Feestprogramma voor Groede: Algemeen Nieuws' en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Vergoeding Huisraadschade. Hardloopwedstrijd te GROEDE Gemeente Groede Kapsalon „Masonja" C. A. V. „West Z.-Vlaanderen" Wegens familie-omstandigheden Firma GEBR. VAN GOETHEM J. P. H. OUWENDIJK - OOSTBURG No. t>8 Maandag 29 April lödö Drukker-Uitgevcr: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens DE SCHAKEL Prij» per kwartaal f 1,— Franco per post I 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Zooals nu wel algemeen bekend zal zijn, ligt het in de bedoeling, dat ieder, die oor logsschade aan zijn huisraad heeft, een spaar bankboekje ten laste van de Ned. Midden- standsbank zal krijgen om alles wat hij aan schaft te kunnen betalen door afschrijving van dat boekje. Maar die boekjes zijn er nog niet algemeen in onze streek en daarom is het mogelijk, dat men een voorschotboekje krijgt. De tijd tusschen het aanvragen van dat boekje en het uitreiken daarvan is vaak tamelijk lang, zoodat er nogal ontevreden on der de gedupeerden en vooral onder de le veranciers heerscht over dat langzame wer ken. Om op de hoogte te komen van de oor zaken van dit euvel, heeft het hoofdbestuur van de Vereeniging een onderhoud gevraagd met de autoriteiten, die met deze materie te maken hebben, en zoo kwam een prettig ge sprek tot stand tusschen den Hoofddirecteur van de Middenstandsbank. De Directeuren van die bank te Terneuzen en te Oostburg, den Secretaris der Schade-enquete Commissie, den heer Rus, den Directeur van het Bijkan toor van het Bureau Verzorging Ooilogs- slachtoffers en ons bestuur. Bij deze bespre king bleek, dat er een lange weg moet afge legd worden eer er een voorschotboekje kan uitgereikt worden. Men doet een aanvrage bij het Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers, dit zendt de aanvrager door naar de Schade Enquete Commissie, die het bedrag van het voorschot beoordeelt en daarna de aanvrage doorzendt naar het Bureau Verzorging Oor logsslachtoffers te Middelburg, vanwaar het na goedkeuring gaat naar de Middenstands- bank, die ten lange leste een voorschotboek- je aan den aanvrager verstrekt. Men ziet, de weg is lang en ondanks het feit, dat ons be stuur de indruk heeft gekregen, dat alle be trokkenen hun best doen om de gedupeerden te helpen, moet toch gezegd worden, dat er door het optreden van de verschillende in stanties een hinderlijke vertraging ontstaat. De vraag kwam ter sprake: Wat kan er gedaan worden om de gedupeerden sneller te helpen. Volgens artikel 14, tweede lid, van de Beschikking over de vergoeding huisraad- schade, kan de Secretaris der Enquete Com missie machtiging verleenen om goederen, die men uit eigen middelen heeft betaald la ter van zijn huisraadboekje te doen afschrij ven, zoodat men dan de vroeger uitgegeven gelden weer in handen krijgt. De Secretaris der S. E. C. te Oostburg heeft medegedeeld, dat hij in dezen zeker zal medewerken, zoo dat de gedupeerden die reeds e'e'n en ander hebben aangeschaft ter vervanging van het door oorlogsgeweld verloren gegane, de daar voor betaalde bedragen later zeker zullen te rug krijgen. Deze wetenschap zal voor velen, die reeds uit eigen middelen gekocht hebben een groote geruststelling zijn. Men beware dus zijn rekening zuinig om die later te kun nen overleggen. Natuurlijk zal in verschillen de gevallen nagegaan worden of de aankoop werkelijk heeft plaats gehad; helaas zijn steeds nog lieden, die voor fraude niet terug deinzen. Nu men weet, dat men zich weer van het noodige kan voorzien, zonder risico, dat men het daarvoor uitgegeven geld niet terug krijgt, kan er een groote bespoediging bereikt worden met het uitreiken van de Huisraadboekjes. De grootste hinderpaal hier bij zijn de reeds verleende voorschotten, want die moeten natuurlijk van het definitieve schadeboekje afgeschreven worden. Voor het afgeven van het huisraadboekje moet de Scha de Enquete Commissie dus nagaan, of er reeds voorschotten verleend zijn. Als men nu weet, dat er nog drie groote koffers met schuldbekentenissen moeten afgewerkt wor den, die indertijd geteekend werden voor de C. N. V. goederen, ook wel bekend onder de naam van Shaef-goederen, dat zulke schuld bekentenissen ten name staan van het hoofd van het gezin, van de huisvrouw en van inwo nende gezinsleden, terwijl al die goederen verwerkt worden op het huisraadboekje van het gezinshoofd, dan krijgt men een indruk van de moeilijkheden. Stond nu op elke schuldbekentenis maar het schadenummer, dan zou het zoeken wat vergemakkelijkt wor den, maar nu is het vaak een hoopeloos zoe ken. Ieder kan licht inzien, dat elk voorschot boekje de moeilijkheden nog grooter maakt. Daarom meent de Vereeniging het volgen de advies te moeten geven; Als men zich zelf kan bedruipen, vraag dan geen voorschotboekje, maar wacht tot het definitieve huisraadboekje wordt uitgereikt. Bewaar alle rekeningen van goederen, die men gekocht heeft ter vervanging van verlo ren gegane goederen goed en lever deze re keningen na ontvangst van het definitieve boekje in. Kan men werkelijk niet verder door gebrek aan contanten, wendt U dan tot de Schade Enquete Commissie met het ver zoek voorrang te mogen hebben bij het ont vangen van het huisraadboekje. Ons hoofd bestuur heeft vertrouwen, dat op de voorge stelde wijze de afwikkeling vlotter zal verloo- pen en dat men vlugger met zijn aankoopen zal zijn. Wij verzoeken daarom allen om op deze wijze mee te werken. Van de zijde der Schade F.nqyete Commissie, van het Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers en van de Mid denstandsbank is alle medewerking toegezegd om de nooden der getroffenen zoo snel mo gelijk te lenigen. H. De Stichting 19401945. Verschillenden in ons gewest schijnen niet of niet voldoende - op de hoogte te zijn van de taak en van de werkwijze der „Stichting 1940-1945". Welnu, met het onderstaande hoop ik U duidelijk te maken welke doel stellingen de Stichting 1940-1945 nastreeft. Staande onder de hooge Bescherming van H.M. de Koningin is de Stichting in 1945 op gericht. Zij heeft tot doel zich het lot aan te trekken van de nagelaten betrekkingen van hen, die in het verzet tegen den vijand hun hoogste offer, n.l. het leven, brachten. Zooals men weet zijn er in ons land zeer veel ver- zetsslachtoffers die, wil de „Stichting" aan de nabestaanden van die ongelukkigen een menschwaardig bestaan verzekeren, geweldige financieele offers eischen. ^nze Minister-president, Prof. Ir. W. Scher- merhorn zegt hierover: „Ik moge hierbij dan uitdrukkelijk vaststellen, dat het de bedoeling van de regeering is, dat de weduwe van een gevallen verzetsman niet langs allerlei wegen zal worden benaderd en evenmin dat zij zich tot allerlei instanties zal hebben te wenden. Haar adres is uitsluitend: „Stichting 1940- 1945," die voor haar de zaken volledig be handelt. I)e „Stichting" ontvangt te haren behoeve de rijksbijdrage, waarvan de normen vooruit door de regeering worden vastgesteld. Daarnaast en daarboven kan de „Stichting" zelf aan haar toekennen hetgeen zij noodza kelijk oordeelt om haar doelstellingen in ver vulling te doen gaan". Lang niet alle gelden, welke de „Stichting" voor haar doel noodig heeft, worden dus ont vangen uit de schatkist. Ook wijzelf moeten een steentje bijdragen. Om de benoodigde gelden bijeen te krijgen organiseert de „Stich ting" inzamelingen huis aan huis, door mid del van lijsten tot het verkrijgen van bijdra gen ineens. In 1945 opende H.M. de Koningin de lijst met een bijdrage uit eigen middelen van f 500.000. Men wordt ook in de moge lijkheid gesteld om gelden van een vrije of geblokkeerde bank- of girorekening over te schrijven op postrekeningnummer 194045 (gemakkelijk te onthouden) der Stichting 1940- 1945, Landelijk Bureau, Heerengracht 597, Amsterdam. Verder is er nog de mogelijkheid om con tribuant der „Stichting" te worden, waarbij men dus b.v. maandelijks een vaste bijdrage kan geven welke wordt opgehaald. De „Stichting" heeft tijdens haar bestaan nog slechts éénmaal een collecte gehouden en wel in de maand Augustus 1945. Behoudens in één gemeente is deze collecte in West Z. Vlaanderen echter niet doorgegaan daar in die maand in ons gewest juist voor een ander doel een zeer belangrijke collecte werd ge houden. Bij de collecte die nu voor de deur staat, n.l. in de periode van 28 April tot 5 Vei a.s. zal echter ook W. Zeeuwsch-Vlaan deren meedoen. Er mag dan ook zéér z^ker verwacht worden dat, nu dit de eerste col lecte is die voor dit doel in ons gewest wordt gehouden, eens extra diep in de beurs zal worden getast wanneer de collectanten bij U aankloppen. Wat wij hebben te brengen is slechts een heel klein offer, vergeleken met het groot offer dat de verzetsslachtoffers voor ons hebben gebracht, n.l. hun leven. En tenslotte dient U te weten, dat de „Stichting 1940-1945 boven alle politiek staat. Teneinde dit zoo goed mogelijk te doen uit komen hebben alle politieke en kerkelijke groepeer in gen in ons land (geen enkele uit gezonderd) de volgende oproep uitgevaardigd: „Door samenwerking van overheidszorg en het in de „Stichting 1940-1945" gebundelde particuliere initiatief kan rechtvaardige ver zorging verwezenlijkt worden van hen, die zich door daad of houding tegen den Duit- schen bezetter hebben teweergesteld en daar van slachtoffer zijn geworden. Een ieder drage hiertoe het zijne bij". S. In aansluiting op bovenstaande wordt mede gedeeld, dat de collecte in Breskens wordt gehouden op de volgende data: Dinsdag 30 April, Woensdag 1 en Donderdag 2 Mei. 2e J«ars»ng I Ontslag te Breskens. Naar wij vernemen heeft de Fa. Gebr. Maas, bouwondernemers te Breskens, aan een dertig tal vaklieden met ingang van 4 Mei a.s. ontslag aangezegd. Dit ontslag houdt geen verband met gebrek aan orders, doch vindt zijn oorzaak in het feit, dat de bouwvergunningen op de diverse ingezonden aanvragen niet voldoende tijdig door betreffende instanties worden toegewezen. Officieele publicatie Registratie Veestapel. Alle veehouders worden er op attent ge maakt dat in de week van 29 April - 4 Mei 1946 registratie van den veestapel moet plaats hebben bij de P.B.H.'s, zulks naar den toe stand op 28 April 1946 's nachts 24 uur. PREDIKBEURTEN Plaatselijk Nieuws Hulpactie Scheldemonden. Vermoedelijk 15 Juni a.s. hoopt de Hulpactie Scheldemonden te Amsterdam een groote collecte te houden. Ook hier rekent men op de hulp van een flink aantal jongedames in kleederdracht. liet Amsterdamsche comité hoopt de Zeeuwsche collectantes op waardige wijze te ontvangen. Wij hoorden van een opera en een gondelvaart door de Amster damsche grachten, twee attracties, die voor vele Cadzanlenaars volkomen nieuw zijn. De reis van Vlissingen naar Amsterdam en terug en het verblijf in Amsterdam zijn gratis. De heenreis zal zijn op 13 of 14Juni, de terug reis op Zondag 16 Junivoor hen, die bezwaar hebben om op Zondag te' reizen valt de terug reis op Maandag. Deelneemsters kunnen zich reeds opgeven, liefst per briefkaart bij den heer H. P. Everwijn, M 7 te Zuidzande, onder vermelding van naam en voorletters, geboorte datum en adres en, als men in Amsterdam bij familie of kennissen kan logeeren, ook het logeeradres. Nadere gegeven worden later verstrekt. Bezoek Rie Heimig. Oostb u r g. Zaterdag j.l. gaf de gecombi neerde Oostburgsche-Breskensche muziekver- eeniging een uitvoering in de zaal van de R.H.B.S. te Oostburg, inet medewerking van de Cadzandria-groep die de „Trouwfecste van Jaontje in de Meester" ten tooneele brachten. Het geheel stond onder leiding van den heer Cor Schijve. De heer Hoolhorst opende de avond, waar bij hij een woord van bewondering uitsprak over de prachtige samenwerking der beide muziekvereenigingen, die beiden zoo zwaar door de oorlog hebben geleden. De uitvoe ring was in één woord af en we sporen dan ook een ieder aan om dezelfde uitvoering, welke hedenavond in de Panagrozaal te Breskens zal plaats hebben, te gaan bijwonen. Waterlandkerkje. De plaatselijke tooneelvereeniging „Nut en Genoegen" gaf te IJzendijke een opvoering van het tooneel- stuk „De Spooktrein'Enkele dagen daarvoor was een zelfde opvoering gegeven te Schoon dijke, geheel ten bate van de getroffen Schoon- dijksche muziek vereeniging „Oefening Kweekt Kunst". Een dagblad, waarschijnlijk via de plaatselijke correspondent, gaf over deze uit voering te Schoondijke een verslag „zonder punten", d. w. z. weinig vleiend. Hoewel de uitvoering niet op het hoogste peil stond, was dit verslag sterk overdreven. Niet in aan merking werd bovendien genomen de moei lijke omstandigheden, waaronder de opvoe ring plaats had. Gezien de goede opvoeringen te Waterlandkerkje lag het minder goede spel uitsluitend aan de omgeving en inrich ting. Een bunker is nu eenmaal geen schouw burg. Geheel anders was de opvoering te IJ zendijke. Alles werkt daar mede, om de op voering te doen slagen. En de opvoering is dan ook geslaagd. De tooneelclub van „Nut en Genoegen" was hi;, op haar best, en liet zeer goed spel zien. De minder goede indruk van Schoondijke werd volkomen weggespeeld. De lof, die de vereeniging was toegezwaaid bij haar uitvoeringen van „De Spooktrein" te Waterlandkerkje, was, gezien het spel te IJzendijke, alleszins gerechtvaardigd. Het pu bliek was dan ook enthousiast. Giften nabestaanden van verongelukte mijnenruimers. In de afgeloopen weken mochten wij weer een groot aantal bijdragen ontvangen, waar voor hartelijk dank. Waar blijven echter de bijdragen van die genen, die destijds zoo veelvuldig de hulp van deze mannen inriepen Uw bijdrage komt in zijn geheel, zonder eenige aftrek voor welke onkosten dan ook, ten goede aan de nagelaten betrekkingen. P. B. f 10 Mej. T. V. v. D. f 3 D. H. f 10 allen te Groede. C. R. te Sluis f 2,50. P. J. v. d. S. f 10; A. S. f 10; Jac. B. f 5 P. R. f 5 A. P. de G. f 7,50I.. F. K. f 5 Alb. D. f 7,50Iz. de H. f 5 L. v. D. f 1 M. T. f 1 C B. f 1,50; A. R. f 1 J. R. f 1,50; L. J. f 2 J. I. B. f 1 J. R. f 1,50 C. B. f 1 M. d. D. f 1 Iz. R. f 1 Iz. C. d. M. f 2,50 H. H. f 2 A. B. f 2 P. W. f 1 M. W. f 1 Ch. S. f 1 J. V. f 1 J. J. f 1 P. J. O. f 1 J. Z. f 1 C. B. f 1,50; A. W. f 1 P. V. f 1 L. M. f 1,50P. P. f I Iz. V. f 1 A. B. f I A. J. f 1 A. F. V. f 1 H. O. f 1 Iz. S. f 1; J. de J. f 1 Iz. II. f 0,50, allen te Breskens. Zondag 5 Mei Breskens 10 uur Ds. van Vliet. Herdenkingsdienst voor de bevrijding. Extra collecte voor de wederopbouw van Kerk en Pastorie. 6,30 uur Ds. van Vliet. Cudzand 9 uur Ds. F. J ter Beek. Retranchement 11 uur Ds. M. N*. Franken. Zuidzande 10,30 uur Ds. F. J. ter Beek. Doopsgezinde Gemeente Aardenburg. 11 uur Ds. Nolthenius. ADVERTENTIES piiiiiuiiom^ Zoo de Heere wil, hopen onze geliefde f§ H Otiders, Behuwd- en Grootouders, g JAN AARNOUTSE op 5 MARIA REIJNIERSE Alei a.s., hun 35-jarige Echtver- H.H. Landbouwers Binderdoeken Hiervan hebben wij de eerste zending ontvangen en worden de reeds opge- nomen bestellingen eerst afgeleverd. Bindertouw Aankoopvergunningen worden door de F- C. reeds uitgegeven. Levert Uw machtiging spoedig bij ons in en WIJ zorgen dat I dit jaar het touw vóór de maaitijd thuis hebt. Firma ALG. BEGHEIJN Zn. SluiskilIJzendijke op Zaterdag 4 Mei 1946, om half vier, door de kom van 't dorp. Lengte van het parcours pl.m. 1500 m. Opgaven voor deelname uiterlijk Donderdag 2 Mei a.s., bij J. WAGEN VOORT, Gemeente huis, Groede. Bij voldoende deelname zal in twee klassen worden geloopen. Klasse A voor leden en klasse B voor niet-leden van athletiekver- eenigingen. eeniging te herdenken. Dat Ze nog lang gespaard mogen blijven is de wensch van hunne dank bare Kinderen, Behuwd- en Kleinkin deren. Aardenburg, Draaibrug. ^iRHiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiijHiiii imiiiiiiiiiiüi! Ingezetenen der gemeente worden ver zocht, indien zij LANDMIJNEN weten te liggen, hiervan vóór Vrijdag ter sec retarie opgave te doen, daar een afdee- ling Genietroepen voor de laatste maal in deze gemeente tot opruiming zal overgaan. De Burgemeester. 12,45 uur: 13 uur NIEUWE BONNEN Naar wij vernemen, zal op de Rie Heimig- avonden ook de film gedraaid worden van de ontvangst van de Zeeuwsche gasten op het Binnenhof in Den Haag. Een bos sleutels een boodschaptasch. Bovenstaande voorwerpen zijn ter gemeente secretarie te Groede af te halen. Tijdvak van 28 April t.m. 11 Mei. Bonkaarten KA, KB, KC 604 Brood: 214 t.m. 219 Alg. 800 gram Suiker: 213 Alg. 400 gram Margarine: 212 Alg. 125 gram Boter 211 Alg. 125 gram Kaas 210 Alg. 200 gram Bloem 209 Alg. 200 gram rood B 41 Res. 1600 gr. C 41 Res. 800 gr. Aardappelen B 42 Res. 2 kg. Bonkaarten LA, LB, LC 604 Vleesch 115, 116, 117 Vleesch 100 gram Aardappelen 1 1 1 Aardappelen 2 kg. Melk A 28 Melk 2 1., B 28, C 28 Melk 3I/2 1- Bonkaarten KD, KE 604 Brood: 714, 715 Alg. 800 gram. Suiker: 713 Alg. 500 gram Margarine: 712 Alg. 125 gram Boter: 711 Alg. 250 gram Kaas: 710 Alg. 100 gram Bloem 709 Alg. 200 gram Brood D 40, D 41 Res. 400 gram Rijst of KindermeelE 40 Res. 500 gram Bonkaarten LD, LE 604 Vleesch: 615, 616, 617 Vleesch 100 gram Aardappelen: 611 Aardappelen 1 kg. Melk D 28, F. 28 Melk 6 1. Tabakskaarten enz. T 25 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten) V 25 100 gram chocolade of suikerwerken X 25 2 rantsoenen tabaksartikelen (geen import-cigaretten). 1 uur: F.EN MINUUT STILTE tot her denking van hen die vielen en aangekondigd door klokgelui vijf minuten vóór en vijf minuten na de stilte. 2 uur: Klokgelui en uitsteken van de vlag door alle burgers gelijk. Opstelling voor het gemeentehuis: Oranjecomité, Muziekgezelschappen, Kinderen die kransen dragen, Burgemeester, Raadsleden, School kinderen en Publiek. Bezoek aan beide kerkhoven met korte dienst door Ds. Stol op het Gemeentelijke- en door den Z. E. 1 leer C. van Hooydonk op het R.-K. Kerkhof voor hen die vielen in den strijd voor onze bevrijding, waarna kranslegging door den Burgemeester, gevolgd door het Wilhelmus en „Wilt heden nu treden" door de Muziekgezelschap pen. 14,30 uur: Toespraak door de Burgemeester op de Markt. Ringrijderij. Kinderspelen. Volksspelen ruiterspel, blokjes- rapen. balrijden). 20-22 uur: Concert te geven door E. M. M. „Hosanna". het Ora//je-Comitê van Groede Het Bestuur. Dorpsstraat 30 Schoondijke geeft U eerste klas bediening met de beste grondstoffen die te verkrijgen zijn. Breskens Uit voorraad is te leveren het bekende spuit- middel GESAROL, tegen springers, thrips, larven, vliegen en ander schadelijk onge dierte, in kleinverpakking van i kg. De voorraad is beperkt, het onkruidbestrijdingsmiddel in granen, verpakt in zakjes v. 10 kg. tegen runderhorzel in bussen van 400 gr. slakken verdelgingsmiddel, per pakje 39 ct. het ratten- en muizenverdelgings- middel, verpakt in doosjes van 250 gr. STIRPAN. DERZOL, V I TOZ A, ZELIO KORRELS, OPROEPING. Kerkvoogden der Ned. Hervormde Gemeente van BRESKENS, roepen gegadigden op voor de vacant zijnde betrekking van Secretaris-Ontvanger der Kerkvoogdij. Reflectanten worden verzocht hunne sollicitatie in te zenden vóór 9 .Mei 1946 aan den President-Kerkvoogd, den Heer JOH. M. WOITT1EZ, Noodplan B 5, alwaar nadere inlichtingen zijn te bekomen. Gevraagd een WERKVROUW. P.H.DE SMIDT, Westhoekl2, Schoondijke GEVRAAGD: 2 MEUBELMAKERS (vast werk). Wed. E. TIMMERMAN ZOON, Meubelmakerij Aarden burg. 14,40-16 u.: '6-17,30 u.: 17,30-19 u.: No Notaris H. YrAN MAZIJK te Sluis is voor nemens op Vrijdag 3 Mei 1946, des namiddags 2 uur, ten verzoeke van het Ned. Beheers-Instituut, te Schoondijke, aan de \oormalige fabriek van dhr. J. A. STEEN- HART, om contant geld publiek te verkoopen: 7 gootsteenen, ong. 1000 tegels 20/20, ong. 7000 tegels 15/15, ruim 400 randen 15 x 7'/2, plinten, een partij buizen, verblend- steen, gegalvaniseerde haken, oud ijzer, betonpalen, betonbak, draineerbuizen, ce- mentbuizen, knik- en kantpannen, asbest vorsten, 150 trottoirbanden en een kar. Mevrouw EVERAARS, le Groede, zoekt voor zoo spoedig mogelijk een nette DIENSTBODE voor heele of halve dagen. Aan hei zelfde adres gevraagd een nette WASCHVROUW MEISJE gevraagd voor dag, of dag en nacht W. VERSCHOOR—Moggré, Boulevard Breskens. Meisje, N. H., zoekt LEUKE VRIENDIN. Leeftijd 17-19 jaar. Brieven onder no. 68, bureau van dit blad. WIE RUILT mijn i. g. s. v. lichte dames zomer-mantel, m. 46, voor heeren gabar dine of andere i. g. s. v. heeren-regenjas, groote maat. A. J. VAN DE VELDE, Oranjepolder 814 Biervliet VERLOREN tusschen Breskens en Aardenburg 3 AUTOBANDEN, maat 30 x 5. Terug te bezorgen tegen belooning. Iz. VAN DER LINDE, Koekbakkerij te Aardenburg. is onze zaak te SAS VAN GENT gesloten op 30 April en 1 Mei Een goede bril is nog steeds een kostbaar bezit. Laat hem dus niet slingeren. Bij ons vindt U een ruime keuze in alle soorten BRILLEN-DOOZEN en ETUI'S in luxe en eenvoudige uitvoering. „DE BRILLEMAEKER" Langestraat 38a - Telefoon 128

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1