NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq Uw Nieuwjaarsgroet >3 AlvWillegen Gzn Holle m a n Al vWillegen Gzn JLa.n%s do, stAaat Thcdeinc Land- en Tuinbouw ^ero Bessettes PLAATSELIJK NIEUWS 30STE JAARGANG No. 27 4 DECEMBER 1964 e REDACTEUR: I A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2463 A-bonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN ADMINISTRATIE J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 10 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28426 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; dat zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen. Gen. 3 15. De Moederbelofte. Zó staat deze tekst in kerkelijke kringen bekend. Waarom noemt men Gen. 3 15 aldus Wel, om dat dit woord als een stam te beschou wen is, waaruit verschillende loten uit spruiten. Deze tekst is, om zo te spre ken, de moeder van alle andere belof ten. Het is de Messiaanse tekst bij uit nemendheid. De Here kondigt, onmid dellijk na de val van Adam en Eva in het paradijs, de komst van de Messias, de Gezalfde, de Christus aan. Vraagt ge: „Wie is de eerste advent- en kerstprediker?" Het antwoord op de ze vraag mag luiden: God zelf.Wat door heilige Patriarchen en Profeten werd verkondigd, door de offeranden en an dere ceremoniën der wet werd verzinne beeld, heeft God zelf eerst in het pa radijs geopenbaard. Dit is evangelie: God neemt onze schijnbaar hopeloze zaak ter hand. Hij zegt: Ik laat het er niet bij zitten, dat gij, mens, gemene zaak gemaakt hebt met Mijn grote te genstander, Satan. Ik ga dat bondge nootschap verbreken, te niet doen. Dat is uw redding. Ik zet vijandschap, om vriendschap te doen geboren worden. Vijandschap met de duivel is leven; vriendschap met Satan is de dood. De natuurlijke, geestelijke en eeuwige dood. Gode zij dank. omdat de Here het ver bond tussen mens en slang verbrak, vlot het niet tussen de kinderen des lichts en de kinderen der duisternis en is er de „antithese". Maar alle kinderen van Eva bij elkander, alle vrome, weder geboren, bekeerde mensen tesamen zou den de Satan niet definitief ten onder kunnen brengen en houden, hem niet kunnen dwingen onvoorwaardelijk te capituleren. Let wel: er staat in de tekst niet: „die" (meervoud) maar „dat" (en kelvoud). Dat, dat zaad; Het vrouwen zaad. Christus. Wat alle stervelingen, van alle tijden, niet vermochten en ver mogen, kan Christus. Hij heeft alle macht. Hij is de Sterke Held. Wij zullen d' eerkroon dragen, door Hem, door Hem alleen, om 't eeuwig welbehagen. Hij overwon, volstrekt. Hij verpletterde de kop der slang. Maar het kostte Hem strijd, bloed, tranen. Het kostte Hem Golgotha. Verstaat ge iets van de jubel èn van de pijn van de tekst? (Uit een Dagboek) STROOMDIEFVERLEIDING Deze los-werkman is weinig los en weinig werkman, want meestal logeert hij achter de tralies van 's rijks gevan genissen en Huizen van Bewaring. Maar nu en dan is hij weer op vrije voeten, om nieuwe strafbare feiten te bedenken. Meestal gaat het dan om een vorm van diefstal, want op het gebied van de eer lijkheid pleegt de los-werkman het niet zo nauw te nemen. Deze keer had hij elektriciteit gesto len ten nadele van het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf. Hoe nu, zult gij zeg gen had hij ingebroken en een zak vol stroom weggehaald? Neen, zo liggen de zaken niet. Hij had een vernuftige af takking gemaakt, buiten de elektrici teitsmeter om. Dat gebeurde nadat men de stroomtoevoer had afgesloten omdat hij niet bereid bleek de rekening te be talen. De rechter verdeed er niet veel tijd aan. Veertien dagen gevangenisstraf kreeg de verdachte, en zelf vond hij dat ook niet de moeite waard om veel woor den aan vuil te maken. Maar nu kwam de volgende in het verdachtenbankje, en dat was de elek tricien. Waar halen losse-werklieden, die meestal in het gevang zitten, de des kundigheid vandaan om vakkundige stroomaftakkingen te maken ergens voorbij de elektriciteitsmeter Dat heeft de politie zich ook afgevraagd. En het resultaat was de verschijning van deze elektricein, die nog niet eerder voor de groene tafel was geweest. Hij bleek de buurman van de strafbare los-werkman. De officier had een bijzonder fraaie dagvaarding samengesteld. De elektri cien had, volgens de dagvaarding, het strafbare feit van de los-werkman op zettelijk uitgelokt, door inlichtingen te verstrekken tot het maken van een clandestiene aansluiting op 't elektrisch licht in diens woning, waarbij elektri sche energie buiten de meter om werd verkregen. klokjes -t GOUD-ZILVER OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KRPELLE Z B De deskundige buurman was zich een hoedje geschrokken, toen hij dit proza thuis kreeg, want geen haar op zijn hoofd had er aan gedacht de los-werk man te verlokken tot het plegen van een strafbaar feit. .,Ik heb hem nog gewaarschuwd het niet te doen", zei hij benepen. „Maar ondertussen", zei de officier, „hebt u hem toch maar verteld hoe het moest". Nu trad de kostganger van de elektri cien naar voren als getuige décharge. Hij was er bij geweest, zei hij, toen de los-werkman op bezoek kwam met de achterkant van een shagdoosje in de hand. Op het shagdoosje had de los- werkman met potlood geschetst hoe hij de clandestiene aansluiting dacht te ma ken. „Is het goed zo?" vroeg hij. „Ja", heeft de elektricien toen gezegd. De officier vond daarmee de zaak wel rond. Hij eiste 25,boete. Maar de rechter dacht er anders over. „Er is uitlokking ten laste gelegd", zei hij, „maar er viel niets meer uit te lokken. Want het plan voor het straf bare feit was er al toen de los-werk man met het volgetekende shagdoosje bij de elektricien kwam". Dus werd de vakkundige buurman vrijgesproken. „Ik snap er niets van", zei de ver dachte, „maar ik ben het er wel mee eens". WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) „de kleine super" PRIJZEN WINKELWEEK witte bonnen no. 44, 72, 171, 195 rode bonnen no. 117, 144, 177, 196 groene bonnen no. 77, 18, 13, 4 30 BONNEN GRATIS 1 paar nylons of 1 fles wijn Inleveren t/m 5 december a.s. Hoofdstr. 16 - Kruiningen BEMESTING IN DE FRUITTEELT Na de drukte van de oogst is er voor de fruitteler nu een wat rustiger perio de. De afzet vraagt nog wel werk, maar de gedachten gaan toch al uit naar de verzorging van boom en bodem voor het nieuwe seizoen. Drains controleren en sloten schonen komt aan bod, want „natte voeten" is voor de fruitboom (het mooie weer van de afgelopen zo mer zou dit haast doen vergeten) be slist uit den boze. De bemesting, als basis voor de nieu we oogst, vergt een rustig afwegen van de cijfers van het grondonderzoek tegen de situatie van de eigen fruittuin. Voor de hoeveelheid stikstof kijkt men naar groei en bodembehandeling. Een gras mat vraagt meer dan zwart gehouden grond; oudere boomgaarden met onvol doende groei vragen meer dan jongere of goed groeiende percelen. In de regel kiest men Kas; op Mg-arme grond ech ter liever magnesammon. Een fosfaat bemesting mag, ook al heeft de vrucht boom hiervan weinig nodig, niet geheel worden verwaarloosd. Licht opneembaar fosforzuur is voor de bomen van belang, maar ook voor de onderteelt als gras of groenbemester. Het streven naar kwaliteit brengt de kaliverzorging naar voren. En omdat bij hoge N-bemesting nogal eens een tekort aan kali wil ontstaan, dient men bijtijds en voldoende hierin te voorzien. Op zware grond zwavelzure kali en op de lichtere, meestal ook Mg-arme grond, patentkali. Is er een duidelijk Mg-tekort dan kan extra magnesium worden toe gediend door kieseriet te strooien, al naar de omstandigheden 500800 kg/ha. Er zijn ook geschikte mengmeststof- fen voor de fruitteelt aan de markt, met name de chloorarme samenstellingen. De meeste bevatten echter geen magne sium; vooral bij de lichtere gronden zij men hierop bedacht. Na de grote op brengst van het afgelopen jaar, verdient de boomgaard stellig wel wat extra zorg. Goede bodembehandeling dus, met toevoer van organisch materiaal en van ruim voedsel door bemesting. Neem hierbij geen enkel risico! GOUD-ZILVER OPTIEK - UURWERKEN TEL:223 - KRPELLE Z B 89*55 ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met beslui ting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief WU willen u met onze adviezen zo goed mogeiyk van dienst z(jn en geven co mogelijk advies op elke vraag. WD kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Lichtsignaal. Een auto die in het donker gaat passeren, gebruikt wel eens een kort lichtsignaal. Mijn vraag is: Is dit noodzakelijk of is dit hinderlijk? vraagt C. d. K. Het lichtsignaal bij het inhalen is niet verplicht en niet verboden, doch bij duis ternis wel gebruikelijk (om te voorko men dat de gepasseerde automobilist juist gaat uithalen als de achterligger voorbij komt). Overdag is het overbo dig, hinderlijk en onwellevend. Als er gevaar dreigt, gebruikt men de claxon, als iemand normaal rechts houdt, is er geen reden met de komplampen te sei nen (het brengt alleen tegenliggers in de war) en als de voorligger links rijdt om zelf in te halen, dwingt de onwel levende en ongeduldige ..flikkeraar" hem er toch niet mee opzij tegen de in gehaalde wagen aan. Helaas heeft een aantal gehaaste automobielen de nare gewoonte overgenomen van de buiten landse snelwegen, waar zeer snelle sportwagens al op grote afstand signa leren dat ze er aan komen als een soort „maak dat je wegkomt" en „ik eerst"... De beste methode om het hen af te le ren is, heel eventjes op het rempedaal te drukken zodat uw stoplichten even aangloeien als zij hinderlijk verblindend signaleren. U moet bij verblinding (ook via uw spiegeltje) toch voorzichtiger rijden. Dubbele ramen. Wij hebben tegen de koude dubbele ramen aangebracht. Als nu 's middags de zon schijnt, be slaan de buitenste ramen aan de binnen kant. Wat te doen? vraagt P. W. Als de dubbele glazen goed zijn aan gebracht en de luchtspouw werkelijk hermetisch afgesloten is, zou er zeer waarschijnlijk geen condensatie optre den. Vermoedelijk gaat het hier dus om een minder goede constructie. Om het euvel op te heffen zou u kleine venti- latie-openingen in de buitenste raam kozijnen moeten aanbrengen, zodat er een langzame ventilatie plaatsvindt met de buitenlucht. Haalt u de leverancier er bij om u hiermede behulpzaam te zijn. Stoffeerderscursus. Tot wie kan ik mij wenden om een stoffeerderscursus te volgen? Heb ik hier nog een speciale vooropleiding voor nodig? Voor een stoffeerderscursus kunt u zich wenden tot de Stichting Vakoplei ding Meubileringsbedrijf, Biltstraat 143 te Utrecht. Er worden geen speciale eisen qua leeftijd en vooropleiding ge steld. Wel moet u gedurende de studie tijd in de praktijk werkzaam zijn. Traditiegetrouw zal er in het Nieuwjaarsnummer van ons blad weer gelegenheid zijn tot het plaatsen van NIEUWJAARSADVERTENTIES In verband met het vele extra werk dat verbonden is aan het zetten van de honderden Nieuwjaars^ advertenties, verzoeken wij U beleefd deze zo spoe dig mogelijk, doch uiterlijk 19 december aanstaande bij ons of onze agenten te willen opgeven De prijs der Nieuwjaarsadvertenties bedraagt van 1 tot 5 regels 1,75elke regel meer 0,35 Opdrachten kunnen ook telefonisch opgegeven worden en wel Kruiningen Tel. 381, Middelburg Tel. 2453, Yerseke Tel. 532 Buitenlandse films. Waar kan ik onderschriften van buitenlandse films krijgen Hierover kunt u zich verstaan met de Stichting Instituut voor Filmdocumen- tatie, De Lairessestraat 10b, Amster dam, die u stellig hierover goede inlich tingen kan verstrekken. De straatzangers. Wij hebben een meningsverschil over de straatzangers, die verscheidene jaren geleden een aan tal platen hebben gemaakt. Mijn man beweert dat Wim Scholte en Max van Praag dit duo vormden en ik meen dat Willy Alberti en Max van Praag het waren. Graag zou ik weten wie er ge lijk heeft. Max van Praag en Willy Alberti heb ben jarenlang samen gezongen onder de naam De Straatzangers. Uw man zal bedoelen de zanger Henk Scholten, die een duo vormde met Ab van 't Zelfde en later triomfen vierde met zijn vrouw Teddy (omroepster van de experimen tele televisie van Philips te Eindhoven vóór de invoering van de t.v. door de Nederlandse omroepen). Verenigde Staten. Hoe groot is het inwonertal van de Verenigde Staten en graag percentages blank en bruin of zwart. De Verenigde Staten tellen op het ogenblik bijna 192 miljoen inwoners, waaronder pl.m. 11.2 miljoen kleurin gen, hoofdzakelijk negers, wier aantal de tien miljoen reeds heeft overschre den. Mirador. Wat betekent de naam ..Mirador"? Deze naam is afgeleid van het Latijn se Mirandus, hetgeen betekent: de be wonderenswaardige. Andere namen van Mirandus en Mira (de vrouwelijke vorm) afgeleid zijn bijvoorbeeld Mirus, Miranda, Mirabella en Mirand (Duits). Mispel. Men hoort wel eens spre ken over de mispel. Waar kun je die vruchten of nog liever, die struik, boom of zaad kopen of is het misschien een vrucht van één van de warme landen? De mispel kwam vroeger in het West- land veel voor, als beplanting langs slo ten, achter muren, enz., maar zo lang zamerhand zijn de meeste verdwenen. Ook in andere streken kwamen en ko men ze nog veel voor. Er zijn sommige veilingen, waar in deze tijd nog wel eens mispels in kleine hoeveelheden aan gevoerd worden. Een goed gesorteerde boomkweker kan u die struiken wel le veren. In Zeeland en Noord-Brabant zijn er wel die ze u kunnen leveren. Jacqueline Kennedy. Kunt u mij aan het adres van Jacqueline Kennedy helpen Het adres luidt: Mrs. Jacq. Kennedy, Fifth Avenue, Manhatten, New-York. C.A.O. landbouw. Waarop heeft een landbouwer recht aan vrije dagen krachtens de c.a.o. voor het landbouw- en tuinbouwpersoneel in het Westland? Dit is: 15 vakantiedagen waaronder 8 snipperdagen; vrije zaterdagen: 17 per jaar, vallend in de periode van 4 oktober tot 31 januari; vrije middagen: 35 per jaar, vallend in de periode van 31 januari tot 4 oktober. Dit geldt dus voor alle landbouwers en tuinbouwers in het Westland, die onder de c.a.o. val len en die ouder zfln dan 18 jaar. Wer ken zij langer dan tien jaar bij dezelfde baas, dan krijgen zij 1 of 2 vakantie dagen per jaar meer. Belgische televisie. Wat is het adres van de Belgische televisie? Het adres van de Belgische televisie (Ned. programma) luidt: B(elgische) R(adio) en T(elevisie): Vlaams pro gramma, Eugène Elageyplein 18, Brus sel. DOE-HET-ZELF MODE GRIJPT NOG VERDER OM ZICH HEEN De door stijgende arbeidslonen en de verkorting van de werktijd sterk ge stimuleerde doe-het-zelf mode vindt steeds meer aanhangers. In de Verenig de Staten lag de omzet van werktuigen, gereedschap en materialen voor „de eigen bouw" in 1963 reeds rond de 36 miljard gulden. In Europa kan natuurlijk geen land dit cijfer halen, maar Groot-Brittannië met 3.1 miljard en de Duitse Bondsrepu bliek met 2.7 miljard gulden blazen toch hun partijtje mee. Deze cijfers voor 1963 lagen rond 50 boven die van 1962 en het eind van deze ontwikkeling is nog niet te zien. Wel zijn de deskundigen tot de con clusie gekomen dat, wil men deze groei handhaven, het nodig is om de voor lichting op dit gebied belangrijk uit te breiden. Meestal beperkt de man die in zijn vrije tijd iets bouwt, een apparaatje construeert of zijn radio repareert zich tot die zaken, waarvan hij verstand heeft omdat zij in de lijn van zijn be roep liggen. Hij gaat niet of slechts aarzelend over tot het maken van din gen, die letterlijk buiten zijn boekje liggen, omdat hij nu eenmaal meent dat het hem toch niet lukken zal. Volgens de deskundigen kan het ter rein van de doe-het-zelver nog belang rijk groeien, tot heil van hemzelf, maar ook van de fabrikant van apparaten en materialen. (DIA) YERSEKE N.C.V.B. vergaderde. Onder leiding van mevr. De Jonge- de Jonge hield de afd. Yerseke van de Ned. Chr. Vrouwen Bond haar periodie ke bijeenkomst. Als spreker trad op Ds. H. J. Teutscher uit Goes. Zijn onderwerp was: ..Pastorale hulp per telefoon". Sa men met de beide Chr. Vrouwenvereni gingen alhier zal er een kerstavond ge houden worden op dinsdag 22 decem ber a.s. in „de Haven". WEMELDINGE Van 612 december 1964 Zaterdag 12 december: Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 4.54 5.06 10.35 10.47 Maandag 5.26 5.40 11.08 11.20 Dinsdag 5.58 6.16 11.43 11.55 Woensdag 6.34 6.53 12.22 Donderdag 7.12 7.34 0.42 1.06 Vrijdag 7.55 8.26 1.28 1.51 Zaterdag 8.47 9.25 2.16 2.39 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1