RIJKSPOSTSPAARBANK oo BAAYENS IPTIH De Rijkspostspaarbank deelt mede dat thans de volgende rentevergoedingen gelden voor BELEGGINGSREKENINGEN RPS voor bedragen met een opzeggings termijn van 12 maanden voor bedragen met een opzeggings termijn van 6 maanden De speciaalzaak voor Uw BRIL WEMELDINGE KRUININGEN fit Het minimum-bedrag, waarmede een beleggingsrekening kan wor den geopend, bedraagt 1000grotere bedragen afgerond op een veelvoud van 100,Verdere inleggingen dienen te ge schieden in bedragen van 100,of een veelvoud daarvan. Het maximum-bedrag, waarover rente wordt vergoed, bedraagt f50000,—. Nadere inlichtingen aan alle postkantoren en bij de Van Baerlestraat 27, Amsterdam, tel. (020) 73 1271 s~ RILLAND'BATH KRABBENDIJKE Voetbal. Zaterdag trok Wemeldinge I naar Spui en moest daar de beide punten af staan. Wemeldinge II speelde thuis te gen Rilland III en won met 31. N.C.VJJ. 7 De afd. Wemeldinge van de N.C.V.B. hield haar kerstvergadering onder lei ding van haar presidente mevr. Philipse- Aarnoudse. Naast de gebruikelijke kerstliturgie werd deze avond verder gevuld met koorzang, declamatie en kerstverhalen. Kinderzorg. De collecte voor „Kinderzorg", die door de jeugd werd verzorgd, heeft op gebracht 238,12. Kerstnachtdienst. In de kerstnachtdienst van donderdag avond zal medewerking verleend wor den door mej. Paauwe met solozang. De dienst is interkerkelijk, n.l. Geref. Kerk, Vrij Evang. Gemeente en Herv. Ge meente en wordt gehouden in de Ned. Herv. kerk. Kerstwijdingsdienst. In de Ned. Herv. kerk zal op eerste kerstdag om 4 uur een kerstwijdings dienst worden gehoudea waarin zal voorgaan de plaatselijke predikant Ds. B. Zoodsma. Medewerking zal verleend worden door het Ned. Herv. Kerkkoor en de muziekvereniging O.K.K. Kerstfeest bejaarden. In samenwerking met de afd. Wemel dinge van de bond van Plattelandsvrou wen en de Ned. Herv. Gemeente werd de jaarlijkse kerstfeestviering met de bejaarden gehouden in het gymnastiek lokaal aan de Dorpsstraat, dat voor de ze gelegenheid bijzonder fraai was ver sierd. Naast de traktatie voor de bezoe kers bestond het programma uit decla matie en kerstverhalen. De opening werd verricht door mevr. Zoodsma-Verhoef, waarna mevr. Eckhardt-Dominicus de liturgie verder leidde. De declamatie werd verzorgd door mevr. Rijlaarsdam- Vromans. De kerstverhalen werden op sublieme wijze verteld door mevr. Jeb- bink-Paap uit Kapelle. Film. Donderdag en vrijdag j.l. werd in het Jeugdgebouw alhier de film, opgenomen door de Ned. Blindenbond, vertoond on der de titel: Hoe het hier reilt en zeilt, 's Middags werd er voor de kinderen een voorstelling gegeven. Vanzelfsprekend was er voor deze vertoning een flinke belangstelling, waarbij diverse mooie op namen waren van ons dorp en het be drijfsleven in de gemeente. Raadsvergadering. In de raadsvergadering van vrijdag avond j.l. kon de voorzitter bij de in gekomen stukken de verheugende mede deling doen, dat uit het gemeentefonds een bedrag van 5000,voor 1964 zal ontvangen worden en voor 1965 een be drag van 18.000,Het woningcon tingent is voor Wemeldinge 4 premie woningen en 2 ongesubsidieerde wonin gen. Als kleuterleidster werd met alge mene stemmen gekozen mej. P. Romeijn uit Goes met ingang van 1 februari '65. Bij de behandeling van een brief van de Provinciale Diakonale Commissie der Ned. Herv. Kerk in Zeeland betreffende het maatschappelijk werk waren de raadsleden de mening toegedaan, aan B. en W. wel de machtiging te geven om aan het overleg deel te nemen, maar toch wel uiterst gereserveerd te zijn als burgerlijke gemeente daaraan deel te nemen. De voorzitter zag echter geen groot financieel verschil in wel of niet deelname. Als lid van het Burgerlijk Armbestuur in verband met periodieke aftreding werd gekozen dhr. L. Mieras Jz. Tot afgevaardigde en plaatsvervan gend afgevaardigde naar de vergaderin gen van aandeelhouders van de N.V. Waterleidingmaatschappij Zuid-Beveland werden gekozen burgemeester C. N. F. van Sas en wethouder J. Veerhoek. Het voorstel tot aankoop van een perceel boomgaard aan de Zd. Achterweg van dhr. Joh. Buijze voor de som van 20.000 gulden werd goedgekeurd, alsmede het voorstel tot aankoop van een perceel van mevr. L. N. Glerum-Stevense voor de som van 6.000.Hiermede zijn de laatste percelen aangekocht voor het doortrekken van de Spoorlaan. Het voorstel tot aankoop van diverse perce len langs de Nrd. Achterweg werd aan vaard. Hierbij aansluitend kwam het voorstel tot demping en riolering van de sloot. De raming van de kosten is 21.500,Dit werd eveneens goed gekeurd. Het volgende voorstel tot voor lopige goedkeuring van het plan tot onteigening in het belang der volkshuis vesting van de gemeente Wemeldinge van enkele percelen in eigendom toe behorend aan dhrn. C. M. Lindenbergh en M. C. L. Lindenbergh, welke liggen in een goedgekeurd uitbreidingsplan aan het Dorpsplein en de Zd. Achterweg, werd toegelicht door de voorzitter. Hij sprak van onderhandelingen en bespre kingen die nu lopen vanaf 25 november 1961. B. en W. waren genoodzaakt dit voorstel te doen. Op dit agendapunt vroeg dhr. P. J. J. Dekker een besloten vergadering, waarna de raad in een langdurige besloten vergadering over ging- Teenerfestival. De wisselbeker „Scheldeprijs van Krui- ningen" voor „The Flying Electra's" uit Goes, de teenertopprgs voor „onze" Jan Blok Jr., de eerste prjjs voor de beste vocale prestatie voor „The Shop Twine" uit Prinsenbeek. Dit waren zaterdag de resultaten van zes uur teenermuziek in het dprpshuis. Reeds kort nadat i„Con- certfonds" voorzitter Jo Blok dit vier de festival had ingeluid, liet het zich aanzien, dat de belangstelling overwel digend zou worden. Het verwonderde dan ook niemand, dat 's middags het dorpshuis tot de laatste plaats bezet was. Het Concertfonds kreeg hiermee loon naar werken, want de organisatie van dit teenerfeest was perfect. ,,De Scheldeprijs" dus voor de Goese band. Een trotse leider H. v. d. Graaf mocht voor de tweede keer uit handen van burgemeester A. Schipper de wisselbe ker ontvangen. „Natuurlijk komen jullie volgend jaar terug en misschien kan ik de beker dan wel voorgoed aan jullie geven", zei de burgemeester, die vlak voor hij met kerstvakantie ging, nog voor dit gebeuren had weten vrij te maken. De teenertopprijs werd uitgereikt door dhr. C. Slabbekoorn, terwijl festival oprichter Jaap van Nieuwenhuyzen de overige prijzen overhandigde. Voordat het zover was, hadden de juryleden nog gewezen op enige algemeen voorkomen de fouten. Jury-voorzitter dhr. M. J. van den Berge wees er op, dat de be geleiding dikwijls te sterk is. De solist gaat hierdoor verloren in 't geheel. Vol gens dhr. De Bie van de V.A.R.A. moet amusementsmuziek verkocht worden. De presentatie moet beter zijn. Dhr. Heyt uit Yerseke vond, dat de versterkers in veel gevallen te hard zijn afgesteld. De zaal is niet doof, zo zei dit jurylid. Voor twee zangers leverde dit teenerfestivalI wel een bijzonder succes op. Zowel ,,on-' ze" Jan Blok als Nauval v. d. Spil uit Hansweert zijn door de N.V. Phonogram uitgenodigd voor een proefopname. Des avonds sloten honderden teeners dit fes tival af met een groot bal. Verdere uitslagen: 2e prijs instrumen taal ,,The Flycatchers", Hulst; vocaal Jan Blok alhier. 3e prijs instrumentaal Peter en Rini, accordeonduo, Hoogerhei- de; vocaal Nauval v. d. Spil, Hansweert. 4e prijs (vocaal) Joop Griep, Hans weert. 5e prijs (vocaal) Johan de Haan, Yerseke. Kerstavond N.C.V.B. Met ongeveer honderd leden en en kele genodigden hield de afdeling Krui- ningen van de N.C.V.B. een kerstavond in het Geref. jeugdgebouw. De leiding was in handen van de presidente, mevr. C. Koolstra-Steketee. Zowel de medita tie als de koorzangen declamatie werd door de leden zelf., verzorgd. De efèrste maandelijkse bijeenkóhist in het niéuwe jaar wordt gehoudencfop 14 januari. Collecte. De collecte voor de Federatie Nazorg b.l.o. te Rijsbergen heeft alhier 119, opgebracht. Kerstnachtdienst. Op donderdag 24 december wordt er in het Ned. Herv. kerkgebouw een in terkerkelijke kerstnachtdienst gehouden. Aan deze dienst, die 's avonds om 10 uur begint, zal medewerking worden verleend door de zangkoren „Jubilate Deo" en „Crescendo" en door enige ko perblazers van de Koninklijke Harmonie „E.M.M.". Kerstfeest zondagsschool. Het kerstfeest voor de zondagsschool kinderen zal dit jaar weer in de Herv. kerk worden gehouden en wel op twee de kerstdag 's middags om 4 uur. Vaardigheidsproeven „K.W.V." Door de gymnastiekvereniging „Krui- ningen Wil Vooruit" werden dinsdag avond vaardigheidsproeven afgelegd on der leiding van de leidster van de meis jes, mej. A. Cremer. De oefeningen werden beoordeeld door een jury be staande uit dhrn. M. Griep, Krabben- dijke en W. J. Catsman alhier. Aan het „examen" werd door 50 meisjes in de leeftijd 10 tot 16 jaar en door 6 dames deelgenomen. Om te slagen moesten 33 punten worden behaald. Het resultaat was alleszins bevredigend, want er werd geen enkele kandidate afgewezen. De verenigingswisselbeker kwam in het be zit van Jannie van Duyvendijke en An- nelies van Iwaarden. Voor deze beker komt in aanmerking de deelneemster met het hoogste aantal punten in de groep 14 tot 16-jarigen of de hoogst ge klasseerde dame. Beide genoemde meis jes behaalden ieder 42 punten. De uit slagen waren: 1011 jaar: 1. Cora Bauer, 45 pnt.; 2. Lenie Poley en Mieke Kakebeeke, 44 pnt. 3. Cobie de Bruine, 43 pnt. 1213 jaar: 1. Riet Boone en Anne- lies Suij, 41% pnt.; 2. Hennie Allewgn en Margriet Waverijn, 40 pnt.; 3. An- kie Maartense, 39% pnt. 1416 jaar: 1. Jannie van Duyvendij ke en Annelies van Iwaarden, 42 pnt.; 2. Nelleke Holster, 41 pnt.; 3. Hannie Openneer en Addie Cok, 40% pnt. Dames 2e graad: 1. Mevr. A. Sinke- van Nienwenhuyzen, mevr. L. Sponselee- Duindam en mej. J. Poleij, 41% pnt.; 2. mej. T. van Boven, 41 pnt. Dames 3e graad: 1. mej. M. Wonder- gem, 41% pnt.; 2. mej. J. van Paas- schen, 41 pnt. Geslaagd, dus proficiat! Aan de Ned. Economische Hogeschool te Rotterdam slaagde voor het doctoraal examen economische wetenschappen de heer A. Bruynzeel. Tijd voor „rotjes"? Zo zoetjesaan is het traditie gewor den, dat er in deze tijd van het jaar door de jeugd allerlei soorten vuurwerk, voetzoekers enz. worden afgestoken. Wij brengen echter onder de aandacht van de jeugd, en ook van de ouders, dat dit spelen met vuurwerk ingevolge een po litieverordening verboden is. Van de zij de van de politie wordt er dan ook op gewezen, dat bij overtreding zonder meer proces-verbaal wordt opgemaakt. Slechts op oudejaarsavond zal de poli tie gedurende bepaalde tijd een en ander oogluikend toelaten. Maar natuurlijk niet tijdens de kerkdiensten. tas <19*5 aiuri swS •jtfjiarr .nat ^ni .•nmvii O 4% 31% ■uira! flj?' cjji ,bc :-V 16 19? n Voetbal. Rillandia I speelde zaterdag op eigen terrein tegen V.C.K. De ploeg uit Kou- dekerke heeft tegen een over alle linies beter spelend Rillandia geen schjjn van kans gehad. De Rillandia-voorhoede kon naar hartelust combineren en de ditmaal schietgrage - aanvallers dreven V.C.K. naar een nederlaag met dubbele cijfers. Doelman Klag^ad dus bepaald geen ge makkelijke taalE Reeds na 5 minuten spelen moestf njj capituleren door toe doen van Deurloo, die er 10 minuten later 20 van maakte. Reeds 4 minuten later wees de stand 40 aan. want linksbuiten De Boer scoorde achter el kaar twee maal. In de 27e minuut ver grootte Prevo de voorsprong tot 50. Na de rust speelde V.C.K. iets fanatie ker, maar nadat linkshalf Koster na 19 minuten het halve dozijn had volge- maakt, was het De Boer die zijn derde treffer plaatste, 70. Halverwege de tweede helft smaakte Bomer hét-genoe gen de eer te redden, maar het antwoord van Rillandia blééf niet uit.. De Boer, Koster en Deurloo brachten tenslotte in de nog resterende, speeltijd de stand op 101. Rillandia II speelde te Waarde en werd daar geklopt met 21. Rillan dia III trok naar Wemeldinge II en verloor met 31. Gemeenteraad. Vorige week wóensdag kwam de ge meenteraad voor de laatste keer in dit jaar bijeen. Bij de mededelingen maak te de burgemeester-, bekend dat we bij de woningtoewij^ng 3 woningen in de vrije sector en 2 Bogaers woningen heb ben toegewezen gekregen. Hij sprak zijn teleurstelling erover uit dat m geen woningwetwoningen gekregert'^madden. Een begrotingswijziging van 17.000.- werd goedgekeurd, evenals het Voorstel van B. en W. enkele tarieven voor het gebruik van het gebouw Noprdweg 13 te verhogen. Voor de aanschaf van nieuw meubilair voor de openbére school werd 6.350,gevoteerd, terwijl voor deze school tevens 6.500,—1 Wétd uit getrokken voor de'aanschaf van leer- en hulpmiddelen. Dhr. Busch sprak er zijn blijdschap over uit dat nu ook eindelijk deze school de beschikking nal krijgen over leerlingensets. Aan de Hervormde school zal medewerking worden ver leend bij de aanschaf van nieuw meu bilair. Nadat ook hier de schoolbanken zullen zijn vervangen door leerlingen- sets, zullen alle sèholen in de gemeen te van nieuw meubilair zijn voorzien. Het geraamde bedrag hiervoor is 8.400,Ook het voorstel van B. en W. om het gymnastieklokaal te ver nieuwen, werd aangenomen. Dit gym nastieklokaal is veel te klein geworden terwijl de toestand van lokaal en kleed ruimte in geen enkel opzicht voldoet aan de eisen die hieraan gesteld moe ten worden. De voorlopige ramingsbe dragen zijn voor de bouwkosten 180.000 gulden en voor de inrichting 28.000,-. Vooraf zal e§|gt via de onderwijsinspec tie getracht Moeten worden de nodige goedkeuringen te verkrijgen. In ant woord op vrageipyan dhr. Riedijk deel de de burgemeester mee, dat er voor alsnog niet is uitgekeken naar een an dere ruimte waarin de gymnastiek enz. tijdens de verbouw door zal kunnen gaan, maar dat men voorlopig ook nog niet hieraan toe was. Hij was niet op timistisch over het tijdstip van de bouw. Voorts deelde hij mee dat door de ver enigingen geen vergoeding wordt be taald voor het gebruik van dit gebouw, echter wel de judoschool, omdat dit geen vereniging, doch een cursus is. Aan de oostzijde van de Doelstraat zal een wachtverbod worden ingesteld in ver band met de verkeersproblemen die zich hier telkens voordoen. Tot lid van de Stichting Bejaardenzorg in Krabbendij- ke werd benoemd dhr. J. C. Engelse. Tenslotte dankte de burgemeester de raadsleden voor de prettige manier waarop in het afgelopen jaar was ge discussieerd en wenste de leden nu reeds een voorspoedig Nieuwjaar. Afscheid Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Na afloop van de woensdagavond ge houden raadsvergadering, heeft de raad afscheid genomen van de Burgerlijke Instelling voor Maatschappelijke Zorg. Hiertoe waren uitgenodigd dhrn. Adam, Molhoek, Zweedijk, De Goffau, Van Ham en Fontijne. De burgemeester sprak hartelijke afscheidswoorden tot de scheidende leden. Hij constateerde dat ze hun nooit spectaculaire werk, het zorgen voor de minder bedeelde mensen, steeds met bescheidenheid en in het ver borgen hebben gedaan. In het gemeente archief komen reeds stukken voor die dateren van 1801* toen deze instelling nog de naam had van „De Grote of Al gemene Armen". Deze naam veranderde later in „Burgerlijk Armbestuur voor Krabbendijke en Nieuwlande", die later weer werd gewijzigd ,in de tegenwoor dige naam. Speciaal werd dhr. Adam toegesproken, die sinds 1930 lid en van af 1949 voorzitter van de Instelling is geweest. Samen met dhr. L. Molhoek, die in 1934 lid werd, heeft hij in de crisisjaren vaak zeer moeilijk werk moe ten verzetten. Als blijk van waardering bood de burgemeester tenslotte de heren ieder een boek „Ontworsteld Land" aan. Dhr. Adam dankte de burgemeester voor de vriendelijke woorden. Hij dankte in het bijzonder de secretaris voor alle ge boden hulp en dhr. Fontijne voor het vele werk dat deze voor de Instelling heeft verricht. Tenslotte werd het woord gevoerd door dhr. Van Velzen, die 5 jaar lang als administrateur aan de In stelling verbonden was.. Hierna volgde een gezellig samenzijn, waarbij nog heel wat verhalen over de oude tijd verteld werden. Brandweer. Een loeiende sirene kondigde zater dag aan dat de nieuwe brandweerkazer ne was geopend en dat de nieuwe brandweerauto officieel was overgedra gen aan het korps. In de. nieuwe kazer ne is bovendien opgenomen een instruc tielokaal voor de brandweerlieden, een lokaal voor de cursus E.H.B.O. en voor de repetities van „Concordia". Het ont werp van het gebouw is van de direc teur van gemeentewerken, dhr. J. W. P. de Jonge en het werd gebouwd door de Fa. Buteyn. Het heeft 65.000,ge kost om van de oude school een brand weerkazerne te maken en er is voor 60.000,nieuw materieel gekomen. Burgemeester Cnossen vond dat we dit toch echt wel nodig hebben, want er zijn in onze gemeente een aantal vrij grote bedrijven gevestigd, terwijl we bovendien aan een zeer druk bereden rijksweg liggen. Hij sprak er voorts zijn voldoening over uit dat van een oude school zo'n nuttig en mooi gebouw was gemaakt. Dhr. H. J. de Roos van de in spectie voor het brandweerwezen wees op het belang van hef instruktielokaal. De brandweer is tegenwoordig een vak geworden en we kunnen niet genoeg proberen om bij te blijven in de metho den van brandbestrijding e.d.. aldus be toogde dhr. De Roos, er tevens op wij zend dat deze brandweer, in verband

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 2