NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq De middenstand ten plattelande K^Dampo St. Nicolaasactie TKodeine A3 vWillegen Gzn Cassettes A 3 vWillegen Gzn 30STE JAARGANG No. 23 6 NOVEMBER 1964 A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUUMINGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN klokjes Holleman's REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2468 kbonnementsprfls by vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 881 - GIRO 28426 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Het geschiedde nu als ik pro feteerde dat Pelatja, de zoon van Benaja stierf. Ezechiël 11 13a. Ezechiël heeft op een kerkeraadsver- gadering in Jeruzalem eens een vlam mende redevoering gehouden. Ze keken nogal hoog tegen zichzelf op, die broe ders daar! De weggevoerden in balling schap waren feitelijk de boosdoeners, maar z ij, die door Gods goedheid nog achtergebleven waren in de stad, be hoorden blijkbaar tot het getal van Je hova's lievelingen. Anders zou God hèn immers ook wel weggeslingerd hebben! Nu, tegen die geestelijke elite heeft de profeet toen onomwonden gezegd, dat ze zich heel erg vergisten. Het oordeel zou hen evengoed treffen! En ziedaar, terwijl hij nog bezig is te spreken, zakt een van de leden van de raad, Pelatja de zoon van Benaja, in elkaar en is op slag dood. Zo onderstreept de Here de dreigin gen van Zijn gezant. Dit plotselinge, ontroerende sterfgeval was vooraf-schaduwing van het straf gericht, dat straks Ó.1 deze vrome boos doeners treffen zou. Op Ezechiël heeft dit een diepe in druk gemaakt. Hij zag zelfs deze huichelaar voor een heilig man aan, want hij riep uit: GOUD ZILVER OPTIEK-UURWERKEN TEL:2Z3 - KRPELLE Z B. ,,Ach, Here, Here, Gij vernietigt ten enenmale het overblijfsel van Israel!" Een plotselinge dood is lang niet al tijd een oordeel Gods. Het tegendeel kan het geval zijn. Wij moeten niet in Gods rechterstoel gaan zitten. Godgeleerde wiskunstenaars wisten het altijd precies uit de doekjes te doen, maar Jezus zei- de, die achttien, op wie de toren van Siloam viel, waren geen zondaars bo ven anderen, maar als gij u niet be keert, zult ge desgelijks vergaan! Op bekering komt het dus aan. Een bekeerd mens leeft zó, dat hij elke dag sterven kan, zonder zich te verontrusten over de mogelijkheid van een plotselinge dood. Hg vraagt niet elke dag: kan ik vandaag sterven, maar wel: leeft Christus in mij? Wil ik vandaag weer de minste wezen, en schaam ik mij voor mijn Heiland niet? Zó gezien is er dagelijks minstens zo veel reden om levensgenade, als om stervensgenade te bidden, en als het le ven Christus is, wordt het sterven van zelfgewin! (Uit een Dagboek) Er zijn twee maatschapelijke ontwik kelingen, die de ontplooiing van de mid denstand in de landelijke streken sterk beïnvloeden; namelijk de rationalisatie van de agrarische bedrijven en de zeer snel toenemende concurrentiekracht van de detailhandel in de steden. Door deze twee oorzaken geraken de dorpsbewo- nerners steeds meer op de grotere plaat sen georiënteerd; een aantal heeft er zich blijvend gevestigd, omdat men in de steden een werkkring heeft gevon den, terwijl de overblijvende dorpsbevol king mede door de toegenomen mobili teit meer dan voorheen in staat en ook geneigd is in de grote winkelconcentra ties in de steden boodschappen te gaan doen. Aangezien de welvaart van de mid denstander afhankelijk is van het aantal klanten, dat hij kan bedienen en van de koopkracht, die hij per klant voor zich weet te winnen, zal het duidelijk zijn, dat de moderne tijd de plattelandsmid denstander voor de vraag plaatst, of hij zijn omzet en zijn inkomen zal kunnen behouden. Daar komt nog bij, dat het kostenpeil zich geleidelijk verhoogt en de winstmarges afbrokkelen, zodat het zelfs nodig zal zijn om de omzet te ver groten, indien hij zijn inkomen op de be reikte hoogte zou willen handhaven. Men kan dus niet anders concluderen, dan dat de maatschappelijke ontwikke lingen ten plattelande de laatste jaren in tegenstelling staan tot de voorwaar den waaronder de middenstand in de dorpen en kleinere plaatsen zich verder zou kunnen ontplooien. Bij deze en gene zou wellicht de ge dachte kunnen rijzen, dat de behandeling van dit onderwerp eigenlijk een pure middenstandsaangelegenheid is, die het grote publiek en allerlei instanties, die niet rechtstreeks bij deze kwestie zijn betrokken, niet raakt. Dit is echter niet juist, omdat niet alleen de middenstand afhankelijk is van de bevolking, maar het omgekeerde evenzeer van toepas sing is en voorts omdat het voorzie ningsniveau van een plaats of dorp mede bepalend is voor de ontplooiingsmoge lijkheid van de gehele daar gevestigde gemeenschap. En een belangrijk onder deel van het voorzieningsniveau is on getwijfeld het middenstandsapparaat. Het is daarom interessant in een paar lijnen de situatie van de plattelands middenstand globaal te schetsen en te trachten suggesties tot het bereiken van betere omstandigheden te formuleren. Dure uitbreng. De meest naar voren komende moei lijkheid blijkt telkens weer te worden gevormd door de uitbreng of bezorging. Vooral in de levensmiddelenbedrijven en de bakkerijen heeft de uitbreng een grote omvang, meestal het grootste ge deelte van de omzet. De zeer verspreide ligging van de woningen der klanten maakt deze vorm van verkopen tijd rovend en bijgevolg kostbaar voor de winkelier. Het komt er in de praktijk veelal op neer, dat de man een groot deel van de dag met de uitbreng bezig is en de vrouw naast haar huishouden de winkel verzorgt, daarbij geassisteerd door een zoon of dochter of door vreemd personeel. Uiteraard wordt voor de be zorging gebruik gemaakt van een auto, waaraan tengevolge van weersinvloeden en door het ontbreken van verharde we gen dikwijls dure reparaties worden verricht. De organisatie van de uitbreng verdient dan ook alle aandacht, waarbij de verhouding tot andere bedrijven stel lig niet over het hoofd mag worden ge zien. Het komt n.l. nog veelvuldig voor, dat ondernemers elkaar bijna letterlijk in de wielen rijden, doordat zelfs in de gehuchten waar slechts enkele gezinnen wonen de bezorging wordt uitgevoerd door verschillende kruideniers en door diverse slagers, bakkers, enz. Het is niet denkbeeldig, dat door deze onzakelijke manier van handelen allen verlies lij den. Waarom zou men niet tot een vorm van samenwerking kunnen komen om het verlies van allen om te zetten in een gezamenlijke winst. Gezien tegen de achtergrond van hetgeen in het voor gaande werd gesteld zal het nodig zgn gezamenlijk naar een oplossing te zoe ken; hetzij door klantenruil, hetzij door een gecombineerde uitbreng of door een samenwerking waarbij een der partners de uitbreng geheel beëindigt. En is, om nog een voorbeeld te noe men, de idee van de rijdende winkel al uitputtend bestudeerd; heeft men de mo gelijkheden om bij een gezamenlijke ex ploitatie door verschillende winkeliers tot een grotere omzet en betere ver diensten te komen voldoende onder het oog gezien? Assortiment aanpassen. Aangezien het als een taak van de middenstand wordt beschouwd de pro- dukten onder het bereik van de consu ment te brengen, zullen hier in principe mogelijkheden aanwezig blijven. Het lijkt dan ook niet uitgesloten, dat een gezamenlijke exploitatie beter tegemoet zou kunnen komen aan de ook ten plattelande zich steeds wijzigende en toenemende vraag, waardoor de mid denstand genoodzaakt is zijn assorti ment voortdurend aan te passen en uit te breiden. Vooral bij het teruglopen van de be volkingsdichtheid zal echter het ver breden van het assortiment, met name voor de kleine bedrijven, tot moeilijk heden aanleiding geven. Het stelt zwaar dere eisen aan de financiële draag kracht van het bedrijf in verband met de grotere voorraad en het daarmede gepaard gaande grotere risico en ver volgens vereist het meer koopmanschap van de winkelier in verband met de meer ingewikkelde inkoop. Men moet dus aannemen, dat assortimentsuitbrei ding kostenverhogend werkt, zodat de als doel gestelde betere bedrijfsresulta ten slechts bereikbaar zullen zijn door middel van een toegenomen omzet. Dit is ten plattelande echter beperkt mo gelijk. Behalve het assortiment van elke middenstander afzonderlijk vraagt de assortimentssamenstelling van de gehele plaatselgke middenstand de aandacht. Teneinde de consument de grootst mo gelijke keuze te kunnen bieden zal men veel zorg moeten besteden aan de on derlinge afstemming van de assortimen ten der verschillende bedrijven. Op deze manier zal het mogelgk zijn het breedst mogelijke assortiment op te bouwen en daarmede een wapen te smeden tegen de concurrentiekracht van de steden. Nog te veel heerst de gedachte en de wil om tegen de plaats- of dorpsgenoten te concurreren, terwijl het in de mo derne verhoudingen reëler en zinvoller is, dat de gehele middenstand van een plattelandsgemeente zich erop instelt, dat zijn gezamenlijke en krachtige con current de grotere stad is met al haar aantrekkingskracht. Sendee verlenen. Een ander wapen in deze strijd zal de serviceverlening kunnen zijn, indien men bereid is dit begrip nieuwe inhoud te geven, namelijk deze dat men als le verancier zich te allen tijde moeite wil getroosten om de klant het doelmatige gebruik van het gekochte te garande ren, ongeacht het artikel. Het is merk waardig en uit een oogpunt van de mid denstand verontrustend, dat juist op dit punt, dat altijd typerend voor het zelf standig kleinbedrijf werd geacht, de middenstand terrein dreigt te verliezen. Contact met gemeentebestuur. Tenslotte kan gewezen worden op de betekenis van een goed contact met het gemeentebestuur. Niet alleen omdat dit verschillende wettelijke bevoegdheden heeft op het gebied van de midden stand, maar ook om de inbreng van de middenstand in het maatschappelijk le ven van de gemeente tot uitdrukking te brengen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn, indien zaken aan de orde komen, waar bij het voorzieningsniveau van de ge meente een rol speelt. In het voorgaan de werd reeds opgemerkt, dat het mid denstandsapparaat een belangrijke fac tor is van het voorzieningsniveau. In dit opzicht kan men denken aan pogin gen van het gemeentebestuur om indu striële of ambachtelijke bedrijven voor vestiging in de gemeente te interesse ren; aan een gemeentelijk beleid, dat gericht is op de aantrekking van fo rensen of de bevordering van het toe risme en dergelgke. Voorts is een goed contact met de gemeentelijke autoriteiten van belang om de mogelijkheden, die voor de mid denstand ontstaan tengevolge van sa- nerings- en/of uitbreidingsplannen goed te kunnen benutten. Indien de midden stand in dit opzicht zgn plaats in het maatschappelijk leven ruim wil bezien, zelf ook initiatieven wil nemen en daar bij rekening wil houden met de algeme ne welvaartsbevordering, zal een doel matige belangenbehartiging van de dorpsgemeenschap als geheel tot stand kunnen komen, hetgeen ook de midden stand zelf ten goede zal komen. Dit zijn slechts in enkele grote lijnen enige gedachten over het omvangrijke onderwerp van de middenstand ten plattelande. Voorlichtingsmogelijkheid benutten. Hoewel er een algemene geldigheid aan mag worden toegekend zou het niet temin aanbeveling kunnen verdienen voor de praktische toepassing gebruik te maken van de aanwezige voorlich tingsmogelijkheden, zowel door indivi duele ondernemers, als middenstands verenigingen en gemeentebesturen. Men kan zich hiertoe in verbinding stellen met de gewestelijke en landelijke mid denstandsorganisaties en met de Rijks- middenstandsvoorlichtingsdienst. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bgsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief W(j willen u met onze adviezen zo goed mogelgk van dienst zgn en geven zo mogelgk advies op elke vraag. Wg kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Helikopter. J. J. L. stelt een tien tal vragen over de aanleg van een heli kopterlandingsplaats. Het zou kolommen vergen om uw vragen over het eventueel aanleggen van een landingsplaats voor helikopters te beantwoorden. Wij kunnen u wel zeg gen, dat alle luchthavens in ons land (ook die voor hefschroefvliegtuigen) moeten voldoen aan de eisen, die wor den gesteld door de International Civil Organization en/of door de Rijkslucht vaartdienst. Omdat de Rijksluchtvaart dienst dus de beslissende stem heeft, lijkt het ons het beste dat u zich tot deze dienst wendt en aan deze al uw vragen voorlegt. Adres: Kanaalweg 3 te Scheveningen. Bambino. Ik wou graag wat nieu we bambinostenen bestellen en me aan sluiten bij de bambinoclub. Weet u het adres? Hiervoor verwijzen wij u naar de heer J. de Leeuw, Nieuw-Amsterdamlaan 15- 17 te Utrecht. Olympisch© spelen. Kunt u mij een overzicht geven van de jaren en plaat sen waarin de voorafgaande olympische spelen hebben plaatsgevonden Heeft Japan zoveel meer uitgaven gehad dit jaar dan de andere steden voordien? De vorige moderne olympische spe len zijn gehouden: Athene (1896), Parijs (1900), St. Louis (1904), Londen (1908), Stockholm (1912), Antwerpen (1920), Parijs (1924), Amsterdam (1928), Los Angelos (1932), Berlijn (1936), Londen (1948), Helsinki (1952), Melbourne (1956), Rome (1960), Tokio (1964). De volgende olympische spelen zullen in Mexico City worden gehouden. Of de uitgaven die men in Tokio heeft be steed aan stadions, olympisch dorp enz. hoger liggen dan de kosten, die men vroeger had bg andere olympische spe len, is heel moeilijk te zeggen, want men kan bijvoorbeeld geen geldbedragen met elkaar vergelijken, omdat de waar de van het geld natuurlgk nogal aan Bij elke gulden die U besteedt ontvangt U 1 winkelbon met nummer Verdere bijzonderheden zie onze etalage HOOFD STRAAT 16 KRUININGEN schommelingen onderhevig is. Wel staat het echter vast, dat de kosten eer toe nemen dan gelijkblijven, want het aan tal spelers groeit steeds meer en de moderne sportaccomodatie kost uiter aard meer geld. Dat men relatief gezien in Tokio nu veel meer geld heeft uit gegeven dan vier jaar geleden te Rome, geloven wij echter niet. Appels. Hoe komt de appel aan zijn zoete of zure smaak? De zoete smaak komt door het ge halte aan koolhydraten, dus zetmeel en suikers. Tegen het eind van de oogst wordt heel wat zetmeel in suiker om gezet. Dit is een zeer ingewikkeld schei kundig proces, onder invloed van tem peratuur, de zon en de voeding, door het blad en vanuit de grond door de wortels. Bij zure appels overheersen de zuren in de vrucht de zoete smaak door de suikers en men zegt: de appel is zuur. De zure smaak is kenmerkend voor de rassen, een zure Goudreinet zal dus nooit zoet worden, als b.v. een Bloemée. Dit wil echter nog niet zeg gen, dat er in Bloemée meer suiker zal zitten dan in de Goudreinette. De zure smaak is dan, zoals we dat noemen pro gressief en de zoete smaak recessief, dus terugtredend, zonder dat de chemische samenstelling anders is. Bemesting enz. heeft daar geen invloed op, het is dus zuiver een rassenkwestie. Werkloosheid. Kan een grondwer ker (afwerker-taludmaker) die in de w.w. is, via het arbeidsbureau verplicht worden enkele weken puin te ruimen? Heeft hij bij weigering van dit werk nog recht op werkloosheidsuitkering? Wanneer iemand werkloos is, dan is hij verplicht bij het arbeidsbureau een aanvraag voor passende arbeid in te dienen. Het arbeidsbureau tracht dan werk te vinden. Bij elk arbeidsbureau is een commissie van advies, die uit maakt, of het gevonden werk inderdaad het adjectief „passend" verdient. Wei gert de persoon in kwestie dit werk te aanvaarden, dan loopt hij kans zgn w. w.-uitkering te verliezen, indien de be drijfsvereniging die de uitkering doet, het eens is met de beslissing van het arbeidsbureau, dat het gezochte werk door betrokkene dient te worden aan vaard. Kennelijk heeft het arbeidsbu reau, daartoe geadviseerd door boven genoemde commissie van advies, het werk dat voor u is gevonden „passen de arbeid" geacht. Willem O' Duys. Wat is het adres van Willem O' Duys U kunt de heer Willem Duys (zonder O) bereiken aan het adres Servatis- straat 55 te Amsterdam. Kanarie. Mijn kanarie heeft last van ongedierte. Wat kan ik hiertegen doen? In elke goede dierenhandel kunt u middelen krijgen om ongedierte by ka naries te bestrgden. Om de vogel zelf hiervan te bevrijden kunt u het beste een poedersoort nemen, die u op de vo gel kunt stuiven. Met de vinger wrgft u dit poeder goed tussen de veertjes en herhaalt dit ongeveer drie tot vier maal om de andere dag. De kooi zelf kimt u behandelen met een spuitmiddel, zodat eventueel hier nog aanwezig ongedierte ook wordt gedood. Ook dat om de an dere dag zo'n drie tot vier maal her halen. Tijdens het spuiten moet u de vogel alsmede de eet- en drinkgelegen- heden verwijderen. Later kunnen ze er weer in. Niet overvloedig spuiten dat de druppels overal aanhangen. Goed is ook om de uiteinden der zitstokken in de vloeistof te dopen, want daar willen in de inkepingen nog wel eens parasieten huizen. Ontslag. Ik had het plan om een nieuwe betrekking te zoeken. Voordat ik ontslag kon vragen, werd ik echter ziek. Hoe moet dat nu met de opzeg termijn en mag ik nu wel ontslag ne men als ik ziek ben, met het oog op de uitkering Usance is een maand van tevoren op te zeggen. Nu loopt u echter in de ziektewet en veronderstelt dat u nu geen ontslag moogt nemen en dat al leen de werkgever u mag ontslaan. Dit laatste is onjuist, want wanneer u in de ziektewet loopt, mag de werkgever u juist niet ontslaan. Wel kunt u zelf ontslag nemen, maar we raden u dat niet aan. Weliswaar zal uw ziektegeld- uitkering gewoon doorlopen, maar u weet toch niet hoe uw gezondheidstoe stand zich kan ontwikkelen. Gesteld nu, dat u ontslag neemt, maar zolang ziek blijft, dat de werkgever, bij wie u wilde gaan werken, niet meer van uw dien sten gebruik wil maken? Daarom ra den wij u aan uw werkgever pas op te zeggen, wanneer u genezen bent. GOUD-ZILVER OPTIEK-UURWERKEN WEMELDINGE Van 814 november 1964 Donderdag 12 nov.Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. vrni. njn. Zondag 5.49 5.58 11.22 11.40 Maandag 6.23 6.35 11.57 Dinsdag 6.54 7.11 0.20 12.37 Woensdag 7.31 7.56 1.11 1.25 Donderdag 8.20 8.54 1.56 2.14 Vrijdag 9.24 10.07 2.51 3.20 Zaterdag 10.41 11.27 4.04 4.39 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1