op de Bevelanden start met Omloop van Borsele Vergroot uw kans op werk Veel geld nodig voor gehandicaptensport Route en doorkomsttijden ZATERDAG 29 APRIL JUBILEUMVIERING Voorjaarstocht Innocent Eyes in de Piek Koning Ubu in de Schouwburg Verzamelmarkt Zwemvier- daagse SCHELDEBODE VAN WOENSDAG 12 APRIL 1989 Veertiende zomer- tentoonstelling Duur Wedstrijden Favorieten Zeeland helpt Poolse kinderen Ron Brandsteder bij Dijkwel in Vlissingen 313 Club Delta is hoogvlieger VLISSINGEN - De modelvliegclub Delta bestaat dit jaar 10 jaar en samen met de her opening van de nieuwe vliegbasis wordt dit ge vierd op zaterdag 29 april met een feestelijke opening en vliegwed strijden tussen leden van de Engelse vliegclub Blue Bird en de vliegers van Delta. Vliegen doe je niet zomaar even, daar komt meer bij kij ken. Een kijkje achter de schermen uan de bouwers en de vliegers. Voorzitter Gerard Meul- meester was er bij toen de vliegclub tien jaar geleden werd opgericht maar zelf vliegt hij al dertig jaar: „Toen we tien jaar geleden begonnen was ons grootste probleem een vliegveld wat toch behoorlijke afmetingen moest hebben ge zien de veiligheid rond deze sport. Aan de Denemarken- weg in Vlissingen-oost hebben we een enorm stuk grond zelf gebruiksklaar gemaakt. We moesten daarvoor zo'n tien centimeter grond afgraven en er een keilaag voor in de plaats aanbrengen. Afgelopen winter moesten we verhuizen wegens de steeds verder uitbreidende in dustrie. We hebben nu een veld van tienduizend vier kante meter aan de Duitsland weg maar dat betekende wel heel wat extra werk en geld. De club zelf startte tien jaar geleden gelijk al met zo'n vijf tien vliegers die veelal vanuit andere clubs bijeen kwamen. Nu hebben we eenenveertig leden". In de dertig jaren dat de heer Meulmeester vliegt is er nogal wat veranderd. Zelfs met tien jaar geleden is er al een groot verschil. De model len zijn meer en meer realisti scher geworden en de techniek is veel meer geperfectioneerd. Jan Pie, bestuurslid: „De be sturing van de vliegtuigen be staat tegenwoordig uit tran sistorschakelingen. Via een subtiel kastje worden alle op drachten aan het vliegtuig doorgegeven en met behulp van twee joysticks wordt de complete besturing geregeld vanaf de grond. Aan de hand van de motor die ingebouwd wordt kan de vlieger bepalen of het vliegtuig snel of nor maal moet gaan vliegen. De een vliegt bij de club zo met de instelling, als 't maar vliegt, hard gaat en ik er capriolen mee uit kan halen en de ander wil echt iets van het vliegtuig maken, en besteedt er heel an dere aandacht aan. Je kunt als geroutineerd hobbyist makke lijk een vliegtuig in vier a vijf maanden bouwen, maar veel van de vliegers werken rustig twee jaar aan hun model. Zo is de club voor ieder op zijn eigen manier aantrekkelijk. Naast zweefvliegen en motorsport vliegen is er ook nog de moge lijkheid van het helicopter- vliegen, echter dit is wat unie ker, kostbaarder en moeilijker aan te leren, compleet anders dus. Piet Sol, helivlieger bij Delta weet daar alles van: „Het duurt veel langer om met een model helicopter te leren vliegen. Bovendien moet je een goede technische kennis van zaken hebben om de heli te kunnen bouwen en er mee overweg te kunnen. Zoals de voorzitter zichzelf dertig jaar VEERE - Op vrijdag 21 april wordt om vier uur in de Grote Kerk van Veere de veertiende zomertentoonstelling geopend. De tentoonstelling bestaat dit jaar uit twee gedeelten. Het eerste deel onder de titel '150 jaar Westerschelde, levenssa- der in de Delta, staat in het te ken van van de 150-jarige her denking van het Schelde-trac- taat, dat de vrijde doorvaart garandeerde van alle vlaggen tegen betaling van tolgeld. Het tweede deel, onder de titel 'Een gemeen erfgoed - Essex en de Nederlanden door de eeuwen heen' is een Engelse tentoonstelling in het kader van de William en Mary her denking VLISSINGEN - Wandelsport- vereniging 'De vrolijke tippe laars' houdt op zaterdag 15 april haar voorjaarstocht in Vlissingen. Er kan gekozen worden uit vijf verschillende afstanden. Inlichtingen kun nen verkregen worden bij me vrouw A. Meerman, 01184 - 64753. Alle wandelroutes zijn dit jaar gewijzigd. De organisatie is er in geslaagd aantrekkelijke routes uit te zetten. Op de langste routes is een rust plaats ingericht en voor de medische verzorging zorgt de EHBO. geleden het vliegen moest aanleren, zo moet ik nu zelf dit heli-vliegen onder de knie zien te krijgen". Ik ben nu ruim drie jaar be zig en krijg daarnaast zelfs re gelmatig les van Van Planken die vijfvoudig Nederlands kampioen heli-vliegen is, maar echt het valt nog niet mee. Daarbij komt dat de spe ciale onderdelen voor het me chaniek vrij kostbaar zijn en je die allemaal moet laten ver vaardigen. Het materiaal hiervoor is gehard staal en daar kun je niet zelf zomaar mee werken. Het mechaniek van het model is identiek aan een echte helicopter". De demonstratie met de he licopter toonde de moeilijk heidsgraad bij besturing ten opzichte van de andere vlieg tuigen. Dit zelf leren vliegen met een modelvliegtuig overkomt een nieuw clublid niet meer. Iedere nieuweling krijgt iemand die zich de eerste we ken over hem en het nieuwe vliegtuig ontfermt. Het nieuwe lid kijkt toe bij de eer ste vlucht die zijn vliegtuig maakt, gezien het gevaar voor het vliegtuig zelf. Dit vliegen bij de club is echt niet alleen het vliegtuig de lucht insturen, wat vliegen en weer landen. Zorg voor de modellen maar ook de mensen op de grond is er constant en regels zowel van de club als gesteld door de wet worden trouw toegepast. Voorzitter Meulmeester: „Het begint eigenlijk al bij het ter rein want zelf vliegen in een achtertuintje is absoluut ver boden bij de wet. Voor ons vliegveld hebben we een spe ciale ontheffing van de Rijks luchtvaartdienst en ook staat het vliegveld op hun kaart aangegeven. We kunnen in feite met de vliegtuigen zo hoog we willen, maar de ma ximum hoogte is 300 meter. Het zicht is je reikwijdte want ook daar zijn heel wat meters te halen. Het gewicht van het vliegtuig mag maximaal vijf kilo zijn. Deze regels en nor men zijn echt heel belangrijk. Bedenk maar eens wat een overpowered model van vijf kilo, dat toch zeker een snel heid van 200 km/u haalt, voor ongelukken kan aanrichten bij het verkeer landen". Iedere twee jaar kent de vliegclub Delta een sportuit- wisseling van een aantal da gen met de vliegclub Blue Bird in Deal (Kent, Engeland). Zo'n vijftien a twintig club leden nemen dan deel aan ver schillende wedstrijden in de categorieën zwevers, motor- vliegers en helivliegen. Dit gaat er allemaal heel kameraadschappelijk aan toe, want is iemands vliegtuig ka pot dan kan hij rustig de race vervolgen met een geleend vliegtuig, Engels of Neder lands maakt dan niet uit. Wel wordt er getracht per club zo veel mogelijk punten te beha len. Het enige wezenlijke ver schil tussen beide landen (clubs) is het gebruik maken van de joystick. In Engeland gebruikt een vlieger slechts één stick voor zowel hoog en laag als links en rechts. In Ne derland wordt er gebruik ge maakt van twee sticks. 's-HEERENHOEK - De zesde 'Omloop van Borsele' voor nieuwelingen die op za terdag 15 april wordt verre den, met start en finish in 's- Heerenhoek krijgt ook dit keer een sterke bezetting. Voor deze Zeeuwse klassieker hebben 45 wielerclubs uit het gehele land zich aangemeld. De meeste van deze teams zullen met drie man (maximale bezetting) vertegenwoordigd zijn. Dat betekent dat rond de 130 ren ners van start zullen gaan op de Molendijk in 's-Heeren- hoek, voor hun rit in lijn over 70 kilometer door de Zak van Zuid-Beveland. De stichting 'Wielercomité 's-Heerenhoek' die dit wieier- evenement op poten zette heeft met de vijf voorgaande edities veel succes gehad en ongetwijfeld zal dit zich her halen. Er is immers weer een imposant deelnemersveld en ook aan kwaliteit ontbreekt het niet. Van de deelnemende Zeeuwse clubs heeft de ZRTC Theo Middelkamp met twee teams ingeschreven. De A- 'S-HEERENHOEK - Tij dens de Omloop van Borsele moeten de renners drie keer het traject van 23,3 kilometer afleggen. Een totale afstand van bijna 70 kilometer. Voor jonge renners van 15 en 16 jaar betekent dit een moeilijke op gave. Althans voor de meesten onder hen. In de criteriums (wedstrijden rond de kerkto ren) wordt namelijk een af stand van 40 kilometer afge legd. Beduidend minder dus dan het karwei die de nieuwe lingen te verteren krijgen op ploeg zal bestaan uit: Jimmy Duijnkerke, Jeroen van der Pluym en Michel Rommers en het B-team wordt gevormd doorArnold Duij nhouwer, Rudie Klaasse en Patrick Rid derbos. Van de Middelkam pers heeft Duijnkerke tijdens dit voorseizoen reeds een goede vorm getoond en wel licht kan hij dit in dit sterke veld onderstrepen. Hetzelfde geldt voor Derk-Jan Franse van de W.V. Zeeuws-Vlaande- ren, de club die met één team verschijnt. Franse heeft als ploegmakkers Ronald Lij- baart en Michel Swartelee. De W.V. Zeeland is slechts met twee renners vertegenwoor digd: Jean Pierre Gödde en Lars van der Ploeg. Van dit tweetal is eerstgenoemde veel belovend. Gödde won vorig jaar bij de jeugdlicentiehou- ders vijftien wedstrijden en moet ook als eerstejaars nieu weling in staat worden geacht op het voorplan te strijden. Of dit in de Omloop reeds het ge val zal zijn moet worden afge wacht. Temeer omdat Jean- Pierre de laatste weken buiten competitie is geweest wegens een hardnekkige verkoudheid. Hopenlijk verschijnt hij topfit aan de start en kan dan wel licht de Zeeuwse eer hoog houden. Echt grote favorieten moe ten we zoeken in de clubs van buiten Zeeland. Zoals bijvoor beeld de Nederlandse kam pioen Marco Engels van R en TC Buitenlust en de nationale kampioen veldrijden Gerben van de Broek, van WV Schijn- del, die ook op de weg tot uit stekende prestaties is staat is. hun route door de Zak van Zuid-Beveland. Behalve de grotere afstand die moet worden afgelegd, zal trouwens ook het parkoers voor diverse renners wel pro blemen opleveren. Vooral op smallere weggedeelten. Dit al les geeft overigens alleen maar meer cachet aan de Om loop van Borsele, die in de voorgaande jaren steeds flinke publieke belangstelling trok. De wielersupporters kun nen na de start (14.00 uur) op de Molendijk in 's-Heeren- hoek, waar ook de finish ligt (15.48 uur) de renners onder weg drie keer zien passeren. Hieronder de doorkomsttijden op de verschillende plaatsen: Heinkenszandseweg 14.07- 14.43 en 15.19; Oudekamerse- weg 14.09-14.45 en 15.21; Zuid- zaksedijk 14.11-14.47 en 15.23; Nog een grote kanshebber is de le-jaars nieuweling Arno van Sandbeek van WSV Bé- Bé, die vorig jaar bij de jeugd- licentiehouders zeer vele triomfen boekte. Maar ook de Limburger Eddie Pasquino van De Ster en Mike Hassing van WTC Woerden (hij werd reeds winnaar dit seizoen in Woensdrecht en Steenbergen) hebben een aardige reputatie opgebouwd. Renners waar voorts ter dege rekening mee zal moeten worden gehouden zijn: Koos Moerenhout (De Hoekse Ren ners), Gianie Romme (De Pe daalridders), Jacky van de Klundert en Peter van der Velden (beiden van W.V. Steenbergen) en Michael Groffen (T.W.C. Hart van Brabant). Genoeg kleppers van formaat zijn dus van de partij om een interessante strijd tegemoet te zien. Nissezandweg 14.12-14.48 en 15.24; Drieweg 14.16-14.52 en 15.28; Kruiningenpolderweg 14.18-14.54 en 15.30; Dierikweg 14.20-14.56 en 15.32; Kruipuit- sedijk 14.22-14.58 en 15.34; Oudelandsepolderdijk 14.24- 15.00 en 15.36; Noordpolderdijk 14.24-15.00 en 15.36; Weldijk 14.24-15.01 en 15.37; Hoogland- sedijk 14.27-15.03 en 15.39; We- steindsedijk 14.30-15.06 en 15.42; 's-Heerenhoeksedijk 14.32-15.08 en 15.44; Kuipers dijk 14.35-15.11 en 15.47; Mo lendijk 14.36-15.12 en 15.48. GOES - Een heleboel mensen willen graag (weer) aan de slag. Toch lukt dit vaak niet, om dat men niet de vereiste papieren heeft. Dat is jammer, maar daar kunt u met een P.B.V.E - opleiding iets aan doen Bovendien kost het vrij wel niets, behalve de in spanning. Na een P.B.V.E.-opleiding bezit u een waardevol diploma waar u absoluut sneller mee aan het werk komt dan voor heen. Dit komt door de prak tijkgerichtheid. Dat bewijzen de resultaten van de afgelopen jaren. Tachtig procent van de in 1986 gestarte cursisten, die hun opleiding in 1988 afrond den, had binnen een half jaar werk gevonden Indien u 18 jaar bent of ouder (tot 50 jaar) en geen vooropleiding heeft hoger dan MAVO/LBO, kunt u in prin cipe beginnen met één van on derstaande opleidingen, zelfs met behoud van uitkering en zonder sollicitatieplichtDe kosten zijn zeer beperkt: in schrijving kost slechts 60,- per jaar en leermiddelen ko men voor rekening van het project. Verder bestaat er een goede reiskostenregeling en voor kinderopvang bestaat er ook en financiële bijdrage. Niet gek dus zo'n P.B.V.E.-op leiding. Deze gunstige voorwaarden zijn gecreëerd door het Ar beidsbureau, dat tevens be kijkt welke opleidingen kun nen starten. Hieronder de P.B.V.E.- op leidingen met enkele bijzon derheden: Administratieve opleiding Schildersopleiding Elektrotechniek Installatietechniek Aan alle opleidingen gaat vanaf half mei een oriëntatie vooraf. Zodoende weet u van te voren waar u aan begint of eventueel niet begint. Een P.B.V.E.-opleiding is waardevol en het overwegen waard. U krijgt dan alle informa tie die u wenst. Het adres van het koördinatiepunt is: Koör- dinatiepunt P.B.V.E., p.a. REC 'De Bevelanden/Tholen', Zus terstraat 11, 4461 JA Goes, te lefoon 01100-31170. U kunt vragen naar Leo Sorber. Voorlichting Een andere mogelijkheid is langs te komen op het Ar beidsbureau. Eén van de me dewerkers zit er dinsdag 18 april de hele dag om u infor matie en inlichtingen te geven. Op 29 april zal de Engelse club Blue Bird ook op het nieuwe terrein aanwezig zijn en worden er in twee dagen allerlei wedstrijden gehouden. Bij de wedstrijden voor de zwevers staat het verblijven in de lucht, het landen en de perfectie van de uitvoering centraal. Bij het motorvliegen is dit het figuurvliegen. Voorzitter Meulmeester: „Ik ben blij dat onze club nog steeds groeit en nu ook wat aan het verjongen is, dat is be langrijk voor het voortbe staan. De technische ontwik kelingen maken het er heel wat interessanter op voor de wat jongere vliegers, de uitda ging wordt groter. Toch had de pioniersfase zo'n dertig jaar geleden ook z'n charme al moest je vaak van alles beden ken om optimaal te kunnen vliegen. In plaats van transis- toters vlogen wij met radio buizen. Nadat ze me er heel wat jaartjes steeds maar weer om vroegen hebben ik er toch maar afstand van gedaan. Mijn eerste buisontvanger heeft nu een plaatsje gevon den in het Amsterdams lucht vaartmuseum". KUNST - In het Zeeuws Kunstenaarscentrum aan de Kousteensedijk in Middelburg exposeren DaniFlle Janssen en Marja Hooft met textiel en keramiek. Te zien vanaf 8 april tot 5 mei. KLEDINGBEURS - De Middelburgse peuter speelzaal "De Zandkru- mels" houdt op woensdag 19 april van half twee tot half drie een voor- jaarskledingbeurs in wijkgebouw de Vergulde Baars aan de Baarsjes straat. Kleding kan tot dinsdagmorgen half elf afgegeven worden in de speelzaal. FANCY FAIR - De Franck van Borssele- school, Troyeweg 1 in Borssele houdt op 15 april om tien uur een Fancy Fair met rommelmarkt bij de school. Behalve rommelmarkt is er ring- rijden, slabberjan en koe melken. HANDWERKEN - Op woensdag 19 april wordt de jaarlijkse bazar met loterij van "Vrouwelijke Handwerken" gehouden van half elf tot half drie. De bazar wordt dit jaar gehouden in de Kapittel zaal, Abdij plein 9 te Mid delburg. Deze zaal is te bereiken via het bureau Voorlichting van de Pro vincie Zeeland. MEIDEN - De Stichting 8 maart zoekt meiden die zich aangesproken voelen bij de viering van 8 maart. Info: 01184-12138. EXPOSITIE - De in Vlis singen geboren Hans Verhagen exposeert van 14 april tot en met 26 mei een selectie van zijn schilderijen in de PZEM- galerie te Middelburg. JUBILEUM - De Vereni ging voor Vrijzinnig Her vormden bestaat 75 jaar. De herdenking vindt plaats op 14 april in cen trum Ophir, Badhuis straat 186 te Vlissingen. Vanaf half acht gelegen heid tot feliciteren. BINGO - Op dinsdag 18 april wordt in buurthuis Aldegonde in Vlissingen weer de maandelijkse Bingo-avond gehouden. De balletjes beginnen te rollen om acht uur. De toegang is gratis. BINGO - Op 14 april is er weer Bingo in buurthuis Scheldebuurt te Vlissin gen. De toegang is gratis en de aanvang is acht uur. GEVONDEN - Op 31 maart werden door Ma- xis Middelburg de vol gende gevonden voor werpen ingeleverd bij de Gemeentepolitie te Mid delburg plaid, rood/ wit/blauw/geel geruit; een grijs wollen jasje; di verse sjawls en halsdoe ken; een polo-shirt, blauw-wit gestreept; een overrhemd, blauw-zwart geruit; diverse hand schoenen; een paar witte baby-wantjes; een blauw baby-wantje; een licht blauw kinderlaarsje; een rammelaar; een speel goedpistooltje; een puz zelboek; een witte kra lenketting; een dames horloge met wit bandje; een blauw dameshorloge; een jongens quartz-hor- loge; een kindera rmband, wit met blauwe beer; een Fiat-autosleutel; een rode baret; een boekje, Ned. Rijwiel Toer Unie; diverse linnen bood schappentassen; diverse paraplu's en diverse knuffeldieren. BORSTVOEDING - La Leche League houdt op 19 april haar maandelijkse informatieochtend in de Julianastraat 26 te Oost- Souburg. Aanvang is tien DUITEN - Professor Si mons uit Son houdt op 13 april een lezing met dia's over 'Reckheimse duiten' in De Schakel, Bachten- steene 14 te Middelburg. De lezing begint om kwart voor acht/ WELFARE - De Welfare afdeling van het Rode Kruis in VLissingen houdt op 28 april om twee uur haar jaarlijkse ver koopmiddag in het Maar ten Luther huis, Groene- woud 60 te Vlissingen. MEDITATIE - Maharishi Ayur-Veda houdt op 17 april om acht uur in de Bibliotheek aan de Kous teensedijk REVOLUTIE - Aula Zee land, een samenwer kingsverband tussen de Zeeuwse Bibliotheek en Boekhandel van Ben- them houdt donderdag 13 april om 20.00 uur een le zing over de seksuele re volutie. Spreker is de heer PJF Dupuis. Toe gangskaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de Bi bliotheek en bij Van Ben- them. FIETSVIERDAAGSE - De personeelsvereniging Kadzee houdt op 17,18 en 19 april een avondfiets- vierdaagse. Er kan geko zen worden voor twintig of vijftig kilometer. In schrijving en vertrek: Kadastergebouw aan de Vrijlandstraat 31 te Mid delburg. FOTOGRAFIE - Jonge- rengebouw Poortershove houdt op 12 april om half acht 's avonds een infor matie avond over foto grafie voor jongeren vanaf 14 jaar. LOTERIJ - De trek kingsdata van de loterij t.b.v. een clubhuis voor Jong Ambon zijn verzet naar 12, 19 en 26 augus tus. KLEDINGBEURS Speel-o-theek Paauwen- burg houdt op 15 april een kinderkledingbeurs in buurthuis de Paraplu aan de A. Gogelweg te Vlissingen. Van half ell tot twaalf uur. ROMMELMARKT - De Westburch-school ir Middelburg houdt 2S april haar jaarlijkse rommelmarkt en fancy- fair in het schoolgebouw aan de Beneluxlaan 14 Belangstellenden zijr welkom tussen 10.00 er 13.00 uur. GOES - Het Nationaal Fonds Sport Gehandicapten houdt in de week van 17 tot en met 21 april de jaarlijkse col lecte. Er wordt geld ingeza meld om sportactiviteiten voor lichamelijk, geestelijk en zin tuiglijk gehandicapten moge lijk te maken. Veel van de 26 Zeeuwse verenigingen voor gehandicapten dienen een subsidieverzoek in bij het Na tionaal Fonds. Elk jaar wordt dit gehonoreerd met een be drag dat rond de 25.000 gulden ligt. Om te laten zien wat er met het geld mogelijk wordt ge maakt houden de vereni gingen van 10 tot 14 april open huis. Iedereen is van harte welkom bij de training, wed strijden of andere activiteiten. Programma open huis op Zuid-Beveland en Walcheren: dinsdag 11 april van 19.30 tot 20.30 uur recreatieve sport voor verstandelijk gehandi capten in Sportcentrum Goes. Op dezelfde dag van 19.30 tot 21.30 uur jeu de boules voor li chamelijk gehandicapten in 'Der Boede' te Koudekerke. Eveneens op 11 april van 19.00 tot 21.00 uur rolstoel basketbal voor lichamelijk gehandicap ten in de Stedelij kse Scholen gemeenschap aan de Gerrit van de Veenstraat 10 in Mid delburg. Woensdag 12 april van 19.00 tot 21.00 uur conditie- /recreatieve training goalball, hockey en showdown voor vi sueel gehandicapten en ziende begeleiders in Sporthal Rei- merswaal te Kruiningen. Don derdag 13 april van 19.00 tot 20.30 uur rolstoelbasketbal en zwemmen voor lichamelijk gehandicapten in Zonneveld te Oostkapelle. NIEUW EN SINT JOOS- LAND - De Stichting Zeeland helpt Polen houdt op 15 april een inzamelingsactie voor de kankerpatiFntjes van het kin derziekenhuis in het Poolse Gdansk In het Oostblok is nog steeds een schrijnend tekort aan me dicijnen, die voor deze kinde ren van levensbelang zijn. Van half tien tot half een kan men een gift brengen naar de collectebus, die is opgesteld in het Kerkportaal van de Ne derlands hervormde Kerk. VLISSINGEN - Garage Dijkwel in Vlissingen bestaat tien jaar. Om dit te vieren wordt er zaterdag 15 april een wervelende auto- en mode show gehouden. De presenta tie is in handen van Ron Brandsteder. Volgens hem is Renault 'erg in de mode'. De autoshow omvat een voor delige financierings- en in- ruilactie met de Renault 5 en 21, terwijl de speciale, met veel extra's uitgeruste Renaults 5 Tonic en Tiga niets extra's kosten. De modeshow laat zien wat Hans Knuijt en Patachou voor moois in de rekken hebben. Hans Dijkwel: "We maken er een dijk van een show van". Vrijdagavond 14 april staat er om tien uur een veelbelovende band op de planken van het Piek podium. Innocent Eyes is een formatie uit Alphen aan de Rijn die hoofdzakelijk eigen nummers ten gehore brengt. Ook spelen ze een aantal covers van o.a. The Doors en The Cult. MIDDELBURG - Zaterdag 15 april vindt in de Middelburgse Stadschouwburg om 20.00 uur een magistraal bewegings spektakel plaats. De grondleg ger van de hedendaagse Tsje chische mime, Milan SlHdek, brengt dan zijn Koning Ubu op de planken. Het verhaal van meneer en mevrouw Ubu is een plat vloerse geschiedenis. Toen het stuk in 1896 in Parijs in premi- =re ging werd het meteen een van de grootste theaterschan dalen van Frankrijk. Na en kele voorstellingen werd met de opvoering gestopt. Mijnheer Ubu is een losgesla gen dragonder-hoofdman die zich als leider opwerpt. En die laf en zonder wroeging het hele volk, zowel arm als rijk, meedogenloos plundert om zijn eigen zak te vullen. Milan SlHdek heeft van dit verhaal een spel zonder woor den gemaakt. Hij heeft dit op een zeer onorthodxe manier gedaan. 'Monstueus, absurd en vol met beelden uit een nacht merrie' VLISSINGEN - 'De verzamel krant' houdt in samenwerking met 'Le Connectionneur' op zaterdag 22 april van tien tot vijf uur een grote verzamel markt in de Zeelandhallen van Goes. Voor inlichtingen en deelname bellen naar: 01180- 38595 Wat er tegenwoordig al niet verzameld wordt. Uiteraard ziet men nog steeds veel tradi tionele dingen zoals prent briefkaarten, speldjes, postze gels en munten. Maar de ten dens is nu toch meer dat alles verzameld mag en kan wor den. Lepeltjes, glas en aardewerk, poppen, tijdschriften en eier dopjes. Op de verzamelmarkt is van alles en nog wat te vin den. Niet alleen voor de be roeps-verzamelaar, maar ook voor mensen die nog helemaal moeten beginnen met een col lectie. VLISSINGEN - Maandag 17 april start in het Sportfond- senbad te Vlissingen de Blue Band Zwemvierdaagse van start. Tijdens dit door UNI CEF en de KNZB georgani seerde zwem festijn kunnen kinderen geld bijeenzwemmen om kinderen in ontwikke lingslanden te helpen. Tijdens de zwemvierdaagse kunnen de deelnemers zich la ten sponsoren. Het bedrag dat de deelnemers dit jaar bijeen zwemmen is bestemd voor waterprojekten voor straat kinderen op de Filippijnen. De kinderen daar hebben vaak geen onderdak, nauwelijks water, onvoldoende opvoeding en gaan niet naar school. De sponsorkaart kan vanaf 10 april afgehaald worden in het zwembad. De deelnamekosten bedragen fl. 9.50 per persoon.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1989 | | pagina 13