DE SCHAKEL Opplakvellen Bezoekt de BAZAR te Oostburg LANDBOUWTENTOONSTELLING Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeu wsch - Vlaandere n Amsterdam. Gemeente Groede. Goes - 5 en 6 Juli 1946 KOFFERS A. Bondewel, Breskens CARPS A. Bondewel, Breskens PREIPLANTEN Vrouwelijk Personeel KOMT EN ZIET1 Nu. 77 Maandag 1 Juli 1946 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor dc Hulster Boulevard 120 - Breskens Prijs per kwartaal f 1, Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Kcdacteur A. Houlhorst, Kieuwstr. 13, Oostburg Er komt heel wat kijken om een gezelschap van een goede honderd dertig menschen naar Amsterdam te krijgen en als alle voorberei dingen dan klaar zijn en er komt bericht, dat de reis weer heel anders gaat, dan is het voor den secretaris om wanhopig te worden. Maar gelukkig werd hij niet wanhopig, maakte maar weer een andere brief vuor alle deelnemers en het gezelschap kon op tijd ver trekken. Het was wel een erg gekken tijd om op reis te gaan, maar de Xederlandsche Spoorwegen zagen geen kans om het gioote Zeeuwsche gezelschap over dag naar Amster dam te brengen en daarom werd de reis be gonnen met de laatste boot. Om half drie vertrok de trein uit Vlissingen, zoodat de wachtkamer goede diensten deed. Maar de stemming bleef er in en midden in de nacht kon men op het Vlissingsche perron de hokie- pokie zien dansen. Nadat in Middelburg, Arnemuiden, Goes en Kruiningen de overige Zeeuwsche gasten ingestapt waren, ging het in eenen door naar Lage Zwaluwe, waar „half Zeeland" in vracht auto's ging om in Zwijndrecht in de prachtige electrische treinen plaats te nemen. Als men eenmaal over de Moerdijk is, merkt men niet veel meer van de oorlog. De belangstelling bij de aankomst in Am sterdam was heelgroot. Alle deelnemers vorm den een lange stoet, vooraf gegaan door de tamboers, pijpers en hoornblazers van het ge zelschap Achilles. Het was een prachtig ge zicht, al die schilderachtig gekleede Zeeuwen in een lange rij door de Amsterdamsche stra ten te zien trekken. De dag werd doorgebracht in Artis; er werd een kopje koffie geschon ken en een eenvoudige middagmaaltijd opge diend. De dieren mochten die dag niet klagen over gebrek aan belangstelling. Om drie uur had de officieele begroeting plaats. De Bur gemeester van Amsterdam heette de Zeeuw sche gasten van harte welkom en herinnerde daarbij aan hetgeen hij van W alcheren gezien had, toen dit eiland nog niet zoo geteisterd was. Namens alle Zeeuwen sprak de voorzit ter van de Vereeniging West Zeeu wsch Vlaan deren. Hij dankte den Burgemeester voor al les wat de Amsterdammers voor Zeeland had den gedaan en nog zouden doen en wees op de groote moeilijkheden, die de provincie heeft ondervonden en nog ondervindt. Maar de Zeeuwen zijn niet bij de pakken gaan neer zitten, Walcheren kwam droog en de land bouw in West Zeeuwsch-Vlaanderen gaf zijn oogst, in Zeeland leeft de taaie wil om er weer bovenop te komen. Op Zaterdag werd de groote collecte gehou den, aan welke collecte meer dan tien dui zend menschen hielpen. Er was heel wat druk te in de stad: enkele Zeeuwsche koren zongen op de pleinen, er waren gaaischutters, die een demonstratie gaven, in het Vondelpark werd een echte ringrijderij gehouden, op de Dam gaf een Katholieke jeugdvereeniging een open luchtspel en volksdansen ten beste, enkele muziekkorpsen trokken door de stad, de brand weer reed met geweldig veel lawaai rond en overal werden de collectebussen uitnoodigend voor de menschen gehouden. Het resultaat was prachtig! Uit de bussen is honderd vijf tien duizend gulden te voorschijn gekomen. 's Avonds werd nog in bioscopen en res taurants gecollecteerd; één dame haalde in haar eentje in het bekende restaurant van Heek op het Rembrajidplein een volle collec tebus binnen. De Zeeuwsche vereeniging had voor de avond een bijeenkomst voor gasten en Am sterdamsche Zeeuwen een gezellige avond be legd in de zaal van de Nederlandsche Handel maatschappij. Alle bezoekers werden met de lift naar het dak van dit hooge gebouw ge bracht, waar zij genoten van het prachtige uitzicht over Amsterdam. Jammer genoeg mis lukte de bijeenkomst in de zaal een beetje, doordat niet alle bezoekers een plaats konden vinden, jammer voor de organiseerende ver eeniging, jammer voor de gasten. Maar laat men goede moed houden, het contact met de Amsterdamsche Zeeuwen is er en er zullen nog wel meer gelegenheden komen om elkaar te ontmoeten. Gedurende deze bijeenkomst brachten twee kellners de daginkomsten van een aantal hunner collega's als bijdrage voor geteisterd Zeeland. Een mooier gebaar is nau welijks denkbaar. De terugreis werd weer in de nacht afge Iegd, Zondagavond half tien vertrok de trein uit Amsterdam in aanwezigheid van zeer veel Amsterdammers. De eerste boot bracht de doodmoede, maar wel voldane deelnemers naar het „Landje" terug. Amsterdam heeft blijk gegeven van groote s\mpathie voor de Zeeu wen. En vele deelnemers hebben goede ken nissen in Amsterdam gemaakt. Dat is veel waard. H. mocht 'r nog nie nao toe, wan me mochten in een eêle lange reeke deu de straote gaon. Mao me koffer was toch zoo vreêd zwaor! Dao zaoten èrpels in, wan z' aon me gezeid, da z' in de stad eêlemao gcên èrpels konnen kriegen. In een pondje beuter in wa eiers. Dao waoren ze vreêd blieje mee, zuije. Afijn, m'n koffer was zoo zwaor en toen zei m'n nichte: Laoten me de tram pakken, in toen bin me in de tram gekropen, mao me waoren nog»laoter in Artis as d' andere. Mao vanuut de tram was 't een schoon zicht, al die Zeeuwsche menschen in dracht. Achteran kwaomen de Kezantenaorsj achter udder eigen vlagge. In toen m' in Artis waoren mochten m' alles bekieken; wat een leêlike beesten bin dao. In 'k èn „nog op 'n olifant gezeten. Eest dorf 'k nie goed, mao dao was zoo 'n vrin- delike vint bie in die zei: Doe 't mao g'rust oor, ie za nie bieten! In toen bin 'k er op geklommen. Mao 't was toch aordig. In m' cn d'r ook geoten, vanself nie bie d'olifanten, mao onder een 'aldekje, wê mee twee onderd bie melcaore. In toen kwam de officieele ont vangst deu de burgemeester van Amsterdam, 'k Docht dat del een eèle groote meneer was, mao ons eigen burgemeester ao een vee schoo ner pakje an as ie. Kon 't nie goed ver- staon wat ie zei, mao 'k gloof, dat ie zei, da Zeeland op Walcheren ligt, mao da 's nie waor. Afijn, toen kwam er eên uut 't Land;e in die vertelde 't een bitje anders, nou, die gaf nog a gas. In noe èn 'k a zoóvee ge schreven, een volgende keêr gaon 'k wee wa veder vertellen. Toe een volgende Schaokel, oor. JAONE. Op reis. Mao, noe-bin'keen keer op reis gewist, nao Amsterdam, 'k Zien d'r nog stief van in m'n beênen in 'k èn nog groote vaok, wan m' èn in cle nacht in de trein gezeten. Da's maor aordig oor. In in 't stikke doenker. Mao d'r waoren gelukkig geen manskerels bie, anders aonk 't nie geweten. In laoter mochten m' in vrachtauto's over een vreêd lange brugge in toen kwaomen m' in een elektrische trein. Dao was 't schoóne, daor cn'k nog een stuitje geslaopen, mao nie lange, wan me waoren gouw in Amsterdam. Buten 't staotion zag 'k een nichte op me staon wachten, mao 'k Mededeelingen van het Secretariaat. De collectante die Zaterdag 22 Juni j.l. in Amsterdam heeft gecollecteerd in het Hoofd kantoor van den Distributiedienst, Amstel 1 te Amsterdam, wordt verzocht het secretariaat, op te bellen. (Telefoon no. 7 of 18 Zuidzande). NIEUWE BONNEN. Geldig van 28 Juni12 Juli. Bonkaarten KA, KB, KC 606 Jam, stroop enz. 349 Alg. 250 gram Thee 350 Alg. 50 gram Bonkaarten KF 606: Suiker 383 suiker. 400 gram ruwe suiker Vet .BMV 382. 100 gram vet Bonkaarten LA, LB, LC 606 Melk A 53. 2 liter melk Melk B 53, C 53. 3Y2 liter melk Bonkaarten KD, KE 606 Jam, stroop enz. 849 Alg. 250 gram Bonkaarden KG 606 Suiker 883. 400 gram ruwe suiker Bonkaarten LD, LE 606 Melk D 53, E 53. 6 liter Tabakskaarten enz. T 34 2 rantsoenen tabaksartikelen V 34 100 gram chocolade of suikerwerken X 34 100 gram chocolade of suikerwerken Distributiekring OOSTBURG 225 Het cijfer 1 (één) aan het eind van het stamkaartnummur geeft recht op het ontvan gen van een schoenenbon, voor hen, die se dert 31 December 1943 geen schoenenbon ont vingen. Van I tot 20 Juli bestaat gelegenheid tot aanvragen op alle kantoren van den kring. Bijzonderen arbeid. De werkgever wordt dringend verzocht hun naamlijsten voor bijzonderen arbeid in te le veren in de 3e weck der periode teneinde op tijd (dat is in de 4e week der periode) de toeslag te kunnen ontvangen voor de volgen de periode. Nagekomen lijsten kunnen alleen worden behandeld in de ie week en worden eerst uitgereikt in de tweede week der geldigheid. Tusschentijds, dus in de ie en 3e week worden geen toeslagkaarten uitgereikt. Het „kwaad" in de aardappels. Tusschen 14 en 16 Juni is voor het eerst „de ziekte" op het aardappelblad alhier waar genomen. En zooals ieder begrijpt kan deze ziekte, met de huidige vochtige weersgesteld heid, zich zeer snel uitbreiden. De soort eersteling wordt wel het eerst aan getast en zijn er al perceelen te zien welke van verre zwart staan veroorzaakt door het afstervend blad. Vooral in de kleinere per1 ceelen en in de volkstuinen, waaruit den aard der zaak veel eerstelingen zijn geplant, grijpt de ziekte momenteel zeer snel om zich heen. Het is dus nu zaak, ondanks de slechte natte weersgesteldheid, het aardappelgewas zoo spoedig mogelijk te bespuiten of laten be spuiten met een of ander kopermiddel waar door de ziekte kan worden voorkomen of tot staan gebracht. Voorkomen is altijd nog beter als genezen! Het bespuiten moet zeer zorg vuldig gebeuren opdat alle blad met een be schermend laagje koper wordt bedekt. Tegelijk kunt U met de bespuiting voor het „kwaad" aan de vloeistof ook het vergif toevoegen voor de Coloradokeverbestrijding en het gaat dan in één bespuiting te samen door. Zooals algemeen bekend gaat later de ziekte van het blad op de knollen over en kan daar door zeer veel schade ontstaan. Probeer dus zooveel en zoo spoedig mogelijk Uw aardap pelgewas te bespuiten met een kopermiddel waarbij dan het vergif voor de keverbestrijding. Stand van de Coloradokeverbestrijding. Hoewel er betrekkelijk tot heden toe wei nig kevers worden gevangen en eieren hier van gevonden, mogen we toch niet aannemen „dat we nu verder geen last meer zullen heb ben". Immers er zijn altijd nog haast overal in de perceelen enkele kevers te vinden welke eieren leggen en waarvan we dus lar ven kunnen verwachten. Ook komen er ge regeld, hoewel nog niet in massa, kevers uit het buitenland aangevlogen die weer opnieuw besmetting kunnen geven. Larven zijn er nog maar weinig gevonden doch wanneer het weer beter en tevens warmer wordt, zijn ze er voor dat we het weten Tracht dus het aardappelgewas met een laagje vergif bedekt te houden opdat wanneer er larven uitkomen, deze direct worden ge dood door het vreten van vergiftig blad. 't Zijn juist de jonge larven welke we het gemakkelijkst op deze manier kunnen dooden. Wie z'n gewas geregeld naloopt, de kevers afvangt, de eieren zooveel mogelijk vernietigd en vergif op het biad houdt, behoeft geen schade te vreezen en zal de kever baas blij ven. Boekbespreking. Bij de Uitgeverij „De Telg," Amsterdam verscheen Holland ons I Tatierland' Roman uit den bezettingstijd door J. L. EGGERMONT. Prijs f 5,90. Opgedragen aan de Zeeuwsch-Vlaamsche illegale werkers, die in de concentratiekampen hun leven gaven voor de vrijheid van hun vaderland. Dit boek is zeer boeiend om te lezen, in het bijzonder voorde bewoners van Zeeuwsch- Vlaanderen, daar de handelingen voorkomende in dit boek, alle plaats hebben in Z.-Vlaan deren. Alleen de ondergrondsche daden en handelingen in deze roman uitgewerkt zijn historische feiten. Vele bekende personen uit Zeeuwsch- Vlaanderen, waarvan de namen in het boek vermeld worden, hebben aan den auteur hun medewerking verleend. Zij, die dit boek met aandacht lezen, zul len zich menigmaal herinneren het lief en leed dat zich gedurende de oorlogsjaren in eigen omgeving heeft afgespeeld. Plaatselijk Nieuws Breskens. Tot Waterbouwkundig ambte naar van het Waterschap Oud en Jong Breskens is benoemd de heer P. J. de Priester, opzich ter van het Vrije van Sluis te Biervliet. Benoemd lot 2de gemeentewerkman te Breskens m.i.v. 1 Juni 1946 dhr A. de Jonge. Uitslag aanbesteding voor den bouw van 4 woonhuizen en 1 woon-winkelhuis te Nieuwesluis, gemeente Breskens. D. Verlinde, Terneuzen f 50.630, de Wilde, Zuidzande 61.000, Panagro, Warmond 61.671, J. van Damme, Hontenisse 63.000, P. Hubrechtse, s'Gravenpolder 63.000, Gebr. Maas, Breskens 64.566,— W. A. de Vlieger, Breskens 65.500, Combinatie Breskens, Breskens 6S.21S, Wed. Post Zn., Vlissingen 71.000, Gebr. Visser te Breskens voor woon-winkelhuis 13.225,— Vrijdag j.l. werd door Burgemeester en Wethouders ten gemeentehuize in het open baar aanbesteed, het opruimen van puin e.d in de gemeente. Ingeschreven werd als volgt Fa. v. d. Ven Wandel, Middelb. f 26530,— Fa. W. de Bokx, Terneuzen 36548, J. Kooiman, Voorschoten 39750, C. Alleman, Vlaardingen 40580, Th. Cambier, Breskens 43353: P. Vermeulen, Breskens 46113, P. ITubregtse, s' Gravenpolder 65000, J. van Damme, Hontenisse 66000, J. de Wilde, Zuidzande Soooo, Fa. Vergouwe, Breskens 85000, Bouwbedrijf Distr. Bergen op Zoom 116340, Met ingang van heden is benoemd tot havenmeester alhier de heer 1. Verschoor Gezagvoeder op een stoompont te Assendelft. Breskens. Woensdagavond trad alhier, in het onlspanningslokaal van het Rijkswerk kamp, Rie Heimig op. Met bewondering heb ben we kunnen luisteren naar haar zeer mooie stem. Zij werd op de piano begeleid door haar moeder. De heer Heimig vertoonde bij deze gelegenheid nog enkele mooie films. o.a. ook het bezoek van de Zeeuwen aan Den Haag, tijdens de aldaar gehouden collecte, ten bate van de actie Scheldemonden. Een deel der opbrengst van deze avond is bestemd voor genoemde actie. Zuidzande. De heer J. P. II. Beelaerts van Emmichoven, Burgemeester dezer ge meente is met ingang van 1 Juli a.s, benoemd tot Burgemeester der gemeente Dubbeldam. Giften nabestaanden van verongelukte mijnenruimers. Door de ontspanningscommissie voor lief dadige doeleinden te Draaibrug werd een be drag van f 200 ingezameld voor bovenstaand doel. Voor deze zeer sympathieke geste harte lijk dank. De heer A. W. Salome te Groede zal gaar ne Uw bijdrage op zijn girorekening 246201 ontvangen." PREDIKBEURTEN Zondag 7 Juli. Breskens 10 uur Ds. van Vliet. Bediening H. Doop 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 9,uur Ds. Derksen. Nieuwvliet 10,45 Ds. Derksen. Doopsgez. Gem. Aardenburg 0 uur Ds. Xolthenius. ADVERTENTIES Heden overleed ten huize van den Heer D. M. KUNST te Zuidzande onze innig geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer A DE NOOD Sr Weduwnaar van Mejuffrouw MAATJE VAN OFFENBEEK, in den leeftijd van SS jaar. Hij ruste in vrede. Uit aller naam Veere: A. I)E NOOD Az. Mede namens wederzijdsche familie betui gen wij onzen oprechten dank voor de vele blijken van belangstelling vóór en bij ons huwelijk ondervonden. J. P. DE HULLU. M. J. DE HULLU-Verplanke. Retranchement, Z 71, Juni 1946. Voor de zeer vele blijken van belangstelling, zoowel van hier als van elders ontvangen ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksfeest, zeggen wij, mede namens onze Kinderen, Be huwd- en Kleinkinderen, hartelijk dank. P. DF KRAMER. J. L. DE KRAMER—Brocké. Groede, Juni 1946. Schu itvlotstraat. Ter secretarie van Groede kan ten spoedigste geplaatst worden een Leerling-Ambtenaar op een nader overeen te komen wedde. Sollicitaties aan den Burgemeester te richten vóór 7 Juli a.s. GEMEENTE ZUIDZANDE Aan de Openbare Lagere School te ZUIDZANDE is vacant de functie van ONDERWIJZERES van bijstand in vasten dienst. Sollicitaties aan den Burgemeester binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. GEVONDEN HEERENRIJWIEL 110. 69419, tusschen Schoondijke-Kruisdijk C VEPSTRAATEN Nieuwe Sluis W 50, Breskens. Landbouwer zoekt HUISHOUDSTER Leeftijd 25 tot 40 jaar. N. H. Brieven onder nr. 77 aan het bureau v. d blad. „100 jaar z. l. m." Bezoekt het Openluchtspel „ZEELAND LEEFT WEER" Regie AD. H00Y KAAS. Aanvang beide avonden 20,30 uur (half negen) Tijdig afgeloopen voor laatste verkeersver bindingen. Eerste sportterrein. Medewerkenden o.a. Personeel van verschillende diensten. De Goesche Operetievereeniging. Dansgroep v. d. KUYL. Dansgroep MAZURF. Gymnastiekvereeniging „Volharding". Verkenners, N. P. G. Yoetbalvereeniging „Robur Leerlingen van diverse scholen. Gemengd R.K. Zangkoor. Zangkoren van Kapelle, Wolphaartsdijk en Kattend ij ke o.l.v. dhr. GOMMERT DE KOK. Het Middelburgsch Muziekkorps o.l.v. dhr. JOH. H. CARO. WIE RUILT: een MEISJESFIETS z.g a n. voor een dito DAMESFIETS. Vogelen zang 25, Breskens. VERIPLAIT alle maten. (oude kwaliteit) hand- en machinegarens linnengarens stopgarens naaizijde (alle kleuren) TE KOOP50.000 prima Adres A. I. DE HULSTER, Achiernieuw- siraat 5, Oostburg. Het bestuur van het Calamiteuze waterschap Oud en Jong Breskens roept sollicitanten op naar de betrekking van Waterbouwkundig Ambtenaar op een grondsalaris van f 300, te vermeerde ren met de toelagen overeenkomstig K.B. van 15 Januari 1946, i 13. Een en ander voor zooveel noodig behou dens goedkeuring van H.H. Gedeputeerde Sta ten van Zeeland. Indiensttreding zoo spoedig mogelijk. Solli citatie, onder overlegging van afschriften di ploma's aan den dijkgraaf 1. P. BPICL', Markt Groede, vóór 8 Juli a.s. Het bestuur voornoemd, I. P. BECU, Dijkgraaf. F. SF.USS, Ontvanger-griffier. Breskens, 1 Juli 1946. Het Centraal Advies Bureau voor Res tauratiewerken C. A. R. vraagt voor eenvoudige kantoorwerkzaamheden. Aanmelding OOSTBURG, Breedestraat p a Streekbureau Wederopbouw. TE KOOP EEN HANDKAR, Wielen met kogellagers bij IZ. FORTRIE, Cadzand-Haven. TE KOOP GEVRAAGD een i.g.s.z. HUISORGEL. Brieven onder nr. 770, bureau v.d. blad TE KOOP GEVRAAGD een prima VERREKIJKER Noodplan G 5, Breskens. TE KOOP een 2-persoons driedeelig bed, Molenstraai A 42, Groede. Firma SMOOR DE HULSTER Breskens Gevonden voorwerpen. i rubberlaars i bos sleutels. Inlichtingen op het bureau der Rijkspolitie te Oostburg. i damesarmband en een boodschappentasch, inhoudende distributiebescheiden. Inlichtingen Rijkspolitie kazerne te Aardenburg. op 5, 6 en 8 Juli Verschillende attracties Rad van avontuur, Amerikaansche verkooping, Waarzegster, enz., enz. Uitgebreide consumptie Patate-frites, Oliebollen, enz. Textiel en Dekens, alles punten- en bonnenvrij. Schitterende collectie bloeiende planten (Aalsmeer). Glaswerk (Leerdam), Aardewerk, enz. GROOTE VERLOTING. Prijzen electrisch Scheerapparaat, Stofzuiger, enz.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1