Opplakvellen grooi Concert KOSTER-DEIJ A DANSEN jjjgl 1 7*1^^ J Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-VIaanderen des Vrijdags Verrassingen. Konil er een jeugfalruminW. Mfiaanderen Algem. Vergadering Insfiiuui i UtienMontwËeliiig nieuwe cursus SCHOENWINKEL VIIIKAMPO GESLOTEN. VAN MALE'S Meübelmapazijn, Dostburg Muziekhandel AXEL Nederl. Staatsloterij J.J. RISSEEUW, M 66, Zuidzande jmG? hij A. F. van Rosevelt In ,,De Luit" BRESKENS kan geplaatst worden een Beste Biggen 2 Glassnijders. No. 78 Maandag 8 Juli 1948 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Ti" ^P prjjs per kwartaa] t Fa. Smoor de Hulster fl ij SÉSS1 Él S®® 1 Franco per posl f 1,15 Boulevard 120 - Breskens H JIIL Üf B jg fi M Advertenties 7 ct. p. m.m Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-VIaanderen, Honfd-Redacteur A. Hoolhnrst, Nieuwstr. 13, Oostburg H. U. Jldu-eAieeAdeM, Evenals vroeger ligt het in ons voor nemen „De Schakel" voortaan inplaats van op Maandag te laten verschijnen. Zulks met in gang van Vrijdag 2 Aug as Er verschijnt dus in die week een nummer op Maandag 29 Juli en een op Vrijdag 2 Augustus. De uitgeefster. Toen wij er getuigen van waren, dat onze bezittingen door het oorlogsge weld vernield werden, hadden we naast het verdriet om het verlies en de voort durende zorg toch altijd de zekerheid, dat wat ons door de omstandigheden ontnomen werd, zou teruggegeven wor den, voor zoover er teruggave mogelijk zou zijn. Als men tot ons kwam met ernstige bezorgdheid voor de toekomst, dan gaven wij met volle overtuiging de raad, niet bezorgd te zijn de Staat zou toch nooit zijn berooide leden in de steek laten Toen kwamen de gewonden. Ons ziekenhuis stroomde vol. Bij de pijn kwam vaak de angst voor hooge re keningen voor medische hulp en ver pleging. Heb daar geen zorg over, was steeds ons advies. De bevrijding vraagt zware offers, jullie gewonden dragen meer dan je deel bij, maar de Staat zal voor al de oorlogsslachtoffers zor gen. De wonden genazen, maar de armen en beenen kwamen helaas niet terug. Heeft ieder wel overwogen, wat er omgaat in iemand, die een arm of been moet missen, die weet, dat hij (of zij) zijn leven lang niet meer kan werken zooals voorheen, wat voor velen beteekent levenslange afhankelijkheid. Maar altijd weer was de vertroosting menschen, jullie offer is zoo groot, dat het niet vergoed kan worden, maar de Staat zal jullie helpen, jullie zullen kunst ledematen krijgen en wat je zelf niet meer verdienen kan, dat zal de Staat bijpassen. Jullie lijden voor de ge meenschap, de gemeenschap zal voor je zorgen. Maar nu Langzaam aan is onze zekerheid omtrent de toekomst gaan zakken. We moeten vechten, altijd maar weer vechten om recht te krijgen. De huisraadschade regeling is vol strekt onvoldoende, de definitieve scha deregeling voor onroerend goed is nog altijd niet klaar, mooie opbouwplannen maken veel opbouw onmogelijk. Ergens staat nog een mooie gevel. Er achter is feitelijk niets meer. Laat staan die gevel, zegt de supervisor (voor hen, die dat mooie woord niet kennen dat is in goed Nederlandsch de hoofdtoezichthouder, die moet zorgen dat alles heel mooi en erg degelijk gaat) bouw er een huis achter. Maar dat groote huis is in dat stadje niet meer verantwoord en bovendien, de herbouw kost tienduizenden En de schade vergoeding op basis Mei 1940 zou elfduizend gulden zijn. 't Wordt een „mooi-gevelig" huis, maar de bewoners zullen arm zijn. En dat is de bedoeling toch niet. En nu komen er andere verrassingen. Het Bureau Verzorging Oorlogsslacht offers presenteert zeer gracieus rekenin gen over verpleging in en na de oor logsdagen. Weer een illusie minder, weer te optimistisch geweest. Maar zegt de niet gedupeerde de uitgaven voor de Staat zijn zoo hoog, er moet bezuinigd worden. Accoord, maar niet op de ernstig gedupeerden. Na het ontvangen van de kunst ledematen blijkt, dat men heusch niet zoo veel moet verdienen om voor het heele bedrag op te draaien. We hoorden van iemand met een matig inkomen die zeshonderd gulden moet betalen. En hoe staat het met de vergoeding aan invaliden, die niet meer voor zich zelf kunnen zorgen Na de vorige oorlog ergerden wij ons aan de inva liden," die bij de Belgische stations zaten en bedelend de hand uitstrekten naar de toeristen. Wij vonden het een schande. Langzamerhand zijn de stum- perds verdwenen waarheen Toen in 1940 de oorlog blijvende invaliden in ons land achterliet, kwam het trieste beeld van die Belgische stations weer naar boven en we zeiden bij ons zelfDie schande in Nederland 1 Nooit. En Zeeuwsch - Vlaanderen lieefb geholpen om deze arme jonge kerels naast hun behoorlijke verpleging op staatskosten het lot minder zwaar te maken. Meer dan twee duizend gulden werd in eenige jaren bijeen gebracht. Nu zijn er ook blijvende in validen onder de burgers. Het beeld van die Belgische stations komt weer omhoog, als een dreigend spookbeeld, een dreigende schande over ons Vader land. Er zullen nog wel meer verras singen komen. Maar wij zullen daar één houding tegenover aannemen wat de oorlog ons ontnam, zal de Staat vergoeden. Dat is eereDÜcht. H. (Tweede bijeenkomst op de KIderschans) Begunstigd door prachtig zomerweer hielden de deelnemers aan de jeugd- leiderscursus van 28 Juni- 1 Juli op de KIderschans bij Aardenburg hun twee de bijeenkomst. Op de daarvoor be stemde uren gaven de docenten weer les in volksdans, volkszang, sport en spel. Een kamp van drie dozijn jongeren is, als het goed gaat, een groot -gezin. Op de KIderschans gaat het goed. Als 's morgens de lessen beginnen, zijn de slaapkamers aan-kant: de dekens liggen keurig gevouwen aan het hoofd eind van de matrassen, de vloer is ge sprenkeld en aangeveegd. Borden .en kroezen van het ontbijt zijn door de corveegroep gewasschen. En als de cur sisten tiisschen twee lessen even pau seeren om op adem te komen, heeft een toegewijde kracht voor een kop koffie gezorgd. Werkelijk, de kampen op de KIder schans hebben iets van het leven in een groot gezinieder helpt mee aan het ordelijk verloop der dingen. Men werkt met elkaar en vóór elkaar. In een ander opzicht heeft het verblijf op de jeugdleiderscursus weer niet s van het gezinsleven. (Gelukkig maar, anders verloor het zijn aantrekkelijk heid.) Eiken avond n.l. wordt er een programma van zang, muziek, lezing en declamatie afgewerkt, waaraan vele cursisten meewerken. Verschillende deel nemers verrassen hun kampgenooten met prestaties, die men niet licht achter hen gezocht zou hebben en waarmee zij in den luiiselijken kring, tusschen broers en zusters, uit zekere schroom ook zeker niet voor den dag komen. Zoo volgde op den vroolijken Zater dagavond om het kampvuur buiten een meer ernstige Zondagavond in de hal van KIderschans. Tien van de deelneem sters en deelnemers traden voor het voetlicht. Naast goede pianomuziek werd ero.a. uitstekende voordrachtskunst ten geh00re gebracht. Ken van de cursisten, die een film toestel bezit, venilmde het kampleven, van het vlaghijschen des morgens via de lessen der docenten tot en met den avondmaaltijd. Tijdens het derde ver blijf op de KIderschans, van 19-22 juli a.s. zal de film vertoond worden. Geen cursist, die zich er niet op verheugt. Intusschen, als straks de jeugdleiders cursus afgeloopen is, mag daarmee niet het geestelijk zoo verfrisschende kamp leven ten einde zijn. Wie op de KIder schans geweest is, ziet ineeits duidelijk, waaraan de jeugdorganisaties hier in West Zeeuwsch - Vlaanderen behoefte hebben aan een centraal jeugdtehuis. Natuurlijk behoeft het niet juist de KIderschans te wezen. Ook aan de zeekant zou een jeugdcentrum op zijn plaats zijn. Maar een gebouw, waar vele organisaties gebruik van kunnen maken voor het houden van geweste lijke landdagen, het voeren van bij zondere besprekingen, het volgen van lezingen en cursussen, zal voor de jeugd van West Zeeuwsch-VIaanderen een groote aanwinst beteekenen. Elke deel nemer en deelneemster van de cursus, die thans op de KIderschans wordt ge houden, is voor zoo'n jeugdhuis reeds een propagandist. Vele jongerenorgani saties hebben zich ook al bereid verklaard tot federatieve samenwerking 0111 het „jeugdcentrum" te verwezenlijken. In Holland bestaal belangstelling voor dit idee der West Zeemvsch-Vlaamschejon- geren, financieele steun van een mach tige nationale stichting is niet uitge sloten. Kort en goed; kans op een jeugd huis is er; laten we die kans nu grij pen! Op reis. 11. De vorige keer was 'k nog nie klaor mie vertellen van Amsterdam in daorom za 'k nog een keè beginnen om judder v a te schrie- ven. D'n eesten aovend zien 'k vroeg nao bed gegaon. 't Was bie vrèmde menschen, mao die konden goed begrepen dan 'k moeg was. Z' aon ook '11 keèr 's nachts in de trein ge zeten. .Mao eest cm me nog een stuitje ge- praot. Ie was van ZuuJ-Beveland en zie was van Olland. In ze prombeerde zoo noe in dan een bitje Zeeuwsch te praotcn, mao da gieng maor aordig. W' en vreêd gelachen. Eest was 't maor een bitje aordig in zuk 'n vrèmd bed, in buten bleef 't nog laoete erg roerig, mao k'cn toch nog goed geslaopen. 'k .Mocht a vroeg present zien op d' Affecten- beurs. 'k Aon nog nooit in zuk rn groot ge bouw gewist; in 't midden was een eèl groóte zaol in dao wieren d'Affecten verkocht, 'k Von t' moar aordig, voo zukke kleine pa- piert,es zoó'n groóte zaol. Afijn, t za wc wao zien. 'k Kreeg een rooie busse in dao mocht 'k mee de straote op. Da's maor aordig oor. D'n eesten dien 'k staonde ieuw, was een bakker, die mee een mande brood op gank was. Ie lachten 'n keé in toen stopten ie wa in m'n busse in toen gaf 'k 'm zoó'n pa piertje mie 't Zeêuwsche waopen. ,,Dank U wel daome," zei tie, ,,'k Ouw me aanbevolen voo de klandizie. „Goed," zei 'k, „as 'k in Amsterdam kom wennen, za 'k om je dien ken". Mao ik weun nog nie in Amsterdam. Zoó'n paor daogen is t' er wê leutig, mao voor altied, nee, dan èn 'k liever ons eigen durp! Mao nie alle niènschen, die 'k em voor ieuw, waoren vriendelik. Een zei„Vrek mao" in toen zei 'k„Even goeie vrienden". Da's Kezans, ielk /'n eigen gedacht. Mao, 'k èn toch drie bussen vol g'had. Op de middagen we geêten, in een sjiek restaurant. We wie ren bediend deu zoó'n deftige kelder, 'k Zei ,,'t Smaokt best" in toen lachten ie in zei: 'k Zan 't komplement overbriengen". Noe bin 'k nog a nie klaor. Een volgende keèr gaon 'k nog een bitje meèr vertellen. Mao noe zien 'k moeg. JAONE. Amsterdam. Üp 17 Juli hoopt het Amsterdamsche tram koor met strijkorkest een uitvoering in Oostburg en wellicht ook andere plaatsen te geven. Het koor is 120 man sterk, zoodat het on derbrengen van de gasten wel wat moeite zal kosten. Wil iedereen zoo veel mogelijk helpen om onze gasten een nacht te herbergen Hulpactie Scheldemonden. Tot op heden is te Amsterdam reeds ruim 125 duizend gulden bijeen gebracht. Plaatselijk Nieuws Bresken s. Den bouw van 4 woonhuizen en 1 woon-winkelhuis te Nieuwesluis, gemeente Breskens is gegund aan het aannemersbedrijf Verlinde te Terneuzen. De bouwkosten per m3 bedragen f 23,93. Breskens. Zaterdag j.l. zijn alhier in het Wilhelmina-zwembad voor het eerst na de bevrijding weer zwem- en waterpolo-com- petitie wedstrijden gehouden, waaraan o.a. deelnamen, Bruinvisch (Sas v. Gent Zeehond, (Vlissingen), de Schelde, (Terneuzen), A.Z.C., (Axel), Scheldestroom (Breskens). De uitslagen zijn als volgt 50 M. Borstcrawl jongens: 1. J. Louret, (Bruinvisch), 2. H. Maas, (Scheldestroom), 3. van Es, (dé Schelde). 100 M. Schoolslag meisjes 1. de Maaijer, (Bruinvisch), 2.G. Luchtmeijer, (Scheldestroom') 3. M. v. d. Ree, (de Schelde), 4. A. Verlinden, (de Schelde). v 100 M. Borstcrawl Dames: 1. N. Manneke, (Scheldestroom), 2. S. Loof, (de Schelde), 3. J. Klaaijsens, (Bruinvisch). 100 M. Rugslag Heeren 1. R. Klaaijsens, (Bruinvisch), 2. Jac. v. d. Steen, (Bruinvisch) 3. C. Wagenaar, (Zeehond), 4. M. Geensen, (A.Z.C.). 5 x 50 M. Borstcrawl Iieeren 1. Zeehond, (Vlissingen), 2. Bruinvisch, (Sas v. Gent), 3. A. Z. C. (Axel), 4. Scheldestroom, (Breskens). De uitslagen der waterpolo-wedstrijden zijn: Zeehond 1 - Bruinvisch I 1—4 Scheldestroom 1 - Bruinvisch II 4o Zuidzande. Zaterdagavond 29 Juli j.l. kwam de raad dezer gemeente in openbare vergadering voltallig bijeen, voor de laatste maal onder voorzitterschap van burgemeester Beelaerts van Emmichoven, die per 1 Juli 1946 is benoemd tot burgemeester van Dub beldam. De bevolking was in grooten getale opgekomen om van het ofhcieele afscheid van haar .burgemeester getuige te zijn. In zijn af scheidsrede gewaagde de heer Beelaert van de storm die op zijn installatiedag woedde, welke storm wellicht een voorteken is geweekt voor zijn ambtsperiode, welke niet minder storm achtig was. Mobilisatie, oorlog, gedwongen ontslag door den bezetter en na-oorlogsche chaos volgden elkaar op. Er kon weinig op gebouwd worden: er is alleen afgebroken en daardoor gaat spreker wat onbevredigend weg. Hij denkt aan den schoolbouw, de electrifi- catie van de buurtschappen en de waterlei ding, hetgeen alles bij plannen :s gebleven. De a.s. gunning van den bouw van de eer ste nieuwe wonmingen is het eenige tastbare waarop gewezen kan worden. Spreker betreu- de het de eerste steenlegging daarvan niet meer te kunnen meemaken. Wethouders en raadsleden werden dank gebracht voor de aangename samenwerking; het secretarieper- soneel, den gemeentewerkman, het onderwij zend personeel, de schoolschounmaakster en allen die met spreker hebben samengewerkt kregen een dankwoord. Vervolgens droeg spreker zijn taak over aan den wnd. burge meester, wethouder dr. A. J. Risseeuw, daar bij den wensch uitsprekend dat deze in het belang van de gemeente werkzaam zou zijn gedurende de vacature. Wethouder Risseeuw, den burgemeester beantwoordende, sprak over de groote rem die deze op zijn werk heeft gehad tengevolge van den oorlog, zoodat het niet te verwonde ren valt dat er geen tastbare resultaten kon den «orden geboekt. Spreker schetste de moeilijkheden van het burgemeestersambt en hel dikwijls niet begrijpen van de bevolking. De burgemeester heeft getracht goed te doen en daarvoor is de raad hem dankbaar. Namens den raad wenschte spreker den scheidende burgemeester het beste toe in zijn nieuwe gemeente en hoopte dat er niet zooveel remmen zouden zouden zijn in de komende jaren. Verder werd nog door de volgende heeren het woord gevoerd: Weth. Verbuijt, H. 1'. Everwijn, v. d. Reepe, Ds. ter Beek, de voor zitter van de Ver. van Burgemeesters, Secre tarissen en Ontvangers, dokter Beek en de heer Risseeuw-Brakman. De ^cheidende Bur gemeester sprak hierop hartelijke «oorden van dank. - Ter gelegenheid van den verjaardag van Z.K.H. Prins Bernhard gaf de muziek - vereeniging Veronica Zaterdagavond een po pulair concert hetwelk door een talrijk publiek werd beluisterd. De opbrengst van de alhier gehouden collecte ten bate van het Prins Bernhard Fonds bedraagt f 173,95. S c h o o n d ij k e. Voor het examen vak diploma Meikdetaillist slaagde G. I. Serie, alhier. Gevonden voorwerpen. T«-ee Engelsche sleutels. Inlichtingen bij de Rijkspolitie te Aardenburg. PREDIKBEURTEN Zondag 14 Juli. Breskens 10 uur Ds. van Vliet. Voorbereiding H. Avondmaal 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 9,— uur Ds. Derksen. Nieuwvliet 10,45 Ds. Derksen. Doopsgez. Gem. Aardenburg Geen dienst. ADVERTENTIES Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons Dochtertje JOHANNA CORNELIA MARIA. L. C. -PLADDET. J. PLADDET Provoost. Zuidzande, 3 Juli 1940. Straatweg M 146 Heden overleed onze geliefde Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw JOHANNA MABELIS. Wed. van den Heer HENDRIK BRAKMAN, in den ouderdom van ruim 86 jaar. Uit aller naam Iz. RISSEEÜW-Brakman. Zuidzande, O 66, 6 Juli 1946. Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij het overlijden van ons innig geliefd Zoontje HANSJE, betuigen «'ij onzen hartelijken dank, P. BONTE. M. BONTE-Dellaert. Oostburg, Juli 1946. Voor spoedige indiensttreding gevraagd flinke DIENSTBODE voor dag of dag en nacht, bii A. F. VAN ROSEVELT, Café „De Zwaan" le Schoondijke VRIJDAG 12 JULI 1946 van de Muziekvereeniging „Uit het Volk - Voor het Volk" te BRESKENS, in de Openb. Lagere School. Aanvang 8 uur. Allen welkom Afd. West Zeeuwsch-VIaanderen Begin September vangt de aan Aanmelding nieuwe cursisten voor 1 Augustus bij H. H DE LOZANNE, Oude Haven 20, Oostburg, Breskens VERPLAATST vari Dorpsstraat 61 naar Koepel Dorpsstr. 83 Wegens vacantie van ons personeel is de zaak van 7 tot en met 13 Juli gesloten. A.s. Zondag 14 Juli a.s. te BRESKENS op de Muziektent door de gecomb. vereen. Oostburg en Breskens. Aanvang 7 uur. Koopt ook UW beschadigde piano of orgel. Tevens het adres voor alle reparaties. Uitslag 3e Klasse. Hooge prijzen: 16670 f 1500.— Eigen geld: 2204, 2218, 4091, 4574, 11229, 11235, x 2216. 12222. 12323, 1345-. 17H75, 19016, 19191. Trekking 4e Klasse op 15 en 18 Juli. Bn Café „De Zwaan" te Schoondijke I'op 12, 13 en 15 Juli in de tent van P. Boelens met het nieuwe Electrische Jazz-band- Accordeonorgel. LOOPJONGEN. te koop vanaf f 30, Haalbaar Zaterdag 13 Juli a.s. bij BOERDAM, Breskens. TE KOOP JONGE KONIJNEN, 8 weken oud, bij S. NICOLAI, Dorpsstr. 96, Breskens. Middelburgsche Verf- ès. Glashandel W. L. HEIJBOER Go. N.V.. Latijnsche Schoolstr. 13, Middelburg, vraagt voor indiensttreding tegen begin Augustus a.s. In aanmerking komen zij, die met het vak op de hoogte zijn, of die zich daarin verder wenschen te bekwamen. Goed loon. Gunstige arbeidsomstandigheden in ons nieuw bedrijfs pand. Firma SMOOR DE HULSTER Breskens

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1