DE SCHAKEL Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen Schadevergoeding. Voorschot op verwoeste panden. vette Scheveningsche Bokking J. H. van den Heuvel Breskens Gemeente Breskens Gemeente Cadzand. OUDERAVOND, Gebr. v. d. Gruijier eiken spekkuipen Prijskamp met de Jaskaart „INTERNATIONAL" Vrachtwagens No. 56 Maandag 4 Februari 1846 2e Jaargang Drukker-Uitgever: Fa. Smoor de Hulster Boulevard 120 - Breskens Prijs per kwartaal f 1,— Franco per post f 1,15 Advertenties 7 ct. p. m.m. Weekblad onder Red. van de Vereen, ter behartiging van de belangen van West Zeeuwsch-Vlaanderen, Hoofd-Redacteur A. Hoolhorst, Nieuwstr. 13, Oostburg De Scheldemond open, Antwerpen vrij! De mof aan het loopen, Het puin hielden wij. Wij vragen VOLLEDIG herstel. Ten dienste van onze lezers, willen wij hier een beknopt overzicht geven van de bij be schikking van den Minister van Financiën d.d. 7 Januari 1946 getroffen regeling terzake van tegemoetkoming voor oorlogsschade aan huisraad. Noodzakelijk zal het zijn een stukje ge schiedenis vooraf te laten gaan Bij Koninklijk besluit d.d. 16 Juni 1945s (Stbl. F 98) werd, in afwachtiih* van een definitieve regeling bij de wet, een overgangs regeling getroffen. Bij Koninklijk besluit d.d. 9 November 1945, (Stbl. F 255) werd - wederom - in afwachting van een definitieve regeling bij de wet, een nadere regeling getroffen inzake de verleening van financieele bijdragen in oorlogsschade aan goederen. Opgemerkt wordt dat in beide K.B's sprake is van ie in afwachting van een definitieve rege ling bij de wet, zoodat de Tweede Kamer t.z.t. een woord komt mede te spreken en onze Vereeniging „Op de Bres" dient te staan (een en ander heeft reeds plaats gehad). 2e de verleening van financieele bijdragen. Recht op schadevergoeding wordt hierdoor al uitgesloten. Gemeld K.B. van 16 Juni 1945, zegt dan ook in art. 13 o.a. dat geenerlei aan spraak of rechtsvordering jegens den Staat ontstaan. Voor de terugvordering van even tueel te veel betaalde of ten onrechte betaal de bedragen zijn de wetten van 22 Mei 1845 en van 1 Juni 1850 er bijgehaald. Een ieder die de belastingdeurwaarder wel eens aan huis heeft gehad bij telate betaling van belasting staat niet vreemd tegenover genoemde wetten. Voormeld K.B. dat 9 November 1945 is bekend als „Besluit op de matcrieele Oorlogsschaden 1945''' Dit besluit geeft een definitie van Oorlogs schade n.l. „als rechtstreeks gevolg van oor logsgeweld, van handelingen of maatregelen van den vijand of van oorlogsomstandigheden." Hieruit volgt en dit is ook, zij het met an dere woorden, gezegd in het K. B. (art. 3 lid 2 c) dat geen vergoeding wordt gegeven voor onze ingeleverde radio's of ingeleverde fietsen „welke ter voldoening aan een algemeenen maatregel van den vijand door de houders zijn ingeleverd." Daarentegen wel - althans naar onze meening - de gestolen goederen. Dit is niet alleen uit te maken uit de woorden „gevolg van oorlogs omstandigheden" maar de nader te melden regeling van 7 Januari 1946 spreekt ook in sommige gevallen van „verloren gegaan". Voor de tegemoetkoming in oorlogsschaden is een maatstaf aangelegd n.l. a. voor onroerende goederen naar de waarde van 9 Mei 1940; b. vruchten te velde naar de oogstwaarde c. uitrusting van bedrijf of beroep de prijs waarvoor de als nieuw op 9 Mei 1940 zouden kunnen worden aangeschaft, ver minderd met afschrijvingen. d. handels- en bedrijfsvoorraden naar de inkoopprijs. e. huisraad, met inbegrip van lijfgoederen en verbruiksvoorraden. In datzelfde K.B. is ten aanzien van huis raad bepaald dat de bijdrage in de schade wordt vastgesteld volgens door den Minister (van Financiën) te stellen regelen. En deze regeling is vastgesteld bij beschik king van dien Minister tot 7 Januari 1946 onder den naam ie Uitvoerings beschikking op de materieele oorlogsschaden 1945. Deze regeling betreffende oorlogsschade aan huisraad geeft een definitie wat onder huis raad wordt verstaan en geeft hieromtrent „alle goederen niet tot de uitoefening van een bedrijf of beroep dienende roerende goe deren". (We hebben reeds gezien dat voor de uitrusting van bedrijf of beroep een afzon derlijke maatstaf wordt genomen). Komen niet in aanmerking a. geld en geldswaardige papieren; l) b. goederen welke geen handelswaarde hebben c. kennelijk overtollige goederen w.o. dranken, rookartikelen en andere genotmiddelen. Voor sommige artikelen stelt de regeering een maximum der vergoeding vast n.l. per gezin abontmantels- en bontjassen f 300,in totaal. b. voorwerpen van beeldende kunst c. sieraden en andere kost baarheden en zeldzaam heden goud of zilver vervaardigde voorwerpen. d. pleziervaartuigen automobielen rijtuigen I speciale paarden liefheb- andere voorwerpen] berij 1 e. verzamelingen f 400, f. tafelzilver f 400, N.B. Voor zaken van luxueuzen aard is een f 400,in totaal. f400,ook van f 400, in totaal afzonderlijke bepaling gemaakt, waarop we straks even terugkomen. Per gezin en per schadegeval wordt de maximum bijdrage afhankelijk gesteld van de huurwaarde van het pand bewoond door den gedupeerde. N.B. Deze huurwaarde is te vinden op het biljet van de Personeele belasting. Wij laten hier eenige cijfers volgen die voor alle gemeenten van West Zeeuwsch-Vlaanderen gelden. Huurw. tot f 75,Maximum verg. f 825, p 150,— 1350— 200,2025, 250,— 2700,— 300,— 3375 35°>— 4050,— 400,— 4725,— 45°J5400,— 500,6000, Deze maxima worden verhoogd met f 75, voor ieder inwonend gezinslid beneden de 6 jaar en f 125,voor ieder ander inwonend gezinslid. N.B. „inwonend" gezinslid, dus niet voor het gezinshoofd zelf. Komt iemand met zijn schade aangifte niet aan een der maxima dan wordt de toelage per gezinslid niet verstrekt. (Wordt vervolgd). 1) Er is inmiddels via de Pers bekendge maakt bij de voorschriften omtrent de regis tratie (aangifte bij de Banken) van effecten, dat een ieder die effecten heeft verloren door oorlogshandelingen, brand of diefstal een aanvraag kan indienen (via zijn Bankier) tot herstel van recht. Momenteel kunnen wij de leden hieromtrent slechts dit mededeelen dat bovengenoemde bepaling, evenals eenige andere, vermoedelijk slechts alleen in verband staan met de effec tenregistratie. Zoolang het ie uitvoeringsbe sluit op de materieele oorlogsschaden 1945 ten aanzien van „dc geldswaardige papieren" niet gewijzigd is, zijn wij er niet gerust over. 2) Wijst het aanslagbiljet Personeele belas ting voor huurwaarde een tusschenliggend cijfer aan dan wordt de maximale vergoeding in verhouding tot die huurwaarde gebracht b.v.b. huurw. f 150,vergoedingf 1350, 170,1620, 190,1890, 200,2025, Bataljon Zeeland viert Kerst en Nieuwjaar. (Slot). Toen kwam onze derde Compagnie, waar bijna alle menschen van West Z.-Vlaanderen bij elkaar zitten. Het optreden was geweldig. Allereerst een groep Cowboys, waarna Anton Klooté optrad als overste die en die, zoojuist uit Holland aangekomen met een speciaal regeeringsvliegtuig, om een regeeringsverkla- ring voor te lezen, die achteraf niet onder teekend bleek te zijn. Hij eindigde met het afschieten van een lichtkogel uit z'n pistool, wat een prachtig effect gaf, bij deze donkere tropennacht. Aan het einde van de avond, die eindigde met een glansrijke overwinning van de 3e Compagnie, werd Klooté, gedecoreerd door de jury en verheven in de orde van de zin gende Olifant. Trots als een pauw loopt hij met z'n onderscheiding op de borst. Hij heeft het dan ook wel verdiend. Nu was de beurt aan de 2e Compagnie, die door z'n optreden ook toonde, dat er nog wel verborgen kunstenaars in hun compagnie zaten. Als slot kwam dan het optreden van de ie Compagnie, met twee jongelui die met hun mond en handen verschillende instrumenten nabootsten. Er moet nog bij vermeld worden, dat de 3e Compagnie nog een staaltje van geweer- gymnastiek ten beste gaf, wat wel een blijk gaf a an hun vaardigheid met de wapens. Het was in één woord af. Het was kort en bondig een gezellige avond. Met alle pri mitieve middelen, had 14 R. I. een Show op touw gezet die er wezen mocht. Toen de jury dan ook de 3e Compagnie tot winnaar uitriep, werd er allerwegen geklapt en behou dens enkele uitzonderingen werd deze uitslag als de juiste beschouwd. Zoo verliep onze eerste warme Kerstdag. Ver van huis, maar in gedachten toch thuis. In deze dagen, waarop gezongen wordt van Vrede op Aarde, in den menschen een welbe hagen, gaan onze gedachten uit naar hen die wij beminnen. Hoever wij ook van hen verwijderd zijn, toch voelen wij ons nauw verbonden. Bij oud en nieuw waren er sportwedstrijden. Ikzelf had het geluk die dag op telefoon- wacht te zitten, dus kan ik er weinig over vertellen. Maar wel hoorde ik om 12 uur 's nachts stens, geweren en brens ratelen. Het nieuwe jaar werd ingeschoten. Om I uur 's morgens arriveerden er drie zakken post. Ik liet de telefooncentrale in de steek en begon met vele anderen de aangekomen brieven te sorteeren. Om 2 uur werden de eerste brie ven al aan de jongens uitgereikt. Zoo verliep het oude jaar dat ons veel ellende, maar ook de bevrijding heeft gebracht. Wat zal 1946 ons brengen Er dient nog vermeld te worden, dat op eerste Kerstdag, bij verschillende compagnies, de officieren gedegradeerd waren tot soldaten, terwijl deze rangen dien dag door minderen werden bekleed. 's Morgens brachten de officieren de thee bij de soldaten op bed. Officieren deden cor- veedienst. Het was de omgekeerde wereld. De bange voorgevoelens van velen, betref fende deze verandering werden te niet gedaan. Beide partijen gedroegen zich waardig in hun nieuwe rang. Er hebben zich geen storin gen voorgedaan. Maar hieruit bleek, dat wij, sterren of geen sterren, als menschen tegen over elkaar staan, niet om elkaar te pesten, maar bij te staan in alle moeilijkheden die nog komen kunnen. Leve Bataljon Zeeland Leve Zeeland. A. MASCLÉ, H. Q. - 2 - 14 R. I. Denkt om de Roode Kruisbussen! Zooals U in de dagbladen hebt kunnen le zen, wordt er door het Roode Kruis weer een en ander beschikbaar gesteld. Ditmaal krijgen alle inwoners van het ge teisterde gebied in Zeeland een stuk toiletzeep, terwijl alle kinderen van 1 tot 4 jaar extra krijgen 5 blikjes gecondenseerde melk en 5 blikjes babyvoedsel. Bovendien wordt voor het opgroeiende geslacht van 14 tot 18 jaar nog een doos havermout beschikbaar gesteld. Tevens is het ditmaal met behulp van de distributie-autoriteiten gelukt om aan de in woners van de getroffen gemeenten in Zuid- Beveland een stuk zeep beschibaar te stellen. Zooals vanzelf spreekt worden al deze ar tikelen gratis door het Amerikaansche Roode Kruis verstrekt en ook door ons gratis ge distribueerd. Om de hooge vervoerkosten ech ter te bestrijden verzoeken wij U de bussen, die bij de winkeliers staan te vullen. Ook deze keer hebben de grossiers en win keliers hun volledige medewerking verleend, waarvoor wij buitengewoon dankbaar zijn. Wat betreft het verleenen van voorschot op rente-vergoeding diene de volgende toe lichting: Elk verwoest of beschadigd onroerend bezit is indien het aangemeld is bij de schade- enquête-commissie, ingeschreven in het groot boek voor den Wederopbouw. Van dit inge schreven bedrag wordt 4 o/0 rente per jaar berekend en automatisch bijgeschreven bij het schadebedrag. Van deze rentevergoeding kan een percentage (pl.m. 80 in contanten op gevraagd worden indien zulks om één of an dere reden noodig wordt geacht. De toestand is dus als volgt: Iemand zijn huis is ver woest en vertegenwoordigde een waarde van f 5000.-, de rente van déze som bedraagt per jaar f 200.-, van dit bedrag kan dus ongeveer 800/0 is f 160,- in voorschot gegeven worden. Plaatselijk Nieuws Breskens. Voor het Grafmonument al hier ontvingen wij nog van F. f 10,v. d. V. f 5,D. f 1,S. f 10,en J. f 10, allen te Breskens. Wie volgt, helpt allen mede E. A. de Bourgraaf, H. v. d. Sande. (Gironummer 209094). C. Tazelaar, (Gironummer 3770S1). G r o e d e. Zondag 27 Januari had te Croede in de consistoriekamer der N.H. Kerk om 14.30 uur een samenkomst plaats van jonge lidmaten der N.H. Kerk uit West Zeeuwsch- Vlaanderen. Vertegenwoordigd waren de ge meenten Aardenburg, Breskens, Cadzand, Groede, Nieuwvliet, Oostburg, Retranchement, Sluis, Waterlandkerkje en IJzendijke. Ds. I\. O. Steenbeek, secretaris voor het werk onder de jonge lidmaten sprak over de nieuwe koers in de N.H. Kerk. Aan de discussie werd levendig deelgenomen, 's Avonds om 7 uur had een samenkomst in kleinere kring plaats ter bespreking van het practische werk. De Classicale Commissie voor het werk onder de jonge lidmaten in het Westelijk deel der Classis IJzendijke werd voorloopig aangevuld. Alhier is de Fröbelschool vanwege de ernstig heerschende kinkhoest op medisch advies gesloten. Zuidzande. Benoemd tot Procuratie houder bij de.Rotterdamsche Bankvereeniging N.V., kantoor Oostburg, den heer J. J. Dierx alhier. W a t e r 1 a n d k e r k j e. Bij besluit van den Heer Commissaris der Koningin in Zee land d.d. 22 Jan. 1946 is de staking, opge legd aan den burgemeester Verbrugge, opge heven, zoodat hij vanaf dien datum zijn ambt als burgemeester weer uitoefent. De bevolking was over dit feit verheugd. Alle huizen in de kom waren bevlagd en de muziekver. bracht Zaterdags een serenade. PREDIKBEURTEN. Zondag 10 Februari Breskens 10 uur Ds. Derksen 6,30 uur geen dienst Groede 10 uur Dhr. F. v. Sabben. Nieuwvliet 2 uur Ds. Derksen Oostburg 2 uur: Ds van 't Hooft. Retranchement 10,30 uur: Ds van Yperen. Waterlandkerkje 14,30 Ds van Yperen Zuidzande 10 uur: Ds Francke. Anonieme brieven. De redactie gaat nooit in op anonieme brieven. Meent iemand het algemeen belang te moeten dienen door een ingezonden stuk te schrijven, dan moet hij dat doen. Zijn de omstandigheden zoo, dat men zijn naam niet gepubliceerd wil hebben, dan kan dat ook, maar dan moet de redactie weten wie de schrijver is. Ook wil de redactie graag in lichtingen verstrekken, maar niet aan lieden, die hun naam niet durven noemen. NIEUWE BONNEN Tijdvak van 3 Febr. t.m. 16 Februari 1946. Bonkaarten KA, KB. KC 602 755 2 doosjes lucifers 756 roo gram kaas 757 100 gram vet 758 125 gram margarine 759 250 gram margarine 760 400 gram suiker 761, 762 200 gram bloem 763 t.m. 769 800 gram brood B 79, B 80 400 gram brood B 77, C 77 1 ei Bonkaarten LA, LB, LC 602. 013, 014, 015 100 gram vleesch 016 vleesch 8 oz. 225 gr. meat and vegetables 009 I kg. aardappelen A 03 1I/2 liter melk B 03, C 03 3 liter melk Bonkaarten KD, KE 602. S60 2 doosjes lucifers 861 1 ei S62 100 gram kaas 863 125 gram margarine 864 250 gram boter 865 500 gram suiker 866, 867 200 gram bloem 868, 869 800 gram brood D 71, D 72 400 gram brood E 71 500 gr. rijst of kindermeel Bonkaarten LD, LE 602. 513, 514, 515 100 gram vleesch 509 1 kg. aardappelen D 03, E 03 5 liter melk Tabakskaarten enz. T 11, 2 rants, tabaksartikelen (geen import sigaretten). V 11, 100 gram suikerwerken. X 11, 2 rants, tabaksartikelen, (geen import sigaretten). ADVERTENTIES Met groote vreugde geven wij kennis van de geboorte van een Zoontje CAMIEL PIETER MARIA. P. A. STURM. E. M. STURM—DU PUY. Hoofdplaat, 31 Januari 1946. Voor de vriendelijke hulp van de familie PROVOOST en de familie VELDE en de vele blijken van deelneming tijdens de ziekte en bij het overlijden van onze geliefde Echt- genoote en Moeder, JOZINA SUZANNA BLIEK, geboren VAN MEENEN, ontvangen, betuigen wij onzen oprechten dank. L. BLIEK en Kinderen. Cadzand, Februari 1946. Heden overleed plotseling te Heinkens- zand tot onze diepe droefheid, onze lieve Behuwdzuster en Tante, Mevrouw SUZANNA MARIA LEUNIS, Echtgenoote van dhr. A. Risseeuw, in den leeftijd van 79 jaar. J. RISSEEUW. C. RISSEEUWVAN STRIEX. Wed. N. RISSEEUW— SALOMÉ. P. RISSEEUW. M. S. RISSEEUW. Groede, 3 Februari 1946. Burgemeester en Wethouders van CAD ZAND maken bekend, dat ter gemeente secretarie voorwaarden van inschrijving voor het ophalen van straat- en huisvuil ter INZAGE liggen. Gegadigden worden verzocht om hun prijsopgaaf schriftelijk bij den burge meester in te dienen vóór MAANDAG 18 FEBRUARI 1946. I11 voorraad Wordt verwachtSTOKVISCH. Aanbevelend, le Zandstraat 17 GEVRAAGD een Landbouwersknecht tegen 1 Maart,, bij J. A. VERHAGE Breedeslraat 44, Oostburg. Eigenaars van verwoeste panden kunnen een voorschot op de rentevergoeding wegens de inschrijving in het grootboek voor den Wederopbouw verkrijgen door middel van de „Stichting-Zeeland 1940". Formulieren zijn verkrijgbaar ter secretarie en kunnen ook aldaar weer worden ingeleverd. Op Dinsdag 12 Februari a s., zal van des nam. 2-3 uur de gelegenheid zijn open gesteld tot kostelooze inenting of herinenting van hen, die zich daartoe ten huize van dokter TIMMER aanmelden. Chr. Nat. School voor L. O. en U. L. O. te Oostburg mede in verband met de GEZINSWEEK, op Vrijdag 8 Februari te 7 uur, in 't gebouw PRO REGE, Oudestad, Oostburg. Alle belangstellenden zijn hartelijk welkom. Het bestuur. Wij leveren weer uil voorraad Dekzeilen, Wagenzeilen, Autozeilen, Molenzeilen. Katrollen in verschillende maten. Asbestplaten 80 x 50 c.m. Anti-slip voor drijfriemen. ZE1LMAKERI! Nieuwstraal 17 Vlissingen Weer uil voorraad te leveren I. PH. J. KEIJMEL, Boulevard, Zwiiser- sche Barak H. Breskens. op Zaterdag 9 Februari a.s. bij W. DE KRAMER te Zuidzande. Aanvang 7 uur. Prijzen naar het aantal deelnemers. Het Bestuur der Stichting Herstel Zeeland 1945 roept sollicitanten op naar de betrekking van Administratieve kracht voor het bureau voor Zuid Zeeland (Oost en West Zeeuwsch-Vlaanderen) gevestigd te Oostburg. Vereischteneenige admini stratieve ervaring, vlot kunnende typen en algemeene ontwikkeling. Salaris 'nader te regplen. Brieven ten spoedigste te richten aan bovengenoemd bestuur p a J. VAN DONGEN, Oude Haven 8 te Oostburg. TE KOOP een best Melkschaap. Te bevragen bij J. DE MEIJER, Nieuw- vlieische straatweg 70, Groede. gevonden: eenige Textielkaarten in Groede. Terug te bekomen tegen adver- tentiekosten bij J. RAS, Ellenstraat A 339, Groede. GEVRAAGDeen goede HUISHOUDSTER, bij M.HEINSDIJK, landb., O 95, Cadzand. TE RUIL AANGEBODEN: 1 paar goede voetbalschoenen maal 43-44, voor dames schaatslaarzen, maat 38, Brieven onder no. 60, boekh. Bronswijk, Oosiburg. NET KOSTHUIS gevraagd, door man op middelbaren leeftijd, in Breskens of omgeving. Brieven onder nr. 560, bureau van dil blad. BIEDT ZICH AAN: een ervaren Chauffeur bekend mei motoren. Brieven onder no. 10 Bureau v. d. blad. Monteur of aankomend monteur gevraagd. H. DE BLIEK, Chevrolel- Garage, Breskens. TE KOOP GEVRAAGDeen goed Petroleumkacheltje. Ook te ruilen z. g. a. n. vooi-oorlogsche leeren schoenen maai 37, desnoods mei bijbetaling. Brieven aan Gez. VER- PLANKE p a dhr. DE FEIJTER, W 15, Cadzand. BEROEPS- en EIGENVERVOERDERS! Officieele prijsK 7 (D 40) chassis en cabine f 7875 K 7 (D 40) chassii, cabine, laadbak en zeil f 9105 Vraagt ons inlichtingen. Garage LUTEIJN, Off. Dealer, OOSTBURG - telefoon 82

Krantenbank Zeeland

De Schakel | 1946 | | pagina 1