NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq Brtmchï letten dierenbescherming meer consumptie - minder winkels 30STE JAARGANG No. 26 27 NOVEMBER 1964 J. A. WESTSTRATE MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN Beter zien en er beter uitzien Fa. D. Pieierse - Wemeldinge uit_ geslapen^ 0|een J. Kole - Yerseke - Tel. 372 „DE KLEINE SUPER" Hoofdstraat 16 Kruiningen REDACTEUR: KOU AAN SE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2458 Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PKYL KRUININGKN ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En God zeide: daar zij licht, en daar werd licht. Gen. 1 3. Oorspronkelijk geschapen naar Gods beeld en Zijn gelijkenis, reikhalst de mens naar het licht en schuwt hij de duisternis. Het licht is zoet, en het is de ogen goed, de zon te aanschouwen. Aarde, zee en hemel juichen van vreug de als het licht verschijnt. Licht is de noodzakelijke voorwaarde voor leven; symbool van blijdschap. Nooit kan de Schepper naar waarde voor het licht gedankt. God spreekt Zijn machtswoord en de duisternis, die hing over een woes te en ledige aarde, moest wijken. Hebt gij, mens, de Schepper, uw Schepper, gedankt toen na een lange nacht, mis schien wel een lijdensvolle nacht, het natuurlijke licht, in dit jaargetijde vak jes en aarzelend, gloren ging? Waar deer het licht en vrees, meer dan de aardse en tijdelijke donkerheid, al duur de zij, als eens in Egypte drie dagen, de buitenste duisternis, waarvan de Schrift gewaagt. God zeide! De eerste bladzijde van de Bijbel spreekt voor Hem, die oren ont ving om te horen, reeds van Christus, het Woord Gods, dat in den beginne was. Benauwender dan het „kort zijn de dagen, lang zijn de nachten" van de de cembermaand is de geestelijke duister nis, waarin wij allen van nature wan delen. In die duisternis ontsteekt ont wikkeling en beschaving, zo geroemd en uitbundig geprezen, slechts een rokende vlaswiek, een walmende pit. Maar. het is advent. En advent spreekt van het Licht, Jezus Christus, Gods enig gebo ren Zoon. In de morgenstond der schep ping, maar ook in de volheid des tijds, sprak God: „Daar zij licht!" En daar werd licht. De Here Jezus Christus is de Zon der gerechtigheid. En, voor elk, die in het duister dwaalt, verstrekt deez' Zon een helder licht. Er is licht op deze zondige aarde. Geleerden noch dichters konden het wa re licht ontsteken. Profeten konden er van getuigen; engelen konden er van zingen. Maar de Here alleen kon en wilde het schenken, opdat duisterlingen zouden ontvangen verlichting der ken nis in het Aangezicht van Jezus Chris tus. Hebben wij een glimp van dit licht opgevangen zodat wij kunnen en mogen en durven belijden: eertijds duisternis, maar nu licht in de Here? (Uit een Dagboek) MET EEN BRIL VAN De rechtvaardige weet wat toe komt aan zijn vee, maar de barmhartigheid der goddelozen is wreed. (Spr. 12 10) Er wordt weer druk gejubileerd. Een eeuw geleden was het dringend nodig, dat er een vereniging voor dierenbe scherming werd opgericht. Helaas was het thans nóg nodig, dat zij haar hon derdjarig bestaan herdacht. Jubelen doet ze natuurlijk niet. Ze zou zeker haar grootste vreugde beleven, indien ze kon worden opgeheven. Maar wie haar ver slagen leest, of heer G. Nieuwenhuysen hoort spreken, komt tot de beschamen de ontdekking, dat liquidatie nog niet mogelijk is. Deze ijverige, bewogen propagandist ken ik niet anders dan uit zijn vele boekjes. Hij is de man, die in de vereni ging de bijbelse grondslag legt voor haar streven. Dezer dagen ontmoette ik een dame, die van hem een lezing had bijgewoond voor een afdeling van de Christen-Vrouwenbond. Ik wil er iets van doorgeven. De heer Nieuwenhuysen is op een bij zondere wijze voor zijn taak toebereid. Als kind van negen jaar stond hij eens voor een winkel te wachten waar zijn moeder inkopen deed. Een onbekende vrouw stopt hem een pakje in de hand en verdwijnt meteen. Toen de moeder buiten het pakje opende, bleek er een zuigeling in te zitten. Nasporingen brachten geen resultaat. De moeder troostte haar huilend knaapje met de verzekering: dan zullen wij wel voor de baby zorgen. Een beschermer van dieren is de heer Nieuwenhuysen dus niet alleen; ook een hulp voor ontspoorde mensen. Hij be zoekt gevangenissen. Eens kwam hij bij een jonge man, die wegens moord tot le venslang was veroordeeld. De cipier ver telde hem, dat de gevangene een mus bij zich had. De bezoeker neemt in de cel niet tegenover, maar naast de ge vonniste, die om zijn onbeheerste woest heid gevreesd werd, plaats. Uit zijn bij beltje leest hij van de twee mussen voor, over wie de Vader in de hemel Kapalla Z.-B. Tal. 01102-223 Uitsluitend merkbrillen van topklasse. waakt. Onder geheimhouding zegt de delinquent hem dan, dat hij een mus in zijn cel houdt. Hij weekt zijn brood in water en laat het vogeltje uit zijn mond eten. „Maar alstublieft niet verklappen; ze weten er niets van". Het beestje zit verborgen in een sok. De man vroeg, of hij dat boek mocht lenen. Na twee we ken zit de heer Nieuwenhuysen weer bij hem. De veroordeelde heeft van de moor denaar aan het kruis gelezen, en vraagt, of er voor hem nu ook nog genade is. Later betuigde hij met blijschap, dat hij de Redder van zijn ziel had gevonden. Dierenbescherming, prachtig. Maar de mens gaat bij de heer Nieuwenhuysen boven het dier. Er bestaat nog veel mis verstand. Sentimenteel gedoe, verwijt men dan aan de vereniging. Nu, van dat misselijke moet de propagandist niets hebben. Die overdrevenheid doet aan de zaak maar schade. Wat te zeggen van het kinderloze echtpaar, van wie de vrouw de hond mee in bed wilde laten slapen, en de man dit weigerde? Om de kwestie op te lossen, laat hij een com pleet bed voor de hond maken. Het slot was, dat mijnheer in het bed van de hond, en de hond bij mevrouw mocht slapen. Zie, van zo iets walgt de heer Nieuwenhuysen. Tegenover die belachelijke vertroete ling staat echter veel meer maltraitie van het dier. Het moet voor een warm christen als de heer Nieuwenhuysen wel heel pijnlijk zijn, te constateren, dat in de zwaar-gelovige kringen het huisdier vaak veronachtzaamd wordt. Hij komt een keer een jongetje tegen, dat hui lend aan een kort touw een hond leidt. Hij vraagt wat er aan scheelt. Het kind heeft de opdracht, de hond aan een boom vast te binden en aan zichzelf over te laten. „En honger doet zo'n pijn", snikt de jongen. De heer Nieuwenhuy sen gaat met de knaap naar diens huis. De boerin weert hem; voor dierenbe scherming is mijn man niet te spreken. Dan komt de politiepenning voor de dag. Drie overtredingen: het zich ont doen van een hond op deze wrede wij ze; het opeenproppen van te veel pas geboren kalveren in een te nauw hok en het houden van kistkalveren. De vrouw roept nu haar man, die de amb tenaar van politie in de pronkkamer te woord staat. Aan de muren hangen niet minder dan tweeëndertig wandteksten. „Heb je muizen?" Nee, hoezo?" „Nou, dan zou je nóg een wandtekst voor het gat kunnen hangen". In een hoek ligt een bijbel. ,,Kent u dat boek?" Ja, ze lezen er elke dag uit. „Maar u kent het vast niet goed". De heer Nieuwenhuysen grijpt het en uit eer bied schaart zich het hele gezin om hem heen. Hij leest verschillende woorden, over de schepping ook van de dieren door God, nog voordat de mens er was; over de verhouding van mens tot dier, over het wachten van het dier in de zuchtende schepping op de verlossing, dus ook op de bekering van de mens. Verrast roept de boer: „Dat heb ik nooit zó gelezen. Waarom heeft onze dominee daar nooit iets van gezegd?" Die boer is nu een der volhardendste medewerkers van de vereniging. En de heer Nieuwenhuysen zal die dominee ook wél eventjes op zijn ver zuim wijzen. Maar makkelijk valt het niet, de Kerken voor dit werk wakker te krijgen. Herhaalde malen stootte hij zijn neus bij de Synode van de Her vormde Kerk; hem werd geen toegang verleend om voor zijn doel te pleiten. Maar zo gauw geeft hij het niet op, tenslotte vond hij daar toch gehoor. Hij heeft ook in Kampen gesproken en aan de Vrije Universiteit. Professor Wurth beleed toen, in Kampen, dat dit in de ethiek een verwaarloosd hoofdstuk was. Het speet de dappere strijder voor de rechten van het dier. dat deze hoog leraar van ons is weggenomen. Tot dusver wat ik opving. We kun nen niet de vereniging met haar bestaan feliciteren. Wel kunnen we haar geluk wensen met zulk een propagandist. En de enige wens, die we willen uitspreken is, dat de vereniging haar tweehonderd jarig bestaan niet meer behoeft te ge denken. (De Wachter) J. D. B. AANTAL KLEINE ONDERNEMINGEN LOOPT TERUG Het aantal verkoopplaatsen in de de tailhandel is gedurende 1963 weer sterk verminderd. Dit feit werpt nog eens weer licht op de grote veranderingen, die zich voltrekken in deze sector van het bedrijfsleven. De welvaartsvermeerdering heeft bij de consument tot sterke veranderingen in zijn bestedingspatroon geleid, waarbij onder meer een verschuiving naar de duurzame consumptiegoederen plaats vond. Dit komt tot uiting in de hoe veelheid indexcijfers, die het C.B.S. be rekend heeft van de consumptieve be steding van gezinnen. De bestedingen voor voedings- en genotmiddelen bleken daarbij gedurende de periode 19501963 met 60 te zijn toegenomen; de be stedingen voor duurzame consumptie goederen stegen echter met 123 Dit duidt erop, dat de consument zijn welvaartsvermeerdering voor een be langrijk deel heeft aangewend voor ver beteringen in de inrichting van zijn wo ning, voor rationalisering van de huis houdelijke werkzaamheden door aan schaffing van huishoudelijke appara tuur enz. De bedrijven, die duurzame goederen verkopen, ondervonden dus een sterke stimulans van de gunstige con junctuur. In deze sector is het aantal vestigingen dan ook wèl toegenomen. Toegespitste concurrentie. De welvaartsstijging, gepaard gaande met een geduchte bevolkingsgroei heeft een negatieve invloed gehad op de ont wikkeling van het aantal verkoopplaat sen in de levensmidde'ensector. De con currentiestrijd tussen" het midden- en kleinbedrijf enerzijds en het grootbedrijf en de coöperaties anderzijds spitste zich toe en menig eigenaar van een klein bedrijf kon deze concurrentiestrijd niet volhouden. Ook de grote veranderingen in het gedrag van de consument hebben tot een vermindering van het aantal verkoopplaatsen geleid.' De consument raakt meer en meer geporteerd voor snelle bediening. Vele vrouwen, die een betaalde betrekking hebben, willen zo snel mogelijk de boodschappen doen. Ook hechten de mensen tegenwoordig meer waarde aan hun vrije tijd, zodat zij het zonde vinden uren tc besteden aan de dagelijkse boodschappen. Het sterke grootbedrijf. Het zelfbedieningssysteem kwam aan de wensen van deze consumenten tege moet. In de afgelopen tien jaar is het aantal zelfbedieningszaken opgelopen van 80 tot ongeveer 4200. Daarnaast zijn er in ons land 360 supermarkten. Als gevolg van deze ontwikkeling zijn grote verschillen ontstaan in de con currentievoorwaarden tussen de diverse zaken in de levensmiddelensector. Over gang naar het zelfbedieningssysteem is niet voor elke ondernemer mogelyk en dit heeft menigeen van hen het hoofd gekost. Vooral in de categorie kleinere en kleinste ondernemers zijn veel slacht offers gevallen. In de periode 1950 1963 daalde het aantal ondernemingen met één verkoopplaats in de levens middelensector met bijna 22 Het grootbedrijf speelt uit de aard der zaak in deze concurrentiestrijd een rol van betekenis. Door zijn grote kapitaal kracht kan het sneller en beter reage- geren op de veranderingen, die zich in het consumentengedrag voordoen. Bijna de helft van de supermarkten is in han den van het grootbedrijf. De laatste jaren is er ook een stre ven merkbaar om winkelcentra op te richten, waar dè consument mogelijk heden vindt om zijn gehele behoeften- scala te bevredigen. Ook hier heeft het grootbedrijf veelal de leiding. Het is daarom duidelijk dat de activiteiten van het grootbedrijf tot een vermindering van het aantal kleinere ondernemingen heeft bijgedragen. Dit proces zal zich vermoedelijk verder voortzetten. Wel trachten de kleinhandelaren door bun deling van krachten zich te weer te stel len tegen de concurrentie van hun gro te broers. Ook de overheid kan hiertoe bijdragen. Op het ogenblik wordt de mogelijkheid van een ontwikkelings fonds voor het midden- en kleinbedrijf onderzocht. Vorig jaar heeft de rege ring de maxima van enkele kredieten onder overheidsgaranties reeds ver hoogd. Of deze maatregelen voldoende zijn, staat echter te bezien. M. %a&et Fabrieken Zevenbergen ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met b(jsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief W\j willen u met onze adviezen zo goed mogelyk van dienst zyn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Minderjarige kinderen. Als een man minderjarige kinderen meeneemt, terwijl de ouders er tegen zijn, is daar wat tegen te doen? vraagt B. H. Y. Het is moeilijk zonder enige verdere toelichting uit te maken wat hier pre cies aan de hand is en wat derhalve de bedoeling is van uw vraag. Heel in het algemeen zouden wij er slechts dit van kunnen zeggen: wendt u tot de politie en dien een aanklacht in. A.O.VV. Hoe gaat het met de uit kering A.O.W. als de vrouw 65 jaar is en de man nog niet? vraagt mevr. G. Een echtpaar krijgt pas uitkering vol gens de A.O.W. als de man de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De leeftijd van de vrouw doet hierbij niet ter zake. Adres. Kunt u mij het adres ge ven van de heer Roolvink van de A.R. P.? vraagt N. O. Het door u gevraagde adres luidt: De heer B. Roolvink, Eemnerweg 238, Hil versum. Olympische Spelen. Waarom heeft China niet aan de Olympische Spelen deelgenomen Het niet deelnemen van rood-China aan de Olympische Spelen en vele an dere internationale sportevenementen hangt natuurlijk samen met de eigen aardige, politieke rol, die het land ver vult. De Chinezen voelen er bijvoorbeeld niets voor deel te nemen aan sport evenementen, waaraan ook de Ameri kanen deelnemen. De Chinezen denken nu eenmaal veel radicaler dan de mees te communisten uit de landen achter het ijzeren gordijn en zijn dus ook niet be reid hun krachten op het gebied van de sport met die van sommige andere lan den te meten. Sport. Welke sport wordt hoger gekwalificeerd, d.w.z. qua uithoudings vermogen, lichaamsbeheersing en tech niek, 6-kamp turnen of 10-kamp atle tiek? Wanneer een 10-kamp atleet (on voorbereid en dus buiten wedstrijdver band) zou gaan turnen en een turner zou meedoen aan de 10-kamp, welke van beiden zou dan de hoogste prestatie le veren Deze vraag is feitelijk niet te beant woorden. U kunt evengoed vragen wat meer inspanning kost voetballen of handballen. Over het algemeen kan men zeggen, dat lichaamsbeheersing by het turnen nog belangrijker is dan by atle tiek, maar uithoudingsvermogen en techniek zijn by beide sporten essenti- ele onderdelen. En men kan onmogelijk zeggen: bij de ene sport meer dan bij de andere. Voorts vraagt u dat wanneer een 10-kamp atleet zou gaan turnen en een turner zou gaan „tienkampen", wie van hen dan de beste prestaties zou le veren. Ook dat is niet te zeggen. Als Puskas zou deelnemen aan een judo wedstrijd en Geesink met Real Madrid zou gaan voetballen, wie zou dan de beste zijn...? Wel kan gezegd worden, dat een atleet die nooit aan turnen heeft gedaan, er niets van terecht brengt, terwijl een turner die deelneemt aan een tienkamp-atletiek misschien nog altijd een flink eind ver kan springen of kan hardlopen. Maar een voldoende zou hij ook niet halen. frioestdrank in tabletvorm.95ct Metaalmoeheid. Kunt u mij uit leggen wat metaalmoeheid betekent? Ook metaal kan „vermoeid" worden. B.v. wanneer het constant sterke tril lingen ondergaat. Het verliest dan lang zamerhand zijn weerbaarheid. Als u een dun stukje metaal in uw hand neemt en dit vaak buigt, breekt het op een ge geven moment. Maar ook vliegtuigen kennen dit proces. De trillingen maken het metaal broos, al duurt dit hier na tuurlijk jaren. Ventilator. Wij hebben een venti lator in de keuken. Mag die gerust de hele dag draaien, of is dat misschien slecht voor de gezondheid? Doet dat veel stroom, vraagt abonnee. Wij nemen aan dat het een afzuig- ventilator is, die u in uw keuken hebt. Deze zuigt voornamelijk hete en on welriekende dampen weg en het is dus eerder gezond dan ongezond om dit appa raat te gebruiken. Als u de ventilator de gehele dag hebt aanstaan, dan ge bruikt hij niet overmatig veel stroom, maar het woord overmatig is natuurlijk een relatief begrip. U kunt de ventila tor zuiniger gebruiken door de motor alleen in te schakelen zolang er wer kelijk onfrisse lucht moet worden af gezogen. Wilt u uitrekenen wat u het gebruik kost, dan kijkt u even op het metalen plaatje met typenummer, span ning en vermogen. Het aantal watts ge deeld door 1000 (of aantal kilowatts) vermenigvuldigd met het tarief per kWh (kilowattuur) van uw elektriciteits maatschappij geeft aan hoeveel het draaien van de motor u per uur kost. Concentratiekamp. Kunt u mij ver tellen waar het concentratiekamp ,,Neu- engamme" was gevestigd? Het concentratiekamijp Neuengamme lag op enkele kilometers van de Duitse havenstad Hamburg. Zonder bon, en zonder dit of dat Rode kool per stuk 5 ct Goudreinetten per kg 17 ct Witlof 1 ste soort 500 gram 29 ct Stoofperen per kg 19 ct Zuurkool p. p. van 42 voor 15 ct Bananen kg 89 ct Bloemkool per stuk 29 ct WEMELDINGE Van 29 november5 december 1964 Vrijdag 4 december: Nieuwe Maan HOOGW. LAAGW v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 12.16 5.44 6.11 Maandag 0.54 1.14 6.43 7.03 Dinsdag 1.45 2.04 7.28 7.47 Woensdag 2.30 2.45 8.09 8.29 Donderdag 3.10 3.22 8.46 9.04 Vrijdag 3.46 4.00 9.20 9.70 Zaterdag 4.22 4.34 10.00 10.13 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1