dan naan GESLOTEN GAAT U ZICH VERLOVEN FA. JANSEN ZN. GEZ. HARTH00RN 1?,! WAARDE KAPELLE-BIEZELIN GE BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN en zonen kantoorboeken ordners of stapeldozen systeemkaarten winkel boeken ringbanden kantoor- en BOEKHANDEL van der peyl GOES DR(^|£TERU met de samenwerking en onderlinge hulpverlening, niet alleen belangrijk voor Krabbendijke, maar voor de hele streek is. Dhr. D. Taekema uit Goes, voorzitter van dè Vereniging van Be velvoerenden op de Bevelanden, sprak woorden van dank tot het gemeentebe stuur. Hierna volgden nog felicitaties van dhr. J. W. P. de Jonge namens ge meentewerken, dhr. H. B. Pilaar na mens de Bevelandse BB-kring, de aan nemer en leverancier van het brand- weermateriaql. Op verzoek van dhr. A. Kok, brandweercommandant, onthulde de burgemeester na de overdracht een muurschildering van de hand van dhr. G. van Iwaarden, met als motief „De Brandweer". Tenslotte waren de genodig den en belangstellenden getuige van een demonstratie met het materieel in het bouwplan .,West". Kerstviering bejaarden. Woensdagmiddag werd in „Huize Nieuwlande" een kerstviering gehouden met de bejaarden. Deze middag ging uit van de afdeling Krabbendijke van de N.C.V.B. en stond onder leiding van mevr. E. Mallekote-de Klerk. Zangavond. Op tweede kerstdag zal door de zang vereniging „Sursum Corda" een uitvoe ring gegeven worden in het kerkgebouw der Geref. Gemeente. De opening zal geschieden door Ds. Suyker. Medewer king wordt verleend door de zangver eniging V.Z.O.S. uit 's-Gravenpolder. Kerstsamenkomst. Op donderdag 24 december wordt in de Hervond^te; kerk een kerstsamen komst georganiseerd. Medewerking zal worden verleend door het .JCerkkoor en de muziekvereniging „Concordia". Vergadering S.G.P. De S.G.P. vergaderde in het verga derlokaal def Geref. Gemeente. Spreker was dhr. W. Koster over „Loon en loon politiek". Hy vestigde de aandacht van zijn gehoor op de mogelijkheden van de spaarregelingen, zoals vermogensaan- wasdeling, winstuitkeringen, enz. Hij verwonderde zich erover, dat deze vorm van loonsverhoging nog zo weinig door breekt. De vergadering stond onder lei ding van dhr. G. van Velzen. Voetbal. Het eerste elftal voetbalde zaterdag tegen de ..Meeuwen" en zag geen kans deze sterke tegenstander te overmeeste ren. Het moest met een 53 nederlaag genoegen nemen. Het t'#eéde elfal ver loor met 41 van Bco^èle Voetbal. Waarde I kreeg Rillandia II op be zoek en wist na een spannende strijd de winst te behouden, 21. Kerstavond. De Hervormde Vrouwenvereniging hield maandagavond haar kerstavond in het Hervormd Centrum onder leiding van mevr. Waterman-Oudesluys Uitvoering /Vooruit". Voor een goed gevulde zaal van café Koeman gaf de muziekvereniging Voor uit haar uitvoering. Na een welkomst woord van de voorzitter, dhi. H. M. Dek, werden op verdienstelijke wijze een aantal muzieknummers uitgevoerd on der leiding van de directeur Daan Man neke. Vooraf weni door een 6-tal leer lingen een mars gespeeld. De hoofdscho tel van deze avond was de opvoering door eigen leden van een klucht „Pen sion Drie" van Joh. Blaazer. Dit vro lijk spel onder regie van dhr. J. J. Braam werd vlot en zeer goed vertolkt. Alle lof voor hetgeen de dames en he ren presteerden in een geenszins gemak kelijk spel. Zij oogstten dan ook een groot én" lanfdurig applaus'."'De' avönd werd besloten met gezellige amuse mentsmuziek. Opbrengst collecte. De rondgang voor de viering van het kerstfeest voor de kinderen van de zon dagsschool heeft 417,15 opgebracht. Voetbal. Na enkele weken van rust trad Ka- pelle I zaterdagmiddag te Hoek weer binnen de krijtlijnen tegen de club uit die plaats. Vppr de rust gingen beide partijen tegen'^lkaar op, zodat gedraaid moest worden met een 2—1 stand in het voordeel van de thuisclub. Na de rust zakte het spel bij Kapelle geleidelijk af. Kapelle moest dan ook met een 61 ne derlaag de thuisreis aanvaarden. Straatverbetering. Uit verkeersoogpunt heeft de Oost straat te Kapelle eefi belangrijke ver betering ondergaan. De gemeenteraad besloot kort geleden tot aankoop van twee panden van dhr. J. L. de Jager om deze te slopen, teneinde voor het ver keer een betere afronding te krijgen. Maandag werd met het slopen begon nen. De volgende dag was men met de afbraak al klaar gekomen. De verkeers situatie is er nu aanzienlijk verbeterd. Jaarvergadering „De zwarte weel". De ijsclub „De zwarte weel" te Bie- zelinge hield vrijdagavond in restaurant ,.De Caisson" onder voorzitterschap van dhr. Chr. Goeree haar jaarvergadering. Medegedeeld werd, dat er voor wedstrij den een geluidsinstallatie is aangeschaft en dat er verder nog een moderne ver lichting zal worden aangebracht, be staande uit drie masten met elk vier lampen. Uit het jaarverslag van secre taris C. Beenakker was te horen, dat het ledental met 22 daalde tot 386. Pen ningmeester C. Nieuwenhuize kon mel ding maken van het afsluiten van de boeken met een batig saldo. De finan ciële positie van de club is gezond. Bij de bestuursverkiezing werden dhrn. M. Goud Czn., Schore en M. J. Goud Jzn., Biezelinge, herkozen. Tot leden van de kascontrolecommissie werden benoemd mej. N. Kloosterman Qd.j Biezelinge en dhr. A. Bierens Wz., Sbhore. Rattenbestrijding. De afgelopen week is"de gemeente t}er gonnen met een aktie voor bestrijding van ratten. De aktie zal duren tot en met 31 december. Het gemeentebestuur heeft zich tot de inwoners gericht met het verzoek aan deze aktie zoveel mo gelijk mee te werken. Het vergif wordt gratis ter beschikking gesteld alsmede een instruktie hoe men het beste de rat ten kan verdelgen. Kerstboom. In het brengen van kerstsfeer heeft ook het gemeentebestuur van Kapelle gemeend niet achter fke moeten blijven. Zo is er vorige week op het bordes van het gemeentehuis een kerstboom ge plaatst, die de voorbijgangers herinnert aan het naderende Kerstfeest. Het is voor de eerste maal dat de gemeente iets dergelijks doet. Vooral des avonds biedt het een sfeervolle blik; de boom is ook voorzien van verlichting. Hengelwedstrijd met wildprijzen. De Hen gelsportvereniging „De Ka- pelse Kanaalvissers" organiseerde zater dagmiddag voor haar leden in de Wes- terschelde onder Biezelinge een wed strijd waaraan wildprijzen waren ver bonden. Niet minder dan 74 leden na men er aan deel die gezamenlijk 24870 punten bij elkaar visten. Dat betekende niet alleen =een zeer goede vangst, het was ook een record-deelname. De uit slagen zijn: 1. J. den Butter, ïfe25 pnt.; 2. C. Coomans, 1220 pnt.; 3. Jac. Wal- rave, 1095 pnt.; 4. L. Luteijn, 1045 pnt.; 5. J. Slabbekoorn, 1040 pnt.; 6. Mej. M. Ganseman, 945 pnt,; 7. J. Bentschap Knook, 875 pnt.; 8. M. J. Dekker, 845 pnt.; 9. P. Ganseman, 700 pnt.; 10. J. P. Lepoeter, 645 pnt. Postduivententoonstelling. De postduivenhoudersvereniging Oost West Thuis Best hield zaterdag in ho tel „De Zwaan" haar jaarlijkse postdui vententoonstelling. Er waren 354 dieren ingezonden, die des morgens aan een keuring werden onderworpen. £>e keur meesters A. Hagers uit Berkel en L. Kulik uit Gouda wezen he't dier van P. I. Butler uit Biezelinge als de mooiste doffer van de tentoonstelling aan. De prijs van de mooiste duivin ging naar de eigenaren Van Driel en Heystek te Kapelle. De prijswinnaars zijn. Klasse I, oude doffers: 1 en 5 P. I. Butler, Biezelinge; 2 en 4 Gebr. Houte kamer, Wolf aartsdijk; 3 C. J. Clement, Krabbendijke. Klasse H, oude duivinnen: 1 L. de Fouw, Kortgene; 2 en 5 W. Krijnsen, Waarde; 3 M. Bruijnooge, Kapelle; 4 A. op i'tHof, Wemeldinge. Klasse III, jarige doffers: 1 en 5 C. J. Clement', Krabbendijke; 2 L. de Fouw, Kortgene; 3 Gebr. Mange, Schore; 4 D. Verweijs, Goes. Klasse IV, jarige duivinnen: 1 Van Driel en -Reystek, Kapelle; 2 W. van Stel, Wemeldinge; 3 J. C. Nijsse, Ka pelle; 4 L. de Fouw, Kortgene; 5 Joh. Minnaa^t». Yerseke. Klasle W, jonge doffers: 1 E. Ver mast, Yerseke; 2 P. I. Butler, Biezelin ge; 3 G. van Liere, Colijnsplaat; 4 M. Nijsse, Kapelle; 5 P. D. de Boe, Kat- tendijke. Klasse VI, jonge duivinnen: 1 L. de Fouw, Kortgene; 2 en 4 G. van Liere, Colijnsplaat; 3 Gebr. van Stel, Wemel dinge; ^5 C. Langenberg, Kapelle. Van 1723 december 1964 YERSEKE. Geboren: Paulus Jan. zv. Paulus Jan Poleij en Jacoba Meeuwse; Leendert Johannes, zv. Hendrik Slot boom eiy^fpinetje Lamper. Gehuwd: Maarten Willem Geense, 23 j. te Krabbendijke en Marina Hart- hoorn, 20 U v. Van*%7^-22 december 1964 KRUÏNJNQEN. Getrouwd: Petrus Broeckaërt, 26 j. en Ariana Openeer, 18 j. AVOO' Y erseke '"^TTed. Herv. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. H. R. J. Reijenga 2.30 ui$;, Ds. J. H. J. Hoffman, Krui- ningen. Zondag 27 december 10 uur:jj£. :E. P. J. Jebbink, Kapelle. 2.30 uuriJDs. H. R. J. Reijenga. Geref. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 2ü0 upr: Ds. J. E. Booy. adndag 27 december 10 uur: Ds. J. E. Booy. 2.30 uur: Ds. H. R. Juch, Kapelle. Geref. Gem. Vrij dag, 25 December (le kerstdag) 9.30, 2 epjja.jiur: Leesdienst. Zondag 27 december 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Vrij Evang. Gemeente Vrijdag 25"december" (le kerstdag) 10 en 2.30 ^ïur: Ds. D. de Jonge. Zondag 27 december 10 uur: Ds. D. de Jonge. 2.30 uur: Ds. J. Karelse, Goes. Geref. Gem. in Nederland Langeville 31 Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10, 1.45 en 5.45 uur: Leesdienst. Zondag 27 december 10, 1.45 en 5.45 uur: Leesdienst. R.K. Kerk, Langeville 39 Eucharistieviering zondag 8 en 10 uur. Lof om 2.30 uur. Leger des Heils Heiligingsdienst 10 uur. Zondagsschool 13.15 uur. Verlossingssamenkomst 18 uur. Leiding: Kapiteine F. A. G. Klark. Kapiteine E. Berman. Wemeldinge Ned. Herv. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 4 uur: Ds. B. Zoodsma. Zaterdag 26 december (2e kerstdag) 5 uur: Kerstfeest zondagsschool. Zondag 27 december 10 en 2.30 uur: Ds. B. Zoodsma. Vrij Evang. Gemeente Vrijdag 25 december (le kerstdag) i0 en 5.30 uur: Ds. G. van Bruggen. N.m. Kerstfeest zondagsschool. Zondag 27 december 10 uur: Ds. G. van Bruggen. 2.30 uur: Ds. D. de Jonge, Yerseke. Geref. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 2.30 uur: Ds. A. J. L. Hoogkamer. Zondag 27 december 10 en 2.30 uur: Ds. A. J. L. Hoogkamer. Geref. Gem. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 4.30 uur: Leesdienst. Zondag 27 december 10 en 4.30 uur: Leesdienst. Kruiningen Ned. Herv. Kerk Donderdag 24 december 10 uur n.m.: Interkerkelijke kerstnacht dienst. Ds. Hoffman en Ds. Koolstra. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. J. H. J. Hoffman. 2.30 uur: Ds. G. E. Huizing, Waarde. Zondag 27 december 10 uur: Ds. Beneder, 2.30 uur: Ds. J. H. J. Hoffman. Geref. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 2.30 uur: Ds. J. Koolstra. Zondag 27 december 10 uur: Ds. J. Koolstra. 2.30 uur: Ds. E. Jansen, Goes. Geref. Gem. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Zondag 27o december 9.30,! 2 en 6 hur: Leesdienst. CWref. Gem. (Stationsstraat 2) Vrijdag 25 december (de- kerstdag) 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Zondag 27 december 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Woensdag 30 december 7.30 uur n.m.: Ds. van Beek. Oude- jaarsdienst. Hansweer t Ned. Herv. Kerk Donderdag 24 december 10 uur n.m.Ds. B. van der Lelie. Kerst nachtdienst m.m.v. koperblazers. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. B. van der Lelie. Zondag 27 december 9.30 en 2.30 uur: Ds. B. van der Lelie. Rilland-Bath Ned. Herv. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.45 uur: Zingen van kerstliederen. 10 uur: Ds. G. Blok, m.m.v. mevr. Blok, sopraan. 4.30 uur: Interkerkelijke dienst. Ds. Sloot, Ds. Penninga, Ds. Blok; m.m.v. muziekver. „Rillandia", vocaal dames- kwartet en mevr. De Smit, alt. Zaterdag 26 december (2e kerstdag) 5 uur: Kerstfeestviering zondagsschool. Zondag 27 december 10 uuk Ds,;;;A. Sieders, Biezelinge. 2.30 üut: Dg'.. G. Blok. t 'J Geref. Kerk. g f Vrijdag 25 deeemp§r (lërkerstdag) 10 uurr Ds. D. Sloot. r Zaterdag 26 december (2e kerstdag) 4 uur: Kerstfeest met de kinderen. Zondag 27 december 10 en 3 uur: Kand. Schuman, A'dam. Geref. Gem. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.30 en 2 uur: Leesdienst. Zondag 27 december 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Vr(j Evang. Gem. Bath Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. T. H. Penninga. Zondag 27 december 10 en 2.30 uur: Br. van Duuren. Krabbend ij k e Ned. Herv. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.30 en 2.30 uur: Ds. J. van Leeuwen. V.m. medew. Kerkkoor. Zondag 27 december 9.30 en 2.30 uur: Ds. J. van Leeuwen. Geref. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.30 uur: Ds. B. Fidder. 1.30 uur: Ds. H. R. Juch, Kapelle. Zondag 27 december 9.30 en 2.30 uur: Ds. Krabbe, Hillegom. Geref. Gem. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.30, 2 en 6 uur: Ds. W. Suyker. Zondag 27 december 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Waarde Ned. Herv. Kerk Donderdag 24 december 10 uur n.m.: Kerstnachtdienst. Ds. G. E. Huizing. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. G. E. Huizing. 2.30 u.: Ds. B. van der Lelie, Hansweert Zaterdag 25 december (2e kerstdag) 5 uur: Kerstfeest zondagsschool. Zondag 27 december 9.30 en 2.30 uur: Ds. G. E. Huizing. Geref. Gem. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Zondag 27 december 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. Kapelle Ned. Herv. Kerk Donderdag 24 december 10 uur n.m.: Kerstnachtdienst; Ds. E. P. J. Jebbink. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. E. P. J. Jebbink. 2.30 uur: Ds. A. Sieders, Biezelinge. Zondag 27 december 10 uur: Ds. G. Blok. Rilland. 2.30 uur: Ds. E. P. J. Jebbink. Geref. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 3 uur: Ds. H. R. Juch. Zondag 27 december 10 uur: Ds. H. R. Juch. 2.30 uur: Ds. J. E. Booy, Yerseke. B iezelinge Ned. Herv. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 uur: Ds. A. Sieders. 2.30 uur: Ds. H. R. J. Reijenga, Yerseke Zondag 27 december 10 uur: Ds. A. J. Mooij, Schore. 2.30 uur: Ds. A. Sieders. Chr. Geref. Kerk Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 2.30 uur: Ds. J. van Dijken. Zondag 27 december 10 en 2.30 uur: Ds. J. van Dijken. Geref. Gem. Vrijdag 25 december (le kerstdag) 10 en 2.30 uur: Leesdienst. Zondag 27 december 9.30, 2 en 6 uur: Leesdienst. cki/afami (Wf li JikMz A WONINGINRICHTERS SINDS 1890 KAPELLE - BIEZELINGE Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een ernstige ziekte, in het ziekenhuis ,Ber gzicht' te Goes, mijn innig ge liefde en zorgzame man en onze lieve vader, be huwd- en grootvader SIMON ALEXANDER DIJK WEL echtgen. van jJVI. Pekaar op de leeftijd gY£.n ruim 55 jaar Yerseke: M. DIJKWEL- PEKAAR Goes: C. M. DlJ&W&L M. DIJKWEL- KORSTANJE Kapelle M. DIJKWEL J. DIJKWEL- BRUIJNZEEL Kloetinge: P. LANKESTER- DIJKWEL D. W. LANKESTER Yerseke: - A. SANDERSE- DIJKWEL A. SANDERSE J. J. DIJKWEL en kleinkinderen Yerseke, 19 dec. 1964 Vijverstraat 6 De begrafenis heeft plaats gehad dinsdag 22 december te Yers,eke om 1 uur Sfeervolle avonden. .v,fijn thuis lezen in een goede ro man. Zoek er nu één uit! - Boekhandel van der Peijl. Heden overleed onze beste vriend SIMON DIJKWEL Hij zal steeds in onze herinnering blijven D. VERBRUGGE- MINNAARD D. STEKETEE- SANDERSE Yerseke, 19 dec. 1964 Korte golfjes of lange golf jes, u hoort mij op 3-4-7: Kachels, convectors, was machines. Gaarne tot uw dienst. - P. C. van Oosten, Yerseke. Met Kerstmis dit jaar drie zondagen. Neem wat boe ken in huis! Keuze uit hon derden pockets. - Boekhan del van der Peijl. Wij kunnen U de H.D.Z. ringen leverenl Op de fraaie handgravure kunt U des gewenst wachten Juweliers - Horloges- Graveurs St. Adriaanstr. 1 1tel. 6924 otf Dinsdag 29 december wegens inventvrieetJe r )Ton led 08 91 Goed rapport? Geef een boete! Er is bij ons volop keuze.Boekhandel van der Pejjl. Van Wijk Spoeltjeswol, be ter is er niet! Wg hebben hierin een enorm assorti ment in alle mogelijke kwa liteiten en kleuren. Voor fitj- ne babykleertjes, stoere sporttruien of ijzersterke sokken. Ook weer ontvan gen: bollen originele Noor se wol voor aanbreien of zelf breien van Noorse sok ken shawls en wanten. Gra tis Zilverzegels! - Textiel handel Snoep-van Willigen. 15 regels 1,volgende regels 20 cent, 11 voor 10,by vooruitbetaling Inzenden: uiteriyk tot woensdagmiddag 12 uur Korte Golfjes ouder No. of adres Bureau van dit Blad 0,25 extra Juist in de winter is huid verzorging noodzakelijk. Wij hebben voor u een grote sortering huidcrèmes. Na tuurlijk in de speciaalzaak: Drogisterij Kooman, Telef. 221, Wemeldinge. Geldkistjes vanaf 11,40, met afgeronde hoeken en cylinderslot. Ook prima voor verenigingen. - Boekhandel van der Peyl. Zorg dat u met al die feest dagen een paar extra nylons in huis hebt! Ook al zjjn Mirlana nylons héél mooi en héél sterk, u kunt nooit weten! Grote keuze vanaf 1,98 in de nieuwste mode- tinten! Ook in mouse-crèpe nylons en panty kousen. Textielhandel Snoep-v. Wil ligen. Gratis Zilverzegels! WENST U een speciale plaats voor uw advertenties? Geef deze dan vroegtijdig aan ons op! Prima flanellen dames-, he ren-, jongens- en meisjes- pyama's. Dames nachthem den en heren losse pyama jassen voorradig aan voor delige prijzen. Wit flan. la kens vanaf 7.85. Gemolt. d.directoirs en geplat, zijden onderjurken vanaf mt. 46 tot 52. A. C. Baay, Yerseke HUUR NIEUWE TELEVISIE met alle programma's voor een gering bedrag p. maand Geen vooruitbetaling. Altijd recht van koop. Vandaag besteld, morgen bjj u thuis! Bel (ook 's avonds) nr. (01100)5397 of (01180)3973 of (01184)4410 Draag met dit koude weer warme Noorse sokken of kniekousen. Wij hebben ze voor jong en oud. In origi nele grauwe mêlee en ook in fantasie kleuren en met Noorse dessins. Voor meis jes ook in enkele maten weer die mooie dikke mail lots ontvangen. Weet u dat wij bij alle maillots en vele sokken precies bijpassende stopwol hebben? Gratis Zil verzegels. - Textielhandel Snoep-van Willigen. Voor beter verzorgd sten- cilwerkCopiëerinrichting Kole, Noordzandstraat 11, Yerseke. Plastic pedaalemmer-zak ken, plastic broodzakken, plastic kledingzakken, plas tic tafellakens. Voor uw picknick: plastic drinkbe kers 9 ct. Boekhandel van der Peyl, Kruiningen. In onze etalage slechts een kleine greep uit onze grote sortering kinderkleding. Wij zullen u binnen graag alles tonen. Onze collecties blij ven op peil, omdat wij tel kens weer nieuwe zendingen ontvangen. In kinderkleding bij ons steeds het nieuwste en altijd iets aparts! - Tex tielhandel Snoep-van Willi gen. Gratis Zilverzegels! En voor drukwerk... VAN DER PEYL! Mooie meisjes- en jongens jassen nu aan sterk ver laagde prijzen! En u weet het: stuk voor stuk prima kwaliteit en afwerking en aparte, vlotte modellen. Voor al uw kinderkleding naar Textielhandel Snoep-v. Wil ligen.

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 3