NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq Landhuisjes in één dag onder de kap AlvWillegen Gzn ^eroCassettes AlvWillegen Gzn TKcdetnet 30STE JAARGANG 9 OKTOBER 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN Wereld-Raiffeisendag klokjes REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2458 Abonnementsprijs bQ vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Ach, die dag! Want de dag des j Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Al- j machtige. Joël 1 15. Welke reden heeft Joël toch, om te profeteren van de dag des Heren, de donkere dag van beroering en verwoes ting? Ge kunt even goed vragen: Wat beweegt ieder der profeten, te verkon digen de nadering van de dag der wra ke Gods? Toen Joël profeteerde, had een gewel dige sprinkhanenzwerm het platteland overstroomd. Dat had veel ellende ge- J bracht. Israels wijnstok was tot een verwoesting gesteld en zijn vijgeboom j tot schuim, het koren was verwoest, de most verdroogd. Wie echter nuchter dit feit beziet, kan hoogstens spreken van een natuur ramp. Maar het is toch, op zijn zachtst gezegd, overdreven, deze natuurramp in verband te brengen met de dag des Heren, de dag van het wereldeinde, de dag van het gericht? En het gaat toch helemaal niet aan, deze beide gelijk te stellen Het is vele eeuwen later. Op de dag van het Pinksterfeest, spreekt de apostel Petrus van de dag des Heren, de dag van bloed en vuur en rookdamp. Hij gaat een verklaring geven van de pink stertekenen, hoofdzakelijk van het te ken van de tongen als van vuur. Hij zegt: Dit is het nu, wat gesproken is door de profeet Joël. En weer schijnen de mensen gelijk te hebben, die zeg- GOUD ZILVER-OPTIEK -UURWERKEN TEL:223 - KRPELLE Z B OOK LOS IVCBKMGRAA gen, dat dit sterk overdreven is. Nu ja, er vonden enkele wonderlijke ver schijnselen plaats. Maar het is toch heel erg te betwijfelen, of deze verschijnse len iets te maken hebben met de dag van vuur, de jongste dag, laat staan, dat men deze twee gelijk mag stellen. De nuchtere mensen van Joëls dagen schijnen gelijk te hebben gekregen. Het land kwam de sprinkhanenramp te bo ven enkele jaren later was er zelfs niets meer van te zien. Er volgden weer heel normale jaren. En de nuchtere mensen uit Petrus' tijd schijnen ook gelijk gekregen te heb ben. De tongen als van vuur verdwenen weer en de tijden werden weer normaal. En toch? Tot vandaag toe heeft de Geest der profetie, de Geest van de ko mende Christus, de profetie van Joël voor ons bewaard. Want ook wij moe ten leren, dat de toorn des Heren één is. In elke ramp in het persoonlijk- zo wel als in het wereldleven hebben wij met de toorn des Heren te doen, die vandaag niet anders is dan op de jong ste dag. Er is slechts één verschil: Van daag is nog bekering mogelijk dan niet meer. (Uit een Dagboek) Bij een bouwterrein, waar enkel de aanwezige fundering verraadt dat hier een huis zal worden gebouwd, stopt 's mor gens om een uur of zeven een grote trailer. Een koortsach tige aktiviteit neemt een aan vang. Tegen de avondschemering ligt het terrein weer verlaten. Maar waar vanmorgen alleen een fundering was, staat nu een huis. Rationeel bouwen. Het voorgaande is geen sprookje. Het gebeurt elke werkdag op een zestal plaatsen in Nederland: de opbouw van een woning volgens „bouwsysteem BG". Achter de letters BG staat het Bouw fonds Nederlandse Gemeenten, de in meer dan 600 gemeenten werkende in stelling die jaarlijks financiële en bouw technische medewerking verleent bij de bouw van duizenden „eigen woningen". Er wordt op het ogenblik veel ge praat over normalisatie, systeemwonin gen, rationeel bouwen. Al ruim vijftien jaar geleden, in een tijd toen deze be grippen nog lang geen gemeengoed wa ren en ze bij een deel van de mensen van het vak zelfs nog veel tegenstand ondervonden, trachtten de BG-technici al op vele manieren de bouw-efficiency op te voeren. Modem in tempo, ouderwets in degelijkheid. De BG-systeemwoningen zijn goed. Zo goed zelfs dat het Bouwfonds er de zelfde schriftelijke kwaliteitsgarantie voor kan afgeven die het ook voor „tra ditionele" Bouwfondshuizen geeft. Deze schriftelijke garantie tegen eventuele bouwgebreken, het z.g. Bewijs van Waarborg, is uniek in de Nederlandse woningbouw! In feite wordt er aan een woning „bouwsysteem BG" ook ten minste even veel „gebouwd" als aan een traditioneel huis. Alleen, men krijgt het niet te zien. Want een groot deel van de bouw gebeurt niet op de bouwplaats, hij heeft al vóór die tijd plaatsgevonden. In de fabriekEen gespecialiseerde produktie- ploeg kan in deze woningfabriek onder de gunstigste omstandigheden werken: zonder last van weersinvloeden, met gebruikmaking van de modernste ma chines en in serie. Dat betekent snelle, efficiënte en dus voordelige produktie. Het betekent ook dat er produkten kun nen worden afgeleverd waarvan de vaste, hoge kwaliteit gegarandeerd kan worden. Snelle bouw geeft voordelen. Dat de eigenlijke opbouw in één dag kan plaatsvinden, levert een paar grote voordelèii op. In dé eerste plaats is er een flinke bespartóig op de steeds hoger wor dende arbeidslonen! Droog wonen. Doordat in een woning „bouwsysteem BG" bovendien niet gemetseld of gestu kadoord behoeft te worden (de muur panelen zijn in de fabriek helemaal vlak afgewerkt), wordt ook het z.g. bouw- vocht vermeden. Dat bestaat bij andere huizen uit enige kubieke meters water die, samen met het binnengedrongen regenwater, het wonen de eerste jaren een vochtige aangelegenheid kunnen maken. Een woning „bouwsysteem BG" ga randeert, door. afwezigheid van regen water en van bouwvocht, van de eer ste dag af aan kurkdroog wonen. Warm in In de winter, koel in de zomer. Zo'n huis is niet alleen kurkdroog, het is ook extra warm. De gebruikte panelen hebben namelijk tegen kou een dubbel isolerend vermogen. Bovendien zijn de buitenmuren en draairamen voor zien van een goede tochtweringscon- structie. Een lage brandstofrekening voor het winterseizoen is het resultaat! Keuze uit verschillende typen. Verschillende befaamde Nederlandse architecten hebben in opdracht van het Bouwfonds woningen ontworpen die met behulp van het bouwsysteem gebouwd kunen worden. Uitgangspunten: kwaliteit en snelheid. In hoofdzaak om twee dingen. In de eerste plaats om binnen een redelijke prijs de kwaliteit zo hoog mogelijk te kunnen opvoeren, en dus de bewoners voor hun geld zo veel mogelijk „waar" te geven. Het is in alle opzichten aan genaam wonen in deze ruime, goed in gedeelde huizen die tochtvrij, warm en kurkdroog zijn, veel gerief bevatten (bij voorbeeld keuken met roestvrij stalen aanrecht) en die qua soliditeit met de allerbeste „traditionele bouw" kunnen wedijveren. Doel van bouwsysteem BG was in de tweede plaats, de bouwtijd drastisch te kunnen bekorten (wat iedere toekom stige bewoner aangenaam vindt) en zo weinig mogelijk een beroep te hoeven doen op de overspannen arbeidsmarkt. En nu de vraag: Wanneer ik vandaag naar het Bouwfonds ga of schrijf, heb ik dan binnenkort zo'n huis? Ja, dat kan. Ook in de gemeente Wemeldinge zullen •'binnenkort weer BG systeemwoningen type Sering (Orchi dee) gebouwd worden. Deze woningen zullen voorjaar 1965 gereed komen. De woningen worden gebouwd te We meldinge aan de Spoorlaan, waar reeds eerder hetzelfde type gebouwd is. Gegadigden kunnen zich melden bij het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten te Goes, Wilhelminastraat 33, telefoon (01100) 7741 of op het gemeentehuis te Wemeldinge. DERDE DONDERDAG VAN OKTOBER Donderdag 15 oktober a.s. wordt het feit herdacht dat F. W. Raiffeisen in 1894 zijn eerste coöperatieve spaar- en kredietbank stichtte. Een grote gebeurtenis in het licht van het toenmalige -tijdsbeeld. Groot ge noeg om ook in de geschiedenis te blij ven voortleven als het werk van een onvergetelijk pionier. Want uit de eer ste bank van Raiffeisen zijn in vele landen in Europa en daarbuiten Raif- feisenorganisaties met duizenden aan gesloten banken gegroeid. In steden en stadjes, dorpen en dorpjes zijn spaar banken volgens het idee Raiffeisen ge vestigd. F. W. Raiffeisen burgemeester van het Duitse dorpje Flammersfeld (West- falen) was ambtshalve gezagsdrager, doch tevens in zeer menselijke zin „bur gervader". Een onderscheiding die hem meer dan rechtmatig toekwam om de nimmer aflatende zorg en toewijding, die hij had voor de minder-bedeelden in zijn gemeente. Hij beijverde zich het al gemeen welzijn te bevorderen en de ar moede te bestrijden door de noodlijden de bevolking naar draagkracht finan cieel bij te staan. Hoewel het begin van de vorige eeuw diverse aspecten vertoonde, die duidden op een economische vooruitgang, heers ten in de streek waar Raiffeisen leefde en werkte erbarmelijke toestanden. Tengevolge van hongersnoden, mis oogsten en sociale ontreddering was de financiële nood groot en de invloed van woekeraars en geldschieters bracht me nige kleine ondernemer tot de bedelstaf. Sociale voorzieningen van staatswege ter bescherming en ondersteuning van dë economisch zwakkeren bestonden nog niet. Om de ergste nood te kunnen lenigen riep Raiffeisen de hulp in van enige financieel-draagkrachtige bewoners van de gemeente. Zijn doel was te komen tot de oprichting van een niet-commerciële coöperatieve spaar- en kredietinstelling van waaruit leningen tegen betrekkelijk lage rentevergoedingen konden worden vérstrekt aan hulpbehoevende inwoners. Daarbij was zijn eerste zorg, de op woekerwinsten beluste geldschieters uit te schakelen. Reeds eerder had Raiffeisen bewezen moedig en vasthoudend te zijn waar het hulpvaardigheid betrof. Daarmee had hij zich veel sympathie verworven. Het kostte hem dan ook weinig overredings kracht om enthousiasme te vinden bij een aantal dorpsnotabelen, die bereid waren hem daadwerkelijk te steunen in de vorm van spaargelden tegen rente vergoeding. Op 1 december 1849 vond de offici ële oprichting plaats. En deze eerste unieke bankinstelling, waar niemand eigenbelang in zocht, groeide uit tot een hechte instelling waar aanvankelijk ve len toevlucht vonden in hun financiële nood, doch waaruit spoedig ook een sti mulans groeide, die de gemeenschap aanmoedigde tot sparen. Raiffeisen had ie;ts groots verricht! Hij had bewezen dat spaarzaamheid tót grote dingen in staat stelt. Overal in Duitsland vonden zijn denk beelden weerklank en weldra breidden zij zich uit tot ver over de grenzen. In Nederland kwam de Raiffeisengedachte eind vorige eeuw tot werkelijkheid en is thans uitgegroeid tot een Raiffeisen- organisatie met meer dan duizend aan gesloten banken en bijkantoren. Het totaal aantal spaarders bedraagt momenteel ruim 1.750.000 met een to taal aan ingelegde spaargelden van ruim 4.000.000.000,—. Over de gehele wereld wordt burge meester Raiffeisen jaarlijks op de der de donderdag van oktober herdacht. In ons land is dit de „Raiffeisendag", die de laatste jaren wegens grote belang stelling van nieuwe spaarders uitgebreid is tot „Raiffeisen-spaarweek" (de week van 1217 oktober a.s.). In Amerika vindt de herdenking op dezelfde datum plaats met de „Credit Union Day", waarbij het gebruikelijk is, dat de President van de United States een speciale boodschap uitgeeft. GOUD ZILVER OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Bomen bij scheiding. Onze buren hebben jonge populieren geplant op 30 tot 40 cm van de afscheiding tussen hun en mijn tuin. Hoe ver moet de af stand zijn waarop deze bomen gezet mogen worden en hoe hoog mag men deze laten groeien? vraagt M. J. S. Als plaatselijke reglementen hierover niets bepalen, dan dient de afstand van hoogopgroeiende bomen tot de erfschei- ding minstens 2 meter te zijn. U kunt op het gemeentehuis informeren naar eventueel bestaand plaatselijk gebruik of reglementen en als die er niet zijn, kunt u vergen dat de populieren op- gerooid worden en verder af gezet. Werkend passagier. Ik zou graag als werkend passagier naar Londen va ren. Komt hiervoor een werkstudent in aanmerking Neemt u eens contact op met de fir-] ma Ruys Co., Veerhaven 7 te Rot terdam, of met de Verenigde Agentuur Maatschappij, Vollenhovestraat 62, Rot terdam. Deze maatschappijen hebben diensten op Londen. Zij werken natuur lijk het liefst met vaste krachten, maar als ze een mannetje te kort komen (en dat gebeurt nog al eens), nemen zij ook incidentele krachten, mits die bereid zijn hun handen flink uit de mouwen te ste ken. Daarvoor komt zeker een werkstu dent in aanmerking. De Gaulle. Aan welk adres kan ik een brief zenden die bestemd is voor president De Gaulle van Frankrijk? Alle post voor president De Gaulle kan worden gezonden aan Quai d' Orsay, Paris, France. Knolselderij. Van mijn knolselderij is ruim twee derde doorgeschoten. Wat! is de oorzaak? Dit kan veroorzaakt zijn door b.v. oud zaad, te droog, te weinig voedsel in de grond, te dichte stand, sterke ziekte aantasting. Gaat u dus eens na, wat inj uw geval van toepassing kan zijn. Boomvruchten. Vruchten van de boom van de buren, die aan overhan gende takken hangen, mag ik die pluk- ken? Als over uw terrein takken hangen van een vruchtboom van uw buurman, dan bent u gerechtigd hiervan de vruchten ie plukken, mits u hierbij op eigen terrein blijft. U bent zelfs gerech tigd deze takken af te zagen indien uw buurman dit op uw verzoek niet doet, indien u hinder heeft van deze takken, j Rijk de Gooyer. Kunt u mij enige gegevens verstrekken over Rijk de Gooyer, en wel hoe oud hij is, z'n eigen lijke naam, met wie hij getrouwd is, enz. Rijk de Gooyer (dit is zijn werkelij ke naam) werd in 1925 te Utrecht ge boren. Hij behaalde in 1944 zijn H.B.S.- diploma. De Gooyer was tot 1947 in dienst van het Amerikaanse leger, was korte tijd reporter bij de N.C.R.V., la ter humorist (Lewietje, de kleine Klus- siesman). Hij stapte over naar de V.A. R.A., om als Kobus Rarekiek zijn entree te maken in Wim Ibo's cabaret „De Camera Obseura". Ook was hij mede werker aan het K.R.O.-programma „Ne gen heit de klok". In 1953 kwam Rijk in dienst bij het A.B.C.-cabaret van Wim Kan, werd tevens medewerker van V.A.R.A.'s Showboat. Later vorm de hij een duo met Johnny Kraaykamp. Rijk wilde echter zelfstanding gaan werken. Hij bezocht de acteerschool Ba- varia-München. Hij trad ook op voor de televisie (A.V.R.O.). Dit seizoen gaat hij weer samenwerken met Kraaykamp. Hij is gehuwd met Tonny Domburg, een zusje van de actrice Andrea Dom burg. Hij woont in Amsterdam, Nic. Maesstraat 114. Erfgenaam. A en B lieten beiden een testament maken, waarbij ze elkaar wederkerig erfgenaam maakten van hun algehele nalatenschap. A is al jaren dood. Zij hadden geen kinderen. Als nu B doodgaat, kan de familie van A dan nog van B erven? B heeft geen direc te afstammelingen. Als B's testament aldus luidt, dat A zelf de erfgenaam is, dan geldt dat niet voor zijn familie. Art. 946 Burger lijk Wetboek bepaalt n.l. „Om uit krach- te van een uiterste wil iets te kunnen genieten, moet men bestaan op het ogenblik van de dood der erflaters". Wat aan dit testament ontbreekt is dus de bepaling, dat een derde tot de er fenis geroepen wordt, in het geval dat de geroepen erfgenaam deze niet geniet. Waarschijnlijk hebt u het voor ogen, dat kinderen in de plaats treden van hun vooroverleden vader of moeder (of dat neven en nichten in de plaats tre den van de vooroverleden broer of zus ter van de overledene), een inderdaad bestaande wettelijke regeling, welke echter plaats heeft bij de niet-testamen- taire opvolging (de z.g. erfopvolging bij versterf). Pensioen. De man van mijn zus ter werkt in de Duitse mijnen. Als mijn zuster naar Nederland zou komen, na dat haar man is overleden, kan ze dan weer Nederlandse worden? Wanneer uw zuster in Nederland zou gaan wonen, zou zij, indien haar man eerder zou komen te overlijden, zeer ze ker wel pensioen ontvangen van de Duitse mijnen. Wanneer zij Nederlandse wil worden, zal zij verschillende forma liteiten dienen te vervullen. Voor in lichtingen hieromtrent kan zij zich te zijner tijd altijd wenden tot de Burger lijke Stand (afd. bevolking) in haar gemeente. WEMELDINGE Van 1117 oktober 1964 Dinsdag 13 oktober: Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 6.46 6.59 0.10 12.25 Maandag 7.19 7.35 0.51 1.05 Dinsdag 7.58 8.23 1.31 1.46 Woensdag 8.50 9.31 2.19 2.43 Donderdag 10.09 11.01 3.25 4.04 Vrijdag 11.43 5.02 5.38 Zaterdag 0.24 12.56 6.13 6.36 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1