Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Modevakschool E. N. S. A. I. D. J. JANSEN-Verhage CONCERT Wed. H. BONDEWEL Kruidenierswaren Bloem- en Tuinzaden A. BONDEWEL - BRESKENS alle Tuinzaden No. 58 Maandag 18 Februari 1946 2e Jaargang Drukker-Uitgever. Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens DE SCHAKEL Prijs per kwartaal f 1, Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Hulpactie „Scheldemond" Zooals iedereen al wel zal weten, hebben de in Rotterdam wonende Zeeuwen een prach tig initiatief genomen om het getroffen Zeeland, of beter gezegd de getroffen Scheldemond, te helpen. De zïiak is zeer grootsch opgezetop de collectedag was Rotterdam werkelijk^ in het teeken van „hulp aan Walcheren en West Zeeuwsch-Vlaanderen", de brandweer reed door de straten met collectebussen, een stadstram wagen was omgebouwd tot een model van de „Nieuw Amsterdam" 'de Dierentuin had eenige kameelen afgestaan om de collecte luister bij te zetten, padvinders liepen met de bussen te rammelen en, als attractie, die nauw verband hield met het doel, er waren meisjes in Wal- chersche dracht naar Rotterdam getogen om ook de penningskens te vergaren. De opbrengst was verbluffend Een schitterende feestavond besloot dit deel van de actie. Er was slechts ée'n schaduw over deze schoone zaak West Zeeuwsch-Vlaanderen ontbrak op het appèl, iets, dat wij heel jammer vonden, maar dat ook betreurd werd door de stoere werkers aan de actie en bij hen eenige bevreemding en vermoedelijk ook wel teleurstelling wekte. De Vereeniging is aan het werk getogen om de oorzaken van deze schaduw op te sporen en om contact te zoeken met de organisatoren van de hulpactie „Scheldemond". Het besuur heeft geluk gehad Zondag 10 Februari kwam een gezelschap van de hulpactie uit Rotterdam, vergezeld van een dame en eenige heeren uit Den Haag, waar men een gelijksoortige actie op touw gaat zetten, naar het Land van Cadzand om eens te praten over hetgeen zij zouden kunnen doen voor ons landje. Behalve het bestuur der vereeniging waren ook de burgemeesters van de meest getroffen gemeenten uiigenoodigd. Onze deelnemers aan het gesprek zullen dit niet spoedig vergetenZij maakten kennis met enthousiaste menschen, die bereid zijn al hun tijd en hun kracht te geven aan de weder opbouw van hun geboorteprovincie. De bespre kingen werden op zeer hartelijke wijze gevoerd, onze menschen konden zeggen, welke nooden hier het grootst zijn en op welke wijze wij hulp zouden willen hebben. Wij hoorden, welke plannen Den Haag heeft, wij werden uitgenoodigd om te helpen, er wer den verschillende toezeggingen gedaan, maar wat wel het allerbelangrijkste resultaat was, was het besluit, dat de samenwerking tus- schen de buiten de provincie wonende Zeeuwen en ons landje van Cadzend niet zal ophouden met de hulpactie „Scheldemond", maar dat er een blijvend contact zal ontstaan. En dit besluit stemt ons zeer tevreden, want nu is er een weg méér, om West Zeeuwsch-Vlaanderen uit zijn geestelijk isolement te verlossen en dat is een eerste vereischte voor ons. Wij hebben de indruk gekregen, dat toen het gezelschap Maandagmorgen weer vertrok, er geen vreemden van ons heengingen, doch in korte tijd verworven vrienden en het weder zijds uitgesproken „tot ziens" was geen frase, maar een echt gemeende wensch. Van deze plaats willen wij de leden van het actiecomité „Scheldemond" onze groote waardeering en dank voor hun werk en voor hun moeite om een reis naar ons gebied te ondernemen, betuigen. H. Burgerlijke Stand. Uit de vereeniging. In verband met het bepaalde in art. i sub b Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade en te verwachten handelsaccoord tusschen Neder land en België worden de afdeelingssecretaris- sen verzocht opgaaf te willen doen aan het adres van den algemeen secretaris, den heer H. P. Everwijn te Zuidzande: Ie van het aan tal leden hunner afdeeling, die van Belgische nationaliteit zijn en lie van het aantal leden van Nederlandsche nationaliteit, die oorlogs schade in België hebben opgeloopen. Plaatselijk Nieuws Breskens. Vrijdagmorgen had alhier een ernstig ongeluk plaats, waarbij voor de zoo- veelste maal is gebleken hoe gevaarlijk het is, dat onbevoegden met munitie omgaan of deze tot ontploffing trachten te brengen. De 58-jarige Belgische schipper de R. aan boord van het schip Lemoniere was in de omgeving van de Westhavendam een granaat te demonteeren. Op een gegeven oogenblik exploideerde de granaat met het gevolg dat de R. door granaatscherven aan de rechter hand zoodanig werd gewond, dat deze geam puteerd is moeten worden. Tevens werd een 9-jarig zoontje van een in de nabijheid lig gende Belgische schipper ernstig - aan zijn linkerbeen en linkerhand gewond. Daar reeds meer een ongeluk heeft plaats gehad door onvoorzichtigheid met munitie, willen wij er nogmaals met klem op wijzen, blijf er af, daar er alhier nog een groote partij aanwezig is. Denkt er aan dat u niet alleen uw eigen leven waagt, maar ook dat van anderen. Men zij gewaarschuwd. Gemeente Breskens. Januari. GEBOREN5, Dingna Hendrika Johanna, dochter van J. Vermeulen en K. S. Jacobs. HUWELIJKEN 31, Marinus Dekker, 28 jaar wonende te Waterl.kerkje en Angenes Sophia van Zeele, 24 jaar te Breskens. 31, Rutgerus Vergouwe, 29 jaar en Johanna Francina Moggré, 27 jaar beiden te Breskens. OVERLIJDEN 3, de Kraker, Cornelis Levi nes, oud 13 jaar, zoon van C. de Kraker en S. K. v. d. Wege. INGEKOMEN14, G. van Heck, van Dordreht, H. Vermeulen en echtgen. van Groede, 16, L. Verstraaten en gezin van Vlissingen, 17, Wed. F. M. Ghijsels-van Meenen van Axel, 22, Z. A. van Houte-Gorjainowa van Praag, 23, A. C. K. Beun geb. Barendse van Groede, 28, A. M. Verschelling van Sommelsdijk, 29, F. A. van Male van Groede, L. A. de Smit van Groede, J. Vergouwe van Borssele. VERTROKKEN: 4, A. J. Albregtse naar Cadzand, P. Albregtse naar Terneuzen, P. de Bath naar Sas van Gent, H. v. d. Berg naar Cadzand, 28, A. de Graag en gezin naar West- dorpe, J. de Koster en gezin naar Westdorpe, Wed. M. M. Riemens-Leenhouts en gezin naar Westdorpe, J.-A. Verduijn en gezin naar West dorpe, A. B. de Vuijst en echtgen. naar West dorpe, G. Fieret en gezin naar Terneuzen, D. J. v. d. Velde en gezin naar Kruiningen, S. A. V. Dusarduijn naar Brugge, 30, J. Jan sen naar Vlissingen, 31, P. J. Heijdens en echtgen. naar Hoofdplaat, J. W. Roest en gezin naar Terneuzen. Gemeente Groede. Januari. GEBOORTEN4, Abraham Johannis Rudolf, zn. van A. J. Risseeuw en M. M. Streithofer; 8, Petrus Johannes, zn. van C. F. van Dieren- donck en M. van Opdorp; 11, Willem Daniël, zn. van F. du Bois en C. A. Kallewaard; 12, Maria Pieternella, d. van J. P. Meulendijk en N. M. van de Wege; 19, Izaak Jacobus, zn. van A. Faas en P. M. Verduijn; 19, Johanna Maria, d. van J. P. van Dijke en A. C. Blok; 24, Betsy, d. van J. A. de Rooij en S. J. Bouwens; 26, Janneke Elizabeth, d. van J. W. Neele en J. J. Boekhout. OVERLIJDEN: 2, Willem Jacobus, 6 dg. oud, zn. van W. Barendse en J. M. de Vlieger, overl. te Oostburg; 12, David, zn. van D. Geuze en J. van Helleman, oud 2 maanden; 17, Jannis Elfrink, 57 jaar, echtg. van A. Rookus24, Jozina Verhage, 77 jaar, echtg. van C. BrakmanIzaak Jannis de Kramer, 80 ,aar, Wedn. van M. S. Tittman24, Gerar- dus Frelier, 65 jaar, Wedn. van L. J. Eggerinck, wonende te Hoeilaart (B); 28, Anna Willemina, d. van H. A. A. v. d. Bout en L. Schieman, oud 16 weken; 31, Cornelia Leenhouts, 77 j., Wed. van J. Jacobs. HUWELIJKEN: 11, Spee, Abram, 28 jaar en van Haneghem, Jacomina Cornelia, 25 jaar 17, v. d. Vijver, Francois Izaak, 56 jaar en Lierman, Elizabeth, 43 jaar24, Manhave, Johannis, 28 jaar en Cornelis, Johanna, Pieter nella, 22 jaar. Tijdvak van 17 Februari t.m. 2 Maart. Bonkaarten KA, KB, KC 603 040 t.m. 046 Alg. 800 gram brood 038, 039 Alg. 037 Alg. 035, 036 Alg. 034 Alg. 033 Alg. B 13 B 14 Res. 200 gram bloem 400 gram suiker 250 gram margarine 100 gram kaas 100 gr. kaas (extra rants.) 800 gram brood 1 kg. aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 602 021, 022, 023 100 gram vleesch 017 2 kg. aardappelen A 07 U/2 liter melk B 07, C 07 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 603 540, 541 Alg. 800 gram brood 200 gram bloem 500 gram suiker 250 gram boter 125 gram margarine 100 gram kaas 100 gram kaas (extra rants.) 500 gr. rijst of kindermeel Bonkaarten LD, LE 602 522, 523 100 gram vleeseh 53S, 539 Alg. 537 A'g- 536 Alg. 535 Alg. 534 Alg. 533 Alg. E 13 Res. 52I> 517 1 kg. aardappelen D 07, E 07 5 liter melk Tabakskaarten enz. T 13 2 rants, rook- of shagtabak (geen sigaretten of sigaren). V 13 100 gr. chocolade of suikerwerken X 13 2 rants, tabaksartikelen (geen import-sigaretten) Bon „05 Leder" der lederkaart is aange wezen voor het doen repareeren van schoenen met leder en/of rubber zolen en hakken ma teriaal. Rubber voor hakken is zooals gemeld bonvrij. Bon „05 Leder blijft geldig. PREDIKBEURTEN. Zondag 24 Februari Breskens 10 uur Ds. van Vliet. 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 10 uur Ds. Derksen. Nieuwvliet 2 uur Ds. Derksen Oostburg 2 uur: Ds. van Vliet Retranchement 10,30 uur: Ds v. Yperen Zuidzande 10 uur: Ds Francke. Waterlandkerkje 10 uur: Ds van Yperen Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 4e en 5e Periode. De uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 4e en 5e Periode, tabaks- en versnaperings- kaarten en gecombineerde kaarten zal plaats hebben volgens onderstaand schema: Aardenburg 6, 7, 8, 11 en 12 Maart. Biervliet 25, 26, 27, 28 Febr., 1 en 4 Maart. Breskens 25, 26, 27, 28 Febr. en 1 Maart. Cadzand 18 en 19 Februari. Draaibrug 9 Maart (alleen 's morgens). Driewegen 5 Maart. Eede 13, 14 en 15 Maart. Groede 4, 5, 6, 7 en 8 Maart. Heille 23 Febr., (alleen 's morgens). Hoofdplaat 18, 19, 20, 21 Februari. Kruisdijk 22 Februari. St. Kruis (dorp) 4 Maart. St. Kruis (eiland) 5 Maart. Nieuwvliet 18, 19, 20 Februari. Nieuwe Sluis 21 Februari. Oostburg 11, 12, 13, 14, 15 Maart. Retranchement 1 en 2 Maart, (2 Maart alleen 's morgens). Sasput 22 Februari. Schoondijke 18, 19, 21, 22, 25 en 26 Febr. Sluis 25, 26, 27, 28 Februari. Waterlandkerkje 6, 7, 8 Maart. IJ zend ij ke 27, 28 Febr., 1, 4, 5, 6, 7, 8 Maart. Zuidzande 20, 22 Februari. Op de vet gedrukte data wordt uitsluitend uitgereikt aan niet zelfverzorgers. De alphabetische indeeiing wordt aan de uitreikingslokalen bekend gemaakt. Na-uitreiking bonkaarten 3e Periode 1946 te IJzendijke op Woensdag 20 Februari, te Oostburg op Donderdag 21 Februari. Oproep om hulp. Op 30 Maart wordt in Den Haag een groote collecte georganiseerd door de Hulp actie „Scheldemond". De organisatoren zouden gaarne zien, dat er een aantal meisjes in Cad- zandsche dracht naar Den Haag kwamen om mee te collecteeren. Voor gratis reis en logies wordt gezorgd. Hier mag het land van Cad zand niet achter blijven. Wie van onze jonge meisjes zoekt een Cadzandsch costuum op en gaat mee? Het gaat om het algemeen belang! Kien kan zich opgeven bij den Secretaris der Vereeniging, Straatweg 7, Zuidzande, liefst zoo spoedig mogelijk. Het worden vast ge zellige dagen in Den Haag. De hulpactie „Scheldemond" wil graag zoo veel mogelijk adressen van oud-Cadzantenaars in Rotterdam en omgeving, in Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Voorburg en Leidschen- dam. Wij verzoeken ieder dringend zoo spoe dig mogelijk de hem of haar bekende adres sen per briefkaartje aan onzen Secretaris op te geven, dus Straatweg 7, Zuidzande. Hier kan door velen geholpen worden. Niet uitstellen, er wordt op gewacht. Onze hoefsmeden. Een hengstenhouder wijst in een ingezonden stuk op het moeilijke werk, van het beslaan van hengsten, een werkje, dat verschillende hoefsmeden in West Zeeuwsch-Vlaanderen zoo voortreffelijk doen, dat het zelfs bij buiten landers bewondering opwekt. Inzender brengt die smeden een woord van waardeering en hulde. Zeeuwsche Volksuniversiteit. Op Woensdag 20 Februari brengt de Zeeuw sche Volksuniversiteit naar Oostburg den be kenden Nederlandschen cineast Van Sijn, die zijn schitterende natuurfilm „Gletscherwater" zal vertoonen en mondeling toelichten. De film neemt het publiek mee naar een schitte rend stukje natuur, waar allerlei hoogst in teressante dingen gebeuren, die een opper vlakkige toeschouwer niet opmerkt. Deze avond is ook toegankelijk voor niet-leden in de hoop, dat velen lid zullen worden. Steeds hoort men de klacht, dat er zoo weinig op ontspannings- en cultureel gebied te beleven \alt in W. Zeeuwsch-Vlaanderen. Nu is er een mogelijkheid om allerlei goede ontspan ning en kunst in ons gebied te krijgen, eenige voorwaarde is, dat er een voldoend aantal leden van de Zeeuwsche Volksuniversiteit komt. Voor de oorlog huurde men vaak een auto om naar Gent, Brugge of zelfs Brussel te rijden, nu ziet men schijnbaar op tegen een contributie van twee gulden veertig. Grafmonument BRESKENS. Wij ontvingen nog van: Wed. v. d. V. f30, J. P. f 10, A. v.d. B. f 10, Wed. V. f 10, H. v.d. B. f 10, A. de B. f 5, A. C. f 10, W. J. f 5, M. v.d. V. f 2, J. J. f 2.50, C. v. Z. f io, P. W. f 10, fam. de P. f 7.50, Wed. C. f 1, C. C. f 1, J. v. M. f 5, J. Gh. f 5, A.F. f25, Dr. B. f 25, L. v. D. f 10, P. L. f 10, Wed. Schr. f15, allen te Breskens, I. F. f 10, Wed. F. f 10, P. van L. f 10, Wed. O. f 10, allen te Cadzand, Iz. de V. te IJ. f 10 en C. T. te IJ. f 10. Onzen hartelijken dank. Wij ver wachten nog. E. de Bourgraaf, H. I. van de Sande (giro 209094) en C. Tazelaar (giro 377081) te Breskens. ADVERTENTIES illllllllllllllllllllllllffl M Op 22 Februari a.s. hoopt onze geliefde M U Vader en Grootvader JANNIS v. d. BROEKE-VAN NEST H zijn 90sten geboortedag te vieren. g Ij Dat hij nog lang gespaard mag blij- M ven is de wensch van zijn dankbare g g Kinderen, Behuwd-, g Klein- en Achterkleinkinderen. g §j Schoondijke, Tragel West 10. g IllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli DANSEN DANSEN Gelegenheid tot dansen op ZATERDAG 23 FEBRUARI 1946, bij W. FOCKE te Zuidzande. Aanvang 7 uur. Heden overleed zacht en kalm onze geliefde Zuster en Tante MARIA VERSPRILLE, in den ouderdom van ruim 86 jaar. Uit aller naam: Iz. VERSPRILLE. Oostburg, 18 Februari 1946. Ziekenhuis. Heden overleed na een smartelijk, EFFECTENBEZITTERS De verplichte inlevering van coupon- en dividendbladen moet geschieden vóór 1 Maart a.s. Onze kantoren zijn daartoe dagelijks opengesteld Voor de registratie der effecten wordt geheel door onsgezorgd Firma P. AUGUSTEIJN Handels- en Effectenbank Axel - OOSTBURG - Hulst - Sas van Gent. geduldig gedragen lijden, zacht en kalm, onze lieve Man, Vader, Behuwd-, Groot vader en Oom, de Heer ABRAHAM LUTEIJN, Echtgenoot van ELIZABETH SUZAN NA DHONT, in den ouderdom van bijna 68 jaren. Schoondijke E. S. LUTEIJN-Dhont. Groede JAC. A. LUTEIJN. J. J. A. LUTEIJN-de Winde. AL1E en BETSIE. Groede ADR. J. LUTEIJN. E. J. LUTEIJN-Salomé. BETSIE en JOZIEN. Sluiskil ABR. A. LUTEIJN. J. LUTEIJN-Colijn. BRAM en PIET. Schoondijke Iz. LUTEIJN. J. C. LUTEIJN-Evers. Schoondijke, 15 Februari 1946. Vóór Paschen kan er geen naaiwerk meer worden aangenomen. G. VERWULST-Gijs, Nieuwstr., Oostburg. Op 13 Februari j.i. slaagde voor costumière te Breda, mej. MARIE LUTEIJN te Zuidzande. De nieuwe examenopleiding begint in Maart a.s. Geeft U zoo spoedig mogelijk op en behaalt nu Uw diploma. Moderne Handwerktechniek voor dezen cursus kunnen zich enkele leer lingen opgeven, alleen nette werksters. Op de gewone knip- en naailessen kunnen nog enkele leerlingen geplaatst worden. Voor knippen en pasklaar maken kunt U bij ons terecht iederen Zaterdag van 3-5 uur. Vraagt inlichtingen bij Coupeuse-Leerares - Dorpsstraat N 104 RETRANCHEMENT door 't Muziekgezelschap ,,Nut en Genoegen" te NIEUWVLIET afgewisseld door TOONEELSTUKJES op Donderdag 21 Februari 1946, bij J. VAN DEN AMEELE te Nieuwvliet, 's avonds 6,30 u., voor contribueerende leden. Werkende leden van zustervereenigingen hebben vrijen toegang op vertoon van bewijs van lidmaatschap. Op Zaterdag 23 Februari a.s., zelfde tijd een herhaling van bovenstaande voor iedereen a f 1,entrée. NA AFLOOP BAL. Het Bestuur. 3e Zandstraat - Breskens. verkoopt ook weer alle Beleefd aanbevelend. Nieuwe Hollandsche plantsjalotten enz., steeds uit voorraad verkrijgbaar. P. CORNELIS, Dorpsstraat 45, Breskens. Klompendragend publiek v. Oostburg en Omstr. Dagelijks verkrijgbaar: KLOMPEN. Levert Uw Distributiebonnen bij ons in. J. A. RIEMENSde Kraker, Violetstraat 33, Oostburg. De Ned. Herv. Kerkvoogdij te Aardenburg, roept sollicitanten op voor de betrekking van ORGANIST. Schriftelijke sollicitaties worden, tot en met 23 Februari 1946, ingewacht bij den Voorzitter, die zoonoodig nadere inlichtingen kan ver strekken. De Voorzitter, J. J. ROSSEEL, Markt 19, Aardenburg. WIE RUILTeen meisjesfiets (3 kwart) voor gewone damesfiets. M. ZONNE- VIJLLE, winkelier, Schoondijke. We zijn weer ruim gesorteerd in TUIN- en BLOEMZADEN Aanbev., J. W. HENNEKEII, Schoondijke. 3e ZANDSTRAAT biedt U aan in oud2 kwaliteit: Lijbozo Eau de Cologne 90% p. fl. 90 gr. f 1,75 Boldoot Eau de Cologne per flesch -1,85 Lijbozo brillantine, zuiver olie Lijbozo brillantine cristalisé CARPS handgaren K Z handgaren, ijzersterk machinegaren K Z machinegaren, vooroorl. kwaliteit stopgaren, verschillende kleuren spitgaren, vooroorl. kwaliteit machinezijde, verschillende kleuren Royal sokkenhouders, vooroorl. kwaliteit Aardappelschilmesjes, roestvrij, import Doosjes schoencrême, Meppelin, oude kw. Doosjes kachelglans Bussen poetsextract 9 Petroleumstelkatoen, Naalden, Stopnaalden, wit Keperband, enz., enz. Scheermesjes,primaZweedsch staal,0,10 mm., ook voor gevoelige huid. Niet duurder wel beter. Voor engros de vastgestelde fabrieksprijs. Gevraagd 2e Schildersknecht Loon volgens c.c. J. A. de NIJS, Schilders bedrijf, Cadzand. Gevraagdeen ARBEIDER bij A. DE HULLU-Leenhouts, Groede. ALBERT HEIJN, Oostburg, vraagt NETTE VERKOOPSTER. VOOR DIRECT GEVRAAGD: een bekwame Meubelmakersknecht, (flink loon), bij P. CUE LENA ERE, Meubelh., Brouwerijslr. 9, Aardenburg. Wederom verkrijgbaar Wed. A. VAN DE LUIJSTER, Maria- straai O 70, Zuidzande Te huur aangeboden 4 gemeten land voor den verbouw van poofaardappelen (kan ook voor consumptie). W. v- d. REE, O 202, Groede. Land te huur voor één jaar voor het verbouwen van SUIKERBIETEN en AARDAPPELEN. Te bevragen bij Z. C. RISSEEUW, Cadzand. Te koop Koebieten, bij ABR. BUIJZE, W. 70, Cadzand. Wegens aanleg van electr. te koop een Butagas-leiding voor 2 kamers bij H. VAN IWAARDEN, H 17, Sluis. Te koop gevraagdeen half P.K. Electro-motor (220 volt). J. v. d. MEULEN, 77, Oostburg. TE KOOP Groot uitneembaar tweedeelig kippen hok met ren; karntje (inhoud 5 L.) waschtafel (1 p.) en inmaakpoi (1 worp). CADZAND, M 39. W. FORTUIN, Arts, uitsluitend voor Mondheelkunde, BIERVLIET, vraagt een beschaafde Juffrouw om hem te assisteeren. Intern of extern. Bestellingen op Golfplaten worden aangenomen op urgentie-verklaring van het Streekbureau. Tevens in voorraad DRAINEERBUIZEN 5 en S cm. W. WOITTIEZ Zonen, Breskens Voor de vele blijken van belangstelling, betoond bij onze 25-jarïge Echtvereeniging, betuigen wij langs dezen weg onzen hartelijken dank. J. F. v. d. PLASSCHE. L. v. d. PJ^ASSCHE-v. d. Gezelle. JANNEKE. SCHOONDIJKE, Dorpsstraat 13.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1