ling, prijsbeheersching, arbeidsloonen enz. Het is niet noodig dat de huiseigenaar tengevolge van de oorlogsscha le er op vooruit gaat. Welk bezwaar zou eg kunnen bestaan om een regeling tc treffen bij het tot stand komen van een „meerdere w aarde" door vervanging van nieuw voor oud, solider bouw, verbete ring der sanitaire :nrichting, economischer gebruik door minder onderhond, enz.? Ook bij definitief herstel heeft verrekening plaats voor aangebrachte verbeteringen die binten de sfeer van de eigenlijke oorlogsschade liggen. Vermindering van het bouwvolume kan in het algemeen door de oorlogsgedupeerden worden aanvaard. Wanneer we eens rond ons zien is wel te bemerken dat een geest van „kleiner bouwen" ons niet zoo vreemd meer is. Komt men tot een uitbreiding dan is het logisch dat de belanghebbende zelf het meerdere draagt, c.q. geholpen wordt door een rente-dragend crcdiet. Voor bedrijfsobjecten zou als eisch zijn te stellen dat de vervangswaarde economisch verantwoord zij. Voor panden die niet meer herbouwd worden gelden weer andere normen. In bovenstaande is in groote lijnen een" overzicht gegeven. Het is niet volledig uit gewerkt maar kan een onderwerp van na dere bespreking uitmaken. B. B. In het dagblad „De Stem" van 9 Septem ber j.l. kwam de volgende advertentie voor: Wederopbouw. Zij, die belang hebben bij spoedige uilbe taling van geleden oorlogsschade om tot her bouw of herstel te geraken en geen resul taat mochten bereiken bij Rijks- of Gemeente- instanties, kunnen zich schriftelijk wenden tot het Algemeen Bemiddelingsbureau voor We deropbouw, Henegouwerlaan 29 b te Rotter dam, welk bureau met den meesten spoed voor afwikkeling zorg draagt." Bij de vele 'nieuw igheden die ons nu en dan onder de oogen komen leek ons deze ad vertentie wel erg vreemd. In ons verzorgings- aparaat begon eery rood lampje te gloeien. Ofschoon wij de wetenschap hebben dat de oor, terwijl beiden met een "gedeelte van „het ie garde," front naar de St. Stephen's kerk, in een zware mistbui, met een hoop grauw tegen de flanken van hun paard gedrukt, in den zadel zaten. Black Douglas stond als een rots; toch drukte een slagersjongen met zijn vleeschmand tegen zijn schoft, beet een straat hond naar zijn hakken en schoot het nooit uitblijvende appelenwijf, Cecil's nachtmerrie, zooals wij reeds weten, in haar half waanzin nige haast om met haar monsterachtige leelijke tronie toch zoo dicht mogelijk op die prachtige garde-escadrons te kruipen, in volle vaart tusschen de beenen van het ros door. „Een Koninkrijk voor een glas soda en- brandewijn! Lieve, goede God! Wat een stank van visch en bombazijn!" zuchtte Cecil in een aanval van geeuwhonger naar een glas van dat mengsel en naar een sigaar. Had ik maar een glas oude 'Sherry en een sigaret, dan zou ik al tevreden zijn, dacht hij ver volgens met een blik naar de eenmaal sneeuw witte en gitzwarte doch thans geheel besmeerde, bespatte en bevlekte meesterstukken van Rake's kunst. Vijftig pond had hij weggegeven. Of hij genoeg geld had overgehouden om den vol- i genden dag zijn plaats op den trein naar de Shires V) tc betalen, wist hij niet. Honderd maal vijftig pond schuld had hij en tevens niet den minst, grond voor de onderstelling, dat hij ooit bij machte zou zijn die te betalen. Toch was dit een en ander hem even on verschillig als wanneer Zu-Zu, aan het dessert van een diner te Richmond, naar de schoen lappers in de rivier wierp met perziken van een halven gtiinje het stuk. Maar een halve dag zonder een enkel sigaret, terwijl de on aangename geuren van appelen en bombazijn hem in de wblken toegevoerd werden, was voor hem een ramp en maakte hem diep neer slachtig en dood ongelukkig. Waarom ook. niet? Bij slot van rekening zijn het toch eigenlijk alleen de kleinheden, die het leven vergallen. De meeste menschen zullen met kalme berusting hun fortuin ver liezen of zelfs beginnen te lachen, als zij bij een sprong over een hek met een gebroken knieschijf in een sloot terecht komen en hun jachtpaard met een gebroken ruggegraat. Wordt vervolgd. De plaats* waar de wedrennen van den Grand Nationaal worden gehouden. betrokken Rijks- en Gemeente-instanties bij den wederopbouw steeds de belangen voor staan der oorlogsgetroffenen en deze instan ties alleen als vertrouwens-mcnschen of ge machtigden aannemen die bij hen voldoende bekend staan, hebben wij toch een oogenblik gevreesd dat sommige onzer Leden op eigen houtje zouden gaan fandelen. Via onze diverse contactsmogelijkheden hebben wij information ingewonnen. Wij meenen ons gerechtigd onze Leden te moeten adviseeren geen contact op te nemen met bovenbedoeld Alg. Bemiddelings bureau. Wanneer er te bemiddelen valt dan zijn daarvoor de Rijks- en Gemeente-instanties én onze Vereeniging. B. K. Op Zaterdag 5 October om 5 uur wordt een vergadering beiegd voor de leden der ver- eeniniging, die niet het Nederlanderschap bezitten. In de Gymnastiekzaal van de H.B.S. te Oostburg zal de heer Bols nogmaals ver schillende - kwesties behandelen. 2-jarigen cursus wordt gelegenheid gegeven examen te doen. Het Gemeentebestuur van Breskens beseft het groote belang, dat voor de jongelui en voor alle bedrijven waar motoren draaien, samenhangt met dit onderwijs. Het heeft een schoollokaal afgestaan, waarin geplaatst wor den werkbanken en alle mogelijke gereed schappen, welke voor de practische lessen noodig zijn. A ij doen een dringend beroep op alle jon gelui om den cursus te volgen. Laat deze gelegenheid niet voorbijgaan! De leerlingen dienen zich aan te melden bij den Directeur der Visscherijschoolj den heer C. C. J. de Pree, Hoofd van school, te Breskens. Burgerlijke Stand. Geme«nta BRESKENS over de maand Augustus 1946. GEBOREN: 13, Marie Therèse, d. van E. Seuhs en van F. M. de Smit26, Jacomina Maria, d. van J. Vergouwe en van J. K. le Bleu. OVERLEDEN: 13, Maria Luteijn, oud 77 jaren, echtgen. van J. Leenhouts; 18, Alida Oosterling, 71 jaren, wed. van 1. Vasseur. HUWELIJKEN: 8, J. Leenhouts, oud 46jaren en A. v. d. Lijke, oud 50 jaren; 8, K. v. d. Voorde, oud 23 jaren en S. J. v. d. Velde, oud 17 jaren: 15, J. C. Janssen, oud 32 jaren en A. Koster, oud 39 jaren; 22, li. Mook- hoek, oud 26 jaren en C. A. Fenijn, oud 22 j. INGEKOMEN: 1, B. Brand en echtgen. van Bergen op Zoom naar Noodplan L 13; 2, I. Verschoor van Assendelft naar Boulevard 83; 7, P. v. d. Hooft van IJzendijke naar Dorps- straal 78; 7, S. J. van Male van IJzendijke naar Dorpsstraat 78; 12, K. v. d. Voorde van Gadzand naar Noodplan B 10; 13, J. A. Tops en echtgenoote van Noord-Oostelijke Polder naar Rijkskamp Dorpsstraat; 15, J. A. H. Hellendoorn van Rotterdam naar Vogelenzang 26; 19, P. J. Priester en echtgen. van Bier vliet naar van Zuijenslraat 10; 23, B. F. Pijcke van Hoofdplaat naar 3e Zandstraat 13; 26, 1. C. du Bois en echtgenoote van Groede naar W 11; 26, C. A. A. de Vuijst van Ser- balawan (N.I.) naar Scheldekade 2S; 21, C. J. van Hecke van Watervliet naar \V 11 27, A. E. Klaassen van Kloetinge naar a/b Gideon 1. VERTROKKEN: 2, S. C. Wcsdorp van Schel- destraat 23 naar Biervliet Noordstraat 190; 3, A. S. Klaassen van Boulevard 49 naar 's-Gravenhage5. H. M. Scherbeijn van Mo lenwater 40 naar -Middelburg: 5, M. Florus- sen van 3e Zandstraat 9 naar Vlaardingen; 5, P. A. Jansen van 3e Zandstraat 9 naar Vlaardingen5, P. \an Beveren van Molen water 41 naar Vlissingen; 20, E. Koster en gezin van v. Zuijenstraat 8 naar Arnhem 22, H. Jongman van de Hullustraat 32 naar Haamstede: 23, J. F. de Pauw en gezin van Boulevard Zw. Barak 12 naar Tubbergen; 26, J. Minnaard van Noodplan N 1 naar Wissenkerke. Plaatselijk Nieuws Breskens. In de Dinsdagavond gehouden bèstuursvergadering der Zwemver. „Schélde- stroonv" alhierwerd besloten, terherdenkingvan het 15-jarigbestaan der vereeniging, deze winter een gezellige avond te organiseeren. Verder besloot het bestuur om voor de zwemmers trachten te komen tot indoortraining in de wintermaanden, waartoe zal worden uitgezien naar een geschikt lokaal tot het houden van vrije oefeningen, e.d. Ook zal hieraan, bij voldoende deelname, een Wandelsport-afdee- ling worden verbonden. Het bestuur is van meening, dat een en apder zeer zeker een inniger clubverband zal brengen. Breskens. Zaterdagavond had alhier in het ontspanningslokaal van het Rijkswerk kamp een uitvoering plaats van het be kende koor „De Zeeuwsche Zangers," onder leiding van' den heer Gor Schijve. De zaal was zeer goed bezet, toen de heer Hool horst een inleidend woord sprak, waarin hij in het kort het ontstaan van het koor memo reerde. Spreker zeide dat het hier een zuiver amateur-koor betrof, doch dat de aanwezigen gerust met een critisch oor konden luisteren, daar volgens zijn meening het gebodene op zeer hoog peil stond. Hierna tvt-rden eenige nummers gezongen, die zeer in de smaak van het publiek vielen; vooral het nummertje „Mijn Fientje" oogstte veel bijval. De ver dere hoogtepunten van den avond waren een clarinetsolo door dhr. P. v. d. Walle, daarbij begeleid door Sam Schijve en de dansen „De Katrielje" en „De Striep" bij welke laatste het enthousiasme van de aanwezigen zoo hoog oplaaide dat ze nog eens herhaald werd. Het was een zeer mooie avond. Dezelfde uitvoering werd j.l. Woensdag voor een stampvolle zaal te Oostburg gegeven. Weer een stap vooruit op onderwijsgebied. Het Koninklijke Onderwijsfonds voor. de scheepvaart heeft besloten aan de Visscherij- school alhier een Machinistencursus te ver binden. Alle jongelui uit Breskens en uit andere gemeenten, die zich theoretisch en practisch willen bekwamen in de vakken: Motoren, Meetkunde, Vakteekenen, Natuur kunde, Ned. Taal, Rekenen, kunnen den cur sus volgen. De cursus begint in November, wordt gedurende de wintermaanden en in de avonduren gehouden. Aan het eind van den Gevonden voorwerpen. Een verzilverd doosje, inhoudende verschil lend koper kleingoed. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Groede. 2 duimstokken, 1 portemonnaïe met inhoud, 1 zwart jasje, babykleeren. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Oostburg. PREDIKBEURTEN Zondag 29 September Breskens 10 uur Ds. van Vliet. 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 9,— uur Ds. Derksen. Nieuwvliet 10,45 uur Hs. Derksen. Retranchement 10 uur Ds. Barnouw Doopsgez. iem. Aardenburg 10,uur Ds. Nolthehius. Ev. Luth. Gemeente Groede 3 uur Ds. Enker van Cadzand NIEUWE BONNEN. Tijdvak van 29 Sept t.m. 12 Oct. 1946. Bonkaarten KA, KB, KC 610. Brood: 587 t.m. 591 brood 800 gr. 592 brood 400 gram. Boter: 595 boter enz. 250 gr. 596 boter enz. 250 gr. margarine of 200 gram vet. Suiker: 606 suiker 750 gr. suiker of boter hamstrooisel of 1500 gram jam, stroop, enz. 607 alg. 500 gr. suiker of boterhamstrooisel of 1000 gr. jam, stroop, enz. Kaas: 797 alg. 200 gr. 'waarvan 100 gr. korstloos). Bloem: 598 alg. 100 gr. Koffie: 599 alg. 200 gr. Brood: B 23 res. 1600 gr. C 23 res. Soo gr. Kaas: B 24 100 gr. (waarvan 50 gr. korstloos;. Bonkaarten LA, l.B, LC 6j-, - Vleesch: 530 vleesch 100 gr. 531 vleesch 400 gr. Melk: A 07 melk 4 1., B 07 en C 07 melk 7 liter. Bonkaarten KD, KE, KC 610. Brood087 en 088 brood 800 gram. Boter: 095 boter enz. 250 gr. Margarine: 096 boter en/. 125 gr. margarine of 100 gr. vet. Suiker: 106 suiker 500 gr. suiker of boter hamstrooisel of 1000 gr. jam enz. 107 en 108 alg. 250 gram suiker of boter hamstrooisel of 500 gr. jam enz. Kaas: 097 'alg. 100 gr. kaas waarvan 50 gr. korstloos). Brood D 23 res. 800 gr. Rijst: E 23 res. 250 gr. rijst, kindermeel of kinderbiscuits. Bloem: D 24 res. 100 gr.; E 24 res. 300 gr. Bonkaarten LD, LE 610. Vleesch: 029, 030 vleesch 100 gram. .Melk: I) 07, E 07 melk 12 1. Tabakskaarten, enz. T 49: 2 rantsoenen tabaksartikelen. X 49: 2 rantsoenen tabaksartikelen. V 50: 200 gr. chocolade en/of suikerwerken. X 50: roo gr. chocolade en/of suikerwerken. ADVERTENTIES VERLOOFD JOH. VERSLUIJS en ADRI MEEUWSEN Zuidzande, Bruggendijk 36 Terifeuzen, Schoollaan 27 23 Sept. 1946. Op 29 September a.s. hopen onze geliefde Ouders M VERSLUIJS en J. VERS LU IJS— DE SEIJN hun 25-jarige Echtvereeniging te her denken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare Kinderen ADRI AAN, JO en Verloofde. Zuidzande, September 1946. He.den is zacht en kalm van ons heengegaan onze lieve, zorgzame Echt genoote, Moeder, Behuwd- en Groot moeder, MARIA SUZANNA GOEDHALS, geb. VERSPRILLE, in den ouderdom van 78 jaar. IJzendijke :J. GOEDHALS. Den Haag, Meezcnlaan 60: S. M. HOSTEGoedhals. I. M. HOSTE. R1E en MIEN. IJzendijke, 26 September 1946.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1