NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND JLCL^S CLQ. SÜiCLüt oveRöenkinq De kunst het geld zo goed mogelijk te besteden 30STE JAARGANG No. 10^ 7 AUGUSTUS 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Beter zien en er beter uitzien 'HILL EG EN modes Fa. D. Pieterse - Wemeldinge geslapen^ 01een J. Kole - Yerseke - Tel. 372 [WATERSTANDEN. REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUINTNGEN ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Maar Hanna gaf hij een aan zienlijk deel, want hij had Han na lief; doch de Here had haar baarmoeder toegesloten. 1 Samuel 1 5 Heeft Elkana aan de offermaaltijd ge voeld, welk groot onrecht hij zijn wet tige vrouw had aangedaan, door nog een andere vrouw zijn woning in te leiden? De bij-vrouw met al hare kinderen had den heel wat nodig, en niemand werd overgeslagen. Hanna vereiste niet zoveel zorg, die was (toch maar)... alleen. El kana had haar er niet minder lief om. Zij was en bleef hem het naast, en dat toonde hg metterdaad. Zorgvuldig had hij het edelste der spijzen voor haar achtergehouden. Voor de ogen van Pe- ninna gaf hg zijn Hanna de allerbeste lekkernij. Ook voor haar zou het van daag feest zijn. Juist nu haar kinder loosheid zo opviel, wilde hij tonen hoe veel zij desondanks voor hem was. Hier kunnen wij nog wel iets van El kana leren. Als de familie op reis gaat, is er geen groter genoegen dan... el kander een genoegen te doen. En dan vooral die éne, die in het gewone da gelijkse leven wel eens wordt vergeten. De Souvereine God heeft Zgn gaven on gelijk verdeeld. Sommigen trekken door hun imposant voorkomen, correct op treden, aangename omgangsvormen en vlug begrip onmiddellijk de aandacht, terwijl anderen een minder goed figuur maken en spoedig met hun houding ver legen zijn. Wereldwijsheid treedt de eer- MET EEN BRIL VAN KapdU Z.-B. Tel. 01102-223 Uitsluitend merkbrillen van topklasse. sten met voorkomendheid tegemoet en verwaarloost de laatsten. Doen wg daar niet aan mee. De ruwe schelp bevat soms een parel van het zuiverste water. Het weggooien van on geslepen diamanten is werk van onkun digen of dwazen. Door een samenloop van omstandig heden moet uw naaste wellicht vandaag een kwaad uurtje doormaken. Gg vindt dit misschien nog niet zo heel onaange naam. Er komt zoiets op als... leedver maak? Behoed uw hart! Straks komt gij aan de beurt! Denk aan Jezus' woord: Zalig zijn de barmhartigen, want hun zal barmhartigheid geschieden. Een enkel vriendelijk woord kan de gehele dag goedmaken. Jezus is eenzaam ge worden voor eenzamen, om hen in Zijn zalige gemeenschap op te nemen. God wil in Christus voor ongetroosten alles zijn. (Uit een Dagboek) Inkopen doen is voor velen een zo al ledaagse en vaak voorkomende hande ling, dat men er niet lang bij stil staat. Toch is dit schijnbaar zo eenvoudige gebeuren helemaal niet gemakkelijk. Wie vergeet ooit het ogenblik, dat hij z'n eerst verdiende geld in de handen hield? Hoeveel maal was dat geld in gedachten al niet uitgegeven, nog vóór het ontvangen was? Die eerste erva ring, iets te kunnen kopen van zelf verdiend geld, vergeet men z'n leven lang niet. Er werd gewikt en gewogen (en 'twas misschien al op voor we tot de gewenste aankoop konden over gaan...) Het geld, dat door de mensen is ge schapen als betalings- of ruilmiddel, is een maatstaf om de waarde van ver schillende waren met elkaar te kunnen vergelijken. Met geld als betalingsmid del, is de mens in staat, door zijn ar beid, in zijn behoeften te kunnen voor zien. Nu is het alleen zaak om goed uit te komen, want elke gulden kan maar één maal uitgegeven worden. Geld goed besteden is een kunst en de één kan het beter dan de ander, 'tls echter te le ren om het zo goed mogelijk te doen, om de tering naar de nering te zetten. De „welvaart". Rondkomen met een inkomen kan toch inderdaad vaak moeilijk zijn. Mis schien omdat velen het geld tegenwoor dig gemakkelijker uitgeven dan vroeger, of omdat het overzicht om het geld uit te geven moeilijker is geworden? Een groot deel van het inkomen wordt door de huisvrouw besteed aan dagelijks voorkomende behoeften. In de allereer ste plaats denken we hierbij aan de voe dingsmiddelen. Zorgvuldig inkopen is hierbij dus zeker op zijn plaats. De huis vrouw zal, om haar geld zo goed mo gelijk te besteden, rekening moeten hou den met de smaak van haar gezinsleden met de kwaliteit van de artikelen, die ze koopt en met de diverse prijzen. Ook zal ze zich afvragen wat voor een ge zonde voedingswijze belangrijk is, en ze zal proberen zoveel mogelijk van be paalde aanbiedingen te profiteren. En waarom zoy. ze in maart dure aard beien kopen als er nog volop voordelige sinaasappelen zijn? Eten wat het sei zoen schaft is toch veel voordeliger? Goedkoop en duurkoop. Om zichzelf veel geloop en moeite te besparen, zal ze van sommige levens middelen een voorraadje aanleggen. Dat is meteen ook gemakkelijk met het oog op onverwachte gasten, of andere ver rassingen. Een koelkast of een goede kelder kunnen hierbij zeer goede dien sten bewijzen. Voor „duur" en „goedkoop" moet iedere huisvrouw haar eigen maatstaf weten te vinden. Wel is zeker, dat de meest haastig gedane inkopen bijna al tijd duur zijn, en ook dat een goede kwaliteit de prijs altijd wel rechtvaar digt. Kleding kopen en het aanschaffen ••«üsSr- van schoenen zijn ook erg belangrijk. Er komt warenkennis bij te pas, goede kijk op mode en inzicht in prezen. De goede huisvrouw weet, dat zeer bijzon dere modegrapjes en modegrillen meest al te duur betaald moeten worden, en dat ze aan heel exclusieve dingen meest al wel gauw „uitgekeken" is. En dan liggen deze aankopen al gauw in 'n ver geten hoekje. Want wat vandaag hoogst modern is, is morgen immers vaak be lachelijk Wie goed moet rekenen moet extra oppassen, niet slaafs elk modegril te volgen en niet in overdrijven vervallen. Eigen goede smaak en inzicht volgen geeft in de meeste gevallen ook meer succes en voldoening. Weet u alle maten? Zorgvuldig passen bij het kopen is een eerste vereiste en is het soms moei lijk om een keus te doen, dan kan een goed advies in een betrouwbare zaak belangrijk zijn. Prettig is het, als de huisvrouw van haar kinderen alle maten in haar zak boekje heeft opgetekend, zoals mouw lengte, totale lengte, kraagwijdte, enz. Het kan in sommige gevallen erg nuttig zijn dergelijke maten bij de hand te hebben. In het bijzonder bij een uitver koop, als er niet geruild mag worden! Dat schoenen altijd gepast moeten worden, lijdt geen twijfel. Schoenen zijn eigenlijk te vergelijken met levensmid delen, omdat bij de aanschaf hiervan ook een stukje gezondheid op het spel staat. Waar blijft het geld? Mensen met ervaring raden steeds aan om boek te houden, zodat men zonder veel ftioeite kan vaststellen waar het geld gebleven is. Tegenstanders hiervan vragen zich af waarom dat nodig is en komen aan met het argument, dat er door het opschrijven van de uitgaven heus geen cent terugkomt of dat men door het optellen van zijn doktersreke ning zijn gezondheid niet terugkrijgt. Zo'n kasboekje is echter voor ons de spiegel van onze uitgaven. Onze boek houding zegt ons waar het geld aan uitgegeven is en het leert ons op deze manier de toekomstige uitgaven beter te begroten, dus in de hand te houden. (Nadruk verboden) BETTY TEELING HET WANDELENDE WANDBORD Het hele dorp is in opstand geweest over het wandbord, wat Gerrit zijn schoonmoeder cadeau heeft gegeven. Nooit heeft hij met het oude mens op kunnen schieten. En nu kwam hij plotse ling met dat geschenk voor de dag. „Bezint eer gij begint", stond op het bord, dat als stille getuige netjes ver zegeld op de groene tafel lag. Het was de zeventiende prijs in de loterij van de hengelaars vereniging; een ding van nau welijks een gulden. Van L., de kruide nier, had het al zo lang in de winkel gehad, dat hij het nu maar aan de lo terij had gegeven. Op de avond van de verloting zat Ger rit in het zaaltje van ,,'tRode Hert" met in zijn jaszak vgf loten: twee van hemzelf, één van zijn vrouw en twee van zijn schoonmoeder. Hg legde de vijf nummers op zijn knie, keek ze alle maal na bij ieder lot dat er uit de bus kwam en gooide ze tenslotte weg. Want het waren allemaal nieten. De getuigen hebben dat goed gezien, en Gerrit heeft het zelf toegegeven. De volgende morgen kwam hg bij zijn schoonmoeder, die niets anders dacht, dan dat haar dochter iets overkomen was, want in geen jaren had ze hem gezien. Maar dat pakte anders uit. Hij overhandigde haar het wandbord, met zijn felicitaties. „Ik ben blij voor u", zei hij. Het goede mens onthaalde hem zoals het de prijswinnares van een lote rij betaamt. Daarop stapte hij op de fiets en reed weg. Ook dat heeft hij zelf toegegeven. De avond van die dag kwam de wer kelijke winnaar van het wandbord bij de secretaris van de hengelaarsclub en vroeg, wat voor een bende het eigen lijk was. Hg had eerst het bord gekre gen en toen weer af moeten geven aan Gerrit, die het winnende lot in zijn zak bleek te hebben. Hoe dat kon? En of dat nu maar zo ging? De secretaris begon aan alle kanten te transpireren, want de Loterijwet is niet iets om mee te spotten. Dat hebben een boel mensen al ondervonden. Maar de winnaar liet het er niet bij zitten. Die ging naar de politie. De politie 'i voor de elegante vrouw Grote Markt 12 Bergen op Zoom kwam via Gerrit bij de schoonmoeder terecht en nam daar het bord in be slag. Eerst was zij de verdachte, maar later werd Gerrit zelf dat en die kwam nu voor de groene tafel. „Ik was zo big, edelachtbare, dat ik mijn schoonmoeder een plezier kon doen", huichelde hij. „Ik vertrouwde het al direkt niet toen hij er mee aan kwam dragen. Hg is an ders niet zo royaal", zei schoonmama. Het werd een juridische puzzel van de eerste rang, maar niemand kon er uit komen. „Ik ben na de verloting gaan kaar ten. Onder het kaarten voelde ik ineens dat lot in mijn binnenzak. Ik ging kij ken en zag dat dat bord er op was ge vallen", zei de verdachte. Hoe men het ook wrong of keerde, een andere verklaring kwam er niet uit. Zodat hg moest worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewgs. „Als ik weer eens een cadeautje voor je heb, kom ik het wel brengen, moe", zei hij tegen schoonmama, die echter niet naar hem om keek, toen ze het zaaltje uit stevende. WILLY H. HEIT LING (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bgsluiting van een postzegel van .12 cent voor doorzending van uw brief Wg willen u met onze adviezen zo goed mogelgk van dienst zgn en geven zo mogelgk advies op elke vraag. Wg kunnen echter geen aansprakelgkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Slabonen. Het blad van mijn slabo- nen wordt geel en er zitten kleine bol letjes aan de wortels. Kan dit een ziek te zgn? Dat gele blad bij uw slabonen zal wel de oorzaak vinden in b.v. te dichte be planting, gepaard met een sterke be mesting. Verminder daarom de stikstof bemesting en plant of poot wat wgder. Het ontsmettingsmiddel Heptachloor richt geen schade aan, mits tijdig toe gepast. Bonen houden van een vrg kalk- rijke grond, dus kalkgif is goed oude stalmest en fosforzuur en kali. Die klei ne bolletjes aan de wortels worden ver oorzaakt door stikstofvormende bacte riën en is een goed teken, daar de boon tot de vlinderbloemigen behoort, die de ze eigenschappen vertonen. Zoveel te meer bolletjes, zoveel te beter. Rundvee. Een landbouwer infor meert naar de beste en voordeligste voe derwij ze van zijn rundvee. Dat is zeer moeilijk vast te stellen, daar dit afhangt van de hoeveelheid te geven graszaadhooi en de samenstelling daarvan. Wel kunnen wij u de voeder- waarde opgeven van gras (hooi) en erw tenstro. Hooi van gras, goed gewonnen: droge stof 820 g, zetmeelwaarde 360 g, voedernorm ruw eiwit 76, zetmeelwaar de, verteerbaar eiwit: 4.6; klaverhooi respectievelijk 810, 336, 107, 3.1; erw tenstro resp. 840, 170, 48, 3,5; groen voer weidegras resp. 190, 121, 31, 3.9. Wat de voedingswaarde veldbeemd of ruw zaaigras betreft, deze lopen zo wei nig uiteen, dat deze in b.v. de Land- bouwgids niet afzonderlijk worden ver meld. Wat de prijs betreft, deze is zeer afhankelijk van het weer en de streek. Bestudeer eens de boven gegeven voe dernormen en u kunt zelf daaruit wel een conclusie trekken, ook wat de prijs betreft. Duiven. Het broedsel van mgn dui ven is mislukt, omdat de ouders na en kele dagen niet meer naar de jongen omkeken. Kunt u mg het een en ander vertellen over de broedgewoonten bij de duiven? De broedtijd van duiven duurt 17 da gen en is vrijwel onafhankelijk van de buitentemperatuur, daar de vogels bij het broeden de nodige warmte verschaf fen. Daar de eitjes met flinke tussen ruimte gelegd worden, duurt ook het uit komen van de eitjes enige tijd meest al twee per leg na 6 uur 1 eitje, 2 dagen later na 2 uur v.m. het tweede eitje. Zijn de ouden soms gestoord, b.v. door jongens, katten, uilen, enz. dat ze plotseling niet meer naar de jongen om keken? Flinke voeding tijdens het voe ren van de jongen is gewenst. Vraag het maar eens in de zaak van voeder middelen. De tweede vraag is in het vo renstaande al gedeeltelijk beantwoord. Rust tijdens het broeden en voeren is gewenst. De hoge buitentemperaturen kunnen wel enigszins invloed hebben op het uitkomen, maar het uitkomen is aan vaste regels, voor ieder soort, ge bonden en afhankelijk van de lichaams temperatuur van de ouden. Het is nooit goed met de handen aan de jonge dui ven te komen, zolang ze nog door de ouders verzorgd worden. Dat is nest verstoring en kan aanleiding geven tot het verlaten door de ouders. Laat de kinderen er van genieten met de han den thuis! Goudvissen. In onze vijver hebben wij goudvissen, maar tot op heden zijn er nog geen jonge visjes waargenomen. Is het echt waar dat de oude vissen het jonge broed opeten? Dit vijvertje is te klein voor deze 6 goudvissen en dan zullen de grote vis sen de kleinere en ook het mogelijke kuit en jong goed oppeuzelen, daar het dan echte kannibalen zijn. U schrijft er niets van of het vijvertje beplant is. Beplanting zuivert het water, produceert zuurstof en wat het belangrijkste is, verschaft de jonge visjes een goede schuilplaas. Wij raden u aan alleen de 2 grote vissen (mits mannetje en vrouw tjes te behouden en de andere weg te doen en een passende beplanting aan te brengen. Waarschijnlijk is in uw woon plaats wel een zaak waar u die water plantjes kunt krijgen. ...Phloxplanten. In mijn tuin staan phloxplanten, waarvan elk jaar vooral de onderste bladeren geel worden en af vallen nog voor de planten bloeien. Is dit te verhelpen? Phloxen stellen hoge eisen aan de grond, deze moet voedzaam zijn en vol doende vocht bevatten. Dit geel worden en afvallen van de bladeren wijst op ge brek aan het een of ander, hetzij water, hetzij voedsel. Het kan ook zijn dat de planten al te oud zgn of te dicht ge plant. Het beste kunt u dit najaar de planten oprooien. Een nieuw stuk grond flink bemesten met verteerde stalmest en flink onderwerken. Daarna scheurt u de planten en gebruikt voor het op nieuw uitplanten de beste stukken met wortels voorzien. Afstand ca. 50 cm in het vierkant. Zorg ervoor dat in tijden van droogte gegoten wordt, liefst in een greppeltje rondom de plant. In 't vroe ge voorjaar maakt u een dergelijk grep peltje en vult deze met verteerde stal mest. De groei zal dan veel beter zgn en u kunt dan het tweede jaar al bloe men verwachten. Cis ca Peters. Is Cisca Peters een zusje van Ria Valk en hoe zgn him werkelijke namen? Cisca Peters en (Ma) ria Valk. zgn be slist geen zusjes van elkaar. De namen die zij als zangsterretjes dragen, zgn ook haar werkelgke namen. Als zodanig staan zij ook bij de burgerlijke stand ingeschreven, met dien verstande, dat Ria Valk seder thaar huwelijk met Her man de Keulenaar mevrouw M. de Keu lenaar-Valk heet. Radio. Onlangs ontdekte ik dat mijn draagbare radio, als ik hem op een bepaalde plaats in de kamer houd, be ter en harder speelt dan ergens anders. Zover ik heb kunnen nagaan is hier geen aanwijsbare oorzaak voor. Kimt u dit verschijnsel verklaren? Op een afstand van de plaats van het verschijnsel kunnen wg alleen maar ver onderstellen, dat de voorkeurstrook be- invloed wordt door een metaal-lichaam dat zich in de nabijheid bevindt. U spreekt over een draagbaar toestel, dat dus voorzien is van een ingebouwde Fer- riet antenne al of niet met buiten het toestel uitstekende spriet. Als nu langs de buitenmuur een antennedraad loopt van een radio, al of niet in gebruik, als er een buis is of een radiator van cen trale verwarming, als er een kachel in de kamer staat, kortom: als er.ook maar ergens een metaalmassa is, dan helpt die de ontvanger aan wat extra energietoevoer en bevoorrecht aldus de regionen waarin dit lichaam zich min of meer dichtbij bevindt. Mogelgk ont vangt u op dit toestel ook op FM. DóAr- bij komen nog weer andere effekten om de hoek kijken. Het „veld" wordt daar soms zo gek afgebogen dat men de ge luidssterkte merkbaar beïnvloedt door in de geluidsstraal te gaan staan! Legnood. Mijn stainly rosella heeft vorig jaar bij het vierde eitje legnood gekregen, waardoor zg de eitjes in de steek heeft gelaten. Ook dit jaar is dit het geval. Hoe komt dit en wat kan ik er tegen doen? Legnood kan verschillende oorzaken hebben. De voornaamste zgn wel ontste king aan de eileider. Is het een kost baar exemplaar, dan zoudt u er een deskundige bij kunnen halen. Ook kan door de een of andere oorzaak de ei leider niet normaal funktioneren. Ver der kan de voeding de oorzaak zijn, b.v. door vervetting van de omgeving van de eileider door een verkeerde voeding. Ga eens na of bespreek dit eens met een deskundige, of de voeding misschien gewijzigd moet worden. WEMELDINGE HOOGW. v.m. n.m. LAAGW. v.m. nm. Van 915 augustus 1964 Zaterdag 15 augustus: Eerste Kwartier Zondag 4.40 4.59 10.11 10.47 Maandag 5.25 5.45 10.53 11.27 Dinsdag 6.06 6.23 11.34 Woensdag 6.46 7.02 0.03 12.16 Donderdag 7.23 7.36 0.40 12.57 Vrijdag 8.02 8.12 1.21 1.40 Zaterdag 8.42 8.53 1.59 2.21

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1