Uifslag der5eklasse497eStaatslolerii Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Een jaar bevrijding. J.J.BISSEEÜW.M66, Zuidzande mei twee of drie werkkrachten, No. 69 Maandag 6 Mei 1946 2e jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor ae Hulster Boulevard 120 - Breskens Prijs per kwartaal f 1, Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Als deze krant verschijnt zijn de feestelijk heden der herdenking van de bevrijding al weer achter de rug. Hoewel deze herdenking van de algehccle bevrijding ons niet zoo veel zegt als de bewoners van „boven de rivieren", omdat onze bevrijding zoo veel vroeger viel, zeker is dit jaarfeest ook voor ons Cadzante- naars van het grootste belang, in de eerste plaats, omdat toen een einde was gekomen aan de onderdrukking, waardoor elke uiting van Nederlandsche cultuur onmogelijk werd gemaakt, daarnaast, omdat pas na de totale bevrijding het herstel een aanvang kon nemen. En weder is dit een moment, waarop wij ons afvragen kunnen, wat er in die tijd ge beurd is. Zonder eenig voorbehoud mag men zeggen, dat er in het eerste jaar van de be vrijding ontzaglijk veel werk verzet is. Wan neer men zich herinnert, hoe het verkeer was direct na de aftocht van de duitschers, hoe men via Nijmegen en Arnhem naar het Noor den moest, per auto, want treinen liepen er niet, eiT als men daar dan naast stelt, dat men thans reeds weder over de Moerdijk kan reizen, als men de vooruitgang waarneemt bij de post, als men let op de ruimere voorzie ning van bouwmaterialen, werkelijk, dan is er reden tot tevredenheid. Had er meer ge presteerd kunneu worden Het is moeilijk te zeggen. Wij meenen van welals ieder be zield was geweest met de krachtige wil om in korte tijd weer op te bouwen, wat verwoest was, als velen niet rustig hadden afgewacht, of anderen misschien zouden beginnen, zeker zou er dan heel wat meer vooruitgang te boeken zijn. In sombere buien vragen wij ons wel eens af, of er in het Nederlandsche volk nog wel die krachtige geest leeft, die ons land éénmaal groot maakte. Als die oude echt Nederlandsche geest inderdaad weg zou zijn, dan zou het er voor ons volk slecht uit zien. Maar nog altijd hebben wij vertrouwen^ in de Nederlandsche geest. Alleen zal de ge dachte nog veel sterker moeten doordringen, dat, voorloopig, arbeid ons eenige kapitaal is, arbeid en sober leven, dat is de weg, waar langs wij Nederland weer opbouwen kunnen. Wij weten heel goed, dat allerlei dingen heel langzaam gaan, tergend langzaam maar wij weten ook, dat de moeilijkheden ontzettend groot zijn. Onze uitvoer is nog heel klein, dus middelen om in het buitenland te koopen, hebben wij niet en wat wij in het buitenland koopen is vaak schreeuwend duur. Het is te begrijpen, dat er een ontevreden stemming komt onder de menschen, die voor de oorlog konden koopen, wat zij wilden, hoop hadden, dat deze toestand na de oorlog weer direct zou terugkeeren, en nu in elk opzicht teleur gesteld zijn. In zoo'n stemming gaat men naar een zondebok zoeken en deze vinden velen dan in onze Regeering. Maar laten zij, die onze Regeering aanvallen, toch eerst eens goed nagaan, hoe groot de moeilijkheden zijn, waar mee de Regeering te kampen heeft. En laat men toch vooral niet meenen, dat onze Re geering niet voldoende aandacht heeft voor ons gewest. Nog onlangs hebben wij van zeer dicht bij kunnen waarnemen, dat de Regeering haar volle aandacht aan ons Landje geeft en dat het haar veel waard is, om dit ook te toonen. Dat het er soms naar uitziet, dat wij er minder goed afkomen, dan andere gebieden, komt, doordat de weg van Regeering naar ons door allerlei instanties zoo lang en moei zaam is. Maar op den duur zullen wij de weg lee- ren vinden door al die klippen en zal zelfs de schijn van achterstelling zeker verdwijnen. Wij zijn overtuigd, dat de Regeering ons helpen zal, waar maar mogelijk is, maar wij moeten beginnen met zelf aan te pakken en zooveei mogelijk onze eigen boontjes doppen. In andere geteisterde gebieden is het ook nog lang geen rozengeur en maneschijn Maar voor één ding willen wij toch met klem waarschuwen. Hier en daar verneemt men wel eens een stem, die meent, dat ons gebied beter zou varen, als de grenspalen verzet werden. Wij zijn overtuigd, dat 99°/o van deze stemmen feitelijk niet goed weten, wat zij zeggen en als zij eens aan hun woord gehouden werden, voor eigen suggestie zouden terugschrikken. West Zeeuwsch-Vlaanderen is een door en door Nederlandsch gebied, was dit zelfs in dagen, dat er wel degelijk achter uitstelling was. In de Fransche tijd, toen Zeewsch-Vlaanderen nog steeds als wingewest beschouwd en behandeld werd, stond ons land pertinent aan de Nederlandsche zijde. Gedu rende de afscheiding van België en de troe belen in ons gebied door de invallen van ongeregelde Belgische troepen, hebben de Cadzantenaars zich als echte Nederlanders verdedigd. Als de zoo juist gewraakte uitin gen binnenskamers bleven, was er geen vuil tje aan de lucht. Een booze huisvader zegt ook wel eens, dat hij de beenen zal nemen, maar als de stemming om is, blijft hij fijn bij moeder de vrouw en is heel ontstemd, als hij merkt, dat de buren iéts van zijn boo ze bui hebben gemerkt. De teleurstelling is voor gedupeerden vaak groot, de stemming is maar al te dikwijls beneden het nulpunt, maar wij weten, dat onze tijd moeilijk is, we* weten, dat we er door moeten. Laten wij toch zorgen, dat er geen dingen gebeuren, waar wij later spijt van hebben. Wij zijn een Nederlandséh gebied, door en door Ne derlandsch en wij zullen dat blijven tot in lengte van dagen. H. JAVA. NIEUWE BONNEN Voor zoover we dan kunnen beoordeelen, wat er op dat nog kleine stukje van Java, dat momenteel door Hollandsche troepen is bezet, zich voordoet, komen we tot de conclusie, d.^ de toestand verre van rooskleurig is. We vonden bij het betrekken van onze post, in de nabije' kampongs een tot op het been uitgeteerde, verarmde en verwaarloosde bevolking, die hoog noodig behoefte heeft aan medische verzorging, wat ten deele opgeheven wordt door het ziekenrapport, dat onze batal jonsarts iedere morgen houdt. In rijen staan de menscheu te wachten om geholpen te worden. Schurft, malaria en diverse andere vreeselijke ziekten zijn niet zeldzaam. Het Japansche juk heeft duidelijk zijn sporen ach tergelaten. Sawah's worden nu weer aange legd, het geheel echter geeft nog een trooste- looze aanblik. Kapotte en ondermijnde huizen, alles wat vroeger zoo prachtig was, is nu nog een woestenij. De vrouwen, vroeger gekleed in kleurige sarongs, loopen nu met baalzak- ken om het lijf. Af en toe wordt er door ons eens een aangekleed, wat tot gevolg heeft, dat de heele kampong ons beschouwd als een bureau van de H.A.R.K. We zouden hen allen graag aan kleeren helpen, maar dit ligt niet in ons vermogen. Dringend is echter hulp noodig, want anders zullen velen de honger dood sterven. En de opbouw wordt nog steeds tegengehouden door de tusschen de bevolking levende extremisten. Zij bestaan uit verschil lende organisaties, waarvan de Pemoeda's wel de voornaamsten zijn. Er wordt door ons dan ook jacht op gemaakt en dikwijls met goede resultaten. Het is geheel abusievelijk, te den ken dat deze menschen strijders zijn voor de onafhankelijkheid en de vooruitgang van hun volk. Het zijn niet meer dan een stelletje gewetenlooze schhrken, die in koele bloede, zoowel hun medeburgers als de blanken ver moorden, als het in hun kraam te pas komt, Anders is het met de Indonesische bewe ging van Sharir. Dit is een politieke strooming, die streeft naar onafhankelijkheid. -Zij zijn niet anti-Nederlandsch, maar willen niet het oude systeem van kolonisatie terug. Zij wach ten de nog steeds gaande zijnde besprekingen tusschen Dr. van Mook en Sharir met span ning af. Hoe deze zullen uitloopen, zal de toekomst uitwijzen. In Batavia zelf is het be trekkelijk rustig. Af en toe wordt er gescho ten maar de verliezen aan onze kant zijn zeer gering. Alles gaat weer zijn gewone gang. Trams en bussen loopen weer. De pasar is weer geopend, waar verschillende artikelen weer worden aangeboden, echter tegen ab normaal hooge prijzen. Het Nica-geld heeft zijn intrede gedaan, met als represaillemaat regel van Soekarno, de straf van 5 jaar ge vangenisstraf (hier de kogel) voor hen die het aannemen. Dit heeft echter geen succes. In de enkele uren, dat we per week bewegingsvrijheid hebben, brengen we altijd een bezoek aan de Hollandsche militaire can- tine, die puik genoemd mag worden. Sigaretten, wijn, sherry, kortom bijna alles. In verschil lende café's wordt gedanst, zoodat het er wel een gezellige boel is. 's Avonds wordt het echter oppassen. Ook daar bevinden zich nog ongure elementen, die het op ons leven heb ben gemund. Dus altijd gewapend en nooit met minder dan drie man. Geweldig pro- Nederlandsch zijn de Ambonezen, die in al les ons bijstaan. Het zijn echt Europeesch aanvoelende lui, die in de danskunst niet voor ons onderdoen, en als soldaat hun weer ga niet vinden. Aan hen hebben we het grootendeels te danken, dat we thans de voor naamste steden van Java in ons bezit heb ben. Met trotsch dragen ze de Nederlandsche leeuw op hun pet. Het zijn dan ook onze beste vrienden. Als er een swingnummer wordt gespeeld, zijn ze niet meer te houden. Zoo gaan onze dagen voorbij, alle dagen dienst en eens per week er tusschen uit. Maar er wordt niet gemopperd, het kan nu eenmaal niet anders. We liggen te velde. Ik durf met een gerust hart te zeggen, dat Bataljon .Zeeland ook ten volle berekend is voor de taak die hier voor ons is weggelegd, Allen maken het nog best, hebben geen heim wee, maar toch zouden we graag over een jaartje weer thuis zijn. A. I. MASCLÉ „0"-Comp. 2-14 R.I. Java. GRAFMONUMENT TE BRESKENS. Nog ingekomen: J. v. d. IT. f 5C. d. V. f 10; P. d. W. f 1,50; Wed. W. f 10; J. R. f5; M. d. K. f 10,50; J. K. f 10; W. v. d. W. f 10, allen te Breskens. H. d. L. te D. f 10; J. R. f 10; D. d. V. f 2,50; P. d. V. f 2,50: H. J. f 10, allen te Groede. H. v. B. te 's Gr. f 5 P. d. K. f 10 J. M. f 5 en H. J. F. f 5, al len te TM. B. en C. B. te Arn. f 15 Tooneelclub Sluis f 314,47. Hartelijk dank. Meerdere giften worden nog gaarne ont vangen door E. de Bourgraaf, H. 1. van de Sande (giro 209094) en C. Tazelaar (giro 377081; te Breskens. PREDIKBEURTEN Zondag 12 Mei Breskens 10 uur Ds. van Vliet. 6,30 uur Ds. van Vliet. Doopsgezinde Gemeente Aardenburg. 11 uur Ds. Nolthenius. Een heeren- en een kinderportemonnaie, beiden met inhoud. 2 heerenhoeden, 1 wollen handschoen, r rozenkrans. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Groede. Tijdvak van 28 April t.m. 11 Mei. Bonkaarten KA, KB, KC 604 Boter: 221 Alg. 125 gram Margarine: 222 Alg. 125 gram Thee 223 Alg. 50 gram Jam 224 Alg. 250 gram jam, stroop enz. Waschpoeder225 Alg. 250 gram Bonkaarten LA, LB, LC 604 Vleesch 118 Vleesch 100 gram Melk A 29 Melk 2 1. B 29, C 29 Melk 3V2 1- Aardappelen: 112 Aardappelen 2 kg. Bonkaarten KD, KE 604 Jam 724 Alg. 250 gram jam, stroop enz. Waschpoeder725 Alg. 250 gram Bonkaarten LD, LE 604 Melk D 29, E 29 Melk 6 liter Aardappelen 612 Aardappelen 1 kg. Tabakskaarten enz. T 26 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten) T 35 i rantsoen import-cigaretten V 26 100 gram chocolade of suikerwerken X 26 100 gram chocolade of suikerwerken X 35 t rantsoen import-cigaretten Burgerlijke Stand. Gemeente BRESKENS. April. GEBOORTEN 1, Jaap, z. van J. J. Scheerens en E. Koster; 12, Rutgerus, z. van E. van Opdurp en C. Al. Vergouwe 25, Adriaan, Ja cobus, z. van C. de Kruijter en J. M. van Houdt26, Hendrik Jacobus, z. van H. A. Fenijn en J. S. Faas. HUWELIJKEN: 4, Niermans, Gerrit Meindert Cornells, oud 26 jr. en Gossije, Maria Maatje, oud 25 jr 12, Tol, Leendert Cornelis, oud 33 jr. en van Haneghem. Adriana Fieternella, oud 26 jr. OVERLEDEN: 15, du Mez, Johanna Janneke, oud 63 jr., echtgen. van J. F. Moggré23, de Rijke, Adriana, oud 81 r., weduwe van P. M. Meheste23, Smoor, Daniël Pieter, oud 88 jr., weduwn. van S. v. d. Sande. INGEKOMEN 1, P. van Meenen van Axel; E. Klaassen van Axel 2, C. H. Rouw van Biervliet3, A. de Rijke (Wed. Melieste) van Hoek; S. Magree van Zaamslag4, W. I. v. d. Vijver en gezin san Terneuzen A. J. Manhave en gezin van Zuiddorpe; M. S. de Rooij-Manhave en kind van ZuiddorpeS. Basting-Wandel van Driebergen-Rijsenburg 8, M. M. Niermans-Gossije van Oostbnrg9, J. J. Keijmel en gezin van Groede J. Verduijn en gezin van Groede; 10, A.J. Albregtse van Cadzand 11, A. J. Verduijn en gezin van Hoofdplaat; 12, J. S. Verduijn-Keijmel van Sas van Gent 11, L. A. v. d. Sande-de Caluwé van Blankenberghe17, W. J. Moelker van Terneuzen; 18, I. J. Jacobs, J. P.Jacobs, J. J. Jacobs, J. A. Jacobs en F. Jacobs van Groede: P. J. Ouaak en echtgen. van SluisM. C. Ouaak en kind van Sluis; 23, C. Versch:lling- Kwakkelstein van Vlaardingen 25, M. J. Dierx van Schoondijke I. Morel en gezin van Biervliet; M. E. Erasmus-v. d. Woestijne van Terneuzen 26, J. Kense en gezin van Axel 29, P. Boekhout en gezin van Sas van Gent; C. A. den Hollander en gezin van Groede W. H. van Haneghem van Vlissingen30, A. F. Vilijn en gezin van Nieuwvliet. VERTROKKEN 1, N. Verpoorten naar Axel; 8, M. Hollebrandse en echtgen. naar Vlissin gen A. J. Ritico en gezin naar Vlaardingen; 17, J. A. Eau. ft naar Vlissingen; C. J. Ver douw naar vreeswijk. Plaatselijk Nieuws Breskens. De alhier gehouden collecte ten bate van de Stichting 1940'45 heeft reeds opgebracht ruim f 1200.terwijl nog enkele posten zijn toegezegd. Ook in onze gemeente heeft Vrijdag avond een plechtige herdenking plaats gehad van de gevallen oorlogsslachtoffers. Van vele gebouwen wapperde de Ned. driekleur halfstok. Om half acht had vanaf het gemeentehuis een stille omgang plaats naar het Kerkhof, waaraan door een zeer talrijk publiek werd deelgenomen. Aldaar aangekomen had om 8 uur een eerbiedige stilte van 2 minuten plaats. Vele bloemen werden gelegd op het massa graf, w.o. een krans van het Gemeente-bestuur en een bloemstuk van de afd. Breskens der G.O.I.W. Door deze afd. werden ook bloemen gelegd op de graven van geallieerden. Zeer onder den indruk verliet de stoet weer het kerkhof. Zaterdagmiddag hadden ter herdenking van dc bevrijding volksspelen plaats door de schoolkinderen. Ondanks het gure weer werd door de muziekvereeniging „Uit het Volk - Voor het Volk," met medewerking van de leden der zustervereeniging uit Oostburg, op het Spui plein een concert gegeven, waarbij nog een verloting plaats vond, ten bate der zwaar getroffen muz ekvereeniging. Een delegatie van het Districtsbestuur der G.O.I.W. in West Zeeuwsch-Vlaanderen legde Vrijdamiddag bloemen op de graven van en kele kameraden van het Verzet, alsmede op een geallieerd massagraf, gelegen onder de gemeente Biervliet. Cadzand. Op Zaterdag 27 April, gaf de kring van Jong Hervormden te Cadzand haar eerste uitvoering, bestaande uit zang, decla matie en tooneel. De consulent, Ds. Ter Beek van Zuidzande, opende de avond, waarna het programma vlot werd afgewerkt. Het gebode- j ne viel bij het talrijk opgekomen publiek zeer in de smaak en gezien de korte voorbereiding mag deze avond als geslaagd beschouwd wor den. In de pauze vond een verloting plaats, waarvan de opbrengst ten goede komt voor het herstel van de beschadigde N. H. Kerk te Cadzand. Zuidzande. 20-22-23 April, Zaterdag, Maandag en Dinsdag is te Zuidzande een ba zar gehouden ten bate van de Muziekver eeniging „Veronica", die geworden is tot een feest en een succes voor de geheele plaats 's Zaterdagsmorgens wapperden reeds vele I vlaggen. Met de boot van 11.30 uur te Bres kens, verwelkomde Burgemeester Beelaerts zijn ambtgenoot Burgemeester Reierse van Kamerik en Zegveld met diens echtgenoote en vier andere genoodigden, waarna met auto's naar Zuidzande werd gereden waar om 12 uur bij dhr. W. de Kramer me;. enkele com missieleden van „Veronica" en van het ba- zarcomité een eenvoudige koffiemaaltijd werd aangeboden. Zooals bekend hebben de ge meenten Kamerik en Zegveld heel veel bij gedragen voor de opbouw van onze zwaar getroffen gemeente. Tijdens de maaltijd wer den dan ook hartelijke woorden gesproken over deze samenwerking. Na de lunch maak ten de genodigden een rondgang door de gemeen te. Om 13.30 uur marcheerde^de muziekver eeniging door de met vlaggen versierde ge meente, waarna om 14 uur de officieele opening bij dhr. F. de Witte plaats vond. Het woord werd achtereenvolgens gevoerd door de voor zitter van 't bazarcomitc die de opening leid de waarna het woord werd gegeven aan de eerevoorzitter, Burgemeester Beelaerts, die me moreerde hoe de bazar ontstaan was, hoe door op enkele uitzonderingen na, de geheele bevolking spontaan aan de opbouw van de bazar heeft medegewerkt en vele andere har telijke woorden sprak. Hij gaf daarna het woord aan Burgemeester Reierse, die namens zijn gemeente vele bijzonderheden naar voren bracht cn vele vriendelijke woorden van mede leven sprak. Het Zeeuwsche volkslied werd gezongen en daarna begaf het gezelschap zich naar de school, waar Burgemeester Beelaerts, met een daarvoor speciaal door de voorzitter gemaakte groote schaar, het lint doorknipte, waardoor de bazar officieel geopend was. Wat men toen bij het binnentreden mocht aanschouwen, was enorm. Wien het zien wil de, moest toegeven dat hier iemand aan ;t werk geweest was, die de kunst van ontwer pen en organiseeren verstond. Iedere stand op zichzelf droeg een bijzondere kunstzinnige gedachte. Alles was er te kust en te keur, textiel, huish. artikelen, rad van avontuur, de schiettuin met zijn decoratieve koppen, welke bij de be zoekers bijzonder in de smaak viel, een wafel- bakkerij, waar men kon uitrusten en wafels eten met een kopje thee, glas bier of limo nade, ontspanning in overvloed. Het aantal bezoekers, was overweldigend, aangezien de nummers der entrée kaartjes de 3000 over schreden. Dinsdagavond om elf uur werd met het spelen en zingen van 't Wilhelmus deze zeer geslaagde bazar gesloten. De Zuidzande- naren kunnen met genoegen op deze dagen terug zien, het is een groot succes geweest. Hieronder volgen de nummers van de prij zen der „Bazarverloting" Nrs. 42 - 1331 - 1977 - 1654 - 100S - 1846 43S - 700 - 155 en 972 van de groote verloting. No. 190 van het ontbijtservies. No. 141 van de verloting wieg. No. 2S3 van de schilderij. Naam van de Pop is „Tannetje". Aantal boonen in de flesch was 2413. ADVERTENTIES Onderstaand gedicht ontvingen wij naar aanleiding van een toespraak over West Zeeuwsch-Vlaanderen. LAND-ARBEID. In deez' zomer-weelde-dagen, Terwijl alles groeit en bloeit, Zonnepracht en zonnevlagen Vrucht en bloemen open stoeit Staan wij soms verwonderd stil, Om des landmans stoeren wil. Stugge werkers - fiere kerels, Negen-tiende is 't Uw part, Dat wij deze rijkdom hebben Uit Uw grond- en uit Uw hart, Uit Uw arbeid en Uw zweel, Kwam dit grote werk gereed. Stille werkers - grote kunst'naars, Enige maanden nog gelêen, Stond gij vechtend in een chaos I)ie voorgoed verloren scheen, Maar gij vocht en stond niet stil, Met des landmans stoere wil. Nooit genoeg kan men waarderen, Wat de landman heeft gewrocht. Nooit genoeg zijn arbeid eren, Die dit werk verzetten mocht. In de zon en in de wind, Zo men Jt in de stad niet vindt. Jongens, meisjes van ons Holland, Holland is zo heerlijk mooi. O, je ziet het langs de wegen En je ruikt het in het hooi. En ;e hoort het in de wind, Holland is zo mooi, mijn kind. In het kostelijke Holland, In het landje aan de zee, Met zijn heerlijke landauwen, Werkten boeren stoer en ree. Met hun bloed - hun moed - hun kracht, Hen zij daarvoor dank gebracht. MARIE SCHACKMANN. •Met groote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onzen Zoon JANNIS IZAK HERMAN. h. VAN LARE. M. T. VAN LARÊde Kubber. Nieuwvliet, 3 Mei 1946. Tijdelijk adres: Sinl Anioaius Ziekenhuis, Oostburg Heden ontsliep tot onze diepe droef heid onze geliefde zorgzame Vader, Behuwd- en Grootvader, de Heer PIETER ANTHONIE VAN LARE. W edn. van wi|len Mejuffrouw FIETERNELLA VERHULST, in den ouderdom van ruim 66 jaar. Namens de Familie S. I. ERDOUW-van Lare. IZ. VERDOUW en Kinderen. Breskens, 5 Mei 1946. Mede namens mijn vrouw zeg ik hartelijk dank voor de vele bewijzen van belangstelling bij mijn benoeming en installatie als Burge meester van Breskens. J. A. EEK HOUT. Zwemvereen. „Scheldestroom" Breskens Zij, die lid wenschen te worden van boven genoemde vereeniging. kunnen zich opgeven vanaf 6 Mei tot 20 Mei bij M. VAN MEENEN, 3e Zandstraat: K. VAN OUEKELBERGHE C. WESDORP. Dorpsstraat. Zij, die zwemlessen willen nemen, kunnen dit eveneens opgeven aan bovenstaande adressen. HET BESTUUR. VERLOREN een PORTEMONNAIE mei inhoud, op Maandag 29 April in de nabijheid van hei kantoor der S. B. M ie Breskens. Tegen belooning ieTug ie bezorgen aan hei bureau var. rMi bied. Hooge prijzen 3410 f 5000,— 16496 f 2000,—; 8492 f IOOO,4163, 6740 f 400,— 4157, 6l 16, 6146, 21320 f IOO, Eigen geld: 3953, 4128, 4131, 4136, 4146, 4152, 415S, 4164, 4173, 4179, 4180, 4183, 4187, 4191, 4196, 6117. 6120, 6122, 6128, 6133, 6138, 6151, 6157, 6278, 6736, 6739, 8519, 9048, 9054, 9299, 10057, 13783, 13787, 137S9, 14875, 14879, I48S4, I4885, 18771, I8775, IS783, 18784, I879O, I8793, I9483, 200Ó0, 2I005, 2I32I, 21324, 21326. 21329, 21333, 21335. Alle niet genoemde nummers zijn nieten. De prijzen uurdv.il in contanten uitbetaald. Men wordt beleefd verzocht bovenstaande nummers spoedig in te wisselen. VERLOREN op Vrijdag 26 April, 2 uur, ie Oosiburg, Brouwerijstraat, een WIELDOP, merk „SKODA". Gaarne terugbezorging. RUS, Nieuwsiraai 41, Oosiburg. Weggeloopen een ZEUG Terug te bezorgen iegen goede beloo ning bij A. L. CAMMAERT, Groede, W 69 GEVRAAGD 2 MEUBELMAKERS (vast werk). Wed. E. TIMMERMAN ZOON, Meubelmakerij Aardenburg. Gevraagdeen waaronder een paardenknecht. Woon gelegenheid aanwezig. J. P. DE REGT- Sieendijk, Biervliet. Mevr. VAN GELEIN—VTTRINGA, Kerk- dem 23. Wassenaar, zoeki BEKWAME DIENSTBODE, v.g.g.v., in gezin mei 2 kl. kinderen. Kinderjuffrouw aanwezig. Wie kan en WIL ons Zoontje van 8 jr., dai nog langen tijd moet liggen, les geven voor het 1e leerjaar? (Tegen vergoeding). P. BRUGGEMAN, Kapsalon „Figaro", Zuidzandschesiraai 2b, Oosiburg. TE KOOP: 1.5 gemet lucerne, ie bevragen bij J. J. D'HONT-Verbrugge, W 158, Groede. TE KOOPz.g.a.n. Cyclostyle-machine Greif-Rapid 48. Te bevragen bij I. J. DE GROOTE, Rijksweg O 113, Breskens.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1