NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkmq Uw Nieuwjaarsgroet >3 jCclh.q.s cLz SthOuOt yf/LLEGCN Fa. D. Pieierse - Wemeldinge J. Kole Yerseke - Tel. 372 30STE JAARGANG No. 28 11 DECEMBER 1964 REDACTEUR: A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUTNINGEN ADMINISTRATIE J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En als hij een schrijftafelken geëist had, schreef hij, zeg gende: Johannes is zijn naam. Lucas 1 63. Wat betekent een naam? Niet veel. Een naam is een etiket, dat de onder wijzer op de cahiers van zijn leerlingen, dat een drogist of apotheker op zijn flessen plakt. Een onderscheidingsteken. Meer niet. De naam zegt niets over ons innerlijk. Wij kunnen een naam dragen van een zoet-vloeiende klank en een onuitstaanbaar schepsel zijn; het is ook mogelijk dat onze naam doodgewoon en alledaags klinkt, maar ons hart God en mensen behaagt. Eertijds echter be tekende een naam iets. Adam heet niet zo maar Adam, en Abraham, Izak, Ja cob dragen hun namen niet zonder re den. De naam drukt uit, wat zij in wer kelijkheid zijn. De familieleden en buren willen de zoon van Zacharias en Elisabeth naar zijn vader noemen. Als Zacharias, die wegens zijn ongeloof met stomheid werd geslagen, dienaangaande gevraagd wordt schrijft hij, wij zouden tegenwoordig zeggen, zwart op wit, dat zijn zoon Jo hannes moet heten. Dat is geen verzin sel, geen koppigheid of betweterij van de bejaarde priester. Neen, zó heeft de engel het bevolen. En dit woord duldt geen tegenspraak: Johannes is zijn naam. Johannes: de Griekse vorm van het Hebreeuwse Jochanan of Jehochanan, betekent: God is genadig. Johannes! De ze naam is een kort begrip van de ver kondiging. de boodschap van Schrift en Kerk! God is genadig. Zeker, God is rechtvaardig. Maar de Here Jezus Christus predikt ons toch duidelijk, dat God genadig is. Barmhartig is de Heer en zéér genadig! Johannes, saamge trokken: Jan, is de Hollandse naam bij uitnemendheid. Dat deze naam zo vaak hij uitgesproken en gehoord wordt, ons een prediking moge zijn: Stoffelijke weldaden, geestelijke zegeningen: spijs, drank, kleding, huisvesting, maar ook: vergeving van zonden, eeuwig leven het is alles genade. Genade is het heer lijkste woord uit de Bijbel, dat God op het hoogst verheerlijkt en de zondaar op het diepst vernedert. De onbekeer- lijke, onherborene ergert er zich aan. maar de arme van geest en verbrokene van hart veert op, als hij op het heilig blad leest, dat we geen genade waard zijn, doch dat de Here zulken, die dit belijden, schenkt: genade voor genade. (Uit een Dagboek) GEBREK AAN EEN EIS ,,'tls net andersom", zei de lange, „ik heb mijn buurman niet geslagen. Hij is mij te lijf gegaan". „Zo", zei de rechter nadenkend, want nu werd het moeilijk. Er waren geen andere getuigen dan die buurman, die beweerde het slachtoffer te zijn gewor den. Aangezien er geen blutsen schram men of andere stille getuigen waren ge constateerd, is dat voor de wet onvol doende. „Maar uw buurman vertelt het om gekeerd", zei de officier, „die zegt, dat u hem hebt geslagen en hij u niet". ,.Nee, de buurman heeft mij geslagen en niet ik de buurman". „Laat die buurman maar eens binnen komen", zei de rechter. Hij had het vol gende nummer van de rol. Vergeleken bij de lange was het maar een klein mannetje. „Geslagen?" zei hij. „Welzeker heit hij mijn geslagen!" „En hebt u deze man niet aange raakt?" „Nee. Hij is toch veul groter dan ik?" Dat klopte. En daar zat de rechter met zijn gebrek aan bewijs. Het derde nummer van de rol was een juffrouw en die hoorde er ook bij. Dat was de vrouw van de kleine buur man. Zij had haar best gedaan om de lange onder haar fiets te krijgen. Om de zaak ingewikkelder te maken, ont kende zij ook. „Ik kan wel wat hebben geslingerd met me fiets", zei ze, „maar ik ga toch zekers niet preberen om iemand d'r omspres onder te krijgen?" Verder deed ze er het zwijgen toe. De officier krabde eens achter zijn oor. Drie vrijspraken wegens gebrek aan bewijs, dat was toch wel wat wei nig opvoedend. Want buren willen nog wel eens een soort van wapenstilstand sluiten, als ze een flink duwtje in de De meest succesvolle Merlxliorlog;es Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bi) de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B.) TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE rug krijgen in de vorm van een straf. Maar dat ging nu niet goed. Luisteren jullie nou eens goed, alle drie", begon het Openbaar Ministerie. „Die ruzie van jullie, daar wordt nie mand beter van, dan alleen de staat. Het kan ons natuurlijk niet schelen. Al kom je iedere week hier, wij zullen wel straffen. De boetes variëren zo'n beetje tussen de tien en de veertig gul den. Het wordt natuurlijk steeds duur der en als het ons begint te vervelen, dan gaat er een de kast in. Kunnen jullie nou geen vrede sluiten? Ga toch samen straks een kopje koffie drinken, en maak het af. Die Indianen waren nog niet zo gek met hun vredespijp. Toe, wordt nu toch weer goede vrinden met elkaar. Je moet immers toch onder één dak leven, of je nou ruzie maakt of niet!" De drie verdachten bleven zwijgen. Het vredesduifje dreigde te sneven, voor het goed en wel uit zijn ei vandaan was. Maar de officier had de drie komende vrijspraken nog achter de hand. De vrijspraken, waar de verdachten nog geen weet van hadden. ,.We zullen het goed met jullie ma ken", ging hij verder, ,,'t is voor ons na tuurlijk een koud kunstje om jullie alle drie een straf op te leggen, die je je leven lang bijblijft. (De rechter fronste even bij zo'n grote leugen om bestwil.) Maar je kunt er ook met een waarschu wing van afkomen. Dan kost de hele zaak je geen cent. Natuurlijk alleen op voorwaarde, dat het nu uit is met die ruzie. Maar als je liever zo door blijft gaan, dan weet ik wel wat voor straf ik moet eisen". „Vrijspraak", dachten de ingewijden. Maar dat wisten de drie voor de groene tafel niet. „Ik heb er al lang de buik van vol", begon de lange aarzelend. Maar de kor te en zijn vrouw bleven zwijgen. En het is niet gezegd, dat de lange zo vrijmoe dig zou zijn geweest 'fils zijn vrouw er ook bij had gestaan. „Om nou dikke vrinden met hem te worden..." begon de kleine tenslotte. „Dikke vrinden hoeft niet. Als je zo vaak bij elkaar over de vloer komt, wordt het toch maar weer ruzie. Dan zie je veel te veel van elkaar. Als je die kleine pesterijtjes maar achterwege laat. En als je elkaar tegenkomt, dan zeg je „Dag buurman" en verder niks. Nou, hoe denk je d'r over?" ,.En wordt het dan een waarschou wing?" vroeg de kleine nog ongelovig. „Dan spreek ik jullie alle drie vrij", bevestigde de rechter. „Nou, dat moet dan maar", zei de korte. En, knikkend tegen de ander: „Dag buurman". De ander knikte terug. En alle drie werden ze weggestuurd. Toen ze de deur uit waren, zei de of ficier tegen de rechter: ,.Heb je die vrouw van die kleine goed aangekeken? Met een week of zes zullen ze wel weer hier zijn". Wat niet gek bekeken was. Want in de vestibule legde ze haar zwijgzaam heid af. Wat toen voer de dag kwam, is niet voor publikatie geschikt. Maar het leek net, of de kleine buurman hoe lan ger hoe kleiner werd. De lange is toen maar doorgelopen WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief WD willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Belgische strijkbout. Kunt u mij aan het adres helpen van de importeur van Belgische strijkbouten onder de naam „Flamingo"? Bij het handelsregister is niet een strijkbout van Belgische makelij onder de naam Flamingo bekend. Wel is er een strijkbout in de handel, die deze naam draagt, maar die is van Deens fa brikaat. Een Nederlandse importeur van deze strijkbout is er niet. Het adres van de fabriek luidt: Flamingo Industry Lim., Brede Fabriker K.G.S.-Lyngby, Denemarken. Toon Kortooms. Graag had ik eni ge gegevens over de schrijvers Toon Kortooms en Godfried Bomans. Toon Kortooms is thans woonachtig te Bloemendaal. Hij werd op 23 februari 1916 te Deurne (B.) geboren. Zijn boe ken, vaak gekruid met een typisch Bra bantse humor, verschenen bij twee uit geverijen, te weten: Gottmer te Haar lem en de Lanteern te Utrecht. Hij schreef o.m. de volgende romans: „Mijn kinderen eten turf", „De zwarte plak", „Dit zwarte goud", „Beekman en Beek man", .,De parochie in de Peel" en „Liefde in de Peelland". Godfried Bomans, die 51 jaar oud is en te Haarlem woont, studeerde een tijd rechten in Amsterdam en daarna psy chologie te Nijmegen. Hij debuteerde als schrijver met „Pieter Bas" (1937). En kele jaren later publiceerde hij het kos telijke sprookje „Erik". Na de oorlog verraste Bomans het lezerspubliek met een serie kostelijke boeken, waarin ernst en humor elkaar dikwijls de hand reiken, al overheerst de laatste duide lijk. „Buitelingen". „Nieuwe Buitelin gen", „Capriolen", „Notenkraken" en natuurlijk de Pa Pinkelmannetjes zijn bekendste boeken van hem. Geschenkzendingen D.D.R. Kunt u mij zeggen wat ik aan levensmiddelen naar Oost-Duitsland mag sturen Geschenkzendingen tot een waarde van ten hoogste 25,kunnen worden gezonden aan een inwoner van de Deut sche Demokratische Republik. Koffie, cacao en chocolade zijn gebonden aan een maximum van 250 gram, tabaks waren aan een maximum van 50 gram. De invoerrechten bedragen bovendien op de drie eerstgenoemde artikelen res pectievelijk DM 40. DM 30, DM 30 per kg, op tabak DM 250 per kg. Gepensio neerden zijn vrijgesteld van het betalen van invoerrechten. Per maand mag niet meer dan 1 pak, gewicht hoogstens 10 kg, door een bepaalde Nederlander aan dezelfde persoon in de D.D.R. worden gezonden. Levens- en genotmiddelen in niet te openen blikverpakking (conser ven enz.) mogen niet worden gezonden, evenmin als niet-gedesinfecteerde ge bruikte kleding. Tenslotte maken wij u er nog op attent, dat pakken, die ken nelijk door een warenhuis of dergelijke zijn verzonden, in beslag genomen wor den. Het is dus zaak, de pakken van particulier aan particulier te zenden. Minister Rogaers. Wat is het adres van Minister Bogaers? Waar heeft hij gestudeerd? Is hij familie van de voor malige minister Bogaers of stamt hij uit een ander geslacht? Drs. Pieter Clemens Wilhelmus Maria Bogaers is in 1924 geboren in Cuyck. Hij studeerde aan de 'katholieke economi sche hogeschool in Tilburg. Voorzover ons bekend is hij geen familie van een vroegere minister Bogaers. Erfenis. Als een vrouw een stuk grond erft, heeft de man dan zeggen schap om het te verkopen of behoudt de vrouw haar recht? Aangenomen dat het echtpaar in ge meenschap van goederen is getrouwd en dat de erfenis niet is verkregen als val lende buiten de gemeenschap, dan wordt het stuk grond eigendom van het echt paar samen en hebben beiden er even veel recht op. De man heeft dus niet Traditiegetrouw zal er in het Nieuwjaarsnummer van ons blad weer gelegenheid zijn tot het plaatsen van NIEUWJAARSADVERTENTIES In verband met het vele extra werk dat verbonden is aan het zetten van de honderden Nieuwjaars advertenties, verzoeken wij U beleefd deze zo spoe dig mogelijk, doch uiterlijk 19 december aanstaande bij ons of onze agenten te willen opgeven De prijs der Nieuwjaarsadvertenties bedraagt van 1 tot 5 regels 1,75elke regel meer 0,35 Opdrachten kunnen ook telefonisch opgegeven worden en wel Kruiningen Tel. 381, Middelburg Tel. 2453, Yerseke Tel. 532 het recht het stuk grond te verkopen zonder toestemming van de vrouw. Aardappelen. Mijn aardappels zijn erg schurftig, hoewel ik elk jaar wissel. Wat kan de oorzaak zijn? Uw aardappelen zijn sterk aangetast door de schurftziekte Streptomyces spec, die wordt veroorzaakt door te kalkrijke grond. Het doet aan de smaak geen schade, wel veel afval bij het schillen. Gaat ook niet met het poot- goed over, daar het zuiver een grond- kwestie is. Mest eens een paar jaar uit sluitend met stalmest kali en geef vooral geen kalkhoudende meststoffen als slakkenmeeL chili- of kalksalpeter, maar liever superfosfaat en zwavelzure ammoniak. Ook het ene ras is hiervoor vatbaarder dan het andere. Weinig vat baar zijn b.v. Wilpo, IJsselster, Sirtema, Voran en Gloria. Verbouw ook na de aardappelen een kalkminnend gewas als erwten of kool. Weduwenpensioen. 1. Wanneer komt een weduwe (boven de 50 jaar) niet in aanmerking voor weduwenpensi oen? 2. Waar dient het weduwenpensi oen te worden aangevraagd? 1. Dit is: wanneer de weduwe haar man zou hebben vermoord, eventueel medeplichtig zou zijn geweest aan zijn zelfmoordpogingen. Wanneer haar man niet verzekerd zou zijn geweest. Men treft dit bijvoorbeeld veel aan bij bui tenlanders, die niet als „ingezetene" kunnen worden beschouwd. Wanneer de weduwe getrouwd was met een man. die toen hij haar trouwde reeds 65 jaar was en die overleed, toen het echtpaar nog geen 5 jaar was getrouwd. Wan neer iemand zich laat verzekeren (bij voorbeeld een buitenlander of een Ne derlander die lang in het buitenland heeft vertoefd) en hij binnen een jaar overlijdt aan een ziekte, die hij op het moment dat hij de verzekering afsloot reeds onder de leden had. De weduwe van deze man krijgt geen weduwen- uitkering. 2. Weduwenpensioen dient aangevraagd te worden bij de Raad van Arbeid. Sigarenfabrieken. Graag zou ik de adressen vernemen van de Willem II- en Hudson-sigarenf abrieken. Willem II-sigarenf abri eken: Molen straat 56, Valkenswaard; Hudson-siga renf abrieken: Laan van Brabant 68 te Roosendaal. Adamo. Kunt u mij iets over Ada- mo vertellen? Ik ben een groot bewon deraarster van hem en zou ook graag zijn adres weten. Salvatore Adamo werd op 1 november j.l. 20 jaar. In de herfst van 1959 werd hij ontdekt door Renné Clair. Het jaar daarop werd hij winnaar van de grote Aznavour-wedstrijd te Parijs. Adamo heeft 5 kleinere zusjes en 1 broertje, waar hij meer dan dol op is. Hij wil dan ook nergens anders dan thuis wonen in het kleine Belgische mijnstadje Je- mappes: Rue General Dumoriez Amour perdu" kwam hier als eerste grote top per op de hitparade. Daarna volgde „Vouz permettez monsieur", „Tombe la Neige" enz. Zijn nieuwste opname is Dolce Paola". AMERIKA ONTDEKT HET WASSENBEELDENSPEL Het vermaakcentrum van de New- Yorkse wereldtentoonstelling is geen succes. Trouwens het bezoek aan de expositie zelf, is. althans wat de eer- se helft van haar bestaan betreft, even eens beneden de verwachtingen geble ven. Een uitzondering vormt... het was senbeeldenspel. Dit is waarschijnlijk te danken aan het feit dat de Verenigde Staten tot dusver deze vorm van in structieve ontspanning niet of nauwe lijks kenden. Pas de laatste jaren komt daar verandering in. Merkwaardigerwijs is een van de grootste promotors van het wassen beeldenspel in de Verenigde Staten een Britse vrouw, Josephine Tussaud. Zij draagt wel de beroemde naam, en zij komt ook uit Londen, maar is geen fa milie van de stichtster van het Londen- se museum. Al haar beelden komen trouwens ook uit Londen. Was wordt thans vervangen door, u raadt het al, plastics en andere kunst stoffen, die veel en veel goedkoper zijn dan was. In Califomië is sedert 1962 een was senbeeldenspel, dat alle bekende film figuren laat zien in een entourage, die bedrieglijk veel op een studio lijkt met alle apparatuur die daarin thuishoort. (DIA). WEMELDINGE Van 1319 december 1964 Zaterdag 19 december: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 9.47 10.28 3.11 3.39 Maandag 10.54 11.34 4.22 4.49 Dinsdag 12.02 5.27 5.51 Woensdag 0.42 1.06 6.30 6.55 Donderdag 1.37 1.55 7.23 7.42 Vrijdag 2.28 2.48 8.10 8.31 Zaterdag 3.21 3.39 8.57 9.22 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1