ÜW KAPPER Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Twee figuren. i Bakkersvakcursus te Groede, Telefoon 73 Loop niet van het kastje m\ tie M. de Kraker, Breskens Ie koop in goede staal zijoile machines C. VERMEULEN - GROEDE A H HUISMAN -Fassaerl, KINDERWAGEN. C. VERMEULEN, Landbouwwerktuigen, Groede No. 70 Maandag 13 Mei 1940 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens DE SCHAKEL Prijs per kwartaal f 1, Franco per post 1 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Rtdacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Een kort krantenberichtje meldt ons, dat Mussert, die eenmaal was de wassen-poplei der van het Nederlandsche Volk, inde vroege morgenuren op een éénzame plaats is dood geschoten, daarmee zijn straf ontvangende voor hetgeen hij het Nederlandsche Volk misdeed. Hij is niet de eerste en zal vermoedelijk ook wel niet de laatste zijn, maar waar deze man voor velen het zinnebeeld was van het „leidersprincipe", daar is dood van dezen mensch ook het symbool van het einde van de tijd, dat er een stap terug gezet was, waarin men van de democratie terugging naar het absolute gezag van één persoon. En kort na deze gebeurtenis komt in ons land de man, die voor velen het symbool is van de herwonnen democratie, van de herwonnen vrijheid. De intocht van Winston Churchil in Amsterdam was overweldigend, er was een enthousiasme, zooals men zelden zag. Zeker het moet een voorrecht genoemd worden om dezen grooten man van aangezicht tot aangezicht ontmoet te hebben, want men- schen als Churchil, zoo moedig, zoo taai en onder de moeilijkste omstandigheden altijd toch weer verzekerd, dat in het einde alles goed zou komen, zijn niet dik gezaaid. Men moet niet te licht denken over de taak, die deze Engelsche staatsman moest verrichten. In de somberste tijd nam hij het bewind in handen en beloofde toen het Engelsche Volk voorloopig slechts bloed en tranen. Hij moest alle krachten mobiliseeren en deed dit met zooveel overtuigingskracht, dat het En gelsche Volk gehoorzaamde en dat ieder, die maar eenigzins kon, hielp aan de oorlogvoering. Wij denken, dat de bezettingstijd in Neder land moeilijk was, maar als men hoort en leest, wat het Engelsche Volk gedaan heeft, dan zijn wij Nederlanders er kalmpjes aan doorgekomen, afgezien natuurlijk van die ge bieden, die de oorlog in hun directe omgeving hadden. Maar van de directe oorlogshandelin gen weet het Engelsche Volk ook terdege mee te spreken. Wij behoeven werkelijk geen foto's van verwoesting en puin naar Engeland te sturen, zij hebben daar zelf genoeg kunnen zien. Churchil wist altijd weer de moed in zijn menschen te houden ondanks het bloed en de tranen, bleef men hem trouw, vooral omdat men overtuigd was, dat hij zelf ook alles gaf, wat hij geven kon. Ook buiten En geland moest hij groote moeilijkheden over winnen, onderhandelen met de Vereenigde Staten en, wat nog heel wat moeilijker was, met Rusland, waar de teleurstelling hem niet bewaard bleef. Maar Chuichil hield vol, kon volhouden, omdat hij wist, dat hij streed en werkte en leed voor een goed, dat F.ngeland niet kan missen, een goed, dat de heele be schaafde wereld noodig heeft, de democratie. De overwinning van de Geallieerden op het militaire Duitschland, is de overwinning van de democratie op de dictatuur. Mussert ging heen, als de man, die het hoogste goed van Nederland en de wereld be klaagde, Churchil kwam als de man, die ons dat hoogste goed terug gaf. Hebben wij dat hoogste goed, de vrijheid door de democratie werkelijk terug als gees telijk bezit van ons heele volk De besmetting met dictatuur koorts is ver der voortgeschreden, dan men zou verwachten. Zelfs onder goede vaderlanders hoort men zoo nu en dan meningen verkondigen over democratie, die ons wel eens doen denken aan de opvatting van wijlen Hitler, die zich zelf de meest overtuigde democraat noemde. Men is democraat, of men is het niet, een beetje democraat is niet mogelijk Democratie wil zeggen, dat de burgers uitmaken, hoe en door wie zij geregeerd en geleid willen wor den. En als de gekozen regeerders niet vol doen, dan moeten de burgers van een staat de mogelijkheid hebben, andere regeerders te kiezen. Dit is alleen mogelijk bij een be hoorlijk ontwikkeld volk, dat zich de verant woording der democratie bewust is. Er zijn in onze Nederlandsche geschiedenis wel eens momenten geweest, dat een groep burgers zich deze groote verantwoording niet bewust was, maar over het algemeen is ons volk ernstig genoeg, om de democratie in volle omvang te kunnen bezitten. Natuurlijk zijn er groepen van menschen, die zich prettiger voelen in een tikje dictatoriale omgeving. Op het oogenblik maken wij telkens kennis met lieden, al of niet voor hun taak berekend, die zonder links of rechts te kijken, hun wil doorzetten, hetgeen maar al te vaak aanleiding is voor groote'ontevredenheid. Wij mogen dit beschouwen als een na-oorlogsch verschijnsel, dat zeke.i voorbij zal gaan, maar waar wij geen andere dictatuur tegenover mogen zetten. Overal, waar deze vorm van macht uitleving aangetroffen wordt, moet deze gesignaleerd worden, om dan langs democratische wegen de ongewenschte krachten op zij te zetten. Wij zijn democraten en wenschen niet door machtshebbertjes geringeloord te worden. Twee figuren hebben even de aandacht ge- vraagd, Mussert die heenging als symbool van een duistere, menschonteerende macht, Chur chil, die leefde en streed voor de ware vrij heid van de menschen, die leefde en streed voor de democratie. H. Gevonden voorwerpen. Kantteekening bij de „Cadzandsche" Quadrille. i paar dameshandschoenen; 4 rijwielbanden; 1 zelfstrikker. Inlichtingen Kon. Maréchaussee te Oostburg. Er was een tijd, dat een bal een gebeurte nis was. De gastvrouw koos met zorg en smaak het klein formaat, waarop de uitnoodi- gingen in goud of zilver gedrukt zouden wor den. Met lak van fijne kleur werden de in vitaties gezegeld en vervolgens verzonden, ten minste tien, ten hoogste twintig dagen voor het feest. In die dagen stond het huis op zijn kop. Want het souper moest in de puntjes in orde zijn, de danszaal, mitsgaders het zaal tje, waarin de dames zich voor de verzorging van hun toiletten konden terugtrekken, de kamer met de ververschingen, 't moest alles getuigen van attente voorzorg, van welstand, van goede smaak. En als dan tenslotte een degelijke afspraak was gemaakt met den stal houder. die zijn rijtuigen moest reserveeren voor de gasten, tegen den tijd, dat zij huis waarts zouden keeren, dan pas was alles ge reed en de gastvrouw tevreden. Die tijd ligt nu zeker een halve eeuw achter ons. In Mei 1945 brak ook in Holland een epide mie uit, die sedert het eind van den eersten wereldoorlog voor de tweede keer over heel de wereld heerschtde dansmanie. De woede, waarvan deze tijd overal bezeten lijkt, heeft van dansen eigenlijk alleen nog de naam overgehouden. In tallooze gelegen heden tusschen den Amsterdamschen Nieu wen dijk en de Brabantsche lichtstad, tus schen Ivatendrecht en den Groningschen Marti nitoren, schuiven avond aan avond kleverige paren op de maat van bmnstgeluiden, welke men dansmuziek noemt, over de dansvloer. Wanneer een kind van blijdschap huppelt of het volk achter een muziekcorps aan host, wordt het wezen van den dans veel beter weergegeven dan op allerlei bals, waar het dansen tot een hangerig schommelen of werk tuigelijk stappen is verworden. Frisch, gezond en elegant is de oude quadrille, waarmee een dansgroep uit het land van Cadzand onlangs in Den Haag - bij gelegenheid van een actie „Hulp aan de Scheldemonden" - voor den dag kwam en die dezer dagen ook in Oostburg en Bres kens, onder leiding van den heer C. Schijve opgevoerd werd. De quadrille is een oude Fransche dans, die bestaat uit vijf delen le pantalon, l'été, la poule, la pastourelle, la finale ou galop. In dezen vorm nu is de „Cadzandsche" quadrille niet opgevoerd. Het ging met dan sen soms zooals met sommige meubelstijlen ze ontstonden ergens aan een vorstelijk hof, de chique volgde het hof na, de gegoede bur gerij keek af van de upper ten, het gewone volk nam weer over van de gezeten burgers. En het volk heeft fantasie. Meer in gewikkelde figuren werden vereenvoudigd, wat statige momenten in meer volksche geest veranderd, benamingen gewijzigd. Zoo ont stond ook een dans, die hier d e quadrille wordt genoemd. Betrekkelijk weinigen zullen deze dans nog als levend onder het Zeeuwsch- Vlaamsche volk gekend hebben. Het was een verdienste van den heer Schijve, dat hij des tijds de Cadzandsche quadrille met de bijbe- hoorende muziek heeft opgeteekend en daar mee voorkwam, dat zij verloren ging. Wat de West Zeeuwsch Vlaamsche dans groep presteert mag uitbundig geprezen wor den. „Keer terug tot de natuur", beval reeds Rousseau de menschheid. „Geef ons natuur en waarheid weer", schreef lang geleden een Hollandsche dienter-predikant. Onze Cadzand sche danseressen en dansers geven beide. Boers en elegant blijken opeens slechts schijnbaar tegenstrijdig. En men moet terug gaan tot de reidansen der vooroorlogsche jeugdbeweging, om met even groote ingeto genheid te hebben zien dansen. Waar deze dansgroep met de quadrille zal optreden, haar succes zal verzekerd zijn. d. B. Uit de Vereeniging. I)e Vereeniging zond een zeer dringend request aan de Raad van Ministers om er op te wijzen, dat het voor landarbeiders zoo moeilijk is om aan werkschoenen en fietsban den te komen. In bedrijven met meer dan 50 arbeiders worden wel fietsbanden uitgereikt. Sommige wederopbouwbedrijven schijnen schoenen en kleeding uit te geven. De Regeering heeft geantwoord, dat op korte termijn een onderzoek ingesteld zal worden. Er zijn nu nog vier plaatsen, waar een afdeeling moet worden opgericht of worden uitgebreid, n.l. lj/endijke, Groede, Nieuwvliet en Waterlandkerkje. Het is wel laat in de tijd geworden, maar het voorloopige hoofdbe stuur meent toch nog te moeten doorwerken. Dadelijk, nadat alle plaatsen afgewerkt zijn, zullen de afdeelingen candidaten moeten stellen om tot een definitief bestuur te ko men. Wij geven de reeds bestaande afdeelin gen in overweging, reeds nu na te gaan, wie men naar voren wil schuiven. In het begin van Juni kan dan de verkiezing plaats heb ben Het ligt in de bedoeling, zoo spoedig mo gelijk na de hoofdbestuursverkiezing een groo te vergadering te beleggen, voor heel West Zeeuwsch-Vlaanderen, waar in het openbaar eens alle moeilijkheden besproken kunnen worden en waar getuigd kan worden van de wil, om het Land van Gadzand weer op te bouwen, zooals het eenmaal was. De afdeeling-secretarissen worden be leefd verzocht aan het algemeen secretariaat te willen opgeven hoeveel leden hun afdeeling telt. De opgave van de namen der leden kan voorloopig achterwege blijven. De afdeelings-penningmeesters kunnen de voor de groote vereeniging bestemde contribu tie per postwissel zenden aan het algemeen secretariaat. Afdeelingen die lidmaatschapskaarten over hebben gelieven die aan het algemeen secre tariaat te zenden aangezien verschillende af deelingen nog kaarten tekort hebben. NIEUWE BONNEN Tijdvak van 12 Mei t.m. 25 Mei 1946. Bonkaarten KA, KB, KC 606 Brood 26S t.m. 273 Alg. 800 gr, B 55 Res. 1600 gr. C 55 Res. 800 gram. Kaas 274 Alg. 200 gram Bloem 275 Alg. 200 gram Aardappelen B 56 Res. 2 kg. Bonkaarten KF 606 Margarine: 367 BMV 125 gram Vet368 (BMV 100 gram Suiker 370 Suiker 400 gram Bonkaarten LA, LB, LC 606 Vleesch 231, 232, 233. 234 Vleesch 100 gram Aardappelen 227 Aardappelen 2 kg. Melk A 43 Melk 2 1. B 43, C 43 Melk 3I/2 i. Bonkaarten KD, KE 606: Brood 768, 769 Alg. 800 gr, D 55, D 56 Res. 400 gram Bloem 770 Alg. 200 gram Kaas: 771 Alg. 100 gram Rijst enz: E 55 Res. 500 gram rijst, kinder meel of kinderbiscuis. Bonkaarten KG. 606 Boter 867 BMV 250 gram Margarine: 868 BMV 125 gram Suiker 870 Suiker 500 gram Bonkaarten LD, LE 606 Yleesch 731, 732, 733 Vleesch 100 gram Aardappelen 727 Aardappelen 1 kg. Melk L) 43, E 43 Melk 6 liter Tabakskaarten enz. T 27 2 rantsoenen tabaksartikelen V 27 100 gram cho.colade of suikerwerken X 27 2 rantsoenen tabaksartikelen Distributiekring OOSTBURG B, C en D Groot- zoowel als kleinverbruikers welke vorig seizoen een toewijzing brandstoffen ontvingen, alsmede gevallen van nieuwe ves tiging uit deze groepen kunnen op de agent schapskantoren aanvraagformulieren M.D. 393- 05 afhalen welke uiterlijk ió Mei 1946 inge vuld en onderteekent dienen te worden terug gebracht. Voor woningen, welke alleen centraal kunnen worden verwarmd zullen voorioopig geen aanvraagformulieren worden verstrekt. Schoenen. Personen, welke een nummer op de stamkaart hebben eindigend op negen, kunnen zich op alle agentschappen vervoegen tot het ontvangen van een schoenenbon. De termijn van uitieiking op agentschappen sluit op 20 Mei 1946. Rijwielbanden. In verband met de vele be zoeken aan het D.K. teneinde bespoediging te verzoeken voor aangevraagde rijwielbanden wordt medegedeeld, dat alle aanvragen in behandeling worden genomen en dat het drukke bezoek slechts de uitgifte kan stagneeren. Vanaf heden bestaat gelegenheid voor het afhalen van aanvraagformulieren van rijwiel banden en rijwielen voor hen die daarvoor in aanmerking komen en nog geen aanvraag hebben ingediend. De aanvraagformulieren zijn op de agentschappen verkrijgbaar en dienen voor 16 Mei ingevuld te worden aan geboden met overlegging van de stamkaart. Textiel. In zeer dringende gevallen kan een aanvraag worden ingediend tot het verkrijgen van werkkleeding. Hierbij dient een bereid verklaring van de winkelier te zijn waarop is aangegeven, dat de werkkleeding uit eigen winkel voorraad kan worden geleverd. Van alle overige, reeds ingediende aanvragen voor textiel volgen nadere mededeelingen, terwijl het aanvragen van alle artikelen, behalve werkkleeding tot nader bericht niet mogelijk is. Na-uitreiking. De na-uitreiking der bon kaarten levensmiddelen voor de 6e en 7e Pe riode 1946 zal plaats hebben te IJzendijke op Woensdag 15 Mei en te Oostburg op Donderdag 16 Mei a.s. van 10-12 en 2-4 uur. Plaatselijk Nieuws Er klopt iets niet Één dezer dagen kwam een timmerman, die geruime tijd in Oostburg en.later in Breskens werkte vertellen, dat hij weer naar Rotterdam terug ging, omdat er in Breskens niets voor hem te doen viel. Hij was naar hier gekomen om te werken en niet om te lanterfanten. Daarom ging hij terug naar Rotterdam, waar werk genoeg is. Hoe is zoo iets mogelijk Onlangs hoorden wij dat er in Breskens een dertigtal arbeiders ontslagen waren, wegens dat de bouwvergunningen op de diverse in gezonden aanvragen niet voldoende tijdig door betreffende instanties worden toegewezen. Het komt ons voor, dat er in ons landje toch wel werk in de bouwwereld is. Als nu reeds de met moeite naar hier gehaalde ar beiders gaan wegtrekken, ziet het er met on ze wederopbouw niet best uit. Hier klopt toch iets niet. Z u i d z a n d e. Ter herdenking van de be vrijding van Nederland vond alhier een plech tige dankdienst plaats op de markt, welke diens- werd geleid door ds. F. J. ter Beek. Een speciaal voor deze dienst opgericht koortje zong, met begeleiding van de plaat selijke muziekvereeniging, verdienstelijk. Ook vonden er kinderspelen plaats, opge luisterd met muziek van „Veronica". Terwijl de Burgemeester een toespraak tot de bevol king hield, waarna de voorzitter van het Oranjecomité het woord voerde. Bovengenoemd koor zong nog enkele liederen a capella. waar na „Veronica" zorgde dat het publiek in een gezellige stemming geraakte. In gepaste vroo- lijkheid bleef men nog enkele uren gezellig bijeen. PREDIKBEURTEN Zondag 19 Mei Breskens 10 uur Ds. van Vliet. 6,30 uur Ds. van Vliet. Doopsgezinde Gemeente Aardenburg. li uur Ds. Nolthenius. Opnieuw telefonisch nn I aangesloten onder IlO. Z J. LAKO, Dierenarts, SLUIS Sint Annastraat 99 Heeren Bakkers en Bakkersbedienden I Zij, die genegen zijn deel te nemen aan de j kunnen zich nog aanmelden tot uiterlijk 18 Mei a.s, bij A. VAN DEN HL 'EL en A. LEENHOUTS te Groede. ADVERTENTIES Heden overleed onverwachts, onze zeer innig geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffrouw ELIZABETH JOZINA BECU, Weduwe van Pieter Salomé, in den ouderdom vap ruim 73 jaar. ABRAHAM W. SALOMÉ. ELIZABETH J. LUTEIJ N SALOM E ADR1AAN J. LUTEIJN. BETSIE. JOZIEN. Groede, 10 Mei 1946. Heden overleed tot onze diepe droef heid onze innig geliefde Man, Vader, Behuwd- en Grootvader ABRAHAM VAN HANEGHEM. in den ouderdom van 75 jaar. Wed. A. VAN HANEGIIEMv.Aalst. Amsterdam: S. COLIJNvan Haneghem. J. BH. COLIJN en Kinderen. Groede: M. OOSTERLINGvan Haneghem. H. OOSTERLING. Groede, 10 Mei 1946. Voor de vele bewijzen van deelneming ont vangen bij het zoo plotselinge verlies van ons geliefd Dochtertje en Zusje, MARIE LOUISJE, betuigen wij onzen hartelijken dank. J. VAN OVERLOOP. M. VAN OVERLOOPde Bruijckere. THEO en PI FRETJE. Aardenburg, Mei 1946. Voor de bewijzen van deelneming, ontvangen na het overlijden van onzen Broeder, Zwager en Oom, den Heer A. P. M. MEIJER, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie: J. G. MEIJER. Oostburg, Mei 1946. Voor de vele blijken van deelneming, onder vonden bij het overlijden van onze lieve Man, Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer MARTINUS LEVINUS HUIJS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Namens de Familie: Wed. D. HUIJS—Hamers. Zuidzande, 15 Mei 1946. Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond tijdens de ziekte en het overlijden van onze lieve Moeder, Behuwd-, Groot- en Overgrootmoeder, Mejuffrouw JANNA BAAS, betuigen wij onzen hartelijken dank. Familie VERKESTE. Zuidzande, 13 Mei 1946. Voor de bewijzen van deelneming, onder vonden bij het overlijden van onze innig ge liefde Vrouw, Moeder, Behuwd- en Groot moeder JOHANNA JANNEKE MOGGRÉ, geboren du Mez, betuigen wij onzen hartelijken dank. L'it aller naam: J. P. MOGGRÉ. Breskens, Mei 1946. BEKENDMAKING Het Dagelijksch Bestuur van het waterschap HET VRIJE VAN SLUIS te Oostburg maakt bekend, dat de legger van het waterschap is herzien en vastgesteld en doorloopend tot de vólgende vaststelling ter griffie van het water schap te Oostburg, Breedestraat 41, voor be langhebbenden ter inzage ligt. Oostburg, 10 Mei 1946. Het Dagelijksch Bestuur van het waterschap voornoemd R. M. J. LANNOIJE, plv. Voorzitter. C. H. M. VAN ZUILEN, Griffier. Beleefd aanbevelend, V. VAN HOUTE Dorpsstr. 52 - Breskens Ga recht op Uw doel af. Natuurlijk naar de „Zeeuwsche Bazar". Buitengewone sorteering tegen gewone prijzen. Glas-, porcelein- en aardewerk, alle soorten speelgoederen, emaille, gegalvaniseerd,manden werk, borstelwerk, lederwaren, houtwaren, schrijfbehoeften, parfums, galanterieën, byou- terieén. draadwaren, tonwërk, scheerbenoodigd- heden. schilderijen, spiegels, platen, siervazen en -pullen, fotolijsten. vischtuigen, -haken, enz. De zaak waar wat omgaat, voor nu en later. Boulevard 3 Melotte aardappelrooiers 1 Komfort aardappelrooier 6 pk. Bernard motor 1-schar Huard wendploeg, 3 paarden 1-schar Cappon wendploeg, 2 paarden 1-schar Vlaanderen wendploeg, 1 paard 2 Melotte eggen, 2 paarden Verstelbare zig-zag, 3 paarden Verstelbare zig-zag, 2 paarden Aardappelsorteerder Landbouwwerktuigen GEVONDEN PORTEMONNAIE op 4 Mei in de Socie- teil ie Aardenburg. Terug ie bekomen Brouwerijsiraai 16, Aardenburg. 250 FILIALEN NETTE JONGEMAN gevraagd voor het bezorgen van levens middelen en licht winkelwerk. Vakkennis niet vereischt. Bij gebleken geschiktheid volgt opleiding tot kruideniersbediende met de kans later aangesteld te worden als filiaalhouder. Leeftijd tot 20 jaar. Per soonlijk aanmelden te Oostburg. Teisiond gevraagdeen NETTE DIENSTBODE. Hoog loom Bij P. FAAS-la Gasse, Hoiel „Noordzee", Cadzand, Haven. H.H Landbouwers en Tuinders. Thans kunnen wij U weer leveren: Derrispoeder, Blauwe Aluin, Nicotine, Kaasstremsel, enz. Ook hebben wij een groote sorteering in vee-geneesmiddelen, zoo ook een juist middel tegen Schede-catarch. Het bekende Unicum tegen afdrijving van nageboorte, enz. Beleefd aanbevelend, DROGISTERIJ - Weststraat - OOSTBURC, VERHUISD: naar Noodplan G 4 (7e rij) JO HOVESTADT Reparaties aan uurwerken TE KOOPgoede Radio lampen en een Mandoline. Ringstraat A 345. Groede. TE KOOP GEVRAAGD: een Brieven onder no. 70 bureau van dit blad. Zonder vergunning te leveren Wagenvet, Spuitvet, Motorolie, Cardanolie

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1