Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Viaanderen Schadevergoeding. Volkshoogescholen in Nederland. Algemeene Vergadering Dames- Kinderregenmantels W. JACOBS-VAN DIXHOORN Ern. GIJZELS Zn. Prima SCHEERZEEP M.deKraker,Breskens Pooiaardappelen D. DEES, Rijksweg 1, Oostburg Landbouwwagens Firma ALG. BEGHEIJN Zn. bruine Inmaakpotten A. W. FIERENS - OOSTBURG No. 57 Maandag 11 Februari 1946 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens DE SCHAKEL Prijs per kwartaal f 1,— Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Viaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hooihorst, Nieuwstr. 13, Oostburg Zal het met de opbouw gaan, Dan moeten wij schouder aan schouder staan. Wordt lid van de Vereeniging ter behartiging van de Belangen van West Zeeuwsch-Viaanderen (Slot). Voor we hierop doorgaan moet ons,de op merking van het hart dat de zwaarst gedu peerden wéér de dupe worden. Immers als uitgangspunt is genomen de huurwaarde van de woning zonder dat er rekening mee wordt gehouden of alles dan wel een gedeelte ver loren is gegaan. De leden weten van het „Op de Bres" staan van het. Bestuur. Er kan echter slechts kracht uitgaan van een groot aantal leden. Zijn gelden uitgegeven om verloren gegane voorwerpen terug te vinden of om verdere beschadiging te voorkomen dan wordt voor meld bedrag der uitkeering daarmee verhoogd. Heeft zich een dergelijk geval voorgedaan dan zal men goed doen dit aan de Schade- Enquête Commissie op te geven (onder ver melding van het nummer der Schade-kaart). De regeling bevat eenige afwijkingen ten behoed van evacué's wier goederen elders waren opgeslagen of hun woning zonder meer hebben moeten verlaten en wel 1. bij evacuatie: de huurwaarde van 'de ver laten woning (in het algemeen) 2. huisraad tijdelijk aan de huishouding ont trokken wordt geacht in de woning van het gezin aanwezig te zijn geweest. 3. huwelijksuitzetten de a.s. man en de a.s. vrouw 'worden geacht één gezin te vormen; zij tellen dus niet meer mede in de ge zinnen hunner respectieve ouders. N.B. De Directeur v. h. Commissariaat voor oorlogsschaden stelt de huurwaarde vast - aan de hand van de omstandigheden. 4. huisraad behoorende tot verschillende huis houdingen worden per huishouding geregeld. Gezin. Wat verstaat de regeling onder gezin? aman b. vrouw c. de minderjarige kinderen d. de met hen samen wonende bloedverwanten tot en met den 4e graad (ouders grootouders, kleinkinderen, broers en zusters, ooms, tan tes, neven en nichten) andere met hen samen wonende personen (b.v.b. huishoudsters - dienstbode 2) nieta. pensiongasten b. bewoners van gemeubileerde kamers als zij de beschikking hebben over uitsluitend voor hen bestemde woon ruimte w.o. dus meer dan een afzon derlijk slaapvertrek. Deze beide categorieën worden als een af zonderlijk gezin beschouwd. Toekenning of berekening van de schade- tegemoetkoming. Hoe wordt de tegemoetkoming berekend? We veronderstellen dat we allen netjes ons enquête formulier hebben ingevuld gesplitst in totaal beschadigd en herstelbare goederen, met - zooveel mogelijk - ^aren van aankoop en prijs enz. De regeling nu maakt een onderscheidt tusschen: a. verloren gegaan cn onherstelbaar bescha digd en b. herstelbaar beschadigde goederen. Voor groep a wordt genomen (door de schade enquête commissie) de aankoopprijs vermin derd met een redelijke afschrijving óf - en dan niet minder - de verkoopwaarde op 9 Mei 1940. Voorbeeld: een tafel is ruim 20 jaar geleden aangekocht voor f 20,bij een redelijke af schrijving van f 1,— per jaar zou die tafel dus geheel zijn afgeschreven en zou de eigenaar niets ontvangen. Nu komt de verkoopwaarde per 9 Mei 1940 in aanmerking. De als voor beeld bedoelde tafel zou allicht bij een pu blieke verkooping in April 1940, f 10 hebben kunnen opbrengen. Ze komt dus voor fio, in aanmerking. Voor groep b. komen de herstelkosten in aanmerking. Deze kosten mogen echter niet hooger zijn dan de aankoopprijs van het be schadigde meubelstuk verminderd met afschrij vingen of de waarde op 9 Mei 1940 (een puzle opzich zelf bij de tegenwoordige prijzen van materialen en loonen). Afwijking voor zaken van meer luxuezuen aard dan noodig is voor een doelmatig gebruik, hiervoor wordt genomen de waarde van deug delijke doch eenvoudige artikelen bruikbaar voor hetzelfde doel. (b.v.b. een onherstelbaar luxueus radiotoestel voor een meer eenvoudig toestel). Deze afwijking slaat niet terug op meerge noemde bontmantels, sieraden, verzamelingen enz. waarvoor een vaste vergoeding is vast gesteld. Betaalbaarstelling. In het algemeen worden geen contanten verstrekt, behalve wanneer. de totale schade vergoeding niet hooger is dan f 100,In sommige gevaljen kan de Schade-Enquête Commissie ook voorschot in contanten toestaan voor gedeeltelijke aanschaffing van huisraad en voor herstelkosten. (Betaalbaarstelling kan ook geschieden door verstrekking van goederen b.v.b. de Shaef-goederen) maar overigens ge schiedt de betaalbaarstelling - ten name van het hoofd van het gezin - door het verstrek ken van .een spaarbankboekje (rentende 2,75% per jaar) ten laste van de Nederlandsche Middenstandsbank. Op dit spaarbankboekje kunnen dan worden afgeschreven de kosten van wederaanschaffing en van herstelkosten. Tenslotte bevat de eerste uitvoeringsbe schikking nog diverse bepalingen betrekking hebbende op 1. huurkoop of afbetaling 2. inpandgeving 3. verrekening met molestverzekering 4. overdracht of verpanding der bijdragen 5. ingeval van overlijden 6. de nationaliteit waarop - zoo dit noodig mocht blijken - wij te zijner tijd zullen terugkomen. Uit de beknopte verslagen in de Pers over de zittingen in de Tweede Kamer van 23 Jan. e.v. blijkt wel dat de Kamerleden de aandacht van den Minister van Financiën hebben kun nen vestigen op eenige onbillijkheden als huur waarde enz. doch de hier door ons aangestipte onbillijkheid kwam - voor zoover wij die al thans bij het ter perse gaan van dit blad kunnen beoordeelen - niet ter sprake. 0 2) Ten opzichte van deze laatste categorie van gezinsleden kan een onbillijkheid komen te bestaan. Wij twijfelen er niet aan of de Schade- Enquête Commissie zal in de meeste gevallen tot een billijke regeling komen. Het instituut Volkshoogeschool bestaat reeds in vele landen van Europa. De Deensche instellingen op dit gebied zijn al een eeuw oud. In Zwitserland werken de „FreundeSchwei- zerische Volksbildungsheime" (vrienden van de Zwitsersche volksontwikkelingshuizen) hard en gestaag aan de vestiging van nieuwe volks hoogescholen. Ook Zweden, Finland, Frankrijk kennen organisaties in deze geest. Met al deze stichtingen heeft de leiding van de Nederland sche volkshoogescholen contact. In Denemar ken en Zweden wordt door de Volkshooge scholen voor ons land gewerkt. In Zwitserland is 50.000 francs beschikbaar gesteld om volk- hoogeschoolmenschen uit den vreemde in de aanstaande zomer te ontvangen. De Neder landers zullen hier niet ontbreken. Vooral in verband me't^de emigratiemoge lijkheid is het contact met ..Frankrijk opge nomen, waai bij zich wijde perspectieven openen. Teneinde U een indruk te geven van de cursussen, die op onze drie Volkshoogescholen gehouden worden, citeer ik hier een deel uit het verslag, dat een jongere ons na een ver blijf van twaalf dagen op „De Zandhoeve" gaf: „Wat vreemd en onwennig hoorden we het welkomstwoord aan en eigenlijk wachten wij nog stil de dingen af die komen zouden. Het ijs was spoedig gebroken en hoe kon het anders. Als we denken aan het practische v/erk, ons gesjouw mèt brandhout, aan de corvee, die we om beurten verrichtten en aan de sport, de ochtendgymnastiek, de veldloop en het handballen, ja dan kon het ook niet anders dan dat er iets moois uit zou groeien. Intens hebben we genoten van de lezingen 's middags en 's avonds. Zij werden gehouden door deskundige menschen. Veel aandacht werd besteed aan de plaats van den land bouw in het volksgeheel en aan de toekomst der sociale verhoudingen. Van een kunst schilder kregen we verder teekenles met houtskool, wij maakten verschillende excursies naar Amsterdam en AJkmaar. Stellig zullen wij het contact, dat op de Volkshoogeschool gelegd is, bewaren, en de gemeenschapsge dachte verder uitdragen". Aan de bedoelde cursus namen jonge boe ren en landarbeiders, studenten, onderwijzers en ambachtslieden deel. Niet alleen echter dat alle sociale lagen vertegenwoordigd wa ren, ook naar godsdienstige en politieke ge zindheid was groote verscheidenheid. Indien er van geestelijke wederopbouw sprake is, dan toch zeker op deze cursussen aan de V olkshoogescholen. Met de drie instellingen, die ons land op dit gebied bezit, is de activiteit nog niet op volle toeren gebracht. In Utrecht en Limburg is men doende een Volkshoogeschool te vesti gen. En ook in onze provincie wordt de stichting van zoo'n instituut voorbereid. Het ligt in de bedoeling, de Zeeuwsche Volks hoogeschool op Walcheren te vestigen, het gebied dat in deze oorlog wel allerzwaarst ge troffen is. Hier meer dan in eenig ander deel van ons land zal de Volkshoogeschool een symbool zijn van een volk, dat wel geslagen, maar niet verslagen kan worden. Zoo krijgt het Volkshoogeschoolwezen in Nederland dan eindelijk de beteekenis die het toekomt. Een land dat herrijzen wil kan voor dit werk niet onverschillig blijven. d. B. PREDIKBEURTEN Zondag 17 Februari Breskens 10 uur Ds. van Vliet. 6,30 uur Ds. van Vliet. Groede 17,30 uur Ds. Derksen. Nieuwvliet 10 uur Ds. Derksen Oostburg 2 uur: Ds Francke. Retranchement 11 uur: Ds Piiester. Zuidzande 14,30 uur: Ds van Yperen. Waterlandkerkje 10 uur: Ds van Yperen GRAFMONUMENT BRESKENS. Draagt ook Uw steentje bij, ter eere van hen, die ons met het bombardement ontvielen. E. de Bourgraaf, H. van de Sande (giro nr. 209094), C. Tazelaar (giro nr. 377081). ADVERTENTIES NIEUWE BONNEN Tijdvak van 3 Febr. t.m. 16 Februari 1946. Bonkaarten KA, KB. KC 602 735 250 gram jam, stroop enz. 736 50 gram thee 737 100 gr gedroogde zuidvruchten 738 250 gram waschpoeder B 71 1 kg. aardappelen Bonkaarten LA, LB, LC 602 A 04 il/2 liter melk B 04, C 04 3 liter melk oio 2 kg. aardappelen Bonkaarten KD, KE 602 835 250 gram jam, stroop enz. 836 100 gram gedroogde zuidvruchten 837 250 gram waschpoeder Bonkaarten LD, LE 602 D 04, E 04 5 liter melk 510 1 kg. aardappelen Tabakskaarten, enz. T 12 2 rantsoenen tababsartikelen (geen import-sigaretten). V 12 100 gram chocolade of suikerwerken X 12 100 gram chocolade of suikerwerken Gevonden voorwerpen. Een bankbiljet. Inlichtingen bij de Post-commandant der Kon. Marechaussee te Groede. Een kinderjurk; een portemonnaie met inhoud; een bonkaart; een bril. Inlichtingen ter gemeente-secretarie te Schoondijke. Plaatselijk Nieuws Nieuwvliet. Vorige week gaf de afd. Nieuwvliet van de Bond v. Staatspensionnee- ring een feest- en propaganda-avond in de zaal van dhr. J. v. d. Ameele. De zaal was tot in alle hoeken bezet toen de voorzitter, dhr. A. Brakman, de aanwezigen welkom heette. Hierna volgde het optreden der tooneel- vereeniging uit Groede, r.ie voor deze avond uitgenoodigd was. Plet programma dat zij te zien gaf, viel zeer in de smaak. Aan het slot hield de voorzitter, na eerst alle mede werkenden aan deze avond een woord van dank gebracht te hebben, een boeiende pro- pagandarcde voor Staatspensioen. Een ge zellig bal besloot deze zeer geslaagden avond. Breskens. De Zilvervloot. De laatste weken beleeft het restant der visschersvloot alhier weer een goeden tijd. De haringvangst voor de Belgische kust is zeer bevredigend. Tienduizenden kilo's worden thans binnenge bracht, wat voor de visscliers en de bij den afzet betrokkenen een welkome bron van in komsten is. Alleen de. gedupeerde eigenaars, die hun schepen door vordering of ander oorlogsgeweld verloren zagen gaan. zien uiter aard met leede oogen dit buitenkansje hun neus voorbijgaan. Ook is het in dit verband voor de hande laars een groote handicap, dat de verbinding Breskens-Ylissingen door de overplaatsing van de „Koningin Emma" door hen thans niet gebruikt kan worden en de tientallen vracht auto's, die de haring naar het centrum des lands afvoeren, gedwongen zijn via Perkpoider- Kruiningen te rijden. Deze verbinding toch is voor vervoer van en naar West Zeeuwsch- Viaanderen pl.m. 60 km. langer, afgezien nog van het oponthoud aan pont of bruggen over het kanaal door Oost Z.-Vlaanderen. Sint Kruis. Op Dinsdag 5 Februari werd alhier een afdeeling van de Vereeniging ter behartiging der belangen van West Zeeuwsch- Viaanderen opgericht. De heer Paridaen, gemeente-secretaris van Aardenburg opende de vergadering, die met dat doel belegd was, waarna de heer Hooihorst uiteenzette, wat het doel van de vereeniging is, daarbij wij zende op de groote belangen, die thans op het spel staan. Na een korte pauze behan delde de heer Bols het Koninklijke Besluit betreffende de vergoeding van verloren ge gaan huisraad, voor welk onderwerp natuur lijk een groote belangstelling bestond. Aan het eind van de vergadering gaven zich 66 personen op als lid van de vereeni ging. Bij de daarna gehouden verkiezing van een voorloopig bestuur, werden de navolgende heeren benoemd: A. Paridaen-Dolaege, Z. Lucieer, J. Haak, P. Hermie en G. Paridaen- Haars. Na een kort woord van den heer Hooi horst, waarin hij het bestuur opriep tot groote actie, om mede te werken aan de opbouw van St. Kruis en het Land van Cadzand werd de zeer geanimeerde bijeenkomst gesloten. De Redactie wenscht de nieuwe afdeeling, die met zoo'n flink aantal leden begint veel succes toe. Breskens. In de Dinsdag alhier gehou den vergadering van het Groene Kruis werden tot bestuursleden gekozen: mej. T. van Luijk en de heeren W. C. Carels en M. Meeuwsen, in de plaats van de heeren J. de Groote en I. Vasseur wegens vertrek naar elders en in de vacature ontstaan door het overlijden van den heer M. Verschelling. In de Zaterdag alhier gehouden Raads vergadering werd tot 3e wethouder gekozen de heer K. A. Maas, thans wnd. burgemeester. m Op D.V. Zondag 17 Februari 1946 g hoopt onze lieve Opa JOHANNIS PROVOOST M zijn 85ste geboortedag te herdenken. M Zijn Kleinkinderen, 1 MIEN. 1 SJAAK. 1 HAN. 1 BETSY, g Groede, 7 Februari 1946. illlllWIIIIIIUIIIIIIIIilllllllllUIIIIIIIIIU Heden overleed tot onze diepe droef heid onze gehefde Eehtgenoote, Moe der, Behuwd-, Groot- en Overgroot moeder MARIA RUISSEN, geboren Faas, in den ouderdom van 84 jaar. Uit aller naam: H. RUISSEN, Kinderen, Klein- en Achterkleinkinderen Nieuwvliet, 9 Februari 1946. Heden overleed plotseling tot onze diepe droefheid, onze innig geliefde Man, Zoon, Schoonzoon, Broeder, Schoonbroeder en Oom, PI ETER ALFONSI US BAAS, in dén ouderdom van bijna 43 jaar. Sluis B. M. BAAS-de Smidt. KnockeFamilie Iz. BAAS. Sluis: Familie J. DE SMIDT. Sluis, 7 Februari 1946. Varkenshandelsbond voor Zeeland. Algemeene Vergadering op Dinsdag 12 Februari a.s, des middags 12 uur, in „Slot Oosteinde" te Goes. Handelaars uit Zeeuwsch-Viaanderen moeten zeker op deze vergadering aan wezig zijn. De Voorzitter, H. J. COLSEN. Departement Groede der Mij. tot Nut van 't Algemeen op Woensdag 13 Februari 1946, des avonds 8 uur in een lokaal bij dhr. BEUN. Het Bestuur. Evacuatie-Bureau te Groede. Met ingang van II Februari 1946 is bovengenoemd Bureau verplaatst van Voorstraat A 177 naar Voorstraat A 173. Voor het inwinnen van inlichtingen al leen geopend des Woensdag van 9 tot 11 uur. Voor uitbetalingen zullen rechthebben den per berichtkaart worden opgeroepen. Voor de regendagen hebben wij in waterproof, popeline en gummi. BRESKENS Met dank aan God geven wij kennis van de geboorte van ons Zoontje en Broertje IZAAK ABRAHAM CORNELIS. C. D. DE FEIJTER J. C. DE FEIJTER-MICHIELSEN BRAM. ANK. LIEN. JO. Breskens, 3 Februari 1946. Rijksweg 115. Gemeenten GROEDE-NIEUWVLIET Personen, wier huizen of landerijen gevor derd zijn geweest door Engelsche of Cana- deesche troepen óf wier huizen of landerijen schade is toegebracht door deze militairen en die hiervoor nog geen vergoeding ont vingen worden uitgenoodigt hiervan uiterlijk 16 Februari a s. ter gemeente-secretarie van Groede tusschen 9 en 12 uur aangifte te doen, zoo mogelijk onder overlegging van bewijsstukken. Indien geen aangifte geschiedt vóór of op 16 Februari 1946 zal geen betaling kunnen volgen. Telefonisch aangesloten ""74 onder nr. Vee- «n Vleeschhandel ST. ANNASTRAAT 75 SLUIS Terstond gevraagd: flinke Bakkersknecht of aankomend, bij J. A. v. d. HOOFT, Bakkerij, Groede. ontvangt U na inlevering van bon T 18 van de tabakskaart. „ZEEUWSCHE BAZAR" Wijziging uren zitdag te Aardenburg In den vervolge wordt ZITDAG gehou den van 10,30 tot 12,30 uur, elke Dinsdag Hotel „De Roode Leeuw" (Weduwe CEULENAERE-de Badts). Rotterdamsche Bankvereen. N.V. Kantoor Oostburg BIEDT ZICH AAN voor het maken van VERSTELGOED ook genegen aan huis te komen naaien. F. BABIJN, Bakkerstraat, Oostburg, Voor de kleine Tuinders Eersteling A Eigenheimer A Bevelander A Superfosfaat, Kaikammon, Chiii of Kali 50 pCt. H H. LANDBOUWERS! Er zijn een aantal vergunningen uitge geven voor Wij kunnen U deze leveren compleet met nieuwe luchtbanden, aan regeerings- richtprijs. SLUISKIL IJZENDIJKE Ontvangen in alle maten, zonder vergunning. Ver% der vele HUISHOUDELI|KE ARTI KELEN die U vrij kunt koopen. Komt U geregeld eens kijken, wij krijgen steeds nieuwe artikelen binnen. Beleefd aanbev., ,/i GESCHENKENHUIS" Ui! voorraad leverbaar Waschtobben en Spektobben bij S. DE BUE, Noordwal, OOSTBURG. Wedn. mei 1 kind, vraagt HUISHOUDSTER, P.G., om na wederzijdsch goedvinden huwelijk aan ie gaan, 1 kind geen be zwaar. Brieven nr. 57, bureau v. d. blad TE KOOP: JACHTHOND (Spaniel) Te bevragen bij W. BRAKMAN,. Nieuw- siraai A 270d, Groede. TE KOOPz.g.a.n. staande Watertank, mei peilglas. Inhoud 300 L. Te bevragen bij J. v. d. VIJVER, M 62, Zuidzande. Te koop een zware Notenboom, AUG. DE BRUIJCKERE, Jockweg, Aar denburg. Op bon T 18 van de iabakskaari leve ren wij prima SCHEERZEEP ook voor kappers en winkeliers. A. BONDEWEL, 3e Zandstraat Breskens. Nog voorradigVOORHOEVE's Chr. Scheurkalenders Martha Kalenders J. J. VERMEULEN, Molenslr. A 6, Groede Wegens plaatsgebrek moeten eenige adver tenties tot een volgend nr. blijven liggen.

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1