NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq Langste brug van Europa krijgt Koni schokbrekers 30STE JAARGANG No. 12 21 AUGUSTUS 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN Merkliorloges h \rVllLLEGEN. modieuze mantels PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE Fa. D. Pieterse - Wemeldinge £(!!ake£¥£l6*ie&e»*ï&tfeln$e*2etv J. Kole Yerseke Tel. 372 REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUXNINGEN ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur ...maar geeft aan uwe dienst maagd een mannelijk zaad... 1 Samuël 1 llm In dit hoofdstuk hoorden wij Peninna en Elkana al eerder de zaak aanroeren, doch Hanna was zo spraakzaam niet. Eerst in de stilte by de Alwetende zegt zij de Ontfermer haar hevig verlangen naar een kind. O, dat ook zy moeder weelde mocht smaken! Dat ook zij een eigen kind mocht omhelzen! En dan een zoon, waardoor het voortleven van het geslacht gewaarborgd werd! Wat zou haar tegenpartijdige verstommen! Wel ke vrouw verstaat Hanna in dezen niet? De geboorte van een zoon was voor haar een volkomen verlossing! Het schreien van haar kindje zou Peninna's mond snoeren! Dit is nu een illustratie van het kos telijke woord: „Weest in geen ding be zorgd, maar laat uwe begeerten in alles door bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God". Filipp. 4 6. Wel kent God onze noden, maar dit moet ons juist een prikkel zijn, ze alle God voor te leggen. Wat wij voor Hem verzwijgen, moeten wij alleen dragen, en die last is ons te zwaar. De bezorgd heid sluipt naar binnen. Ons hart wordt heet door verdriet, een vuur gaat ont- De meest succesvolle Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bi) de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICEMEN GARANTIE branden! En het gebed mislukt. Dwazen, die wij zijn! Stel, de Here had ver boden met kleine dingen tot Hem te komen, hoe verlegen zouden wij dan zijn! Want wat is bij God groot of klein? Heeft Hij niet alles in Zijn Raad opgenomen? Zijn zelfs niet de haren van ons hoofd geteld? Welaan dan, uw ganse hart voor Hem uitgestort. Werpt al uwe bekommernissen op Hem, want Hij zorgt voor u. Vaart wel, gij zorgen En laatste smart! Ik lig geborgen Aan 't Vaderhart. (Uit een Dagboek) Op het eerste gezicht is het een wat vreemde combinatie, de langste brug van Europa en Koni schokbrekers. Ge woonlijk denkt men bij schokbrekers aan automobielen of misschien aan treinen en een enkele keer aan deuren. Maar schokbrekers voor bruggen is iets geheel nieuws De brug over de Oosterschelde, die met zijn lengte van 5021,70 m de lang ste brug van Europa gaat worden, is dan ook een heel bijzondere brug. De constructie wijkt volkomen af van tot dusver gangbare typen bruggen; vandaar deze zeer ongebruikelijke toe passing van schokbrekers, of liever: schokdempers. Bij de Oosterscheldebrug kunnen wij zonder overdrijving spreken van een ge heel nieuwe constructie, niet alleen voor Nederland, maar in de hele wereld. Dat er bij een dergelijke nieuwe con ceptie op het gebied van bruggenbouw vele problemen opgelost moeten worden is van zelfsprekend. Voor een van de constructieve moei lijkheden vond Koni uit Oud-Beyerland, een bedrijf dat reeds over de hele we reld zijn sporen heeft verdiend als het gaat om het maken van schokbrekers voor automobielen, treinen e.d., een op lossing. Het zal duidelijk zijn dat wij eerst het een en ander over de bouw van de brug zullen moeten gaan vertellen, voor dat wij nader in kunnen gaan op deze speciale, interessante toepassing van Koni schokbrekers. Bij de constructie van de Oosterschel debrug heeft men het meest gebruike lijke uitgangspunt, een brugdek dat door een aantal pijlers wordt onder steund, verlaten. Hoe wonderlik het ook mag klinken, bij de langste brug van Europa vormt het wegdek niet één geheel. Iedere pij ler ondersteunt daarentegen slechts een deel van het brugdek dat aan twee zij den als het ware „aanleunt" tegen de aangrenzende gedeelten. Anders gezegd: de brug bestaat uit een groot aantal T-stukken, die allemaal naast elkaar in het water staan. De horizontale delen van de T vor men de eigenlijke brug waar het ver keer over heen gaat, terwijl de „poten" van de T de pijlers en de funderingen zijn. Men vraagt zich natuurlijk direkt af waarom men deze afwijkende manier van construeren heeft gekozen. Voor namelijk is dit een kwestie van finan ciën en tijd geweest. De Oosterschelde brug gaat 64 miljoen gulden kosten; men schat dat bij een meer traditionele constructie de kosten belangrijk hoger zouden hebben gelegen. Een tweede, groot voordeel van de werkwijze die nu bij de bouw wordt toegepast, is de omstandigheid dat de verschillende elementen voor de brug op het land (dus onder gunstige werk omstandigheden) kunnen worden op gebouwd. De brug wordt op het water (dus on der moeilijke werkomstandigheden) op gebouwd uit de zeer grote, op het land voorbereide elementen. Deze losse ele menten worden tot één geheel verenigd met behulp van de moderne techniek van het voorgespannen beton. Dit alles resulteert in een belangrijke tijdwinst. De brug moet namelijk vóór de zomer van 1966 gereed zijn. In 1978 zal de Oosterschelde in het kader van de Deltawerken afgesloten worden door een dijk. De provincie Zee land wilde echter zo lang niet wachten bij het „ontsluiten" van Schouwen en Duiveland en het tot stand brengen van de zo hoog noodzakelijke verbindingen tussen Walcheren, Noord- en Zuid-Be- velang enerzijds en de Randstad Hol land anderzijds. De constructie. De Oosterscheldebrug komt te rusten op 54 pijlers. Ieder van deze pijlers wordt gevormd door drie holle, beton nen buizen, die aan de bovenzijde door een caisson worden verenigd tot één pijler. Deze buizen worden in segmenten ge stort in een 6 meter hoge bekisting met een diamaeter van 4,25 meter. De put van de gewenste lengte ontstaat door deze segmenten samen te voegen. Een dergelijke put weegt 10 ton per meter: de grootste van 50 m lengte wegen dus 500 ton. Vervolgens brengt men de putten naar de plaats waar zij in de Ooster schelde, die ter plaatse een maximale diepte van 33 meter heeft, worden neergelaten. Dit transport gebeurt met een speci aal geconstrueerd „beunschip". Is de put eenmaal op de juiste plaats aan gekomen, dan wordt door een ingeni eus systeem de grond onder de put los gesneden en afgezogen, waardoor deze rechtstandig in de bodem van de Oos terschelde zakt. De betonnen brugelementen en de caissons worden eveneens op het land gestort. Nadat de caissons, die ieder 400 ton wegen, op de drie putten zijn aan gebracht, worden daarop weer de pijler- opbouwen geplaatst. Op een dergelijke pijleropbouw komt een hamerstuk van 590 ton te rusten. Met behulp van een stalen hulpbrug met vier 150 tons loop- katten worden aan beide zijden van het hamerstuk de overige brugelementen geplaatst. Hiermede is een 95 meter lange en 2000 ton zware „balk" ontstaan, die al leen in het midden op één pijler rust. Beweging. Het lijkt een eenvoudige zaak het brugdek vervolgens te voltooien door deze „balken" aan elkaar te bevestigen. Maar zo eenvoudig ligt deze zaak niet. Er zijn namelijk temperatuurwisselin gen waardoor de brugdelen gaan uitzet ten en inkrimpen. Het zal duidelijk zijn dat het om deze reden onmogelijk is de horizontale delen van de brug star aan elkaar te verbinden. Door enige ruimte te laten tussen de verschillende delen van het brugdek (iets dergelijks vindt men bij spoorrails) is dit probleem ech ter geenszins opgelost. De uiteinden van de horizontale „balken" zouden in dat geval tegen elkaar stoten als zwaar verkeer over de brug rijdt. U hoeft hier alleen maar eens te denken aan militai re colonnnes van zware vrachtauto's die allemaal gelijk gaan remmen. Ook zou den er moeilijkheden kunnen ontstaan by ijsgang, zware stormen, e.d. De oplossing van Koni. Het punt waar het dus om ging was een zodanige verbinding te maken, dat langzame bewegingen door tempera- tuursinvloeden mogelijk zijn, maar dat snelle onderlinge verplaatsingen tenge volge van overrijdend zwaar verkeer, ijsgang e.d. belet moeten worden. Dit probleem werd door de ontwer pers van deze brug, t.w. de Combinatie Brug Oosterschelde, aan Koni voorge legd, met het verzoek om er „iets op te vinden". En Koni vond er iets op! Onze vaderlandse schokbreker specia listen zagen kans een hydraulische dem per te construeren, die onder een kracht van 30.000 kg(!) de bewegingen van de brug kan opvangen. Deze speciale Koni schokbreker laat zich onder deze belas ting slechts 0,1 mm per seconde in drukken. Gedurende de wisseling van de seizoenen kan hij 15 cm ingedrukt of uitgetrokken worden zonder dat hier door krachten van belang op de brug- constructie worden uitgeoefend. In „schokbreker-taal" betekent dit dat deze „brugdemper" 50.000 maal zwaar der is dan een automobielschokbreker. Het gewicht is dan ook 124 kg en de diameter 267 mm. Bij de verbinding van twee delen van het brugdek kan niet volstaan worden met één demper. Het aantal is afhan kelijk van de plaats en de grootte van de betrokken brugdelen. In totaal il4 Koni dempers zullen er voor zorgen dat in 1966 naar schatting 1 miljoen auto's veilig over de langste brug van Europa zullen kunnen rijden. Maar bij deze 1 miljoen zal het echt niet blijven. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelyk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Postzegel. Als men een brief richt aan Hare Majesteit de Koningin, be hoeft daar dan geen postzegel op Een brief aan H.M. moet gewoon ge zegeld worden. Putten. Volgens het Burgerlijk Wetboek komt het schoonhouden van putten, regenbakken en privaten voor rekening van de huiseigenaar, tenzij het tegendeel is bedongen. Bij mij is dat niet het geval, maar de verhuurder be weert dat ik rekening moet houden met het plaatselijk gebruik, dat inhoudt dat de huurder de putten op zijn eigen kos ten ledigt. Wie heeft gelijk? Inderdaad is het zo als u stelt: arti kel 1620 Burgerlijk Wetboek is duide lijk. Nu zegt art. 1382 wel: „Bestendig gebruikelijke bedingen worden geacht stilzwijgend in de overeenkomst te zijn begrepen. Ofschoon dezelve daarbij niet zijn uitgedrukt", doch naar een uit spraak van de Hoge Raad kan het ge bruik het uitdrukkelijk bepaalde uit breiden en aanvullen, maar het kan daaraan zijn kracht niet ontnemen en een aangegane verbintenis teniet doen. Als u dus uitgaat van de wettelijke re gel, dan kan geen enkel „gebruikelijk beding" die verbintenis in haar tegen deel doen verkeren. Kersen. Is het plukken van ker sen zonder steeltjes nadelig voor de bo men met het oog op het volgende bloei- seizoen Kersen plukken zonder steeltjes doet absoluut geen schade aan de boom. De steeltjes verdrogen na de pluk en val len vanzelf af. We geloven juist het te gendeel, als u b.v. ziet na de pluk, wat er dan voor blad, hout, blad- en bloem knoppen onder de bomen ligt, dan doet dit gewone plukken meer schade dan zonder steeltjes plukken. Morellen b.v. worden al heel veel zonder steeltjes ge plukt, daar die voor de industrie be stemd zijn. Kersenplukken zonder steel tjes voor vers gebruik is niet aan te bevelen, daar de kersen zelf er door be schadigd worden, veel sapverlies op treedt en de kersen spoedig rotten. Wel worden kersen en morellen soms met de schaar afgeknipt en dan zijn deze nadelen er niet. Alles is er dan op ge richt de arbeid zoveel mogelijk in te korten. Bijen. Mag men bijenkorven direkt op de slootkant zetten met de vlucht op de grond van andere mensen, zodat de ze daar veel last van ondervinden? Er bestaat geen wet op het plaatsen van bijenkorven. In de steden heeft men vaak een gemeentelijke verordening; op Grote Markt 12 Bergen op Zoom het platteland niet en als deze er is, wordt ze vaak niet nageleefd. De moei lijkheid is, dat u niet kunt bewijzen, dat het een bij (bijen) van die buurman is geweest, die gestoken heeft, zoals u b.v. bij een hondebeet wel zou kunnen. Wij raden u aan eens op het gemeentehuis te informeren of er in uw plaats een verordening is op het plaatsen van bijen volken, afstanden van weg e.d. en zo ja, wat er aan te doen is. Gaat u eens met die buurman praten, of de volken verder van uw tuin geplaatst kunnen worden; dit helpt vaak beter dan di rekt met de sterke arm komen. Rheumafonds. Kimt u mij het adres geven van het Rheumafonds? Het adres luidt: Rheumafonds, Swee- linckstraat 62, 's-Gravenhage, telefoon (070) 606900. Protestants klooster. Naar ik ge hoord heb, moet er in Frankrijk een protestants klooster bestaan. Wat is het adres hiervan? Brieven aan de protestantse klooster gemeenschap van Taizé kunt u het best als volgt adresseren: Ds. Rober Schutz, Taizé (Saöne et Loire), Frankrijk. Een Nederlandse fratemiteit is er niet. Wel organiseert het Nederlands Instituut voor Oecumene reizen (secr. Waldeck Pyrmontlaan 9, Amsterdam), vakantie reizen naar Taizé. Don Borellifonds. Weet u of er in Nederland ook een Don Borellifonds is, zoals in Italië? Er bestaat in ons land geen Don Bo rellifonds. Wat de sociale toestanden in de achterbuurten der grote Italiaanse steden betreft deze zijn nog steeds erbarmelijk, zeker naar Nederlandse maatstaven gerekend. Toch zijn de so ciale toestanden in Italië de laatste ja ren aanzienlijk verbeterd. Er is dank zij de toegenomen industrialisatie meer werkgelegenheid gekomen, ook voor de ongeschoolde arbeiders. Dat impliceert dat vele mannen uit de arme buurten van de grote steden nu wel emplooi heb ben. Er zijn daarbij echter natuurlijk grote verschillen tussen de Noord- en de Zuiditaliaanse steden. Al met al neemt de armoede in Italië echter gelukkig af! Maar de toestanden in de achterbuurten worden nu eenmaal niet alleen veroor zaakt door gebrek en armoede. Men vindt in deze buurten veel sociaal onaangepasten, die zelfs wanneer zij over voldoende geld zouden beschikken, toch voortdurend moeilijkheden zouden geven. Derhalve hebben medici, maat schappelijk werkenden en verplegenden in deze buurten een belangrijke taak. Autohuur. Onlangs huurde ik een auto voor 3 maanden met een bewijs dat de auto verzekerd was. Nu vertelde de verhuurder mij dat de verzekering ver lopen is en dat ik voortaan op eigen ri sico met de auto rijd. Dat vind ik on juist. Wat is uw mening? Wanneer u bij een verhuurinrichting een auto huurt en daarbij een kaart ont vangt ten bewijze dat de auto voor drie maanden verzekerd is, kan de verhuur der twee weken later niet zeggen dat de verzekering verlopen is en u voortaan de auto op eigen risico moet rijden. Dat zou hij drie maanden later wel kunnen doen, maar niet eerder. In die periode van drie maanden valt het risico op de verhuurder. Nadien, wanneer geen nieu we kaart wordt verstrekt, uiteraard op de huurder. Het argument dat „de ver zekering verlopen is" is hier natuurlijk niet steekhoudend. Wanneer de verhuur der iemand een auto verhuurt onder voorwaarde dat deze voor drie maanden onder zijn risico valt, dan moet hij uiter aard zorgen dat de verzekering niet verloopt. Of hy moet geen wagen ver huren onder voorwaarden, waar hy zich kort daarna al niet meer aan kan hou den. Parelhoenders. Hoe kan men bij parelhoenders het mannetje van het vrouwtje onderscheiden? Parelhoenders zyn moeilijk van elkaar te onderscheiden, doch bij goede be schouwing is er toch wel verschil te be speuren tussen de beide seksen. De haan is vaak iets forser gebouwd en de ve- renkleur wat intensiever en donkerder, doch veel verschil is er niet. Nog een verschil is dat de oorlellen van de haan wat groter en roder van kleur zyn. K.N.V.B. Wat is het adres van de K.N.V.B., vraagt N. B. Het adres van de Koninklyke Neder landse Voetbalbond luidt: Verlengde Tolweg 6, 's-Gravenhage. Van het voetbalveld. Zoals uit een advertentie in ons blad blijkt, zal a.s. zondag de voetbalcom petitie beginnen en daarmee ook de Sporttoto. Velen zullen weer een kansje wagen een prijs te bemachtigen. Als deelnemer is het niet noodzakelijk lid van een sportvereniging te zijn. Naast een 1ste en een 2de prijs is er thans ook een 3de prijs. Deze 3de prijs komt ten goede aan hen, die de eerste 8 wedstrijden van het toto formulier juist getipt hebben. Verder is er vanaf 6 september om de 2 weken ook weer ge legenheid voor „Goaltjes" met 3 prezen (6, 5 en 4 goede voorspellingen). WEMELDINGE Van 2329 augustus 1964 Zondag 23 augustus: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 3.46 4.07 9.20 9.47 Maandag 4.26 4.43 9.50 10.20 Dinsdag 5.06 5.18 10.21 10.57 Woensdag 5.40 5.53 11.00 11.31 Donderdag 6.13 6.27 11.34 11.56 Vrijdag 6.48 7.02 12.10 Zaterdag 7.26 7.42 0.37 12.54 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1