DE SCHAKEL HERIJK VflN MATEN EN GEWICHTEN Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen H. iL. Adu-eAteeAxltAA. des Vrijdags Een honderd-jarige. Aan Zij in' Ext t'lien tie dra Ministt r-Pr, si(ieiity Den Haag. Geeft met verschuldigden eerbied te ken nen. STEIGERTOUW Iz. P. CLARISSE, Schoondijke WM U. J. DE MEESTER, BRESKENS No. 79 Maandag 15 Juli 1940 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor de Huister Boulevard 12Ü - Breskens Prijs per kwartaal f 1.— Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Evenals vroeger ligt het in ons voor nemen „De Schakel" voortaan inplaats van op Maandag te laten verschijnen. Zulks met in gang van Vrijdag 2 Aug. a.s. Er verschijnt dus in die week een nummer op' Maandag 29 Juli en een op Vrijdag 2 Augustus. De uitgeefster. Op reis. Zeeland heeft in de afgeloopen we ken een jubileum beleefd, zooals nog niet vaak is voorgekomen De landbouw herdacht zijn honderd jarige organisa tie, herdacht het feit, dat voor honderd jaar eenige vooruitziende en vooruit strevende mannen de koppen bij el kaar staken om alle krachten op land bouwgebied in Zeeland te bundelen en op die wijze de landbouw vooruit te helpen, uit welbegrepen eigen be lang, maar daardoor ook het algemeen belang dienende. In de geschiedenis van de landbouw in Zeeland komen zeer merkwaardige gebeurtenissen voor. Als men na leest, wat de landbouw in Zeeland zoo al meegemaakt en doorgemaakt heeft, als men dan ziet, hoe de boeren van de eene crisis iri de andere tolden, maar dat desondanks de landbouw toch altijd het hoofd boven water wist te houden, als men leest, hoe nu eens hier, dan weer daar de boeren hun overstroomde akkers moesten verlaten, hoe sommige streken van de provincie door oorlogsgeweld bijna ontvolkt wer den, maar dat de landbouw toch weer terug keerde, hoe de boeren stand hielden in een totaal verwoest West Zeeuwsch-Vlaanderen, hoe de boeren het van Walcheren afloopende water volgden om de bodem weer bouwrijp te maken, dan ziet men hoe moeilijk, maar ook hoe boeiend de geschiede nis van de Zeeuwsche landbouw v/as. En toch, tusschen al deze heroïsche gebeurtenissen staat dan dat nuchtere feit van het oprichten van een landbouw organisatie als een stralend feit. Want de Z.L.M. heeft de boeren en de land bouw geholpen, steeds en onder alle omstandigheden, heeft de Zeeuwsche landbouw vooruit gebracht en heeft daardoor de gemeenschap gediend op een voorbeeldige wijze Wij meenen dat het beste compliment, dat wij de Z.L.M. kunnen maken, is: de Z.L.M was nuttig! Wij wensen deze honderd jarige nog een lang en zegenrijk bestaan Het Amsterdamsche bezoek. Het bezoek van het Amsterdamsche tramkoor is thans vastgesteld op Zaterdag 20 Juli. Om ongeveer elf uur komt het koor aan de Isabel - lasluis, waar de zangers opgewacht zullen worden door het bestuur van de Vereeniging. Het koor zal dan een tocht maken door West Z.-Vlaanderen, ergens middageten ge bruiken, vermoedelijk hier en daar een num mer zingen om dan ongeveer vijf uur te Oostburg een uitvoering in de open lucht te geven. Er zal gevraagd worden ook enkele nummers op de binnenhof van het ziekenhuis te zingen. Daarna moeten de zangers, onge veer honderd twintig man, in Oostburg brood eten. Het ligt in de bedoeling dat de bewoners van Oostburg e'én of' twee heeren als gast zullen opnemen, alleen voor een broodmaal tijd en een paar boterhammen voor de terug reis. Om acht uur komt dan een concert in de Gymnastiekzaal van de H.B.S. Na afloop keert het gezelschap via Perkpolder-Kruinin- gen naar Amsterdam terug. Het belooft een mooie dag te worden, want het Amsterdamsche tramkoor heeft een uit stekende naam. Hieronder volgt het uit te voeren programma 1. Exe Ouomodo, Handel. Ter nagedachtenis aan hen, die gevallen zijn voor de bevrijding van Nederland. Dit staande aan te hooren s.v.p. 2. L' Orgue, L. de Rilllee. 3. Hosanna Filio David, Israël J. Olman. Pauze 4. De Bruid, M. J. den Hertog. 5. 't Geuzenvendel op den Thuismarsch, Fred. J. Roeske. 6. De Ruine Ludwig-Felix- Brants-Buys. 7. Ons Hollandsch Bern. Zweers. Dao bin 'k wee. D'n vorige kee hen 'k judder nog verteld, da'k drie bussen vol .'id. Judder begrupen wel, da 'k vreèd moeg was, d'n ëlen dag op straote en zo veèle te zien. Mao de dag was nog nie verbie. Om acht uren moch ten we op d'n 'Eerengracht zien, in 't gebouw van d'n 'Andelsmaatschappij. 'k Was d'r al vroeg en toe mochten we binnen kommen. 'n Vint zette ons in 'n klein kotje, toen ging de deure dicht en toen „Mao, wat hem 'me noe zee ik. Dao gingen we meè 'n vaort omhooge. Die vint zag da 'k bange was en ie lachtene d'r om. „Zeker nog nooit in een lift gezeten vroeg tie in hoog Hollands en toe zee 'k„Bè neet, 'k zien d'r van ver schrokken". Toe dh dienk stil houwende, moch ten we nog een trapje op en toe waoren me op 't dèk, vreèd oöge 1 We konden over eèl de stad kieken. Ónder ons laogen de grachten met de boómen d'r langs, deur de straote gingen de elektricke trams net as kleine speelgoedwaogentjes en de mensen kropen as kleine poppetjes over d'n grond. 'Eel in de verte zaogen we nog d'n Zuierzeè. O, d'r was nog vee meer te zien, 't was pertant de moeite werd En toen me uutge- keèken waoren, gingen me de trappen af n.ior een zaole. Daor kwaomen alle Zeeuwen bie mekaore om kennis te maoken meè de Zeeuwen uut Amsterdam. Mao die zaole was vee te kleine, ze konden d'r belange nie ailemaole dr'in. De voorzitter uut Amsterdam prom- beèrde om stilte te kriegen, mao achter in de zaole bleef 't lawaoerig. Een meneer en een paor daomes mochten op 't tobneèl vesjes ziengen, mao je kos 't bienao nie verstaon. Da was zonde want 't was toch schoon. Aflijn, nao een stuitje hen ze d'r mao meè opgeouwen. Toe hen ze nog een bitje op 't tobneèl ge- praot, mao dao je nie veèle an. Toe hen ze gevrogen of d'r een paor daomes, da waoren wulder, ergenst 'wao op een nachtfeèste wouen elpen, 'k Zee tegen SaoreZuwwe en toe zee Saore Allee, en Suus dierf ok wè en zo bin me meè z'n drieën nao d;t nachtfeèste gebrocht. Me kwaomen in een prachtige zaole en we waoren echt nuusgierig wa d'r zou kommen. D'r was een jesbent en de minsea konden dansen. D'r was een vint, die vreèd schoon danste, me dochten da da 'n dans- meèster was, mao ie dronk sjamp&je, da zee tenminste eèn van 't bestuur en da's veel diere. Laoter kreeg die schonen meneer ruze mee z'n dame. 'k Gloöve nog altied da die deftige daome 'n bitje zat was. Toe wier d'r bekend gemaokt, da d'r paoling broodjes ver kocht zouwen worden voor een riksdaolder 't stik ten baote van Zeeland. As je mee zukke paoling broodjes je maoltied moch doen, da ko jè wel voo fuuftig gulden opeèten. Mao we èn toch veèle verkocht. Toe zee ik tegen Saore „D'r komt geeneèn van die vinters om mee ons te dansen. Zuwwe saomen e keè draaien En wudder op den plankier I.aoter kwaomen ze toch nog een paar keè om ons, ook dien aordige vint, die zo goed kon dansen. 'k Von 't toch nie leutig, ie was mien te vrindelijk. Om alf viere bi me naor uus ge brocht mee "n taxi. Toen 'k in me bedde lag, mos ik nog altied dienken aon die aordige daomes mee d'r bloote rikken en d'r geverfde snuten. O. jao, da nio'k judder nog vertellen. D'r waoren ook een paor beroepsdansers, een vint en z'n wuuf. Da was schoon'k \Vouwende, da judder dat allemaol is konden zien die daome danste mee d'r beènen elemaol blobte, 'k zou niet gern, mao schoon was 't. En nou gao 'k eêst e kee gaon slaope, want 'k en groote vaok. As 'k tied èn zak judder nog e kee wa vertellen, mao das dan bepaald voo de leste kee. JAONE. volkomen onbewerkt. Huisvesting voor mensch en dier ontbrak. Men ontbeerde letterlijk alles. En toch ging de hand aan de ploeg. In koude en ellende kwam de bietenoogst aan de kant van de weg, om daar te blijven liggen rotten. Zoo goed en zoo kwaad als hx^t ging, ruimde de boer zelf mijnen. En wat voor deskundigen onmogelijk scheen, werd ver wezenlijkt. De landen kwamen onder zaad. En thans, na anderhalf jaar bevrijding groet in West Zeeuwsch-Vlaanderen weer een nor male oogst. De boer kende tegenover het Vaderland zijn plichten. Die plichten kent heeft ook zijn rechten. De overheid kan onmogelijk in al het noo- dige voorzien, De boer weet en beseft zulks. Maar laat de overheid werkelijk geven wat ze heeft, gedachtig het bekende spreekwoord. Zeker, noodvoorzieningen werden getroffen noodstallen en noodhuizen werden verkregen. Thans acht men de periode van noodvoor ziening voorbij en moet er definitief worden herste'd en gebouwd. Prachtig.' Maar dan ook werkelijk bouwen en herstellen. De boer zucht om de hopeloos lange weg welke klaarblijke lijk noodzakelijk is om in het bezit te komen van de vereischte vergunningen. Dan moet de super visor nog op je kantje zijn. anders wordt de weg „super lang". Men schreeuwt om golfplaten voor dakbedekking en men verneemt uit den mond van den Minister dat tot invoer niet werd overgegaan, omdat er geen afnemers warën. Op papier zijn de golf platen thans aanwezig. Men krijgt papieren om ze te betrekken doch men blijft met de papieren er op zitten wachten. En de oogst loopt weer groot gevaar buiten te moeten staan. Bouwvakarbeiders krijgen behoorlijke werk schoenen. Landarbeiders krijgen tweedehands rommel in niet-couranle maten. Fietsbanden zijn voor den landarbeider on bereikbaar. Mislukte fabrieksproducten in een ten eenenmale onvoldoend aantal zijn voor hem goed genoeg. Laarzen gaat hij krijgen. En als hij de bon nen hiervoor bijna te pakken heeft, worden ze doodleuk bonvrij verklaard met als gevolg: niet meer te krijgen, behalve voor hen, die er het minst behoefte aan hebben. De tractoren- en werkiuigenafdeeling van dc landbouwtentoonstelling te Goes was voor vele bedrijfshebbers een Tantaluskwelling. In West Zeeuwsch-Vlaanderen kan men wel tweedehands tractoren koopen die men boven de Schelde klaarblijkelijk kan vervangen. Ondanks het geweldige verliespercentage moet men bijna gelijk op deelen met niet- of nage noeg niet-beschadigde gewesten. Wanneer toch zal de overtuiging rijpen, dat de getroffen streken eerst en vooral moeten geholpen worden. Laat men zich bedenken, dat deze streken de slagvelden waren in den strijd om rijheid, recht en moraal. Laat deze begrippen voor de bewoners van de getroffen streken niet worden tot bedrieglijke frazen. En speciaal het landbouwende deel wil niet worden achtergesteld. Laat de overheid dit bedenken en het vertrouwen trachten te be houden in haar beleid, wat nu dreigt verlo ren te gaan. over hunne belangen niet beslist worde door het enkele advies van een betrekkelijk kleine groep personen die uit hoofde hunner posi tie belang hebben bij continuatie van ambte lijken centralen export. Namens het bestuur: M. A. H. GOVAERT, Voorzitter. J. RISSEEUW Abrz., Secretaris. Schoondijke 9 Juli 1946. NiEUWE BONNEN. Tijdvak van 7 t.m. 20 Juli Bonkaarten KA, KB, KC 608 B 82 Res. 1 ei Bonkaarten LA, LB, LC 608 A 68 Melk. 2 liter melk B 68, C 68 Melk 3^2 l'ter melk Bonkaarten LD. LE 608 D 6S, E 68 Melk. 6 liter melk Tabakskaarten T 38 2 rantsoenen tabaksartikelen plus 2 rantsoenen sigaren van 18 cent of minder of een pakje tabak van 40 gr. PREDIKBEURTEN Zondag 21 Juli. Breskens 10 uur Ds. van Vliet. H. Avondmaal 6,30, uur Ds. van Vliet. Groede 9,uur Ds. Derksen. Nieuw vliet 10,45 Ds. Derksen. Doopsgez. Gem. Aardenburg 10 uur Ds. Nolthenins. Boeren klagen. Het waren niet de eerste de beste Land- bouw-deskundigen, die het beeld, hetwelk de W. Z.-Vlaamsche landbouwstreek hen vlak na de bevrijding bood, chaotisch noemden. Jaren zouden, naar de meening van genoemde deskundigen, noodig zijn, om deze fel ver woeste landbouwstreek weer haar oude peil Van vruchtbaarheid en welvaart terug te ge ven. En inderdaad, het beeld was uiterst somber. Een satanische bezetter maakte de landen onklaar door middel van het water. Duivelsche mijnen maakten de landen on vruchtbaar en lieten slechts plaats aan alles overwoekerend onkruid. Logge, plompe bun kers, geniepige versperringen, waanzinnige palenplanterij ontnamen den boer een ge deelte van zijn inkomen en moesten het mis dadige werk van den bedrieglijken <^.iltuur- brenger sanctionneeren. Toch kwam de bevrijding Vernietigend granaalvuur reet de gronden open. Vlieg- tuigvuur deed kapitalen vervliegen. Mensch en dier werd gedood en verminkt. O! moeten wij die verschrikkingen wederom verhalen Die vreeselijke strijd om behoud van het leven en alles wat dierbaar was. De strijd, die de mensch de paardenstal onder moor dend vuur deed binnenrennen om zijn ge liefde dieren te redden. Men kon weer gaan opbouwen. Doch onder welke omstandigheden. Een half vernietigde paardenstapel, gepaard aan een absoluut ont breken van motorische kracht. Een hopeloos tekort aan landbouwwerktuigen. Een niet op' te lossen tekort aan bergruimte; een steeds meer uitdunnend arbeiders-potentieel als ge volg van de trek naar het „gemakkelijke baantje". Bieten- en aardappelenoogst bevon den zich nog op het land. Het land was nog Plaatselijk Nieuws INGEZONDEN. Het Bestuur van de Bond van West Z.- Vlaamsche Pootaardappel Exporteurs heeft, mede namens haar leden, en telers van l'oot- aardappelen het navolgende telegram aan den Minister-President verzonden Bond van West Zeeuwsch-Vlaamsche Poot» aardappel Exporteurs, secretariaat Schoondijke W 68 a; dat zeer tot ongerief der betrokken expor teurs en telerexporteurs nog steeds geen re geling schijnt getroffen te zijn inzake export naar Belgie en Frankrijk; dat op algemeene vergadering 10 Mei 1946 te Utrecht de exporteurs bij meerderheid van stemmen zich uitspraken voor individueelen export ook naar Belgie en Frankrijk: dat wij bericht ontvingen dat individueelen export toegestaan was naar met name ge noemde Landen in Europa en alle Landen buiten Europa hoewel onder voorwaarden welke ons uitermate ongeschikt lijken als stimulans voor de activiteit van betrokken exporteurs en dat van een regeling voor Belgie en Frankrijk tot onze verbazing niet gerept werd; dat wij van vooraanstaande personen uit den landbouw in Frankrijk vernemen dat men het in Frankrijk van officieele zijde doet voorkomen alsof men van Nederlandsche zij de weigert de individueele export toe te la ten terwijl men in Fransche landbouwkringen zich ten zeerste beklaagd over den centralen import dat gezien de bedenkelijke resultaten in het Buitenland met centraal geexporteerd pootgoed wij overtuigd zijn dat ons destijds moeizaam verworven afzetgebied verloren gaat indien ook oogst 1946 nog centraal zou wor den geexporteerd; dat mede de producenten van kleipootgoed zich ernstig bedreigd achten doordat men via centrale ambtelijken export pootgoed uit zand grond dirigeert naar gebieden welke steeds kleipootgoed afnamen en allerminst op zand- pootgoedlevering gesteld zijn; dat genoemde producenten zich daarom bij ons aansluiten om Uwe Excellentie te verzoe ken onmiddellijk te willen bevorderen dat Breskens. Donderdagavond had alhier in het café Pleijte een buitengewone Vergade ring plaats van de Varkensvereeniging „Een dracht Maakt Macht", welke zeer druk bezocht was. Nadat de Voorzitter G. Pleijte de vergade ring had geopend werd door den heer Colzen uit Sluiskil een toelichting gegeven over den toestand van de varkenshouderij in verband met het besluit van den Minister. Hij raadde de aanwezigen aan kalm te zijn en zij die een varken kunnen houden op ruw voeder deze aan te houden. Ook Burgemeester Lekhout was aanwezig en heeft verschillende vragen gesteld welke door spreker werden beantwoord, Spreker zeide binnen zeer korten tijd nog belangrijke mededeelingen te kunnen doen. Ten slotte werd een lijst aangelegd om te teekenen en deze op te zenden naar de Voed- selcommtésaris. m Vrijdagavond had alhier een algemeene vergadering plaats van de muziekvereeniging „Uit het Volk Voor het Volk". Daar het nog niet mogelijk is om zelfstandig op te treden, zal de vereeniging voorloopig gecom bineerd blijven werken met die uit Oostburg. Besloten werd dan ook, om weder als v oorheen, de zomer- en win terconcerten te geven. Er zal verder getracht worden de muziekvereeniging weder zooveel mogelijk 111 zijn oude staat te brengen, doch gezien de in velerlei opzichten aan de vereeniging toe gebrachte gevoelige verliezen, wordt ver wacht, dat de ingezetenen hierbij hun volle medewerking zullen verleenen. Verder werd besloten de donateurs bin nenkort een kwitantie aan te bieden om hun jaarlijksche contributie, welke thans op f 2,- is gesteld, te voldoen. Wij hopen dan ook dat niemand deze zal weigeren, aangezien een dergelijke vereeniging in de gemeente onmisbaar is, welk gëmis wij reeds meer malen ondervonden vooral bij jaardagen van het Koninklijk Huis en andere plechtigheden. Het concert welke zou gegeven worden op Zondag 14 Juli kon niet doorgaan in verband met een uitvoering in een naburige gemeente, zoodat dit thans zal plaats hebben op Zondag 21 Juli. IJ z e n d ij k e. Woensdagavond hield de Gemeenschap Oud Illegale Werkers, District West Zeeuwsch-Vlaanderen een druk bezoch te contactavond te ljzendijke. De voorzitter, de Heer Bouwense, sprak een openingswoord waarin hij o.m. een krach tige waarschuwing liet hooren aan het adres i van hen die meenen, de oud-\ erzetsmenschen I te kunnen beleedigen en bedreigen. I Hij riep de leden op er voor te waken ir de chaos van deze tijd onkreukbaar en ge trouw aan de gevallenen te blijven. Hierna kwam Luitenant Dankers uit Goes aan het woord die felle critiek leverde op 4e Zuivering van onder naar boven die in het midden blijft steken. Deze besprak vervolgens de rechten maar ook de plichten der G.O.I.W.'ers. Met groote aandacht en enthousiasme werd deze rede door de aanwezigen aangehoord. Vervolgens sprak nog de heer Groenendijk uit Vlissingen, voorzitter der G.O.I.W. aldaar. Deze had eveneens de Zuivering als onder werp gekozen. Hierna werd een maaltijd gehouden, ter wijl tenslotte een gezellig samenzijn de avond besloot. schroeven zijn beschadigd. Aan een zijde van het schip zijn de schroeven en roeren intact. In de veerhavens- moet nu telkens worden gezwaaid. Met medewerking van den Hoofd ingenieur-Directeur van den Rijkswaterstaat te Middelburg is het gelukt de beschikking te verkrijgen over de stoompont „Dordrecht" van het Moerdijkveer. Aan dit schip zijn en kele noodzakelijke veranderingen aangebracht. Het motorschip „Koningin Wilhelmina" kan alsdan te Vlissingen in het dok worden ge plaatst voor herstel. De eerste vijf maanden van het kalenderjaar was het vervoer als volgt Aantal passagiers VEER: 1939 1940 1946 Vlissingen-Breskens 98.056 103.980 201.138 Kruining.-Perkpold. 35.549 45,494 157.554 Terneuzen-Hoedek.k. 34.770 27.723 Totaal 168.375 177.197 358.692 Aantal auto's VEER1939 1940 1946 Vlissingen-Breskens 16.765 13.566 9-469 Kruiningen-Perkpold. 7.664 5.963 14.629 Terneuzcn-Hoedek.k 2.455 1.170 Totaal 26.884 20.699 24.098 Provinciale Stoombootdiensten. Moeilijkheden met het op gang houden der vewn. Als gevolg van ketel- en machinestoornissen is het s.s. „Lekstroom" van de lijn Vlissingen- Breskens eenige malen uitgevallen. Op 29 Mei 1946 is het motorschip „Koningin Wilhelmina" bij Perkpolderhaven op de steenglooiing ge- loopen. De oorzaak is vermoedelijk te wijten aan een defect van de stuurmachine. De om vang van de schade is nog niet vastgesteld kunnen worden. Vaststaat dat roeren en Gevonden voorwerpen. 1 Polshorloge; 1 Broche; 1 Bril; 1 Hangslotje met ketting1 Zeiss sleutel. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Breskens. ADVERTENTIES Met blijdschap geven wij kennis van de ge boorte van onzen Zoon ABRAHAM FRANQOIS A. F. ROSENDAAL. M. ROSEXDAAL-Koster. N'ieuwvliet, 12 Juli 1946. Wegens zijn benoeming tot burgemeester van Dubbeldam, zegt de heer J. P. M. BEELAERTS VAN EMM1CHOVEN' hierbij alle lidmaat schappen op en worden zij, die vorderingen ten zijnen name hebben loopen, verzocht hun nota's vóór 1 Augustus a.s. in te zenden aan het adres M 142b te Zuidzande. GEMEENTE BIERVLIET op Woensdag 17 Juli 1946 van 10-12 en van 13-16 uur in de open bare school aan de Gentschestraat. Tot nadere aankondiging worden geen reparaties aangenomen. Eerst worden de nu in voorraad zijnde reparaties in volgorde afgewerkt. J. HOVESTADT - Breskens UURWERKEN Noodplan G 4 EERSTE OPROEPING. De eigenaar van een aandeel ad f 500, no. 32 en twee aandeelen ad f 100,respec tievelijk de nrs. 64 en 65 van de Obligatie- leening ten laste van het Waterschap OL'D EN' JONG BRESKLNS te Breskens, wordt opgeroepen bedoelde stukken te vertoonen ten kantore van den Ontvanger-Griffier, Van Zuijenstr. 3 te Breskens vóór 31 Juli 1946, zullende duplicaten worden uitgereikt indien deze oproeping zonder gevolg blijft, waardoor de oorspronkelijke aandeelen w-aardeloos wor den. Het Bestuur van voornoemd Waterschap I. I'. BECU, Dijkgraaf. E. SEUSS, Ontvanger-Gnflier. H.H. Aannemers en Metselaars van zeer sterke Manilla-hennep in ver schillende lengten leverbaar. Aanbevelend, TOUWSLAGER dat wij voor U hebben de bekende draadartikelen, ""afdruipbakken, zeep- kloppers, 3 soorten zee\en, strijkijzers, onderzetters, taart-onderzetters, garden, eierkloppers, frituurspanen, etenstam- pers, kaas-, zeep- en nootmuskaatraspen, houten lepels, beuken trapjes, houten spelden, kinderspaden en -schopjes, zandvormpjes, emmertjes, borstelwerk, spiegels, kastranden, enz., enz. 3e Zandstraat, barak 3 TE KOOP een KEUKENKACHEL bij A. DONZE, Rijksweg O 94, Breskens Tegen Auguaius gevraagd: 2 PAKHUISKNECHTS. waarvan 1 kan chaufferen, bij J. RIS SEEUW, Graanhandel Groede, A 236.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1