NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq illLlEGEN de. sÜL&at >3 ..{f 30STE JAARGANG No, 20 16 OKTOBER 1964 1. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUTNINGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01180) 881 - GIRO 28425 Land- en Tuinbouw Fa. D. Pieterse - Wemeldinge J. Kole - Yerseke - Tel. 372 e REDACTEUR: ROUAANSE BAAI 21 - TELEF. (01180) 2458 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Alhoewel de vijgeboom niet zal bloeien en er geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfsbooms liegen zal en de velden geen spijze voort brengen, dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal en dat er geen rund in de stallingen wezen zal: zo zal ik nochtans in de Here van vreugde op springen, ik zal mij verheugen in de God mijns heils. Habakuk 3 17, 18 Dit zijn woorden, die ons tegenkomen als uit een andere wereld. Ze zijn over bekend, ieder kent de psalm van Haba kuk van buiten. Nog meer spreken ze ons toe, wanneer wij ze zien in hun his torisch verband. Habakuk ziet namelijk de oorlog over zijn land gebracht door de Chaldeën. En de oorlog is in de aanvang een prach tige optocht. Voorop gaat de muziek en schitteren de blinkende uniformen. Maar in de achterhoede komen het zwarte paard en het vale paard, de honger en de dood. Ramp op ramp ziet de pro feet komen. Hij ziet een zomer, waar in er geen vrucht aan de wijnstok is en de vijgeboom niet bloeit. Zelfs het ge wone dagelijkse voedsel gaat ontbreken. Ook de veestapel gaat eraan. De her ders verdedigen hun kudden, maar de barbaren roven de schapen onder hun handen weg. Tenslotte is er niets meer. De man in huis ontbreekt, er is geen kind op moeders schoot. En dan? Zullen dan de vromen klein- gelovig zijn en vragen: Heeft God ver geten genadig te zijn, heeft Hij Zijn barmhartigheden door toom toegeslo ten Zullen zij, fatalistisch, berusten, en zeggen: Het is niet anders? Zullen zij de vuist opheffen en schreeuwen: Vervloekte moordenaars, God straffe Babel Het zal anders zijn. ,,Zo zal ik noch tans in de Here van vreugde opsprin gen, ik zal mij verheugen in de God mijns heils". Hier zegt het geloof tegen honger en oorlog: nochtans. Het zegt tegen on- ver ander lij ke feiten, waaraan heel de wereld zich onderwerpen moet: noch tans. Eten is er niet, levensmogelijk heid is er nergens, maar nochtans zal ik in de Here van vreugde opsprin gen, ik zal mij verblijden in de God mijns heils. Tegenover de aardse wer kelijkheid staat de hemelse werkelijk heid: de almachtige God. Tegenover menselijke haat staat de goddelijke lief de, in Jezus Christus geopenbaard. En daarom nochtans. Zo beleden Gods kinderen in de hon gerjaren, die achter ons liggen. Zo be leden ze het in gevangenissen en moord kampen: Mijn schild en de betrouwen Zijt Gij, o God, mijn Heer. Op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Blijdschap in God. Grijpt er vandaag naar. Bidt de Here, of Hij ze u geven wil. (Uit een Dagboek) De meest succesvolle Merkhorloges Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre' koopt U bij de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B-) TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE MET MES EN VORK De zogenaamde Jhr. Mr. Dr. Ronald van Uzenstein tot Hogendam stond in het verdachtenbankje met de pink op de naad van de broek. Dat had hij in de oorlog geleerd, toen hij nog opper- kompaan of zoiets bij de jeugdstorm was. Maar dat is nu al lang achter de rug, zodat de dagvaarding niets anders vermeldde dan dat hij „valselijk, listig lijk en bedriegelijk" die hoge hoedanig heid had aangenomen om zekere juf frouw van haar geld af te helpen. „Zeg maar gewoon Ronald", had hij gezegd, hoewel hg nog gewoner Jaap d. B. heette. „Zeg maar gewoon Greetje", had de juffrouw geantwoord. Dit alles was ge beurd toen de bus even stoppen moest. „Had ik mijn chauffeur nu maar niet met de wagen vooruit gestuurd", zo be gon de surrogaat-edelman het gesprek. „Maar tja", voegde hij er verontschul digend aan toe. „Ik kan het niet laten om zo nu en dan eens tussen de gewone mensen te gaan zitten. Ik mag dat graag: het volk". De juffrouw, die om zo te zeggen aan de heffe des volks was ontsprongen, schoof van schrik een eindje op. „Maar hoogheid, as uwee nou toch een eige wage hep", meende ze. „Dat verveelt op den duur. Alles ver veelt op den duur", wuifde Jaap-Ro- nald, vermoedelijk met een herinnering aan het kampleven. Ze moest hem er eens op aan kgken. De hoogheid doorstond die blik. „Van jongsaf op een kasteel gezeten, elke dag chocoladepudding met slag room. Steeds een huisknecht achter je: zit u wel prettig jonkheer? Ligt u wel gemakkelijk, jonkheer? Nooit eens fijn hard werken. Neen", zuchtte hij, „dat is geen leven. Zo wordt een mens een kas plant. Wat hebben deze eenvoudige land lieden het toch prettig". De juffrouw kon er moeilgk in ko men. Maar als zo'n echte hoge het zei, dan zou het wel zo wezen. Ze keuvelden nog wat over het slechte weer en zo en toen de bus aan het eindpunt stopte nodigde ze de jonkheer op een kopje thee. Want James, de chauffeur, was nog niet met de wagen gearriveerd. „As ik uwee niet ontrijf tenminste". De nieuwe kennis liet bij de stations chef een boodschap achter. „Als er een chauffeur komt in licht blauwe livrei met zo'n witte Cadillac, stuur hem dan naar de woning van de ze dame". De dame gaf haar adres op en trip pelde opgewonden mee. Maar de thee raakte op en de koekjes uit het zon dagse trommeltje ook en nog kwam James niet met de witte Cadillac. „En ik moest toch eigenlijk nog en kele affaires afhandelen. Maar m'n chèqueboek ligt in de wagen". Gelukkig had de juffrouw nog een gulden of zestig in huis. „As ik meneer Ronald daar niet mee veraf fronteer Integendeel, mijnheer was er aardig mee uit de brand. Hij ging de stad in en kwam een half uur later terug met een bouquet rode rozen. Toen bleef hij maar meteen eten. Greetje kreeg maar half genoeg vanwege de zenuwen, maar hij liet zich alles goed smaken. „Heerlijk!", juichte hij handenwrij vend, „zo'n eenvoudige burgerpot. En nu eens geen chocoladepudding met slagroom. Geweldig zag!" Ook klaagde hij over de eenzaamheid van zijn bestaan. Als hij nog eens een vrouw aan zijn zijde naar het gemeente huis voerde, dan zou ze er zo uitzien: donkerblond haar, met zo'n claxon op het achterhoofd, grgze ogen, niet te jong, enfin, hij gaf gewoon het signa lement van zgn gastvrouw. Ze kleurde tot achter de oren en met haar beste mantel aan bracht ze hem naar het station, toen James tenslotte toch niet meer scheen te komen met de witte Ca dillac. Hg gaf haar royaal een perron kaartje, want nadat ze hem het tientje uit haar portemonnaie had afgestaan, zat dat er wel aan. Lang wuifde hij nog uit het raampje van de eerste-klasse coupé. Hetgeen tevens het slot was van de idylle. Een broer van de juffrouw deed aangifte. De politie kwam de op lichter spoedig op het spoor. Hij beken de vlot, zoals mensen dat doen die ge wend zijn om voor de groene tafel te verschijnen. „En hg at nog wel zo keurig met mes en vork", zei de getuige hoofdschuddend „Dat kan hem in de gevangenis te pas komen", dacht de officier. Het werd 4 maanden. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) HERFSTBEMESTING Er was de laatste jaren ten onrechte een neiging ontstaan om de meststof fen zoveel mogelijk in het voorjaar op het land te brengen. Vroeger was dit geheel anders en wa ren vóór de lente de kalimeststoffen en het slakkenmeel meestentijds reeds uit gestrooid. Dat hieraan toch wel voor delen verbonden zijn, blijkt uit het feit dat in het laatste bemesingsseizoen ook het meeste van deze meststoffen in de herfst en winter werd uitgestrooid. Is het namelijk wel erg verstandig om alles op het laatste aan te laten ko men? Wij menen van niet. In de lente heeft men van alles te doen: het land te bewerken, het gewas te zaaien en in te eggen enz. Moet men dan ook nog alle meststoffen strooien, dan geeft dit vaak een opeenhoping van werkzaamheden. Wanneer het bovendien een zeer lange winter is, dan is het praktisch niet goed meer mogelijk de nodige meststoffen tijdig te geven met alle schadelijke gevolgen hiervan. Het is daarom van groot belang, dat nu reeds die meststoffen worden toe gediend, die kunnen worden uitgestrooid. Dit zijn de kalimeststoffen en het slakkenmeel. Déze beide kunnen met el kaar worden vermengd, waardoor één arbeidsgang kan worden uitgespaard. Een verder voordeel om reeds in de herfst te bemesten is dat de winter gewassen en ook het grasland sterker de winter ingaan. Bovendien zijn de prijzen van slak kenmeel en kali thans lager dan in het voorjaar. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief !"Wjj willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Porto brief aan Koningin. J. W. W. meent dat ons antwoord inzake het frankeren van brieven, gericht aan H. M. de Koningin, onjuist is. Artikel 6 van de Postwet 1954 luidt: voor het vervoer van stukken is door Ons en leden van Ons Huis geen ver goeding (dat is „port") verschuldigd. Evenmin is zulks het geval voor de ver zending van stukken, de dienst van Ons Huis betreffende. Wij lezen hier niet uit, dat als u een brief aan H.M. schrijft, dat u dan geen port hoeft te betalen. Overigens is „correspondentie aan de Rijkspostspaarbank" zoals u zegt ook niet juist. Hiermede wordt door u bedoeld: „dienststukken", waar voor wel port wordt betaald door mid del van een jaarlijks te betalen bedrag aan de P.T.T. Elke gewone brief moet dus wel worden gefrankeerd. Verjaring van moord. Als iemand een moord heeft bedreven en hij vlucht naar het buitenland en komt dan na een zeker aantal jaren terug, kan hij dan nog veroordeeld worden? 2. Als man en vrouw in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, heeft dan de man het recht als het huwelijk niet goed gaat, alles te verkopen of heeft de vrouw ook haar rechten? Echtscheiding uitgeslo ten, aldus abonnee. 1. Ingevolge het Wetboek van Straf recht vervalt het recht van de justitie om een vervolging in te stellen in 18 jaren, omdat op moord levenslang staat, of tijdelijke gevangenisstraf van ten hoogste twintig jaren. 2. De man heeft zeker niet het recht om alles te ver kopen, omdat hij het niet alleen voor het zeggen heeft. Dit geldt speciaal de woning en de inboedel. Dat moet dus met gezamenlijke toestemming gebeu ren. Mocht niettemin zonder toestem ming van de ander iets verkocht wor den, dan kan de benadeelde echtgenoot of echtgenote zich binnen het jaar tot de rechter wenden. Wilda. Hoe komt men aan de naam van de tyfoon „Wilda"? vraagt Dora. Het geven van vrouwelijke namen aan orkanen heeft geen speciale bedoe ling. De Amerikanen hebben dit inge- KEREN DOOR DE MIDDENBERM Ongetwijfeld krijg de bestuurder, die door de middenberm tracht te keren, de schrik van zijn leven, wanneer hij de masiseve tankauto op zich af ziet stor men. De schrik van de chauffeur van die tankauto is misschien nóg groter. Want volkomen onverwacht ziet hij een auto tussen het haagje van de midden berm doorschieten. Een rampzalige bot sing kan het gevolg zijn van de grove verkeersfout van de bestuurder van de personenauto. Keren door de middenberm is levens gevaarlijk. Het is een fout, die met voorbedachten rade wordt gemaakt en waarvan men nauwelyks kan zeggen, dat fouten maken menselijk is. De Surveillancegroep Auto Snelwegen van het Korps Rijkspolitie en het Ver bond voor Veilig Verkeer bestrgden de ze fout in him gezamenlyke Actie Zwarte Zes. Zij adviseren de gebruiker van de autosnelweg, die te ver is ge reden, door te rijden tot de volgende afrit. Het is dan mogelijk over het via- dukt of via de onderdoorgang de andere rijbaan wear te bereiken en terug te rijden. voerd, vooral omdat er vaak verschil lende orkanen tegelijk voorkomen en opdat er zodoende geen verwarring mo gelijk is omtrent de berichtgeving. Adressen van industrieën. Bestaat er een mogelijkheid om aan de adressen van de diverse industrieën (b.v. per provincie gerangschikt) van geheel Ne derland te komen? De adressen van de bedoelde indu strieën kunt u bekomen door deze op te vragen bij het handelsregister van de diverse Kamers van Koophandel. Bronspuien en vitrines. Kunt umij aan een middel helpen, waarmee ik bronspuien en vitrines kan reinigen, zodat het brons weer als nieuw lijkt? Inderdaad bestaan hier middelen voor, maar de moeilijkheid is nu juist, dat degenen die met deze middelen hun brood verdienen, er niets voor voelen hun vakgeheim prijs te geven. Een fir ma, die door het gehele land brons puien e.d. reinigt, is N. de Vries Co., Johan v. d. Steurstraat 7, Amsterdam- Slotervaart, telefoon (020) 151267. Bouwvakarbeider. Mag een jongen van 14 jaar als hulp in de bouwvakken werken Dat mag inderdaad, war.t wanneer een jongen de leeftijd van 14 jaar heeft bereikt, mag hij rechtens in loondienst werken. Vet haar. Wat kan ik tegen vet haar doen? Allereerst natuurlijk goed wassen, d. w.z. het haar vooral goed met lauw warm water uitspoelen. Bij de drogist kunt u een goede soort shampo tegen vet haar krijgen. Een goed middel is ook droge havermout in laten trekken, daarna goed uitborstelen. Geen plastic haarborstel gebruiken, daar wordt uw haar vet van. Aan te bevelen is een borstel van varkenshaar. Tussen twee wassingen in kunt u droogshampo ge bruiken. Kijk- en luistergeld. Kunnen in validen vrijstelling krijgen van kijk- en luitsergeld Inderdaad kunnen invaliden onder be paalde voorwaarden vrijstelling krijgen van kijk- en luistergeld. Daartoe die nen zij van het postkantoor een formu lier te halen, dat zij moeten invullen. Elk geval wordt individueel bekeken. Dat impliceert dus dat niet alleen het inkomen bepalend is. Ook de graad van invaliditeit is een criterium. In elk ge val raden wij u aan een dergelijk for mulier te (laten) halen. Koelkast. Weet u wat de nor male temperatuur voor een koelkast is? De meningen lopen hierover sterk uit een. De temperatuur in de koelkast is af hankelijk van de plaats waar u meet. Bovenin bedraagt deze in de regel 5 6 gr. Celsius. Alleen in de vriezer is de temperatuur beneden nul (8 k 10 gr.). In de vriezer zet u echter alleen diepvriesprodukten of rauw vlees. An dere artikelen, die afkoeling behoeven, worden niet in de vriezer gezet, aan gezien zij dan eerst ontdooid zouden moeten worden om te kunnen worden geconsumeerd. De meest aan bederf on derhevige etenswaren als melk en vlees waren moeten zo laag mogelgk en liefst direkt onder het vriesvak worden ge plaatst, andere levensmiddelen kunt u op een hoger rek bewaren. WEMELDINGE Van 1824 oktober 1964 Woensdag 21 oktober: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 1.27 1.50 7.00 7.23 Maandag 2.14 2.31 7.45 8.06 Dinsdag 2.55 3.08 8.26 8.48 Woensdag 3.34 3.48 9.05 9.27 Donderdag 4.12 4.26 9.41 10.09 Vrijdag 4.53 5.04 10.19 10.49 Zaterdag 5.31 5.41 10.59 11.29 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1