*5 NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq DAM PO Dim niet te vroeg oC&nfys do. süvouodt panics A 3 vWillegen Gzn A 3 vWillegen Gzn .-x* 30STE JAARGANG No. 25 20 NOVEMBER 1964 A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN verkouden Tri: e REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs by vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01180) 881 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 8,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Wij hebben gezondigd, en heb ben onrecht gedaan, en godde- looslijk gehandeld, en gerebel leerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten, en wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw Naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Deut. 9:5, 6. Het was een bange toen Daniël dit gebed uitsprak. Het voik des Heren was in ballingschap. Jeruzalem was verwoest en zwaar lag de hand der ver drukkers op het verkoren volk. Als Da niël in deze nood zijn mond open doet, is het geen wraak roepen over de ge weldenaars, maar een volledig erkennen van schuld van zichzelf en van zijn volk. En in deze schuldbekentenis is hij zeer concreet. Hij noemt de zonde bij de naam: het was onrecht doen, goddeloos handelen, rebelleren! 'tls maar geen zinloze opeenhoping van woorden, maar een erkennen hoe het met de zonde van kwaad tot erger ging, en dat het kwaad overal school, in de bovenste en onderste lagen van het volk bij de koningen en het volk des lands. En de oorzaak van al die ellende was geweest: wij hebben niet gehoord naar Uw dienstknechten, de profeten, die in Uw naam spraken. O ja, we heb ben ze wel aangehoord, en we hadden onze lof of kritiek, al naar het viel, maar we hebben niet geluisterd, we lieten ze maar praten en legden al les rustig naast ons neer, en alles bleef zoals het was. We bleven even koud, gierig, wereldsgezind, zakelijk en haat dragend als altijd. We gaven hoog op van dit en van dat, we voerden onze aktie en we bouwdengepleisterde graven, waar de doodsbeenderen onder lagen te rotten. Dat, en nog veel meer, was onze zon de. We moeten dat concreet leren bela den met Daniël, en er ons van bekeren. Een algemene schuldbelijdenis, zonder precies te zeggen en te belijden: d&t was slecht, en dóAr liep het mis, is even goedkoop als zinloos. Dan blijft alles wéér gelijk, ook nadat Gods orkanen over onze landen en kerken en gezinnen gewoed hebben. Wat ons van de wereld onderscheidt is niet, dat wij minder boos zijn, maar dat wij die boosheid hebben leren zien en belijden. De kerk is de enige plaats in de wereld, waar schuld beleden wordt. En waar schuld beleden wordt, is ver geving. Opdat Gij gevreesd wordt. Hallelujah! (Uit een Dagboek) DE VERLIEFDE RODDELAAR Dit was de dorpsroddelaar, ten voe ten uit. Uit zijn kleding sprak de ma teriële welstand van de vrijgezel op leef tijd. Maar zijn kinderachtig gezicht ver telde hoe lang hij door zijn moeder was vertroeteld en met zijn wat waterioge oogjes keek hij met een aldaar verbaas de blik naar de rechter, overtuigd van eigen gelijk en onschuld. De verdachte had opzettelijk de eer en goede naam aangerand van Bertus H. door „met het kennelijk doel daaraan ruchtbaar heid te geven, aan Aaltje B. mede te delen dat B. H. voornoemd zijn vorige wettige echtgenote had vergeven en dat hij een» dief en een oplichter was, al thans mededelingen van gelijke aard en strekking". „Ik heb ruzie met Bertus", verklaar de de verdachte. Over de oorzaak van de ruzie wilde hij zich aanvankelijk niet uitlaten. Maar eindelijk kwam hij er mee voor de dag: Bertus had hem ver raden bij de fiscus, zei hij. „En oplich ter heb ik niet gezegd". Maar de rest was wel verteld en dat was ruimschoots voldoende. Aaltje B., weduwe van Hendrik t. L., was een dame van gezet postuur en, naar ze de rechter vertrouwelijke me dedeelde, onberispelijke wandel. „Niet dè-t is er op mij te zegge, me- heer", riep ze schril, „en ik la me nie in de lure legge". De getuige, die bovendien nogal rad van tong was, vertelde in enkele minu ten meer dan menig romanschrijver in een boek van vijfhonderd pagina's. „Ik had een oogje op Bertus", be kende ze blozend. „En hebt u dat nog?" vroeg de rech ter belangstellend. •f Afeten rjnqen GOUDZILVER-OPTIEKUURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B „Niet zo'n érg oogje meer", verklaar de ze. De kern van de zaak kwam hier op neer, dat de getuige aan de huishoud ster van de verdachte inlichtingen ge vraagd had over Bertus, die naar haar hand dong. De verdachte had daarop die inlichtingen verstrekt, ongevraagd en niet zeer objectief. Hij kwam elke dag tegen theetijd terug, begon dan weer opnieuw met zijn gruwelpropagan da, en schoof elke middag dichter naar de weduwe. Tot ze hem op een kwade dag met de theepot op zjjn hoofd sloeg. ,,'tWas net zulk regenweer die dag, meheer, en m'n likdoorn die stak me zo en dan doet een mens al wat, niet waar?" De verdachte, die rozige dromen had gedroomd waarin hjj zichzelf zag schrij den naast Aaltje, de rots van het dorp, terwijl zijn aartsvijand Bertus zich we nend in het slijk van de straatgoten wentelde en zich knarsetandend af wendde van zoveel jong geluk, wiste de theebladen uit zijn gelaat, sprong op, nieste en sprak: „Daar zul je spijt van hebben, Alida!" Hij zei Alida, om daardoor aan te tonen dat de groeiende band van ver trouwelijkheid botweg was doorgesne den. Maar Aaltje schold hem de deur uit, met het oor van de kapotte thee pot nog in de hand. Later stond ze bij hem aan de bel om schadevergoeding voor de theepot. En toen hij dat niet wenste te betalen, ging ze naar de post- commandant van de Rijkspolitie en ver telde alles. Na dit verhaal slaagde de rechter er in het aanstormend geweld van Aaltjes voordracht te stuiten. Ze keerde naar de getuigenbank terug als een pauw op rupsbanden. „Dertig gulden of tien dagen voor dat geroddel!" eiste de officier. „Maar 't is een algemeen praatje!" riep de verdachte uit, en klagerig ver volgde hij: „Om nou voor die paar in lichtingen dertig gulden te geven Van de belasting hebben ze me ook al zo te pakken Maar de rechter vonniste conform. Bij de deur wilde de verdachte de getuige galant geleiden, door zijn hand in het voorbijgaan op haar schouder te bren gen. Maar ze sprong op alsof ze ge beten werd door een pre-historische vlo en ze siste: „Raak me niet an. Ik ben een vrouw van onberispelijke wandel!" Waaruit al weer blijkt dat het con gres van reclamemensen onlangs gelijk heeft gehad, toen het vaststelde dat de slechtste reclame die is, waarbij de con current wordt afgekamd. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) Het steeds dichter wordende verkeer is er de oorzaak van, dat wij automobi listen in steeds hogere mate van elkaar afhankelijk worden. Afhankelijk met het oog op de veiligheid van onszelf en anderen. In het duistere jaargetijde is die veiligheid nog minder zeker dan in de andere seizoenen van het jaar en dientengevolge eist het najaar en de winter nog meer onderlinge samenwer king van de weggebruikers dan normaal al noodzakelijk is. Het gaat evenwel niet alleen om res pect en vriendelijkheid, niet alleen om het beheersen van de eigen zucht naar prestige. Ook de rij techniek is van groot belang! Ieder goed uitgerust mo torvoertuig heeft tegenwoordig redelij ke verlichtingsmiddelen, maar geen en kele auto is zo goed uitgerust, dat zijn verlichting dezelfde veiligheid garan deert als het daglicht. Daarom is het noodzakelijk voor iedere automobilist om te weten hoe hij ook het licht van zijn medeweggebruikers kan benutten om zich een speciale rijtechniek voor rijden in duisternis eigen te maken. De lichtschakelaar is eigenlijk even belangrijk als de gaspedaal als men rit misch en veilig wil rijden. Helaas heb ben we allen een te gebrekkige oplei ding gekregen in het rijden in duister nis. Degenen, die zomers hun rijbewijs halen hebben praktisch helemaal geen training op dit gebied, en de meeste automobilisten zijn ten opzichte van de rijtechniek in duisternis dan ook gro tendeels afhankelijk van de ervaring, die zij zelf en anderen hebben opgedaan. Deze ervaringen kunnen duur geweest zijn. Bij duisternis is het zicht altijd be perkt hoe vaardig we ook onze eigen lampen en die van anderen benutten. Krijgen we een tegenligger, dan is het zicht nog korter. Een voetganger in donkere kleding is bij groot, ongedimd licht pas zichtbaar op ca. 100 m af stand. Bij een ontmoeting tussen twee auto's op een rechte weg wordt het zicht op de voetganger reeds beperkt tot ca. 75 meter wanneer de voertuigen zich op ongeveer 600 m afstand van elkaar be vinden. Wanneer de bestuurders van de wagens dan voor elkaar gaan dimmen, wordt volgens proeven het zicht verder verminderd tot 32 meter. Men verliest dus ca. 40 meter aan zicht wanneer men in een zo vroeg stadium gaat dimmen. Dit kan de veiligheid uiteraard niet be vorderen. Met een goede rijtechniek kan men echter het zicht vergroten. Ont moetingen met tegenliggers zijn altijd riskant. Ontmoetingen in duisternis zijn levensgevaarlijk als niet beide bestuur ders de grondregels goed beheersen. Dim op tijd maar nooit te vroeg. Wel kan het verstandig zijn om vlak voor de bocht of voor een heuvel in de weg even op en neer te dimmen om met behulp van het licht van de tegenligger het silhouet van een mogelijk hindernis, b.v. een voetganger, te ontdekken. Bij een ontmoeting met een tegenlig ger dient men groot licht, ongedimd, te blijven voeren, totdat de lichtbanen el kaar ontmoeten, d.w.z. totdat de wa gens elkaar tot op ca. 200 m zijn ge naderd. Wanneer men reeds afdimt op een afstand van ca. 600 m neemt men te grote risico's, want dan wordt het zicht in een veel te vroeg stadium be perkt met alle mogelijke gevolgen van dien. Er zijn automobilisten, die worden ge ïrriteerd door de verblinding van tege moetkomende weggebruikers. In de meeste gevallen hebben ze die verblin ding echter aan zichzelf te danken doordat ze recht in het licht blijven kij ken inplaats van de rechterkant van de weg in het oog te houden niet al leen voorzover hun eigen licht dat toe laat, maar zo ver mogelijk daarbuiten ook. De lengte van het zicht bij een ont moeting met een andere auto bij nor maal gedimd groot licht vereist, dat de snelheid althans op smalle, bochtige we gen, dient te worden gematigd. Hoe dan ook, mag men nooit sneller rijden dan dat men kan stoppen binnen de af stand, die men kan overzien. Bij ontmoetingen met tegenliggers is het verleidelijk om zover mogelijk aan de kant te gaan rijden. Dat is niet hele maal veilig. Laat altijd zoveel ruimte aan de wegkant over, dat onverwachts opduikende objecten b.v. voetgangers op wegen zonder trottoir of rijwielpad, wielrijders, enz. niet door u worden geschept! Wanneer iedere automobilist deze re gels ter harte neemt, is er gerede kans, dat het huidige donkere seizoen niet zoveel slachtoffers van het verkeer in duisternis oplevert dan we de laatste jaren helaas gewend zijn. rincfeiv GOUD ZILVER OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wü willen u met onze adviezen zo goed mogeiyk van dienst z(jn en geven zo mogeiyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Mirador. Wat betekent de naam Mirador", vraagt M. S. Deze naam is afgeleid van het La tijnse Mirandus, hetgeen betekent: de bewonderenswaardige. Andere namen, van Mirandus en Mira (de vrouwelijke vorm afgeleid zijn bijvoorbeeld Mirus, Miranda, Mirabella en Mirand (Duits). Kinderbijslag. Ik ben zelfstandig maar heb enkele uren per dag om in loondienst te werken. Kom ik dan in aanmerking voor de volle kinderbijslag en voor ziekengeld bij ziekte? Voor de volle kinderbijslag komt u niet in aanmerking. In de kinderbijslag uitkering wordt rekening gehouden met het feit, dat u maar gedeeltelijk in loon dienst bent. Valt u als zelfstandige in de groepering die vanaf het eerste kind kinderbijslag ontvangt, dan maakt het weinig uit of u al dan niet in loondienst bent. U kunt, maar dan met verstrek ken van dlle gegevens, nog eens bij de Raad van Arbeid informeren, waarop u precies aanspraak kunt maken. Wat de ziekengelduitkering betreft: daar hebt u alleen recht op, als u drie dagen per week of langer in loondienst werkt. Dakgoot. Onze dakgoot moet wor den schoongemaakt. Zijn de kosten hier van voor de eigenaar of voor ons als huurders Over het algemeen kan men de ver plichtingen van huurder en verhuurder op de volgende wijze onderscheiden. Alle werkzaamheden, die tot doel hebben in- of exterieur van een huis te verfraaien of dienen om het comfort te vergroten, komen ten laste van de huurder. Werk zaamheden die dienen tot onderhoud van het huis komen ten laste van de ver huurder. Het reinigen van de dakgoot hoort daar o.i. toe. Spierpijn. Altijd als ik een appel eet, krijg ik spierpgn achter in mijn nek. Hoe zou dit komen en wat is er tegen te doen? Voor dit verschijnsel is geen verkla ring te geven. Men kan wel zeggen uit straling", maar dat is slechts een an dere omschrijving. Blijft ook nog het merkwaardige feit bestaan, dat u deze gewaarwording steeds heeft bij het eten van appels. Ik zou dan ook geneigd zijn om te veronderstellen, dat het alleen maar inbeelding van u was, ware het niet, dat ik in mijn naaste omgeving iemand ken, die pijn in de onderkaak krijgt, telkens als hij de nagels van zijn tenen knipt! Hier kan men het woord „uitstraling" toch zeker niet meer ge bruiken. Uw verschijnsel en het hier zo juist genoemde behoort tot die kleine ongemakken des levens, waar geen ver klaring voor is. Grappenmakers zouden zeggen: „Dan maar geen appels eten", maar daarmee hebben zij ook nog geen verklaring van uw klachten gegeven. Wat er tegen gedaan zou kunnen wor den, is dus ook niet te zeggen. Heraldiek. Bestaat er literatuur op het gebied van de heraldiek, banis- tiek en etymologie? De literatuur op het gebied van he raldiek. banistiek en etymologie is be perkt, zeker wat betreft de boeken over deze onderwerpen, die momenteel lever baar zijn. Een standaardwerk is nog al tijd Riepstaps onvolprezen „Wapens en Adel in Nederland", maar dit is sinds lang al niet meer verkrijgbaar, doch wel in bibliotheken te raadplegen. Boeken over de door u genoemde onderwerpen, die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn: Etymologisch woordenboek door Dr. J. de Vries (uitgave Spectrum, Aulareeks), Heraldiek, encyclopedie (uitgave Elsevier), Gemeentewapens in Nederland, door K. Siersma (uitgave Spectrum). Luther. Is er ook een levensbe schrijving van Luther in de handel? Een specifieke levensbeschrijving van Luther is momenteel niet in de Neder landse boekhandel verkrijgbaar. Wel is er een bijzonder instructieve pocket- uitgave van Dr. W. J. Kooiman in de handel getiteld „Luther en de Bijbel", prjjs 2,90. Tamme kastanjes. Hoe bewaart men het beste tamme kastanjes en no ten? Tamme kastanjes goed door en door drogen, zodat de buitenbast wat begint te schrompelen en het vruchtvlees ge heel inkrimpt. Noten in veel water met een harde borstel of bezem goed schoon- schrobben, zodat alle groene bastdelen er voor 100 af zijn. Net zolang in schoon water wassen, tot dat het geval is. Dan goed laten drogen, zodat ook inwendig de kern goed droog is. Is dit niet het geval, dan gaan ze onherroe pelijk schimmelen. Beide op een droge, vorstvrije plaats bewaren. Geregeld controleren. Maanstand. Is het mogeljjk dat de stand van de maan invloed heeft op het weer B.v. het is nieuwe maan en prachtig weer. Blijft het weer nu zo mooi tot volle maan, of is dat een fa beltje? De invloed van de maan op het weer is zeer klein. Zo klein, dat die minimale invloed, die de maan op de weersgesteld heid zou kunnen hebben, nog nooit met zekerheid is vastgesteld. Wel is bekend dat de beweging van de maan om de aarde een in onze streken nauwelijks te meten schommeling in het beloop van de luchtdruk tot gevolg heeft, een schommeling die derhalve niets met nieuwe maan of volle maan heeft te ma ken. Literatuur over dit onderwerp vindt u alleen maar in de vakbladen. In het tweede deel van Prof. Minnaerts drie delige „Natuurkunde van het vrije veld" is niet meer dan een enkele zinsnede aan dit onderwerp gewijd. Slechthorenden. Kunt u mij het adres geven van de Vereniging voor Slechthorenden Het adres van de Vereniging voor Slechthorenden luidt: 2e Huijgensstraat 73, Amsterdam, West I. Vruchtboom. Kan men aan een vruchtboom zien of hij soms vergiftigd is? De vergiftiging van de vruchtboom zal zeer moeilijk te constateren zijn, daar de giftige stof (zoutzuur) de wortels en vooral de haarwortels doodt, zodat de boom geen vocht en voedsel meer kan opnemen en zodoende langzamer hand dood gaat. Het is te betwijfelen of een chemisch onderzoek dit kan aan tonen, daar zoutzuur in de grond ont leedt en na korte tijd niet meer aan te tonen is. Misschien dat een onderzoek van de wortels hierin klaarheid brengen kan. Aan het hout zal wel niets te con stateren zijn daar de wortels vergiftigd worden en niet het hout. Werk in België. Mijn man werkt sinds enkele maanden in België. De kin derbijslag krijg ik op mijn naam toe gezonden. Moet ik nu inkomstenbelas ting betalen of komt dit bij het inko men van mijn man? De kinderbijslag zult u uit België ontvangen en daarover zal dan daar ook belasting zijn geheven. Uw man blijft echter in Nederland belasting plichtig voor het gehele inkomen, waar bij een reduktie wordt toegepast voor het buitenlands inkomen. Is het loon in België hoger dan in Nederland, dan kan daaruit voor het jaar, waarin hij ge deeltelijk ook nog in Nederland heeft gewerkt, nog een bijbetaling voor de inkomstenbelasting en voor de A.O.W.- premie voortvloeien. Mispels. Wij hebben in de tuin en kele mispelbomen staan. Hoe moet men deze vruchten eigenlijk eten? Men zegt: zo rot als een mispel, maar zowel half als heel rot zijn ze ongenietbaar. Men zegt wel rot als een mispel, maar zover moet men het niet laten komen. We kunnen eigenlijk beter spreken van wat we bij de peer buikziek noemen. Zodra ze zacht zijn, zijn ze eetbaar. Wacht men te lang, dan zijn ze niet meer te genieten. Het is een vrucht, waarvan een ieder de smaak niet even lekker vindt. Men moet van deze zure, rinsige smaak houden en er aan wen nen. WEMELDINGE Van 2228 november 1964 Donderdag 26 nov.: Laatste Kwartier Zondag 5.13 5.28 10.48 11.10 Maandag 5.57 6.19 11.35 Dinsdag 6.46 7.08 0.00 12.27 Woensdag 7.38 8.10 1.01 1.24 Donderdag 8.38 9.15 2.05 2.27 Vrijdag 9.45 10.32 3.08 3.41 Zaterdag 11.04 11.49 4.29 5.07 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1