LIJST 3 lijst 2 LIJST 4 CONCERT Gemeenlcraaosverkiezing OQSIBÜRG. Partij v. d. Arbeid Opplakvellen Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch - Vlaandere n des Vrijdags Uit de Vereeniging. Gemeente Breskens. Rechische Kiezers van Breskens STEMT a.s. Vrijdag 26 Juli op Ned. Siaalslolerij J. J.RISSEEUW, M66, Zuidzande A. Bondewel, Breskens 3 gemelen LUCERNE 2e snede LUCERNE No. 80 Drukker-Uitgever; Fa. Smoor <S de Hulster Boulevard 120 - Breskens DE Prijs per kwartaal f l,~ Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Rtdacteur A. h'oolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg U. U. Adu-eAie&uleAA Evenals vroeger ligt het in ons voor nemen „De Schakel" voortaan inplaats van op Maandag te laten verschijnen. Zulks met in gang van Vrijdag 2 Aug. a.s. Ër verschijnt dus in die week een nummer op Maandag 29 Juli en een op Vrijdag 2 Augustus. De uitgeefster. Op Zaterdag 27 Juli a.s. zal in het Gymnastieklokaal der R.H.B.-school te Oostburg (Breedestraat) 's avonds om 8 uur een buitengewone vergadering worden gehouden, waarin zal worden gesproken over de belangen der oor- iogsgedupeerden, ingezetenen van West Zeeuwsch-Vlaanderen. die van Belgi sche nationaliteit (of statenloos) zijn. Er is zooals nu wel algemeen bekend moet zijn door de Vereeni ging al het mogelijke gedaan om voor deze groep West Zeeuwsch-Vlamingen op te komen bij het behartigen hunner belangen bij de regeling der oorlogs schade. Tot nu toe zonder tastbaar resulaat van de zijde der belangheb benden. De vergadering van 27 Juli a.s. is dan ook de laatste poging die van de zijde der Vereeniging kan gedaan wor den. Mislukt die vergadering, dan moet de Vereeniging afzien van verdere be middeling. De dag en het uur zijn zoodanig gekozen dat het voor nie mand een beletsel kan zijn. Sommigen hebben - hetzij met ver rekening van zelf gemaakte herstel- kosten, hetzij met definitief herstel, met vergoeding voor huisraadschade enz. aan de lijve ondervonden dat zij vol gens de tegenwoordige regeling niet in aanmerking komen voor vergoeding wegens oorlogsschade. Dit is - en dit spreekt voor West Zeeuwsch-Vlaanderen al zeer sterk - onbillijk. Dit heeft het voorloopig bestuur van de Vereeniging zelf wel aangevoeld en is al maanden lang bezig om deze onbillijkheid te trachten weg te werken. Op het oogenblik is het nu zoo, dat in groote' lijnen reeds iets is be reikt. Maar om tot eenig resultaat te komen is het noodig dat iedere Z. Vlaming, die van Belgische nationali teit is, persoonlijk medewerkt. Het zal noodig zijn dat elk hoofd van het gezin van deze groep West Zeeuwsch-Vlamingen een verklaring af geeft, waaruit onder meer, komt te blijken: waar hij is geboren; waar zijn woonplaats was tusschen 9 Mei 1940 en thans; de grootte van het gezin; de geleden oorlogsschade (onroerend goed of meubilair, of beiden) enz. enz. Hierin zal de Vereeniging de helpende hand bieden. En daarom is de vergade ring van 27 Juli a.s. voor U zoo be langrijk. Bovendien zal een termijn voor de afhandeling moeten worden gesteld, is eenmaal die termijn verstre ken - en die zal zeer kort zijn - dan is helaas elke bemiddeling van de zijde der Vereeniging overbodig. Komt dus allen op 27 Juli a.s. naar Oostburg. Schiedam hielp Oostburg!! Helpt Oostburg Schiedam Toen eenige jaren geleden iemand uit het Noorden van ons land werd overgeplaatst naar een plaats in Zeeuwsch-Vlaanderen, moest hij eerst de kaart van Nederland raad plegen, om zijn nieuwe standplaats op te zoeken. Dit was ook niet te verwonderen, want Zeeuwsch-Vlaanderen ligt nu eenmaal wat men noemt „geïsoleerd". Maar het is een gedeelte 'en een zeer belangrijk gedeelte) van een provincie, die toch heusch bij Nederland behoort. En de bewoners voelen zich ook echt Nederlanders. Ik ben dan ook zoo vrij alle verhalen en zelf rapporten aan Ministers, dat de menschen hier annexatie met België wenschen, naar het land van de fabels te verwijzen. Maar wat bovengenoemd persoon overkwam, zal de Schiedamsche jeugd niet overkomen. Iedere Schiedamsche schooljongen kan U precies vertellen waar Londen, Washington of Moskou, maar ook waar Oostburg ligt. Hoe kan het ook anders. Weken achtereen reed een colonne van tapisières, vrachtauto's enz. door de straten van Schiedam met de opschriften „Schiedam helpt Oostburg". Het was de roep die weerklonk zooals in de oorlogsjaren de bekende uitroep: „O.Z.O." En al is het dan dat vele menscheen niet gekregen hebben wat zij graag wilden, Schie dam heeft geholpen. Schiedam heeft zich dat tot een eer gerekend. Is het wonder dat mij het verzoek be reikte om in Oostburg of omgeving te komen kampeeren? Het zwaar geteisterde Oostburg was helaas niet in staat de jongens te ont vangen. Doch door de vriendelijke bemidde ling van dhr. Risseeuw-Brakman teZuidzande, is het mij gelukt bij dhr. Luteijn-Bruinooge te Zuidzande een gastvrij onderdak voor 50 on- gens te vinden. Ik zou het echter op prijs stellen indien de jongens hun distributie-bescheiden konden thuislaten. Het doel van dit stukje is dan ook U te vragen mede te willen werken aan het welslagen van deze Schiedamsche kamp- week door het afstaan van eenige distributie bonnen voor brood, boter of margarine, brood belegging eet. U weet wel wat een echte op groeiende Hollandsche jongen kan verorberen en graag lust. De jongens van de Jongensclub hier in Oostburg dragen ook hun steentje bij. U blijft toch zeker dan niet achter?. De jongens komen hier 29 Juli a.s. aan. Indien U mij vóór die tijd even een seintje geeft, kom ik graag de bonnen bij U afhalen. Bij voorbaat dankend, A. v. d. EN DE, Weststr. 24 Oost burg. Op reis. Slot. In dao bin'k da voor de laotste keè. 'k Hen nog nooit eerder zo veèle geschreven. De vorige keè hen'k judder nog van da nacht- feèste verteld. Je begrupen naotuurlijk wel, da'k die Zondag nie vroeg opgestaon bin. 't Was alf negene en 'k dierf aost nie nao beneèje gaon. Mao, toen'k in de kaomer kwam, was d'r nog geen mens uut z'n bedde. Zoo zien die stadsmensen! Afijn, 't was 7.0 omtrent tien uren da we aon taolel zaoten zo iaote was 'k nog wel nooit gewist En groöten 'onger! Toen bi me een stuitje gaon kuieren, 't was schoö weer en 't was clemaol niet druk op straote, d'r rejen ok gin trams, je kon per- tant rustig over straote gaon. Me bin eèst nao 't Vondelpark gegaon en daor hem me op een banke gezeten, 'k H<\ nog al bekieks mi me karkasse. Een ou vintje begon een praotje mi me en ie vroeg netuurlijk waor ik vandaon kwam. Nou, ie wist nie persis wao 't Landje van Cadzand leit. En ie informerende of d'r bie ons ók wa gebeurd was mee d'n oorlog. As ze zo iets vraogen dan kiek je toch een bitje aordig. 'k Zee„Nee alleen hen ze de hele boel zo'n bitje plat geschoten". En toen mocht ik van alles vertellen. Je kunt me begrupen, da de mensen nog altied zo weinig van ons Landje weten. Na 't eten bi me nog nao een cinemao gewist, 'k Wou, da wudder ergenst wao in ons eigen Landje ok zuk 'n schoóne cinemao hadden. Mao, da komt ok wel, as me mao geduld hen, 'n bitje vee geduld Eèst mochten we om acht uur vertrekken, mao laoter wier d'r bekend gemaokt, dat 'et vertrek pas om alf tiene was. Dus mao wee wachten. Maor da was nie zo erg, want 't was wa leutig meè al die Zeeuwen en de mensen wao we gelogeerd hadden bie mekaore. Een pao van onze meisjes 'adderi udder karkasse afgezet; da was daarom geen gezicht. Toen den trein zou vertrekken, kwaomen d'r nog een paor karkasjesze wieren zo ongeveer in d'n trein gesmeten afijn, ze gingen nog net mee. Tot Zwijndrecht ging alles goed dao mochten we weè wachten op de bussen en in Laoge Zwaoluwe kregen we weer een trein voor 't Zujen. Geen licht, mao veèl lucht, want d'r waoren hier en dao gin raomen in. Nao een bitje scharrelen hadden we toch al'maal e plekke en toen gieng 't verder in 't stikke donkere, net zo trug a me gegaon waoren. In Vlissingen mochten we netuurlijk weè lange wachten, mao ok daor kwam een eind an èn om vuuf uren gieng de boot naor Biesjes. Dao stiengen de bussen klao en toe waoren me allemaol gauw tuus. 'k Zien nog een stuitje in m'n bedde gekropen en toe mocht ik tuus alles vertellen. En toen vroeg m'n vaoder„Mao Jaone, wat gaon ze noe doen mee al die centen 'k Zee, „Jao, da. wit ik eigenlijk ok nie Da's toch nie goed. Nou zeggen ze, dij. zc schilderieën gekocht hen voo die centen, mao da gloven ik nie. 'k Hopen nou maor, d;\ ze is gauw in de Schaokel schrieven, voo \vh ze al die centen van de Scheldemonden gaon gebruken.' 'k Zin echt benieuwd. En noe zien 'k blieë, da'k klao bin mee m'n vertelsel. Azenie weè e keè op reis gaon, mót een ander d'r mao is over vertellen. Allee, dag oor. JAONE. Bijzonder Gerechtshof Men meldt ons: De Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Ge rechtshof te 's Hertogenbosch, gezien de proces stukken inzake tegen den heer A. J. Cambier te Breskens, overwegende, dat de tegen be trokkene gerezen verdenking ongegrond is geblekenbepaalt, dat betrokkene ter dier zake onvoor waardel ij k buiten vervol ging wordt gesteld, met dien verstande, dat zijn in die processtukken gerelateerde ge dragingen ook niet meer kunnen worden on derworpen aan het oordeel van een tribunaal, Plaatselijk Nieuws G r o e d e. Maandagavond werd alhier naar aanleiding van geuite klachten ten aanzien van de verdeeling H.A.R.K. goederen, een vergadering briegd, door de Burgemeester, waar het Harkcomitc' aanwezig was, en een i8-tal requestanten. Verschillende klachten werden geuit en ook enkele wenschen werden naar voren gebracht. Om nu deze klachten te onderzoeken heeft de Burgemeester een commissie benoemd be staande uit Mej. O. van l'oucke, Dhr. J. Cas- teleijn en W. van der Hooft. Deze commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de Burgemeester voor 15 Augustus. De commissie zal teneinde deze klachten en wenschen te kunnen onderzoeken zitdagen houden in cafe Poucke op de na volgende dagen telkens des namiddags van half acht tot 9 uur. Voor Wijk A 1 - 200 Dinsdag 23 Juli. Voor Wijk A 201 - 35X Woensdag 24 Juli. Voor Wijk O Donderdag 25 Juli. Voor Wijk W Vrijdag 26 Juli. Hoe groot het landmijnengevaar in ons landje nog is, als men naast de wegen komt, bleek Woensdagavond weer eens te meer, toen de landarbeider R. alhier met een tuig paarden aan het gras maaien was, in de na bijheid van de kust. Hij kwam bij deze werkzaamheid op een landmijn terecht die cxploideerde, met het gevolg dat beide paarden op slag gedood werden. De voerman R. werd van de machine geslingerd, doch was wonder boven wonder ongedeerd, hoewel i ij geheel met modder be dekt was, evenals een jongen die daar ook in de buurt was. Hieruit blijkt weer. dat men niet te voorzichtig kan zijn, en dat de be wering, als zouden alle mijnen geruimd zijn, niet steekhoudend is. De V. V. V. alhier besloot in haar ver gadering van Dinsdag j.l. om deze zomer in onze gemeente eenige openluchtbals te geven Waar het marktplein zich hiertoe bijzonder leent, verwacht men hiervan veel succes. Be doeling is de beschikking te krijgen over pl.m. 200 m2 dansvloer en een passende ver lichting. De band „Amusemento", die haar sporen op dit gebied reeds heeft verdiend, zal het muzikale gedeelte verzorgen. De da tum van het eerste hal is vastgesteld op Zaterdag 10 Augustus a.s. Breskens. E^Ödeidaginiddag had alhier op het Spuiplein een droevig ongeluk plaats. De heer B. uit Groede kwam met zijn 45- jarige vrouw per rijwiel aangereden toen de vrouw in aanraking kwam met een zwaar beladen vrachtwagen uit Schoondijke, bestuurd door den heer L). liet slachtoffer was zoo ernstig gewond dat de dood onmiddellijk intrad. Naar men ons mededeelde treft de chauffeur geen schuld. Maandag had alhier de aanbesteding plaats van het herstel der Openbare Lagere School alhier Ingeschreven werd als volgt Metselwerk Gebr. Visser f 2494, 1. Pleijte en P. J. de Winde 2425, Fa. I. Vergouwe 2292, Timmerwerk J. van Rosevelt 1 1923, Jac. Cruson 1900, W. Jacobs 1865.— Schilderw erk Ph. Keijmel f 1789, C. J. Dierx 1735» J. A. Basting 1700, W. C. Carels Zn. 1680, Zinkwerk goten G. Offerman f 862,46 Sluis. De heer P. Verhagc, ambtenaar ter secretarie alhier, is dezer dagen benoemd tot Gemeente-Secretaris te Cadzand. O o s t b u r g. Het Amsterdamsche Tram koor, dat Zaterdag een bezoek heeft gebracht aan West Zeeuwsch-Vlaanderen, gaf 's mid dags op het ziekenhuis-terrein alhier enkele nummers voor de patiënten en personeel ten beste, alsmede des avonds een uitvoering in het gebouw der R.H.B.S. De zang, die op zeer hoog peil stond, viel zeer in de smaak van het publiek. Des avonds laat gaven zij op de terugreis op de Haven in Breskens nog enkele nummers ten beste, waarvoor zeer groote belangstelling bestond. Burge meester Eekhout dankte, het koor namens de bevolking voor deze zanghulde. zijnde, als een zeepbel uit elkaar spat, met I een Jeugddag beginnen. Zeg nu eens niet dat is niets voor mij, want ik kom nooit in de kerk. Ik vind dat het in de kerk veel te muf en te saai toe gaat. Ik wil eerst de kat nog eens uit de boom zien. Dit is iets specifiek Hollands, doch daarmede komen we geen stap verder. Jelui weet dat de Ned. Herv. Kerk, die in de loop van de jaren was „ingedut", door de oorlog (was deze misschien mede daarvoor noodig?), Goddank is ontwaakt en „op marsch" En in dat groote leger is plaats ook voor jou. Meldt je dus als „vrijwilliger" voor dat leger. De keuze bij welk wapen je wilt die nen is aan jou, artillerie, genie, stoottroepen etc. Het zijn verschillende onderdeden, doch zij werken tezamen voor hetzelfde doelDe overwinning. En voor het behalen van die overwinning roepen wij jou op. Dus kies, en doe het nu!! Laat Zondag 28 Juli a.s. ie platvloersche leven van iedere dag eens los en trek met ons mee bergopwaarts. En geniet van de heer lijke ver-gezichten, die ons door de sprekers op deze Jeugddag ongetwijfeld zullen worden getoond. Hierdoor krijgt ons leven weer zin en inhoud en kunnen we opnieuw, toegerust met een flinke dosis moed en vertrouwen weer afdalen naar het leven van elke dag. Spreken we dus af tot D.V. Zondag 28 Juli. De Commissie van Voorbereiding. Grafmonument te Breskens. Nog ingekomen gelden van C. M. te Am. f 10; f. L. f3: D. S. f 2,50. P. P. 18,50; A. W. f 10; J. t. B. V. 12; P. J. H. f 10; L. R. f 2,50;" C. J. W. f5: S. B..M. f 100, allen te Breskens V. M. C. W. te R. f 1000; J. S. te R. f 20; v. d. K. te Merxem f 35 D. v. H. te C. f 5 N. N. te S. f 2,50; f. Ph. S. 1" 10; P. J. R. f 5 W. A. d. G. f 10; J. N. J. f 5; \Ved. A. V. f 7, allen te Groede, en C. D. te B. f 10. Totaal ruim f 4000, ingekomen Hartelijk dank. Wie volgt nog. E. de Bourgraaf, H. I. van de Sande (Giro nummer Breskens 209094) en C. Tazelaar (Gironummer Breskens 377081). Zondag 28 Juli te Zuidzande door het Muziekgezelschap „VERONICA" Aanvang 7 uur. Uaa>i S-eyxig, en SnanyeiLe., Xeq&n cLe. ^Lexw-iutie.. STEMT op ProiGSiaÉcli-Clirislelijke Lijst. Stichting 1940-1945 De opbrengst ten bate van dc „Stichting 1940-1945" bracht in West Z.-Vlaanderen alsnog op: Biervliet f 348,10; Sluis f 516,15; Zuidzande f 390,45. PREDIKBEURTEN Zondag 28 Juli. Breskens 10 uur Ds. van Vliet 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 9,uur Ds. Derksen. Nieuwvliet 10,45 Us. Derksen. Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen dienst. ADVERTENTIES Voor de vele bewijzen van deelneming, voor en na het overlijden van onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer Abraham de Nood Sr betuigen wij onzen hartelijken dank. Uit aller naam: D. M. KUNST. Zuidzande, Juli 1946. Gratis Sigaretten. Dé raambiljetten hebben het je al verteld, dat wij jelui die niet kunnen aanbieden. Dit moet voor verschillende lezers van dit raam biljet een teleurstelling zijn geweest. Immers bij vele jongelui draait hun leven om niets anders dan om hun „sigaretje", dat helaas „gerantsoeneerd" is. Wij willen jelui echter iets anders daar voor in de plaats geven, iets dat niet is ge rantsoeneerd. Iets dat niet „in rook opgaat maar van blijvende waarde voor ons leven is. Wij bedoelen: echte vreugde die niet na enkele dagen voorbij is; bezinning en verdie ping van ons leven. Dit is iets geheel anders dan het dansen, beter gezegd „sloffen", in een muffe danszaal. Wij willen deze „veldtocht", die moet lei den tot de algeheele capitulatie van ons eigen „IK", tot de uitlevering van onze lust tot jagen naar alles wat, eenmaal in ons bezit De Burgemeester van BRESKENS maakt bekend, dat het College van Algemeene Com missarissen voor den Wederopbouw voor nemens is, ten name van deze gemeente tc ONTEIGENEN een aantal perceelen, zulks ten behoeve van den wederopbouw, gelegen aan de v.m. de Hullustraten, Steenoven en l'upendrecht en aan weerszijden van den Achterweg. De hierop betrekking hebbende stukken lig gen vanaf heden tot 1 Augustus a.s. ter ge meente-secretarie kosteloos ter inzage. Op Vrijdag 2 Augustus a.s. des namiddags 2,15 uur zal een commissie zitting houden in het gemeentehuis, ten einde eventueele be zwaren tegen deze onteigening aan te hooren. Alle belanghebbenden kunnen tot uiterlijk 2 dagen vóór genoemde zitting hun bezwaren ook schriftelijk indienen hij het Bureau Ont eigening en Toewijzing voor Zeeland, Wal, Middelburg. 19 Juli 1946. De Burgemeester van Breskens, j. A. EEKHOUT. Gevonden voorwerpen. 1 slinger voor auto, 1 parapluie. Inlichtingen Rijkspolitie te Oostburg. UITSLAG der 4e klasse 15 en 18 Juli. iiooge prijzen: 5238 f 2000; 12325 f 200 Eigen geld: 2215, 22x6, 2221, 2234, 4581, 7443» 7443- "2209, 12214, 12231. «2237, 12242. 12247, 12312, 12316, 17869, 17870, 17872, 19199 Trekking 5e klasse op 29, 30, 31 Juli, 1, 5, 6. 7 en 8 Augustus. VERLOREN tusschen Zuidzande en Oostburgsche Brug ceintuur van wit Egypt, linnen jas. Gebeve terug te bezorgen bij J. KUNST, O 41. Zuidzande. Brengt op 26 Juli Uw stem uit op een der onderstaande candidaten: 1. J. Leenhouts. 2. L. Schippers. 3. H. J. Nauta. 4. W. Risseeuw. 5. P. van Hee. 6. J. Kolijn. 7. D. Dees. 8. A. Simpelaar. 9. W. van Wezel. Dr. R. E. VAN DEN BORG Keel-, neus- en oorarts heeft de praktijk hervat. Lederen boodschaptasschen Schoudertasschen Portemonnaies Portefeuilles GEVRAAGD 2 BEKWAME SCHILDERS bij ABR. BASTING, N 77, Relranchemenl. Per 1 September NET MEISJE gevraagd van 8 ioi 3 uur. HOOLHORST, Nieuwstraal 13, Ooslburg. 3 a 4 SCHILDERSKNECHTS gevraagd bij Firma KEIJMEL, Schilders bedrijf, Breskens. TE KOOP Te bevragen bij J. MODDE, Walslraai5, Ooslburg. TE KOOP FR. DE FEIJTER, Hoofdplaat. Firma SMOOR DE HULSTER Breskens

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1