DE SCHAKEL Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch -Vlaanderen Laatste gebeurtenissen TWEESOUVEREINEN GEDIEND Jonge dame beschikbaar voor PAKHUISKNECHT, No. 89 Vrijdag 20 September I94ö 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens Prijs per kwartaal f 1. Franco per post t 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Kieuwstr. 13, Oostburg De Amerikaansche minister van Buiten- landsche Zaken, Wallace, leverde critiek op de Engelsche politiek, die gericht zou zijn op imperialisme, d.w.z. gebieds- en machtsuit breiding. Eigenlijk niet leuk, als er zulke dingen leven tusschen wapenbroeders. Maar ja het is nu geen oorlog meer. Zaterdagavond hield de Minister-President Beel een radio rede, waarin hij de Nederland- sche bevolking opriep om mede te werken aan de moreele en cultureele verzorging van onze menschen in Ned. Indië. Er is een organisatie gesticht onder de naam N.I.W.I.N. Eerste doel is Kerstpakketten aan de werkers in Ned.-Indië te zenden. De Commissie-Generaal is Zaterdag in de vroegte naar Indonesië vertrokken om daar haar moeilijke taak, de band tusschen Neder land en Indonesië voor breken te behoeden. De heeren Ir. Prof. Schermerhorn, Max van Poll en De Boer zullen vermoedelijk wel eens last van dc tropische hitte hebben gedurende de onderhandelingen over de vele netelige kwesties. Het zal geen plezierreis zijn, maal ais de heeren met succes terug komen, zal hun moeite rijk beloond zijn. We lezen een bericht, dat Hess, U weet nog wel, die met een parachute in Engeland aanlandde, aan vervolgingswaanzin lijdt. Wij meenden, dat Hess en zijn bende zich reeds heel lang aan waanzinnige vervolging hadden schuldig gemaakt. Dit schijnt toch nog iets anders te zijn dan vervolgings waanzin. In Londen hebben een groot aantal dak- loozen zich zonder vergunning gevestigd in leegstaande huizen en kampen. De politie schijnt niet veel succes te hebben in de strijd tegen de z.g. squatters. Menschen, die een goede woning hebben, vinden het optreden van de squatters niet netjes, maar de squat ters vinden het niet netjes, dat ze op normale wijze geen onderdak krijgen. De wereld wacht met belangstelling de afloop af. Het schijnt, dat dit optreden aanstekelijk werkt; men verwacht in andere groote steden dergelijke relletjes. Tijdens het onderhoud dat onze Koningin aan een aantal personen uit onze streek toe-^ stond, is ook even de kwestie der huisslach tingen ter sprake gebracht. Hare Majesteit had duidelijke belangstelling voor deze kwestie. Op 72-jarige leeftijd is te Amsterdam over leden de bekende schrijver Arthur van Schen- del, bekend om zijn gebruik van zuiver Ne- derlandsch in al zijn werken. Van zijn veel gelezen romans noemen wij Een zwerver verliefd, liet fregatschip Johanna Maria, en De Waterman. H. Uit de Vereeniging. Mededeelingen van het secretariaat De afdeelingspenningmeesters worden ver zocht - voor zoover nog geen afdracht plaats vond - de voor de centrale vereeniging be stemde contributies over te maken op de re kening der Vereeniging gehouden bij de Am- sterdamsche Bank te Oostburg, dan wel aan den Penningmeester, den heer A. A. L. D'HONDT te Oostburg, Oude Haven. Bij voor keur echter overmaking op de bankrekening. Dat kan eenvoudig geschieden door toe zending van een postwissel aan genoemde bank. Vergeet echter niet op het strookje te vermelden: Ten gunste van de rekening der Vereeniging West Zeeuwsch-YTaanderen; be treft contributie vanleden over 1946. Oorlogsschadevergoeding voor gebouwde eigendommen. Er is ons van verschillende zijde de vraag gesteld in 't kort een beschouwing in „De Schakel" te willen geven van de stand van zaken ten opzichte van de schade-regeling voor gebouwde eigendommen. Wij zouden kort kunnen zijn door te zeggen dat de schade regeling op basis 9 Mei 1940 niet voldoet, maar dit is door het geheele land bekend. Evenzoo moet het wel alle oor logsgetroffenen bekend zijn dat de tijd meer en meer dringt tot het formuleeren van voor stellen tot een billijker regeling. Binnenkort toch zal de Tweede Kamer zich hebben uit te spreken bij het definitief vaststellen der oorlogsschadevergoedingen. Is eenmaal de daarvoor in het leven te roepen wet tot stand- gekomen dan is verder elke actie overbodig. Plet moge daarom een troost zijn dat alle Stichtingen en Vereenigingen van oorlogsge dupeerden voortdurend in actie zijn. Wanneer we de programma's der diverse politieke partijen nog eens de revue laten pas- j seeren dan moeien we constateeren dat daar uit weinig blijkt van goede voornemens om de oorlogsgetroffenen doeltreffend uit de moei- j lijkheden te helpen. Sobere woorden en een I afwachtende houding zijn daarvan de con- clusie. Sommige bladen o.a. de Veluwe - en IJssel- bode van 10 Juli 1946, hebben reeds gemeend een scherpe toon te moeten aanslaan. In onze Zeeuwsche bladen missen wij gelukig nog een dergelijke toon, omdat wij onze hoop op bil lijkheid nog niet verloren hebben. Vóór ons liggen 2 brochures n.l.:„Regeling voor de financiering van het herstel van schade aan woningen al dan niet met bedrijfs ruimte" en „Regeling voor de financiering van het herstel van oorlogsschade aan kleine bedrijfspanden". In beide brochures is sprake van „financiering van het herstel" en van „financiering van den herbouw". De inhoud grootendeels bekend uit de radio-reden van Wederopbouw en de later verstrekte toelich tingen in het midden latend, kunnen wij ons voorhands niet scharen aan de zijde van hen die (van die brochures) „zeggen zoo wordt het". We hellen nog over naar de wellicht klei nere groep die de brochures meer zien in 't licht van „wat denk U er van?". Want onge twijfeld zijn deze brochures samengesteld door en gaan ze uit van het Departement van Wederopbouw. Voor hen die daaraan mochten twijfelen zij hier medegedeeld dat de Vereeniging, via diverse mogelijkheden steeds in touw is. Het kan zijn nut hebben de 3 groepen van schade-gevallen in evenzooveel groepen van schadevergoedingen te onderscheiden en wel 1. totaal verwoeste panden: 2. lichtbeschadigde panden, waarvan de her- stelkosten minder dan f. 3000,bedragen; 3. zwaar beschadigde panden met herstel- kosten boven de f. 3000,— (respectievelijk 130 000, 300 000 en 43 000 gevallen in ons land). Voor de eerste groep is de schade-vergoe ding op basis 9 Mei 1940 te gering. Hierbij speelt het begrip „verkoopwaarde" een groote rol, waarover straks meer. De nieuwbouw zou tot stand moeten komen: a. met de schadevergoeding op basis 9 Mei 1940; (de z.g.n. bijdrage a fonds perdu); b. met een hypothecair crediet, gedeeltelijk mc't en gedeeltelijk zonder rente (het beruchte zilveren dak); Voor de tweede groep zou de daarvoor geldende regeling bevredigend kunnen worden genoemd indien de mogelijkheid bestond hét beschadigde pand weer werkelijk in zijn oor spronkelijke toestand te herstellen. Materialen- gebrek, verschil van inzicht tusschen de goed keuring verleenende instanties en de eigenaars, te groot verschil in prijzen van 1940 en thans enz. Aangezien over deze wijze van vergoeding veel misverstand bestaat, liet volgende Zijn de herstelkosten - let wel - aan de huidige prijs van materialen en loonen niet hooger dan f. 3000,dan komt de financie ring (betaling eenerzijds en verrekening an derzijds) zooals reeds gezegd, tot stand uit: a. de schadevergoeding, waarvoor als grond slag geldt een berekening der herstelkosten, zooals die zouden geweest zijn vóór den oor log; b. een bijdrage van den Staat tot dat een bedrag van f. 3000,— aan den tegenwoordigen prijs is verkregen (of 75% daarvan zooals nu, wel algemeen bekend is). Nu vele huiseigenaren van gedeeltelijk be schadigde panden reeds in het bezit zijn ge steld van een kennisgeving van de schatting hunner oorlogsschade komt de ontgoocheling, waarvoor wij reeds hebben gewaarschuwd, en deze ontgoocheling spruit voort uit het mis verstand waarvan hierboven sprake. Het valt moeilijk precies in cijfers een voorbeeld tot goed begrip te geven, omdat het eene herstel niet gelijk is aan een ander herstel; er kan verschil zijn in de hoeveelheid of soort van benoodigde herstelmaterialen; t eene herstel zal mogelijk weer meer arbeids uren vragen enz. Terwille van 't Stedenschoon kunnen veranderingen worden gevraagd die duurder uitkomen. Vaak komen veranderin gen aan te pas, die, ofschoon door den ge schapen toestand noodig, toch niet een rechtstreeks gevolg zijn van het oorlogsgeweld. Wanneer de schade - volgens de ontvangen kennisgeving - is vastgesteld op een bedrag, liggende tusschen f. 1000,en f. 1200,mag worden aangenomen dat de oorlogsgetroffenen met deze regeling (van de tweede groep) ge baat kunnen zijn. Is het schadebedrag hoo ger gesteld - waaruit volgt dat de aangebrachte schade ook ernstiger is - dan worden ook de herstelkosten hooger en bijgevolg is men ook eerder aan de f. 3000, toe, of daarboven. wordt vervolgd. FEUILLETON 5) door OUIDA. Zat Bertie zelf in verlegenheid, dan dacht deze er geen twee seconden lang over; maar onnadenkend van aard, haalde hij zich veel last op den hals door elk vraag stuk, waarmede een ander verlegen zat, yoor zijn rekening te nemen. „Ik kon het niet helpen," pleitte de knaap met een doodongelukkig gezicht. „Ik hield op Grosvenor en je weet, daf hij altijd onge- loofelijk gelukkig speelt. Dat hij met zulke mooie kaarten nog klop zou krijgen, was haast niet te denken. Aan mijn gouverneur durf ik het geld niet vragen; bovendien heb ik het Poulteney beloofd. Wat dunkt je? Zou ik mijn paard verkoopen? Maar ook dat is niet in een ommezientje gedaan." Cecil begon te lachen. Terwijl zijn oogen op het meisjesachtige gelaat van den knaap rustten, hadden zij onder de schaduw der wimpers een bijzonder vriendelijke uitdrukking. „Je paard verkoopen? Ben je mal? Hoe wou je 't maken zonder een knol! Ik zal je Gips op „zoute" gronden niet onderpioegen. Het komt ons wenschelijk voor er nog eens den nadruk op te leggen, dat met de bewer king van de gronden, welke met zout water geinnundeerd zijn geweest, nog steeds de grootst mogelijke voorzichtigheid moet worden betracht. Ook bij de n.tjaarsbewerking dus. De stoppel moet zoo lang mogelijk blijven liggen, al is het ook dat het land wat vuil is. Rust in de grond is een der allerbeste mid delen tot het herstel der structuur. Men ploege liefst niet eerder dan October, niet bij nat weer en niet dieper dun een c.m. of zes. Men gaat maar al te gemakkelijk dieper en het is daarom dat het gebruik van een eenscharige ploeg moet worden afgeraden. Wordt wintertarwe gezaaid, dan dient er voor gezorgd dat zoo spaarzaam mogelijk wordt geëgd. Kluiteng. land behoudt beter zijn structuur dan te fijn verdeeld. In verband met het toedienen van gips zij men gewaarschuwd deze niet onder te ploegen. Ondergeploegde gips N waardeloos. Is het de bedoeling een voorjaarsgewas te verbouwen, zoodat't land in de sneden den winter doormaakt, dan wordt de gips gestrooid vlak na het ploegen. Ligt de grond voldoende droog, dan kan met een kunstmeststrooier worden ge werkt, waarmee men tenslotte de beste ver deeling krijgt, lo men bang met dit werktuig te zware sporen te maken, dan worden eerst enkele omgangen geploegd, rijdt den wagen met gips naast het geploegde over het stop- pelland en strooit vanaf den wagen de gips over de ploegvoren. Wordt wintertarwe gezaaid, dan strooit men de gips na het inslechten van het zaad. Het regenwater zorgt ervoor, dat de gips geleidelijk aan in de bouwvoor dringt. We waarschuwen nogmaals met klem tegen te diepe bewerking, daar dit een valsche structuur teweeg brengt, waarmee gepaard gaat, dat bij regenval de plassen op het land blijven staan. Diep op de wintervoor ploegen is dus absoluut uit den booze. En bovendien geen gips onderpioegen En deze ook niet invlechten De Rijkslandbouwconsulent voor Zeeuwsch -Vlaanderen. VAN DIJK. Distributiedienst Oostburg. Tot 30 September bestaat gelegenheid tot het afhalen van formulieren tot het aan vragen van brandstoffen voor kamerhuurders, welke een afzonderlijk te verwarmen gedeelte van een perceel ter bewoning hebben. Het aanvragen van schoenenbonnen op het no. der stamkaarten wier eindcijfer op een 3 - 9 - 6 - r - 8 eindigt kan geschieden tot 25 October 1946, mits zij in Januari of later geen gewone of beroepsschoenen ontvingen. De aanvragen voor het cijfer 4 eindigt op de gemeenten op 20 Sept. op het D. K. te Oostburg op 26 September 1946. NIEUWE BONNEN fo-oaii. um£. eenA Tijdvak van 15 t/m 28 September. Bonkaarten KA, KB, KC 610: 576 algem.: roo gr. bloem. 577 algem.: 50 gr. thee. Bonkaarten KD, KE 610.: D 19 reserve: 100 gr. bloem. E 19 reserve: 300 gr. bloem. Tabakskaarten, enz. T 48: 2 rants, tabaksartikelen. PREDIKBEURTEN wel uit den brand kunnen helpen. Verdord, daar speelt het al kwart! Ik zal waarachtig nog te laat komen!" Dit vooruitzicht deed Bertie echter volstrekt geen haast maken. Hij slenterde naar de toilettafel, nam een der gouddraad bestikte prullen op, waarop wij daareven doelden, en schudde het leeg. Daar was aan klein papier samen wel een vijftig pond. Hij wierp het pakje aan den knaap toe. „Ziezoo, baasje! Nu ben je klaar! Maar nu niet weer geld leenen van lui, die geen familie van je zijn, hoor Berk. Wij doen dat niet. Houd dat bedankje maar voor je. Als je in 't nauw zit, en ik kan je helpen, doe ik dat. Bonjour! Ga je niet naar de opening van 't Iloogerhuis? Och, je hebt gelijk. Niets te zien l en nog minder te hooren. Allemaal oudbak- ken kost," zeide hij met een klank in zijn stem, d-ie bijna op drift geleek. Van een scène was hij zoo bang als de dood, en de dankbetui gingen van zijn broeder wilde hij liefst zoo spoedig mogelijk ontloopen. Toen Cecil langs hem heenging, greep de knaap een seconde lang zijn hand en keek met vochtige blikken tot hem op. Een blos van schaamte en dankbaarheid kwam tege- Burgerlijke Stand Gemeente GROEDE. over de maand Augustus 1946. GEBOORTEN: 7, Willem Johannes, z. J. J. Risseeuw en A. J. Verplanke. HUWELIJKEN 1, C. Jansen, 27 jaar te Biervliet en S. M. van de Velde, 25 jaar; 1, J. Robijn, 27 jaar te Waterlandkerkje en A. M. Bentschap Knook, 28 jaar. OVERLIJDEN 7, Wilhelmina Janneke Ma- zure, 70 jaar, ongeh jo, Jacobus Marinus Jansen, 22 maanden, z. van C. G. Jansen en C. Bouwens12, Johannes Philippus Blomme, 83 jaar, echtg. van G. de Lange. INGEKOMEN: 7, Lensen, Johannes A., van Lichtenvoorde, naar O 64; 13, Blaakman, Leonardus F en gezin, van Hoofdplaat naar O 80; 14. Strating, Johannes, van Winschoten naar Bewarïngs- en Verblijfskamp26, van Uden, Cornelis M., van Loon op Zand, naar A 231 Driesen, G. A. J. van Breda, naar A 102; Voeten, E. A. Ai. van Breda, naar A 102. VERTROKKEN 1. Woudstra, J. L. naar Middelburg, Hoogstraat 16; 9, Verhage, Cl. C. naar Rotterdam, Ebenhaezerstraat 119c; 16, de Geijter, W. A. naar Zuidzande, O 56; Burger, A. naar Zuidzande, O 56; 20, van Uxem, S.' C. Wed. W. Risseeuw, en gezin, naar Zwolle, Hortensiastraat 114; Ebel, M. en gezin naar 's-Gravenhage, Gentschestraat 64 26, du Bois, Iz. en gezin naar Breskens, W 11 27, du Bois, S. S. naar Oostburg, Violetstraat 27 30, de Fouw, J. E. J. naar 's-Gravenhage, Bonistraat 12 de Visser, D. en gezin, naar Breskens, olenwater Vlaan der, Th. Chr. naar Terneuzen, Axelschestr. 4. Zondag 22 September Breskens 10 uur Ds. van Viiet. 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 9,— uur Ds. Derksen. Xieuwvliet 10,45 uur Ds. Derksen. Retranchement 10 uur Ds. Barnouw Doopsgez. Gem. Aardenburg 10,uur Ds. Nolthenius. Plaatselijk Nieuws lijkertijd op zijn wezen. „Wat een hartelijke vent ben je toch! Wat ben je toch goed, Cecil!" Cecil haalde de schouders op en begon te lachen. „Dat hoor ik vandaag voor 't eerst, beste jongen!" Terwijl de kettinkjes van zijn kuras rinkel-" den en rammelden ging de garde-officier de trap af, drukte den heim vast op het hoofd, schoof den stormketting over de knevels en slenterde naar de straat, waar zijn paard stond te wachten. „Alle duivels! Daar heb ik zoo waarlijk' niet om gedacht! Ik geloof waarachtig, dat ik nu niet eens geld genoeg heb overgehou den om morgen de reis van Willon en Rake naar de Shires te betalen. Verbeeld je, dat ik nog niet eens genoeg had om voor beiden een kaartje te rt«men! Dat zou een koopje zijn van belang! Ik weet op mijn woord niet hoeveel er op de toilettafel is blijven liggen. Maar Poulteney moest zijn geld hebben, en Berkeley's naam wil ik niet zien in een zaakje, dat niet geheel en al pluis is," dacht hij, terwijl hij den voet in den stijgbeugel zette en de gure morgenwind den paarde- Zooals wie eens na lange jaren Het stadje weerziet van zijn jeugd, Waar alle dingen vroom bewaren Herinnering aan leed en vreugd, En als hij doolt, herkent den toren Het breede plein de kerk - de vaart En vreemd zich voelt en als verloren Naar al dat oud-vertrouwde staart, Zoo schrijd ik de uren van het leven In weemoed s zachte stilte door, 'k Voel in mijn hart verlangen beven Naar veel, wat ik sinds lang verloor. Tony de Ridder. Mevrouw Tonv de Ridder) dichteres en spreekster hoopt a.s. Dinsdag weder, na een afwezigheid van ongeveer zeven jaar, te Oostburg een lezing te houden over het boek: „Hoe groen is mijn dal". Na zeven jaar keert zij terug als oorlogs- gedupeerde onder gedupeerden. Zuidzande. De Commissaris der Koningin in Zeeland heeft op verzoek van Burgemees ter en V. ethouders van Zuidzande Dr. A. J. Risseeuw aldaar belast met de waarneming van het burgemeestersambt voor den duur dat de burgemeestersvacature onvervuld zal blijven. Oostburg. Het Ned. Verbond van Ge- repatrieerden heeft ook alhier een bijeenkomst gehouden, de belangstelling was zeer groot, na uiteenzetting van doel en streven van het verbond, spoorde spreker dan ook de ge deporteerden uit Duitschland aan zich vast aaneen te sluiten, daar wij getoond hebben goede vaderlanders te zijn, door onze sabotage, en nu in ons eigen vaderland niet met den nek wenschen aangezien te worden. Alle aan wezigen gaven zich op als lid. Secretaris is P. van Houte, Dorpsstraat 52, Breskens. Sluis. Maandag 16 September 1946 weel een mijlpaal in de rijke geschiedenis van Sluis. Werden op 11 October 1944 door een luchtbombardement ruim 350 woningen door bommen en brand vernield, op 16 September 1946 werd een begin gemaakt met den weder opbouw door de eerste steenlegging van iS definitieve woningen. In Dinsdagstraat te Sluis hadden zich met den gemeenteraad, vertegenwoordigd door de heeren A. F. J. Aernoudts, voorzitter; J. F. Smoorenburg en L. A. van de Vijver, wet houders; P. F. van Daalen, Jp. J. Wage, Th. de Wandel, raadsleden en P. F. v. Hootegem, secretaris, verzameld de heeren Ir. C. H. van Amerom, hoofd van het streekbureau „West Zeeuwsch-Vlaanderen" te Oostburg, C. M. Zuidweg, directeur van den centralen dienst voor bouw- en woningtoezicht en gemeente werken in West Zeeuwsch-Vlaanderen te Oost burg, Jos. Bedaux, architect te Goirle, A. Mannaert, aannemer te Hulst, de opzichters H. F. Boogaard, L. van Dongen, Magnus en Rombouts. De burgemeester voerde het woord alsmede de architect die de bouw van de woningen verzorgt, de heer Jos. Bedaux te Goirle. Het heeft moe'te gekost om tot dit begin te geraken. Ingewijden weten dat dit het mo ment was waarop gewacht moest worden. Het begin is er, de rest zal onherroepelijk volgen. Sluis is reeds verschillende malen door oor logsgeweld verwoest en telkens weer opnieuw opgebouwd. Met dit voorbeeld van onze voorvaderen voor oogen zullen ook wij slagen. Sluis zal herrijzen mooier en beter dan het geweest is, mits de Staat medewerkt door het maken van een betere schade-rege ling en mits de bevolking er van doordrongen is dat „Eendracht maakt Macht" en dat het aanhoudend gekanker uit den booze is en geen positieve resultaten oplevert. Wij zijn er van overtuigd dat de dienst van den we deropbouw op alle mogelijke manieren mede werking verleent, waarvoor het dankwoord dat de burgemeester bracht zeker op zijn plaats is. Als het ministerie van financiën ons evengoed gedenkt bij de financieele scha deloosstelling dan blijven wij optimistisch ge- gestemd. Groede. De eerste Woensdag in October wordt hier, volgens oud gebruik, Baomesse- kè'remesse (St. Bavo-kermis) gehouden. Vele boeren bezoeken dan hun familie in het dorp; de bakkers bakken een groote massa pap taarten, er is muziek en er wordt gedanst. De week wordt gesloten met een concours- hippique op Zaterdag 5 October door de paar- densportvereeniging ,,In Gallop" met spring concours, enz. Koninklijke onderscheidingen. Op Prinsjesdag werden aan onderstaande personen de volgende onderscheidingen uit gereikt: Eeremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Xassau in zilver aan: H. van Peenen, grafdelver te Groede; E. Corthals, landarbei der-voorman bij de familie De Bruijne te Aardenburg, Idem in brons aan: E. Bract, arbeider bij dhr. J. Lako te Aardenburg; 1'. Leenhouts, arbeider bij de familie Basting te Groede. Ziekenhuisverpleging in Zeeuwsch-Vlaanderen. Vorige week werd in het Hotel Centraal :e Terneuzen de jaarlijksche vergadering ge houden van de vereeniging Ziekenhuisverple ging in Z.-Vlaanderen. De voorzitter, de heer Maas uit Biervliet, sprak een welkomstwoord tot de afgevaardigden der verschillende af- deelingen en wees op de moeilijkheden die de oorlogsjaren voor de vereeniging teweeg had den gebracht^ hij herdacht die leden die door oorlogsgeweld uit ons midden waren wegge nomen, welk aantal gelukkig niet groot is. Ziende op de toekomst meende hij dat er reden is tot dankbaarheid, daar de vereeni ging, hoewel aan alle zijden aan het ledental wordt geknabbelt, toch steeds vooruitgaat, ook financieel hebben we reden tot dankbaar heid, daar wij aan onze verplichtingen kon den voldoen en met een batig slot konden eindigen. Het ledental bedroeg op 31 Dec. 1944 voor fonds A 8592, fonds B 3436, voor fonds C. 2005, terwijl de herverzekering voor het ziekenfonds 11185 leden bedroeg. Het aantal patiënten 838 met 9930 ligdagen, waar voor een bedrag van f 41724,06 werd uitbe taald. De balans der vereeniging wees het bedrag aan van f 57865,35 plus kantoor met inventaris, welke geheel zijn afgeschreven. Hoewel de vereeniging financieel zeer ge zond is, moet toch de voorzichtigheid in acht worden genomen daar de kosten van opname in de ziekenhuizen enz. aanmerkelijk zijn verhoogd en het bestuur contributieverhoo- ging zoolang mogelijk wil uitstellen door de verbetering meer te willen zoeken in het uit breiden van het ledental. Met een opwekkend woord sloot de voorzitter deze goed geslaagde vergadering. staart op den helm heen en weer deed gol ven. Die vijftig pond waren het laatste overschot van een wissel, dien Cecil met heel veel moeite nog bij een sluwen zoon van Israël had weten te plaatsen; en of hij vóór den eerstvolgenden traktementsdag weer eenig geld in handen krijgen zou, wist hij niet. Geldge brek is een zeer leelijk ding, als men thuis behoort in clubs waar „een pond en een briefje van vijf pond" de laagste inzet zijn, en als men omgaat met menschen, die wedden schappen aangaan om duizenden. Maar 't was nu eenmaal zoo! De man, die nooit een spier vertrok, al verloor hij met één slag een fabelachtigen som, die als vasten regel had aangenomen nooit twee minuten achtereen aan onaangename dingen te denken, vierde zijn ros dus den teugel en reed in korten galop Piccadilly af naar de kazerne, terwijl Black Douglas steigerde en sprong en zijn kunsten besloot met een „passade" den halven weg over. Wat was zijn huid glanzig! wordt vervolgd. Gevonden voorwerpen. Capuchon, Handdoek en Zwembroekje, Sleep- draad van auto. Inlichtingen Groepsbureau Rijkspolitie te Breskens. ADVERTENTIES kantoor of schrijfwerk. Diploma U.L.O. en typen. Brieven onder no. 890, bur. v. d. blad. H.H. Pluimveehouders Uw dieren van fokkerij „Schoonoord" beloofd 100 pCt. succes. Besteedt Uw geld voor waar devolle dieren. W. Legh. en Rh. Isl. Reds 16 weken oud f 13,en 6 mnd. oud f 15,per stuk. Khaki Campbell Eenden 6 mnd. oud f S,5o per stuk. Van bedrijf afgeh. korting. Verz. remb. met vrije verpakking. Aanbevelend, Fokkerij „Schoonoord" J. VAN WOERDEN, Zeist. Voor direci gevraagd genegen alle werk le verrichten. F. A. L. VROON, Breskens.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1