NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID BEVELAND ovepöenkinq Ruilverkavelingen WATERSTANDEN. 30STE JAARGANG No. 16 18 SEPTEMBER 1964 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUXNINGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Merkhorloges DE ONMEETBARE VOORDELEN VAN Fa. D. Pieterse - Wemeldinge J. Kole Yerseke - Tel. 372 Land- en Tuinbouw REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE: Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Want ook wij allen zijn door één Geest tot één lichaam, ge doopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij dienstknech ten, hetzij vrijen. 1 Corinthe 12 13 Joden, Grieken, dienstknechten, vrij en, wijsgeren, natuurkundigen, boeren, fabrieksarbeiders, rechters, ambtenaren, kruideniers wat een verscheidenheid. Wat bindt al deze mensen en al die an dere, niet genoemde, groepen aan el kaar? Immers niets! Ze gaan onver schillig als vreemden aan elkaar voor bij. Maar door één Geest, de Heilige Geest, worden ze in Christus Jezus tot één li chaam. Zo ontstaat er gemeenschap. En anders ontstaat er géén gemeenschap. Alleen de H. Geest, alleen het geloof in de éne Heiland en Zaligmaker verbindt de mensen van de meest uiteenlopende stand of ontwikkeling aan elkaar. We kunnen dan ook zeggen, dat de Kerk, het lichaam van Christus, op deze we reld de enige echte en hechte gemeen schap is; zelfs ondanks alle schuldige en beschamende verscheurdheid. Maar deze gemeenschap heft de per soonlijkheid niet op. Ze worden niet al len precies gelijk, die tot haar behoren. De meest succesvolle Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre' koopt U bij de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE De dienstknecht blijft dienstknecht, de boer boer, enz. Evengoed als er eenheid in de verscheidenheid is, is er verschei denheid in de eenheid. En een ieder draagt bij tot het leven van het lichaam naar de gave, die hij (of zij) ontvangen heeft en op de plaats die hij (of zij) inneemt. We leven in een wereld die grote gemeenschappen sticht ten koste van de persoonlijkheid. In deze wereld is (en zij) de Kerk van Christus het teken, dat geen menselijke kunstmiddelen, maar alleen Gods gena de, werkelijk een gemeenschap vermag te stichten die de enkeling geheel tot z'n recht doet komen. (Uit een Dagboek) Nu de herfst in aantocht is gaan veler gedachten uit naar de cultuurtechnische werken, die bij voorkeur in het winter halfjaar worden uitgevoerd. Grote be drijven nemen ze zelf ter hand, maar meestal doet men zoiets gemeenschap pelijk. De ruilverkaveling is de meest voor komende vorm geworden, dank zij de toelagen die het rijk daarbij verstrekt. Ondanks die toelage is de ruilverkave ling een fel omstreden onderwerp. Zo dra er gestemd moet worden, zijn er voor- en tegenstanders. Winnen de voor standers het, dan wordt in het eigen domsrecht der tegenstanders zeer diep ingegrepen. Winnen de tegenstanders het (noordwest Veluwe) dan klagen de voorstanders. Om maar met de nadelen te beginnen: zeer velen zijn er door op hoge lasten gekomen. Ook zijn er ruilverkavelingen uitgevoerd, vooral 10 jaar geleden, die nu al totaal verouderd zijn. En ook is het niet overal helemaal eerlijk toege gaan als er gestemd moest worden. Lang niet alle betrokkenen zijn tevreden ge steld bij de ruiling van gronden. Kort om, als wij de zaak eerlijk willen be zien, dan moeten wij erkennen, dat er toch ook wel nadelen zijn. Waarom De voordelen zijn vele en velerlei: minder wegen en sloten, betere perceels- vorm, betere bereikbaarheid van de per celen en vaak winst aan cultuurgrond. Vaak groeit een herverkaveling uit tot een gehele streekverbetering, waarbij de gebouwen vernieuwd of uit het dorp worden verwijderd en ook de agrarisch- sociale voorlichting goed op gang komt. Voor wie prijs stelt op deze dingen zijn dat onschatbare voordelen. Het valt niet te ontkennen, dat herverkavelingen kun nen leiden tot aanzienlijke besparingen, n.l. aan tijd, aan kosten (heen en weer rijden) en randverliezen (overbodige slo ten en wegen). De alles beslissende vraag achten ve len echter deze: dekken de kosten de baten Misverstand De Wageningse econoom Prof. Hor- ring heeft deze zomer opzien gebaard, door ronduit te zeggen, dat de rentabili teit van cultuurtechnische werken nog nooit is aangetoond, laat staan dat aan merkelijke kostprijsverlagingen bereikt zouden zijn. Dit heeft echter ook mis verstand gewekt. Prof. Horring bedoel de dat in het geheel van grote werken, zoals her- en ruilverkaveling, streek- verbeteringsakties enz. Hij heeft niet bedoeld, dat elk cultuurtechnisch werk geen winst zou opleveren. Tal van vrij eenvoudige en ook meer ingewikkelde cultuurtechnische werken zijn duidelijk winstgevend. Het gaat er maar om, wat men daaronder verstaat. Werken waarbij de grond anders ver plaatst wordt dan bij normale grond bewerking geschiedt, rekent men tot de cultuurtechnische werken. Tegen des professors betoog is na tuurlijk aangevoerd, dat de ruilverkave lingen zoveel verbeteringen hebben aan gebracht. Ook de bedrijven in Oost- Flevoland zijn genoemd. Deze goed ver kavelde bedrijven met prima gebouwen en wegen trekken veel aandacht. Maar er zijn er ook, die er bij nader inzien voor bedanken. Niet te meten Alvorens te debatteren kan men beter de vraag stellen of de voor- en nadelen wel meetbaar zijn. Menselijk leed en ge luk zijn er bij betrokken! Maar zelfs wat in geld waardeerbaar is, valt bijna niet te meten. Er zijn vrijwel geen ver slagen waarin men nauwkeurig kan na slaan wat de zaak gekost heeft en wel ke besparingen per jaar, per ha of per bedrijf of gebied nu wel bereikt zijn. Dó,t is het, wat in feite Prof. Horring zo steekt en daarvoor is hij econoom. Want tot dusver zijn er zeer grote be dragen in gestoken. Men kan alle voordelen opsommen voor de bewoners en voor anderen, het helpt niet. De „anderen" hebben er in derdaad wel wat aan, als een bepaald gebied beter toegankelijk wordt. Voorts worden thans vaak minder goede gron den voor recreatie bestemd, alhoewel dat vaak op verzet bij de boeren stuit. Ook deze voordelen zijn moeilijk meet baar. Ruilverkaveling kan leiden tot doel matiger bedrijfsbeheer. Dat kan tot ge volg hebben, dat men minder mankracht nodig heeft. Deze mensen kunnen elders een werkkring vinden, want de arbeids markt is krap. Velen achten dat winst; anderen zien het met lede ogen aan. Kortom: met meten en rekenen komen wij er niet. Verleden tijd Als men terug gaat in de geschiede nis ziet men, dat vooral in de tijd tus sen 1850 en 1920 ontzaglijke vlakten zijn ontgonnen. Er kwamen machines en kunstmest en de menselijke arbeids kracht was goedkoop. In de dertiger ja ren en tot 1950 toe heeft men de grote cultuurtechnische werken vooral gezien als werkverschaffingsobject. Ja, tot 1956 toe hield men vele als zodanig in reserve; het mocht eens misgaan met de conjunctuur. Dit standpunt is nu wel geheel ver ouderd. Het cultuurtechnische werk is n.l. zó ontwikkeld, dat het zelf een spe cialisme is geworden. En de werkloze mens zou zich maar heel ongelukkig voelen als hij daarbij als sjouwer met de schop werd ingezet. Dit is voorbij, voorgoed waarschijnlijk. Daaruit vloeit dan echter tevens voort dat men bij deze werken niet moet uit gaan van dat oude standpunt, maar dat men wel degelijk naar de voor- en na delen moet vragen. Grond vergaat niet Zijn de voordelen niet zeer duidelijk aanwijsbaar of is er grote tegenstand, dan moet men ze nalaten. Zijn de be trokkenen er voor, dan moet de regering niet scheuterig zijn als er om toelagen gevraagd wordt. Immers, maken wij de balans zuiver materieel op, dan kan stellig gezegd worden, dat tal van werken beslist ren dabel zijn. De reden is, dat grond „eeuwigheidswaarde" heeft. Grond ver gaat niet. En dat betekent, dat een per ceel, dat door betere ligging enige pro centen goedkoper te beheren is, het ge- investeerde geld altijd terug blijft be talen zolang er boeren zijn die het be werken. Alleen zal de meeropbrengst of de besparing dan moeten opwegen te gen de rente van het geïnvesteerde be drag. En dit is in vele gevallen een ver gelijking, die goed te maken is. Vaak moet men wel Afgezien van vreemde invloed (aan leg van wegen, kanalen, havens, bouw gronden, enz.) zijn er andere omstan digheden die vaak tot herverkaveling dwingen. Dat is de E.E.G. In vrijwel alle aangesloten landen is men op grote schaal bezig produktieomstandigheden te scheppen voor land- en tuinbouw. Dat is logisch, want anders verliest men de strijd om de markt. Een markt van nu al 180 miljoen mensen, als men Berlijn meerekent. In deze wedstrijd moeten wij wel meedoen, om niet bij voorbaat uit geschakeld te worden. De conclusie kan dan ook niet anders zijn, dan dat men de zaak van geval tot geval bezien moet. Waar de betrok kenen dat wensen en waar duidelijk aan wijsbare voordelen aanwezig zijn, zal men moeten doorzetten. Dat er ook veel gebieden zijn waar de zaak weinig zin heeft, is echter eveneens duidelijk. Naschrift redactie: In ons verschij- ningsgebied hebben verschillende lezers met verkaveling te maken gehad. Het zou zeer interessant zijn de meningen van belanghebbenden te horen. Zij kun nen dus uit ervaring oordelen. Reacties, zowel pro als contra, zullen we gaarne in ons blad opnemen. TINPREPARATEN EN KOPERBEMESTING Bij de bestrijding van de door de schimmel Phytophtora veroorzaakte ziekte in aardappelen zijn tot voor kort vrijwel uitsluitend koperhoudende fun- giciden gebruikt. Vooral koperoxychlori de is een goed middel tegen deze schim-j mei gebleken. De aan het gebruik van j koperhoudende middelen verbonden na- delen groeiremming en opbrengstder ving hebben evenwel geleid tot de in troductie van organische fungiciden zo als zineb en maneb welke een goede ontwikkeling van het gewas niet be- invloeden. Voortgezet onderzoek heeft sedert 1957 evenwel tinpreparaten aan de markt gebracht die niet alleen, evenals de reeds ingevoerde organische fungi ciden t.o.v. de koperverbindingen, het voordeel bezitten de ontwikkeling van het gewas niet te beïnvloeden, maar óók in vergelijking met de koperverbindin gen hogere opbrengsten aan aardappelen geven. De gunstige resultaten met de tin preparaten hebben begrijpelijkerwijs tot gevolg gehad dat het gebruik van de koperverbindingen nog verder is afge nomen. Onvoldoende wordt er evenwel gerealiseerd dat er vroeger door de be spuiting met koperhoudende fungiciden een niet onbelangrijke hoeveelheid ko per aan de grond werd toegevoegd. Nu dit achterwege wordt gelaten dient men op de van nature koperarme gronden daarom nu méér aandacht te besteden aan de bemesting met kopermeststoffen om te voorkomen dat tekorten aan ko per in de bodem op zullen treden. Op de vele zandgronden, die van na ture eveneens grote tekorten vertonen aan kobalt is de koper-kobaltmeststof Koperslakkenbloem voor een dergelijke bemesting het meest geschikt gebleken. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wy willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zgn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Waterleiding. Abonnee heeft geen goed drinkwater. De huisbaas zal wa terleiding laten aanleggen. Hoeveel meer huur mag deze dan per maand reke nen? Hiervoor is geen vast bedrag te noe men. De nieuwe huur zal moeten wor den vastgesteld aan de hand van ver gelijkbare panden. De huisbaas zal dit dus aan de Huuradviescommissie moe ten voorleggen. Gecastreerde kat. Ik heb een ge castreerde kat, die nu al voor de tweede keer zijn nagels kwijt is. Wat zou nier van de oorzaak kunnen zijn vraagt Cipi. U schrijft echter niet in hoe korte tijd dit gebeurd is. Het is namelijk vol komen normaal dat de buitennagels van een kat af en toe verwisseld worden. Maar zoiets gebeurt natuurlijk niet bin nen een paar weken, want dan zou het een abnormaal verschijnsel zijn. Ligt er tussen de eerste keer, dat de kat van nagels verwisselde en de tweede keer, dat dit gebeurde, een lange tijd (vele maanden) dan behoeft u zich niet on gerust te maken. Penning. Ik bezit een penning uit 1924, voorop staat een korenaar met het randschrift Mutter Mutter Gib Mis brot. De achterkant het wapen van Zeeland met het randschrift: Wij Zeeu wen willen helpen. Wat moest die pen ning voorstellen? vraagt J. F. V. Uw penning slaat op een aktie in Zee land tot steun aan de gebreklijdende bevolking in Duitsland en Oostenrijk in de jaren van de grote inflatie na de le wereldoorlog. Er werden toen penningen verkocht om geld in te zamelen, zoals dit ook thans nog wel geschiedt voor verschillende doeleinden. Astmabestrijding. Dit jaar is er op een donderdagmiddag een uitzending geweest over astmapatienten. In die uit zending sprak een medica. Zoudt u mij aan haar naam en adres kunnen hel pen? vraagt A. P. Dit was mevr. M. Belinfante-Dekker, Pythagorasstraat 27 te Amsterdam- Zuid. Overigens is zij helemaal niet ver bonden aan een kinderinrichting, zoals u in uw brief blijkbaar veronderstelde. Zij heeft een eigen behandelingsmethode ontworpen, die reeds met succes is toe gepast. Bejaarde Nederlanders. Hoeveel inwoners van Nederland zijn ouder dan 80 jaar? Wij kunnen u de cijfers geven, zoals die begin van het jaar door het C.B.S. zijn gepubliceerd en waardoor u een goed beeld krijgt van de leeftijdsopbouw van onze bevolking. Op 1 januari 1964 telde Nederland 59.371 inwoners, die 80 jaar of ouder waren of te wel 4.9 der bevolking; 2.1 hiervan waren man nen. Slechts een zeer klein percentage, n.l. 1.9 der bevolking, was ouder dan 95 jaar. Herderstasje. In een voedervoor schrift voor mijn vogels stond o.a. „her derstasje". Wat is dit? Het herderstasje Caprella Bursa pastoris is een zeer algemeen voor komend onkruid op de bebouwde en on bebouwde gronden. Volksnaihen zijn o.a. lepels en vorken, beursjeskruid, lepel blad, tuinlepeltje en lepeltjesdief. Dit onkruid behoort tot de kruisbloemigen en bloeit met kleine, witte bloempjes. De plant is een- of tweejarig. De namen wijzen alle naar de vruchtjes die er aan komen. Petunia. Hoe kan ik zaad winnen van petunia's? Wilt u zaad winnen van de petunia, dan moet u de bloemen uit laten bloeien, daar bij ontijdig verwijderen van de bloemkroon het zaad slecht en van min dere kwaliteit zal worden. Zodra de zaadbolletjes bruin en droog zijn, kunt u ze er afplukken, zodat ze niet open kunnen springen, want dat geeft zaad- verlies, of u moet er papier onder leg gen om het zaad op te vangen. Goed laten drogen en in een goed gesloten bus bewaren tot het vroege voorjaar. Oost-Duitsland. Is er in Oost-Duits- land momenteel ook sprake van joden vervolging De 3.000 Joden, die nog in Oost- Duitsland wonen, worden niet vervolgd, tenzij zij a-communistische aspiraties aan de dag leggen. Maar dat geldt uiter aard voor alle inwoners der D.D.R. Stuntteam. Gaarne zou ik enkele bijzonderheden ontvangen omtrent de twee stuntteams van de Koninklijke Luchtmacht, Whisky Four en Sandbag Diamond. Het laatste stuntteam is begin 1963 opgericht en aan het eind van dat jaar weer opgeheven, door de diverse over plaatsingen van vliegers. Zij vlogen met F - 84F Thunderstreaks en waren ge stationeerd op de vliegbasis Eindhoven. Het stuntteam Whisky Four is derhalve het enige officiële team van de Konink lijke Luchtmacht. Het werd in 1956 op gericht en de bezetting wisselde nogal eens. Met ingang van 1 januari 1964 werd de bezetting als volgt: Kapitein H. van Dommelen (leider van het team), de luitenants Motshagen en Peerboom, sergeant le klas Koster en kapitein (Belgische luchtmacht) Helderweirt. Het team vliegt met een Lockheed T-33a, bijgenaamd „T-bird". Kinderbijslag. Mijn 16-jarige doch ter gaat nog naar school. Heb ik dit jaar dan nog recht op dubbele kinder bijslag Wanneer uw dochter van 16 jaar voorlopig nog school blijft gaan en u moet in de kosten van haar levens onderhoud voorzien, dan ontvangt u krachtens de bepalingen der kinder bijslagwet dubbele kinderbijslag. Dit blijft zo, zolang zij school gaat, al zou het tot haar 27ste jaar zijn. Sterke drank. Ik kreeg een fles drank, waarop „sljivovica" staat. Wat is dat? Sljivovica is een Joegoslavisch drank- produkt, sterk alcoholhoudend, dat ge trokken wordt van pruimen. Evenals de te onzent geproduceerde brandewijn is het dus een heel pittige drank, welke u niet persé behoeft te verdunnen, maar wel „met mate" moet drinken. iwMna WEMELDINGE Van 2026 september 1964 Maandag 21 september: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 2.43 3.01 8.14 8.41 Maandag 3.26 3.41 8.49 9.17 Dinsdag 4.04 4.20 9.26 9.55 Woensdag 4.41 4.57 10.04 10.32 Donderdag 5.17 5.29 10.42 11.10 Vrijdag 5.51 6.02 11.12 11.43 Zaterdag 6.26 6.40 11.51 Te Yerseke 5 minuten later Te Hansweert 35 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1