NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq >3 A3 vWillegen Gzn A 3 vWillegen Gzn 30STE JAARGANG No. 11 14 AUGUSTUS 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN Gero tfïssettres Land- en Tuinbouw klokjes - i WATERSTANDEN. e REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2458 Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 881 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En haar tegenpartijdige tergde haar ook met terging om haar te vergrimmen, omdat de Here haar baarmoeder toegesloten had. 1 Sam. 1 6. Beter nog dan Elkana had Peninna Hanna kunnen verstaan in haar levens leed. Peninna kon echter de weelde van het moederschap niet dragen. Had Han na nog zwijgend geduld, dat een tweede vrouw het huis werd ingehaald, deze „ondervrouw" kon niet eerder rusten, vóór z\j Hanna f heel van haar plaats verdrongen had. :et onduidelijk liet zij telkens uitkomen, dat Elkana's huwelijk met Hanna op een mislukking was uit gelopen; eerst door haar, Peninna, was er vreugde en toekomstverwachting in huis gekomen. Dat moest Hanna, aan wie Elkana, tot ergernis van Peninna, nog altijd zo gehecht was, maar eens goed weten. En die verblinde Elkana moesten de ogen worden geopend voor de zegen, die met Peninna in huis was gekomen, tegenover de kinderloze Han na! Wat had een man aan zo'n Vrouw? Ziedaar de gevolgen van Elkana's on beraden stap. Met het voorbeeld van Abraham en Jacob voor ogen, had hij niet anders kunnen verwachten. Maar zie ook, waartoe een mens komt, die met Gods bestel niet rekent. Peninna is koraal. Maar al de koralen der zeeën konden dit lelijke karakter niet aanlok kelijk maken. Wat is de Bijbel toch een vreselijk boek! Zo ontstellend eerlijk! Wat laat hij ons de mens zien zoals hjj werkelijk is! Is het daarom, dat velen de Bijbel maar liever gesloten houden, omdat dit boek hen doorlicht tot de diepste roer selen des harten, en zij maar liever een vreemdeling blijven van God en hun hart? 'tZal hun weinig baten. Christus zei: wat gij in het oor gesproken hebt, zal op de daken gepredikt worden. Peninna heeft niet vermoed, dat haar wangedrag op de vakantiereis wereld kundig zou worden. En zo wijst Gods Woord heen naar de oordeelsdag, de Dag der dagen, ook van vakantiedagen. Opdat wij met de Alwetende zouden re kening houden, ook al schuilt de zonde als een adder onder het gras. En leren bidden: neem mijn zonden, uit meêdogen, gunstig weg, gedenk die niet. Want God wederstaat de hoovaardigen. (Uit een Dagboek) oGlK£5 cU sth/iat DE ONTERFDE Hendrik had in een der door hem ge schreven en door de Posterijen bezorgde brief een ander schriftelijk bedreigd met de dood, althans met enig misdrijf te gen het leven gericht, als niet binnen tien dagen de boerderij door de notaris op zijn naam was overgeschreven. Wat verwacht men na het lezen van zo'n dagvaarding in de rechtszaal? Een geslepen mannetje, dat zijn heil zoekt in dreigbrieven. En wat verscheen in het bankje? Een sul waarvan de politie ver klaarde, dat hij zelfs nog geen vlieg kwaad zou doen. „Ik zou 'm natuurlijk nooit dood ge maakt hebben, maar ik wou 't maar eens proberen", bekende hij. „Wou je de gevangenis ook eens pro beren?" vroeg de rechter. „Nee", zei Hendrik. „Dat liever niet". De hele narigheid was ontstaan over een erfenis. „Tante was een beetje suf fig op 't laatst", zei de verdachte. Maar ze was toch niet zo suffig, of ze ver maakte haar hele hebben en houden aan een ander en Hendrik schoot over de ruif, zoals dat heet. Hoewel het hem vroeger anders was beloofd. De raadsman kon de zaak beter uit de doeken doen dan de verdachte. Hij vertelde dat Hendrik al wel een jaar geleden over dat geval bij hem was ge weest. Maar de rechtsgeleerde had de man toen maar aangeraden om er geen rechtszaak van te maken, want dat zou meer kosten dan het opleverde. Als kleine jongen al werd Hendrik door zijn vader naar tante gestuurd, die weduwe was, om het boerderijtje in or de te houden. Hij moest dat maar braaf blijven doen, was hem gezegd, dan was dat boerderijtje later voor hem, als tan te later zou overlijden. Zo was zijn va der met de weduwe overeen gekomen. En van de schoolbanken af bleef Hen drik dat doen, jaar in jaar uit. Tot tante opnieuw in het huwelijksbootje stapte. De nieuwe echtgenoot had er ook geen bezwaar tegen als Hendrik geregeld een handje kwam helpen. Maar tante zei niets, toen ze de nieuwe echt genoot tot erfgenaam maakte. Overigens heeft die nooit iets gekregen, want hij GOUD-ZILVER-OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B legde de pijp veel eerder achteruit dan tante, zoals men dat noemt. Toen ging de voor de tweede maal verweduwde tante in de kost bij een buurman. Die deed dat vol liefde, maar hij stelde als voorwaarde dat het be- doeninkje hem werd vermaakt. Aldus geschiedde. En toen tante op haar beurt het tijdelijke met het eeuwige verwis selde, trok de buurman zegevierend het boerderijtje in, dat Hendrik door al dat extra werk in zijn bijna zestigjarig le ven misschien al wel dubbel en dwars had betaald. Overleg hielp niet en de advokaat ad viseerde maar niet te gaan procederen. Daarop nam Hendrik zijn toevlucht tot het schrijven van brieven. Hij liet die nog eerst door de advokaat lezen. En die ried hem aan, dat maar achterwege te laten. Hendrik heeft dat niet begre pen. Hij schijnt te hebben verstaan dat hij het een beetje krasser moest doen. Wel, dat deed hij dan ook. Zodat de wettige erfgenaam tenslotte in angsten vreze bij de politie belandde. „Men mag een ander nu eenmaal niet de stuipen op 'tlijf jagen", zei de of ficier, toen hij drie weken voorwaarde lijk vroeg. „Ik ben d'r heel best mee tevreden", verklaarde de verdachte. Waarna de rechter hem conform het requisitoir ver oordeelde. WILLY H. HE IT LING (Nadruk verboden) DOELMATIGER AFRASTERING Afrastering komt vrijwel op elk be drijf voor, maar in vele gevallen kan dit lang geen sieraad voor het bedrijf worden genoemd. Wanneer men de afrastering van wei den, boomgaarden en erven beziet, dan is er veel voor verbetering vatbaar. Tot dusver heeft afrastering nog steeds plaats door middel van harmoni cagaas, maar hierin is door nieuwe vindingen grote verandering gekomen. Er is thans een nieuwe geplastificeerde BLIJF OOK IN DE VAKANTIE OP EEN AFSTAND We rijden hard. We hebben vakantie en willen zo vlug mogelijk de zon op zoeken. Voor ons en achter ons rijden anderen; voor velen van hen gaat het er ook om zo vlug ze kunnen op de plaats van bestemming aan te komen. Hoe eerder hoe beter. Daarom rijden we dicht op elkaar en denken daardoor sneller te kunnen opschieten. Bovendien speelt het ons door het achterhoofd, dat we door wel een flinke tussenruimte in acht te nemen, een inhaler de gelegen heid geven voor ons in de file te ko men. Met het gevolg, dat wij daardoor eigenlijk weer een beetje „achter" ko men. Een wat egoïstische gedachte, die echter sterker onder de weggebruikers leeft, dan we wellicht vermoeden. Het Verbond voor Veilig Verkeer neemt te gen deze gedachte duidelijk stelling, want er is hier sprake van een gebrek aan bereidheid tot de zo belangrijke sa menwerking in het verkeer. We nemen liever het risico anderen en onszelf schade toe te brengen in een ketting botsing, dan de ruimte voor ons te zien opgevuld door een inhaler. Het te dicht op een voorganger rij den kan ook een oorzaak vinden in de gedachte dan sneller te kulïnen inhalen. Een gedachte, die volgens deskundigen op een misverstand berust. Bij een wat grotere afstand tot onze voorligger heb ben wé, wanneer we gaan inhalen, meer gelegenheid tot accelereren op onze eigen rijstrook, waardoor we de voor ons rij- dende auto sneller kunnen inhalen. Het verblijf op de voor het tegemoet komen de verkeer bestemde weghelft wordt hierdoor bekort, hetgeen de inhaal manoeuvre minder riskant maakt. In het algemeen adviseert het Ver bond voor Veilig Verkeer vooral op de autowegen een afstand tot de voorlig ger aan te houden, zoals deze door de Surveillancegroep Auto Snelwegen van de Rijkspolitie als de meest praktische is bevonden. Dat is de afstand in me ters gelijk aan de helft van de snelheid. Rijden we dus tachtig kilometer per uur, dan is de aanbevolen tussenruimte veertig meter. Hierbij moeten we ech ter wel bedenken, dat op een tunnelweg de onderlinge afstand bjj een snelheid boven de dertig kilometer per uur, al tijd minstens twintig meter moet zijn. afrastering ontwikkeld, waarvan niet alleen de toepassingsmogelijkheden groot zijn, maar wat nog veel belangrijker is, het biedt vele voordelen. Deze nieuwe vinding, Pantanet Plas tic genaamd, bestaat uit een moderne gepuntlaste verzinkte gaassoort, welke voorzien is van een zeer goed hechten de plasticlaag. Dank zij deze bescher mende PVC-laag heeft dit afrasterings gaas een vrijwel onbeperkte levensduur. Minder onderhoudskosten en geen tus sentijdse vernieuwingen zijn hiervan het direkte gevolg. Bovendien heeft men veel minder af- rasteringspalen nodig, slechs om de 3 k 4 meter een tussenpaal, in tegenstel ling tot andere afrastering, waarbij men om de 1 2 meter palen moet plaat sen. Ook zijn er geen spandraden voor nodig, omdat de horizontale draden reeds dienst doen als spandraden. Voor een bedrijf dat aan afrastering toe is, kan men voor deze nieuwe vin ding terecht bij R. S. Stokvis. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bysluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wjj willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zjjn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Foto. Ik heb een foto van een krant, waarop een aantal bejaarden op een bank aan de haven te Yerseke ge zeten zijn. Graag zou ik deze foto laten maken, zodat deze echt is. De foto is gemaakt door T. Slagboom. Kan de heer Slagboom mij hierbij helpen, of kan een andere fotograaf dit ook doen? vraagt B. v. B. Als u een foto in een krant hebt ge zien, kunt u deze (onder opgave van datum, pagina en onderschrift) altijd be stellen via de redactie van dit blad, evt. bij de betrokken fotograaf of bij het fotopersbureau. Het is ons daarom niet duidelijk wat u bedoelt met het „la ten maken zodat deze echt is". Er be hoeft geen sprake te zijn van opnieuw fotograferen, het nogmaals afdrukken is voldoende als u de bestelling doet. Geeft u ook gelijk het gewenste for maat (6 x 9, 9 x 12, 12 x 18 of 18 x 24) op Hamsters. Ons goudhamstertje heeft al enkele malen jongen gehad, die na enkele dagen doodgingen. De moeder schijnt ze niet of onvoldoende te ver zorgen. Hoe kunnen wij een volgend nestje zelf grootbrengen? Dit is een zeer moeilijk geval, daar het niet meevalt, jonggeboren hamsters van de voedster te verwijderen en dan zelf op te voeden. Wanneer er weer jongen te verwachten zjjn, moet u ze na de geboorte direkt zien te verwijde ren en ze met behulp van verdunde melk in een miniatuur zuigfles je als de kin deren bij hun speelgoed hebben, probe ren op te voeden. Lukt u dit, dan kun nen ze zeer spoedig het gewone voed sel opnemen. Daar al tweemaal geble ken is, dat de voedster een zeer slechte moeder is (misschien door het een of andere gebrek) kunt u wel beter een nieuwe voedster aanschaffen. Veelal heeft men er weinig moeite mee. Onkruidbestrijding. Tegen het on kruid in mijn gazon zou ik graag een verdelgingsmiddel gebruiken, maar ik vraag mij af, of daarmede tevens de wormen in de grond worden vergiftigd en daardoor ook de merels die in het gazon de wormen oppikken. Dat zou ik voor geen prijs willen. Het door u genoemde middel is mid delmatig giftig. Wormen ondervinden er ook wel schade van, doch de ver menigvuldiging onder wormen is zo ge weldig groot, dat dit geen rol speelt. Erger is het voor de merels, als u die niet tijdelijk van het gazon kunt afhou den met netten, gaas of dergelijke. Pro beert u eerst eens de klaver terug te dringen door het gazon veel te maaien, in de volle groeitijd 2 x per week en veel stikstof te strooien, zodat het gras zich beter kan ontwikkelen en weinig fosforzuur, daar dit de klavergroei sti muleert. Verder worden groeistoffen e.d. al spoedig omgezet of ontleed in min der giftige stoffen. In de literatuur heb ben wij niets kunnen vinden, wat ten ongunste van deze groeistoffen ten op zichte van wormen en vogels zou zijn. As. heeft as van hout en papier ook waarde als mest voor potplanten? De bemestingswaarde van hout- en papieras is, ook voor potplanten, zeer gering. Alle organische verbindingen zijn er uit verbrand. De samenstelling van houtas is (gemiddeld) afhankelijk van houtsoort, 1025 kali en daar naast nog 0.608.3 fosforzuur. Van papier zal het niet veel verschillen, daar hout veelal een bestanddeel is van pa pier. Voor potgrond kunt u wat door de potgrond mengen, zodat u een flinke kaligift geeft en hiermee dus rekening moet houden met de overige bemesting. Boom. In het huurhuis van onze buren staat een hoge boom, waarvan bij zware storm dikke takken afwaaien. Wij zien dit als een gevaar. Is de huur der verplicht deze boom te laten kap pen of komt dit voor rekening van de verhuurder Men kan van het door u beschreven geval zeggen, dat hier door deze boom gevaar ontstaat niet alleen voor de huurder. Aangezien ingevolge artikel 1588 van het Burgerlijk Wetboek de verhuurder de huurder moet instaan voor alle gebreken aan het gehuurde, welke het gebruik daarvan verhinderen, staat het voor ons vast, dat de kosten van het kappen voor rekening van de verhuurder komen. Oculeren. Wat is de beste tijd om kersenboompjes, appelen en perziken te oculeren? Begin augustus kunt u al -met het oculeren van de perzik beginnen, daar na met de kersen en tot eind augustus met de appels. Dit in verbarnd met het uitrijpen van het eenjarig schot, waar de oculaties van genomen moeten wor den. Als het hout erg dun is, kan het gerust achter het oog blijven zitten, is het echter erg dik, dan is het beter dit weg te nemen. U moet vooral dan dit houtschilfertje van beneden naar boven wegnemen, daar andersom u de kans loopt het oog (het zieltje) er uit te trekken en dan is de oculatie waarde loos. Het beste kimt u oculeren bij droog, niet al te scherp, winderig weer. Grammofoonplaat. Een lied wordt een topnummer, een grammofoonplaten maatschappij gaat er platen van maken. Op welke bedragen heeft nu ieder recht, zanger, componist en tekstschrijver Hoe wordt het aantal platen geregi streerd Uw vraag hoeveel een zanger, een componist en een tekstschrijver ontvan gen voor een grammofoonplaat is in haar algemeenheid beslist niet te be antwoorden. Hiervoor bestaan bjj de grammofoonplatenmaatschappijen ook geen uniforme spelregels. Zo zal een be ginnend zanger voor zijn eerste plaat weinig geld krijgen, een Frank Sinatra voor zijn honderdste plaat daarentegen zeer veel. Doordat de muziek- en gram- mofoonplatenhandelaren administreren wat er aan platen is verkocht, kunnen de grammofoonplatenmaatschappijen ge makkelijk berekenen hoeveel platen er van een bepaalde opname zijn verkocht. Geluidsbarrière. Wq ondervinden zeer veel hinder van overvliegende straaljagers, die de geluidsbarrière door breken. Waar kunnen wij hierover een klacht indienen? Wanneer u klachten hebt over de ge luidsbarrière, dan kunt u die indienen bij het Ministerie van Defensie, Plein 4, Den Haag. Aangezien de straaljagers volgens de voorschriften een vaste rou te vliegen, vrezen wij echter voor u dat er weinig aan te doen valt. Mos. Inplaats van gras heb ik in mijn voortuin mos Sagina Subtulata, waar een ziekte in gekomen is. Het be gint met een rond plekje en loopt be hoorlijk snel verder tot kringen van 1 k iy2 meter, die langzaam geel tot bruin kleuren. De gezonde plekken zijn mooi donker groen met veel witte bloempjes. Wat te doen? Deze Sagina is aangetast door een schimmelziekte, waar de kunstmest geen schuld aan heeft. Hoogstens zou u wat kalk kunnen geven in de vorm van kalkmengsel. Haal het dode materiaal er goed uit met nog een flinke rand van het ogenschijnlijk gezonde en ver nietig dit. Ook de besmette grond moet een flink eind, b.v. 25 tot tot 28 cm uitgediept en weer aangevuld worden met nieuwe grond. Van het gezonde plantmateriaal kunt u dan weer scheu ren en inplanten. Ziet u na verloop van tijd dat de ziekte toch weer optreedt, dan is het beter alles op te ruimen. Voornaam. Is het ook mogelijk verandering van voornaam aan te vra gen? Tot welke instantie moet men zich wenden? Verandering van voornaam is inder daad mogelijk. Dit geschiedt bij besluit van de arrondissementsrechtbank. Het besluit wordt gezonden aan de ambte naar van de burgerlijke stand, die het zal inschrijven in de registers en aan tekening doen in de kaart der geboorte akte. Wij raden u aan hierover contact op te nemen met de ambtenaar van de burgerlijke stand, die u verder hulp zal kunnen bieden met zjjn ervaring op dit gebied. Thcdeine, GOUD ZILVER OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KRPELLE Z B WEMELDINGE Van 1622 augustus 1964 HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 9.30 9.48 2.47 3.18 Maandag 10.37 11.02 3.49 4.33 Dinsdag 11.53 v 5.16 5.59 Woensdag 0.25 1.05 6.33 7.04 Donderdag 1.31 2.03 7.28 7.49 Vrijdag 2.27 2.49 8.10 8.31 Zaterdag 3.05 3.28 8.48 9.02 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1