BAAYENS YERSEKE '(SJ)PT1EK J#» De speciaalzaak voor Uw BRIL WEMELDINGE KRUININGEN HANSWEERT RILLAND-BATH KRABBENDIJKE Onrustige Zenuwen? WAARDE KAPELLE-BIEZELINGE Ulo-examens. Aan de Uloschool te Yerseke slaag den de dames A. A. Hovestadt en P. C. Hoogstrate en dhr. G. Schouwenaar uit Wemeldinge. Afgewezen 1 en 1 aanvul lend kandidaat. De I.V.A. op reis. Donderdagmorgen reeds om zes uur was het vertrek van het jaarlijks reis je, wat georganiseerd werd door de I.V.A.-winkeliers. Drie volle bussen gin gen op weg naar België. Om onderweg koffie te drinken werd in Roosbeek ge stopt. Hier had men tevens de gelegen heid om zandtapijten te bezichtigen. Na de koffie werd de reis vervolgd naar Hoei. Hier werd de citadel beklommen door de meeste van de deelnemers. Slechts enkelen ontzagen de klim en maakten van de gelegenheid gebruik om iets meer van de stad Hoei te zien. Nu ging het door de uitlopers van de Ar dennen naar Coo. Aan de voet van de waterval werd de koffiemaaltijd geser veerd. Velen grepen hier de gelegenheid aan om met het kabelbaantje naar bo ven te stijgen. Als extra verrassing ging de reis verder naar Remouchamps, waar de mooiste grotten van België zijn. Ook hier werd de entree door de I.V.A.-win keliers aan de passagiers aangeboden. De reis werd door een zeer mooie streek voortgezet naar Luik. Hier wachtte het diner, wat eveneens door de I.V.A.-win keliers werd aangeboden. Via de nieu we autoweg, de Koning Boudewijnweg, werd de reis naar huis aangevangen, doch eerst werd nog in Antwerpen ge stopt voor de koffie. Na de koffie dank te dhr. L. P. J. van Oeveren alle deel nemers hartelijk voor het vertrouwen wat zij in de I.V.A. hadden gesteld en hoopte dat zij allen weer mee zouden gaan met de volgende reis. Hij wees er vervolgens op, dat het heus niet zo moeilijk is om aan de benodigde oes terzegels te komen, als men maar be gint met de kruidenierswaren, dat is iets wat regelmatig terugkomt en in ieder gezin nodig is. Daar kom je al een heel eind mee. Dhr. Van Damme dankte namens de passagiers de I.V.A. voor deze schitterende reis, waarvan zij allen ten zeerste hadden genoten. Ook hij hoopte het volgend jaar weer van de partij te mogen zijn. Kerkelijk beroepingswerk. Voor het door de Ger. Gemeente al hier op hem uitgebrachte beroep heeft kandidaat D. Hakkenberg te Veenen- daal bedankt. Thans is een beroep uit gebracht op kandidaat A. Bregman te Benthuizen. Schoolreis. Dezer dagen maakten de leerlingen van de laagste klassen van de Chr. school alhier hun jaarlijks schoolreisje. De reis voerde hen naar Aardenburg, waar de speeltuin werd bezocht; ook werd een bezoek aan het strand ge bracht. Geslaagden. De volgende leerlingen van de Prin ses Beatrixschool alhier slaagden voor het verkeersdiploma: G. Hoogendoorn met lof; J. Vogelaar met lof; Chr. Leeu- westein; H. Verkammen; C. de Jongh; J. Moerland; A. Hoogendoorn; J. Paau- we; A. Schipper; F. Schipper; K. Schip per; H. Vogelaar. Keuring. Door de geitenfokvereniging „Helpt Elkander" alhier werd deelgenomen met 7 melkgeiten en 6 lammeren aan de kringkeuring te Goes. De volgende re sultaten werden behaald. Oude lammeren: J. Geelhoed lb en 2b; W. Sinke 3b. Jonge lammeren: W. Gijssel lb; P. de Vos lc; W. Sinke 3b. Éénjarige melkgeiten: W. Sinke lb. Tweejarige melkgeiten: J. v. d. Cingel la; W. Sinke lb; W. Gyssel lc. Vierjarige melkgeiten: J. Geelhoed lc en ld. Oudere geiten: J. v. d. Cingel lb. Door de vereniging werd met 4 melk geiten een la prijs behaald. Dit was de beste verenigingsgroep van de keuring. Plattelandsvrouwen. De afd. Wemeldinge van de Bond van Plattelandsvrouwen hield dezer dagen haar laatste vergadering van het sei zoen. De avond werd verzorgd door me vrouw Smits-van Hove, die, aan de hand van film en dia verhaalde van haar reis naar Zuid-Afrika. In de pauze werden de leden getrakteerd op Afrikaans ge bak, wat bijzonder goed in de smaak viel. Ook werd er nog een verloting gehouden. Aan het slot werd mevrouw Smits-van Hove hartelijk dank gezegd voor de goed verzorgde avond. Plattelandsvrouwen gingen dagje uit. Vier en vijftig leden van de afdeling Kruiningen en omstreken van de Bond van Plattelandsvrouwen hebben vorige week woensdag hun jaarlijks zomerreis- je gemaakt. Allereerst werd in Rotter dam een bezoek gebracht aan een bier brouwerij. Van daaruit ging het via Schiedam,. Vlaardingen en Maassluis naar Hoek van Holland. Met uitzicht op de Nieuwe Waterweg werden in het res taurant „Het Jagershuis" de delicatesse van deze zaak, „poffertjes", geconsu meerd. Daarna werd de reis voortgezet via Monster, Poeldijk, Naaldwijk en De Lier, waar enkele kassen en ook een kaasopslagplaats werden bekeken. Door de plaatselijke presidente van de Plat telandsvrouwen, mevr. Stoorvogel, werd thee aangeboden. Verder ging het naar Delft. Veel leden namen daar een kijkje in de Grote Kerk, anderen gingen win kelen. Tenslotte werd in Oosterhout een warme maalt yd gebruikt. Ondanks het slechte weer kunnen de Plattelands vrouwen terugzien op een bijzonder ple zierige reis. Schoolreis. De reeks schoolreizen werd dit jaar afgesloten met de reis van de leerlingen van de zesde klas der o.l.s. Deze scho lieren bezochten het nabuurland België. Vrijdagmorgen om half acht vertrokken zij. De heenreis werd via oost Zeeuws- Vlaanderen gemaakt. Na het Kongo- museum te hebben bezichtigd, werd de reis voortgezet naar Waterloo. Daarna ging het naar Brussel, waar diverse ge bouwen (paleis, stadhuis, enz.) van bui ten af werden bekeken. Op de terugreis via Putte, werd „Rosenoord" nog aan gedaan. Eindles Landbouwhuishoudschool. Maandagmiddag kon de echtgenote van de burgemeester, mevr. Schipper, een groot aantal belangstellenden voor de z.g. eindles welkom heten. Als ver tegenwoordigers van 't gemeentebestuur verwelkomde zij wethouder Van Balle- gooijen en het raadslid Polderman. Daar na werd door een zanggroepje, samen gesteld uit leerlingen van de klas 2A en de assistentenklas o.l.v. dhr. Lako een vijftal liedjes ten gehore gebracht. Bij zonder toepasselijk voor deze zomermid dag waren „Kom mee naar buiten" en „Die Winter is vergangen". Mej. Sant stra, directrice van de school, reikte hierna de getuigschriften uit aan de meisjes van de klas 2A. Zij noemde het zeer verheugend, dat geen enkele leer linge moest worden afgewezen. Het overhandigen van de getuigschriften liet mej. Santstra gepaard gaan met di verse raadgevingen en geestige opmer kingen. Voordat zij de getuigschriften aan klas B uitreikte, voerde een groepje meisjes een tweetal schetsjes op, die in gestudeerd waren o.l.v. dhr. Jonker. Na de pauze, waarin thee met gebak werd geserveerd, stond nog een modshow op het programma. De creaties werden door meisjes uit alle klassen geshowd. In totaal werd aan 59 meisjes een ge tuigschrift uitgereikt. Wij noemen u eerst de namen van de Kruiningse meisjes. Klas 2A: Els Cok, Beppy Jansen, Coby Kievit, Hanneke Kole, Mariët de Kort, Laura Sinke, Ina Oppeneer, Lia v. d. Doe. Assistenten klas: Nelly Boone, Janny van Duiven- dijke, Maatje van Gilst, Anneke van Liere. Uit Yerseke slaagden: M. v. d. Bosch, M. van Boven, A. van Dixhoorn, N. Duinkerke, J.'Dijkwel, M. van Hekke, L. Philipse, Sj. van Velzen, R. Vogelaar, N. de Waard (allen klas 2A)G. Filius, M. Verschuure (ass. klas). Uit Schore: M. van Koeveringe, C. Lantsheer, Th. Lantsheer, H. Overbee- ke. F. Wisse (2A). Uit Krabbendijke: R. v. d. Berge, B. Berman, N. Kaan, K. Koster, K. Lob- bezoo, L. Nieuwenhuyze, A. Pieper, D. Staal, A. Versprille (2B)« Uit Waarde: A. Blok, D. Bouterse, B. van Houte, B. Kootstra (2B); A. Ka merling (ass. klas). Uit Rilland-BathF. van Houte, M. Mol, L. Pool (2B); C. van Damme, A. v. d. Griek, R. Heyboer (ass. klas). Uit Hansweert: E. Borger, R. Hey boer (ass. klas). Uit Kapelle-BiezelingeD. Bramsen, J. Bruynooge, J. Kaat, C. Poleij, L. Sin ke, F. de Waard, I. Zuidweg (2B). Deze middag werd van drie leerkrach ten afscheid genomen, t.w. van mej. Z. Edzes en dhrn. A. M. J. Kouwer en J. A. Jonker. Wedvluchten. De duiven van de P.V. „De Vrijheids duif" werden gelost in Dourdan. In con cours waren 158 jonge duiven, die de prijzen als volgt verdienden voor him baas: 1 J. Stroosnijder; 2, 6, 23, 38 J. Waverijn; 3, 15 J. Oele Jzn.; 4, 8, 26, 27 G. de Bruine; 5, 9, 16, 17, 36 J. J. Oele; 7, 28, 34 Schrier-Neve; 10, 29, 37 W. van Velzen; 11 J. Wisse; 12, 14, 20, 39 H. Poleij; 13, 31 S. Danker; 18, 30, 35 J. Kosten; 19, 24 H. van Koeveringe; 21, 32, 33 P. Kakebeeke; 22, 40 Steen- poorte-Buijze; 25 M. Kole. Tevens waren 78 oude duiven in de stryd. Hier was de uitslag: 1 J. Wisse; 2, 3, 7, 13, 17 Steenpoorte-Buijze; 4, 6 J. van Iwaarden; 5, 8 Joh. Meijer; 9, 10 N. Stroosnijder; 11, 12 J. Waverijn; 14 H. van Koeveringe; 15 H. Dek; 16 P. Willeboer; 18 J. Krombeen; 19 K. Tjarks; 20 M. Poleij. Voor de vlucht vanuit Ruffec waren 22 duiven in concours. Hier was de uit slag: 1 C. van Paasschen; 2 J. Voois; 3 en 5 Joh. Meijer; 4 K. Tjarks. M.U.L.O.-examens. Afgelopen week slaagden de volgende leerlingen van de U.L.O.-school alhier: Voor M.U.L.O. A met middenstands diploma: Lau Lavooy en Cor Swenne, Kruiningen; Anneke van Kooten en Nel lie Paauwe, Hansweert; Maatje Steven- se, Schore; Nellie Westveer, Waarde en Gerard Sentse, Rilland. Voor M.U.L.O. A zonder middenstandsdiploma slaagde Janneke Lobbezoo, Krabbendijke. Er werden twee leerlingen afgewezen. Kiezelstenen op rails. De 17-jarige G. R. uit Vlissingen wil de eens weten, hoe kiezelstenen zich houden onder het gewicht van de trein. Maandag legde hij daarom een aantal van dergelijke stenen op de rails bij het station Kruiningen, juist voordat de sneltrein RoosendaalVlissingen arri veerde. De bestuurder had de jongen echter bezig gezien en hij wist de trein tijdig tot stilstand te brengen. De poli tie maakte proces-verbaal op, le wegens onbevoegd lopen op de rails en 2e we gens baldadigheid. Bevorderd. Onze dorpsgenoot dhr. J. D. van Lie re werd aan de Drogistenschool te Am sterdam bevorderd van de le naar de 2e klas. Aanrijdingen. In de Kersenweg had zaterdag een aanrijding plaats tussen een personen auto bestuurd door A. C. M. en een per sonenauto bestuurd door J. P. S., bei den alhier. Deze botsing is te wijten aan de smalle weg en de onoverzichte lijke bocht. De auto van dhr. M. werd licht beschadigd. Dinsdagavond omstreeks 6.45 uur kwam mej. J. M. K. alhier te vallen, toen zij, met haar bromfiets komende uit de Burg. Elenbaasstraat, de Rijks weg wilde oversteken. Toen zij zich daarna op het rijwielpad wilde begeven werd zij aangereden door de bromfiet ser dhr. C. L. uit Bergen op Zoom. Gevonden en verloren voorwerpen. Als gevonden te Kapelle is aangege ven: een zwarte oliebroek. Als verloren is aangegeven bij de po litie: Een bruine herenportemonnaie in houdende enig geld en foto's, een zilve ren schakelarmband, een zwarte vulpen en een bruine diplomatentas. Bevorderingen school leraren Nijver- heidsonderwijs. Aan de avondschool van het Neder lands Genootschap tot opleiding van leerkrachten voor het nijverheidsonder wijs te Goes werd bevorderd van het eerste jaar basisopleiding naar het 2e jaar H. C. Poley. Voor het examen 2e gedeelte slaagden J. van Burg (wis- en natuurkunde) en A. D. Kole (metaal). Scheepvaartbeweging. In de maand juni passeerden er 7.851 schepen het kanaal door Zuid-Beveland, van 4.489.956 ton. Hiervan waren 5.245 schepen van 3.116.544 ton geladen en 2.606 schepen, van 1.373.412 ton waren ledig. De geladen schepen bestonden uit 4.879 motorschepen van 2.606.292 ton, 359 sleepschepen van 407.695 ton en 7 coasters van 2.557 ton. De ledige sche pen bestonden uit 1.861 motorschepen van 1.118.242 ton, 173 sleepschepen van 235.234 ton en 24 coasters van 8.172 ton. Tevens passeerden er 548 sleepbo ten met een gezamenlijke tonnage ton 11.764. Tot de rijnvaart behoorden: 1.012 geladen motorschepen van 668.507 ton en 162 geladen sleepschepen van 225.975 ton en 137 ledige motorschepen van 142.069 ton en 28 ledige sleep schepen van 46.428 ton, alle van België. Eveneens tot de rijnvaart behoorden 824 geladen motorschepen van 606.126 ton en 114 geladen sleepschepen van 174.044 ton en 100 ledige motorschepen van 80.259 ton en 1 ledigsleepschip van 1.704 ton, alle naar België. In nationa liteiten waren de schepen als volgt ver deeld: 4.379 Nederlandse, 2.286 Belgi sche, 458 Duitse, 382 Franse, 329 Zwit serse, 2 Luxemburgse, 7 Oostenrykse, 1 Engels, 1 Noors, 2 Deense en 4 Pool se schepen. In de maand juni passeer den er 557 schepen meer dan in mei. Bijeenkomst. Vrijdagavond organiseerde de harmo nie „Scheldegalm" een bijeenkomst in de zaal „Zeelandia" ter gelegenheid van de op het concours te Sint Oedenrode be haalde eertse prijs en tevens de „promo tie" naar de afdeling uitmuntendheid. Voorzitter A. de Poorter opende deze avond en verwelkomde de aanwezigen, o.a. burgemeester Schipper met echt genote, Dr. de Beij met echtgenote, wethouder Van Ballegooijen en de echt genoten der muzikanten. Na de opening werden de concouEsnummers nogmaals gespeeld, waarbij dirigent Oele een in teressante toelichting gaf. Hierna werd het woord gevoerd door burgemeester Schipper, die het korps namens het ge meentebestuur feliciteerde met het mooie resultaat. Dhr. J. Boon, hoofd der o.l.s., bood bij z'n gelukwensen een mars aan. Hierna bleven de aanwezigen nog enige tijd geanimeerd bijeen. De postduiven. De postduivenhoudersvereniging alhier hield een wedvlucht vanaf Creil. Uit slag: 1, 2, 3, 4 ey. 5 Jac. van Stel; 6. 7, 9 en 11 M. Weststrate; 8 en 10 M. Sentse. Wedvlucht van Angoulème: 1, 3 en 4 A. v. d. Klooster; 2 en 5 Jac. van Stel. De damesprijs werd gewonnen door A. v. d. Klooster. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep naar de Geref. Gem. Kand. M. G. Mouw te Rijs- sen. Schoolreis. De leerlingen der openbare school al hier maakten vrijdag 9 juli onder lei ding van het personeel een reis naar Antwerpen, waar een bezoek werd ge bracht aan de dierentuin, waarna ze naar de Efteling vertrokken waar ze in de speeltuin zich nog enkele uren ver maakten. Zeer voldaan keerden ze des avonds weer in Rilland terug. Geslaagd, en gefeliciteerd! Voor het toelatingsexamen aan het Chr. Lyceum te Goes slaagden Marjo Blok, Jannie Verschuure en Rienus Lobbezoo. Aan de R.H.B.S. te Bergen op Zoom werd bevorderd naar de 3e klas Adrie Bruinooge, naar de 5e klas P. de Kos ter en G. Zoeteweij bekwam het 5-jarig einddiploma. Voor het mulo-diploma A met mid denstandsdiploma slaagde te Goes dhr. C. H. Sentse. Aan de tuinbouwschool te Kapelle werd bevorderd van de eerste naar de tweede klas Wim Lobbezoo. Aan de avondschool van het Neder lands Genootschap tot opleiding van leerkrachten voor het Nijverheidsonder wijs te Goes is geslaagd voor het exa men 2e gedeelte, eind eerste jaar voor voortgezette opleiding, wis- en natuur kunde, dhr. J. C. Geldof. Aan het Goese Lyceum klas 2 H.B.S. werden bevorderd Peter de Verj en Joop Spiegelenberg. Aan de Rijkskweekschool voor onder wijzers te Middelburg werd bevorderd naar klasse 3c Piet Rijnberg. Rijkspostspaarbank. Bij de rijkspostspaarbank werd over de maand juni 1964 ingelegd een bedrag van 20.451,98. In dezelfde periode werd 23.922,79 uitbetaald, terwijl over het tweede kwartaal 1964 voor 900, aan spaarzegels werd verkocht. Badhuis. Het badhuis van de vereniging „Het Groene Kruis" werd in het tweede kwar taal 1964 door 1878 personen bezocht. In april werden 601 baden genomen, in mei 731 en in juni 546. Dit komt neer op een weekgemiddelde van 144 baden. Voetbal. Het personeel van de veilings vereni ging Krabbendijke en Omstreken voet balde donderdag tegen de veiling van Ter neuzen. De wedstrijd eindigde in een 22 gelijk spel. Geslaagd, dus gefeliciteerd. Voor de in Goes gehouden Mulo-exa mens slaagden tot nu toe de volgende leerlingen van de „Rehoboth" school: C. van Fraassen, Waarde (A midden stand) G. Huiskes en M. Kok alhier (A middenstand)H. Bogert, Krui ningen en M. Biersteker (A). Voor het Mulo-B diploma slaagden A. Gijssen uit Kruiningen en M. Pieper alhier. Aan de Vrije Universiteit te Amster dam slaagde voor het kandidaatsexa men klassieke taal en letterkunde, onze dorpsgenoot dhr. A. de Bel. Onze dorpsgenote mej. M. Kok slaag de in 's-Gravenhage voor het staatsexa men orgel. Zij zal op 23 juli een orgel concert geven in de Nieuwe Kerk te Middelburg. Concordia. De muziekvereniging „Concordia" al hier heeft de afgelopen dagen een lijst- collecte gehouden voor de aanschaf van een nieuw instrumentarium. De leden van „Concordia" zijn hiervoor drie avonden in de weer geweest. De nieu we instrumenten zullen op 16 oktober uit de burgerij aande muziek worden aangeboden bij de opening van de ba zaar. Deze bazaar, die georganiseerd wordt om de rest van het benodigde geld bij elkaar te krijgen, zal plaats hebben op 16 en 17 oktober. Op 17 ok tober zal er dan ook een puzzelrit wor den georganiseerd, waarvan de op brengst ten bate komt van de drum band. Ds. Suiker naar Amerika. Ds. Suiker zal half augustus met toe stemming van de kerkeraad voor on geveer 10 weken naar Amerika ver trekken. Hij doet dit op uitnodiging van de emigrantengemeenten in Canada en Amerika. Tijdens zijn afwezigheid zullen afgestudeerde kandidaten en do minees van andere gemeenten zoveel mogelijk zijn dienst waarnemen. Er hebben reeds 7 kandidaten toegezegd om hier 's zondags te preken. Rode Kruis oefening. Donderdag werd in de tuin van dhr. Don een Rode Kruisoefening gehouden, waaraan werd deelgenomen door Waar de, Rilland-Bath en Krabbendijke. De oefening stond onder leiding van Dr. Kamps van Rilland en Dr. Noome al hier. Opening speeltuin vertraagd. De opening van de speeltuin, die ge pland was op zaterdag, kon niet door gaan wegens de regen. Het ligt nu in de bedoeling om de speeltuin begin sep tember te openen. Er zal dan ook een begin worden gemaakt met de zomer- kinderspelen, die georganiseerd worden door de Oranjevereniging. Ongeluk. Toen dhr. Reynhout vrijdagavond van zijn werk kwam nam hij met zijn brom fiets de bocht op de kruising Gatdijk Rijksweg met te grote snelheid. Dit had tot gevolg dat hij uit de bocht vloog en op de Ryksweg terecht kwam. De be stuurder van een personenauto, dhr. A. N. B. uit Warmond, kon hem niet meer helemaal ontwijken, zodat hij tegen de weg werd geslingerd. Dhr. Reynhout kwam er met enkele schaaf wondjes af. Zijn bromfiets was echter grotendeels vernield. Ook ontstond enige materiële schade aan de wagen van dhr. B. Wedvluchten. De P.V. „De Luchtbode" vloog over een afstand van 705 km vanuit Angou lème met de volgende uitslag: 1 K. M. Staal; 2 en 3 C. A. van Oosten; 4 J. Moerland; 5 M. Sinke; 6 J. de Jonge; 7. J. Polderman. De P.V. „De Scheldeduif" hield een wedvlucht vanuit Dourdan voor jonge duiven. De afstand was 357 km. De uit slag: 1, 4, 6, 10, 13, 17, 30, 31 L. Paau we; 2, 5, 7, 33 D. van de Vrede; 3, 16, 22, 23, 25, 35 C. J. Clement; 8, 11, 14, 26, 27, 34 J. A. van Langevelde; 9 M. Minnaard; 12, 32, 36 J. Polderman; 15, 39 M. Augustijn; 18, 28, 41 J. van de Vrede; 19, 29, 40 J. van de Plasse; 20, 21, 24 C. Almekinders; 37, 38 M. Moer land; 42 Jac. Minnaard. Vanuit Dourdan werd door deze ver eniging ook een vlucht voor oude dui ven georganiseerd met de volgende uit slag: 1, 8 L. Paauwe; 2, 10 W. Krijn- sen; 3, 15 Jac. Minnaard; 4, 18 M. Moer land; 5, 14 E}. van 'de Vrede; 6, 7 C. J. Clement; 9 M. Minnaard; 11 J. Polder man; 12, 17 J. van de Vrede; 13 J. Al- lewijn; 16 C. M. Prevo. Op reis. De leerlingen van de laagste klassen der openbare school zijn een dagje uit geweest en hebben zich vrolijk vermaakt in Bosbad Hoeven. Wielerkoers. Het comité voor het organiseren van een wielerkoers heeft een koers uitge schreven voor zaterdag 22 augustus voor aspiranten en nieuwelingen. Men ver wacht wederom een grote deelname, ge zien het succes van vorig jaar. Concert. De muziekvereniging „Vooruit" zal op maandagavond bij gunstig weer een concert geven op de tent, aanvang 8 uur. Het programma luidt: Right Out van Kappert; A Chain of British Songs; Cordoja mars; Dorp in de Zomer; Ein- mal am Rhein; Koraalmuziek: Wilt he den nu treden; Wanderleben, mars; Fi nale. Raad vergaderde. De raad dezer gemeente kwam woens dagavond 8 juli in spoedeisende verga dering bijeen. Tot onderwijzer in vaste dienst als derde leerkacht aan de o.l. school werd met algemene stemmen be noemd dhr. J. M. de Jonge te 's-Heer Arendskerke. Tot het nemen van zitting in het algemeen bestuur van de ge meenschappelijke regeling tot instelling van een bestuursschool Zeeland werd aangewezen burgemeester J. D. de Kam. Een krediet van 1185,werd beschikbaar gesteld voor het plaatsen van 3 lichtmasten in de nieuw aange legde Wilhelmina-Julianastraat. Even eens werd een krediet beschikbaar ge steld van 4600,voor het dempen van een sloot en aansluiting riolering te Gawege. De rondvraag leverde geen bij zonderheden op. Wedvluchten. De postduivenhoudersvereniging Oost, West, Thuis Best te Kapelle nam met 113 jonge duiven deel aan een wedvlucht vanuit Breteuil, afstand 237 km. De uit slag is: 1,%2 en 10 P. I. Butler; 3 A. J. L. Luteijn; 4 C. Langenberg; 5 en 6 M. P. van Oeffelen; 7 F. Janssens; 8 J. H. C. Poleij; 9 J. L. de Jager. Eveneens werd vanuit Breteuil deel genomen met 62 oude duiven. Hiervan is de uitslag: 1 W. Hundersmarck; 2, 3, 4 en 6 P. I. Butler; 5 B. Ridderhof; 7 en 8 J. C. Nijsse;9 en 10 Van Driel- Heijstek. Onderwijsbenoeming. Tot onderwyzer aan de christelijk na tionale school te Kapelle is benoemd dhr. G. H. de Jong uit Velp. Dhr. De Jong zal de plaats innemen van dhr. J. P. Vercauteren, die een benoeming heeft aanvaard als leraar aan de christelijke kweekschool te Middelburg. Auto's botsten. Een botsing tussen twee auto's met lichte materiële schade had vorige week plaats in de Dijkwelseweg. Vanuit de richting Goes kwam een personenauto aangereden, bestuurd door dhr. C. v. d. B. uit Hansweert. Uit tegenovergestel de richting kwam een bestelwagen, be stuurd door B. uit Kapelle. De bestuur ders wisten elkaar niet te ontwijken, zodat een botsing het gevolg was. Per soonlijke ongelukken deden zich daarbij niet voor. Hengelwedstryd. De hengelsportvereniging „De Kapel- se Kanaalvissers" hield zaterdagmiddag in de Oosterschelde onder Wemeldinge haar vierde bekerwedstrijd van dit sei zoen. Er werd wederom veel gevangen. De 61 deelnemers haalden niet minder dan ruim 12 kilo vis uit het water. De uitslag is: 1. C. van Liere, 1125 pnt.; 2. J. Slabbekoorn, 885 pnt.; 3. C. Vis- scher, 845 pnt.; 4. G. Cabboort, 805 pnt.; 5. M. Zuidweg, 755 pnt.; 6. M. Ganse man, 610 pnt.; 7. J. P. Bentschap Knook, 435 pnt.; 8. J. C. Verschuure, 430 pnt.; 9. C. Welleman, 375 pnt.; 10. C. Schip per, 365 pnt. Na deze wedstrijd is de bekerstand: Senioren, 1. M. Zuidweg, 3000 pnt.; 2. C. van Liere, 2175 pnt.; 3. C. Visscher, 1850 pnt.; 4. G. Cabboort, 1575 pnt.; 5. W. van de Vrede, 1565 pnt. Junioren, 1. G. J. Burger, 810 pnt.; 2. Mej. M. Ganseman, 520 pnt.; 3. W. Dijksman, 450 pnt. Geslaagd. Voor het te Goes gehouden examen chemisch analist slaagde onze dorps genoot dhr. J. Brouwer Jr. Raads vergade ring. Het plan van de gemeente Kapelle om een gedeelte van de kern Biezellinge te saneren, begint, nu er een nieuwe re geling in werking is getreden, vaste vormen te krijgen. Door de raad werd het besluit genomen tot het aanvragen van een rijksbijdrage ingevolge de be schikking bijdragen saneringsplannen. Volgens deze regeling is het mogelijk dat het rijk tachtig procent bijdraagt in de door de minister van volkshuisves ting en bouwnijverheid goedgekeurde kosten van verwerving van terreinen en bestaande bouwwerken waarover de ge meente bij realisering vrijelijk moet kunnen beschikken. Deze kosten van verwerving worden op 727.320,ge raamd. Met de kosten van openbare werken, renteverlies, stedebouwkundige kosten en kosten van voorbereiding en toezicht zal het saneringsplan een uit gaaf vergen van 1.041.652,Na op brengst van grond-uitgifte zal er een tekort blijven van 762.132,en na aftrek van de rijksbijdrage blijft er dan ongeveer 300.000,over ten laste van de gemeente. Het saneringsplan zal om vatten een gedeelte in de omgeving van De Klinker en Nieuwe Kerkstraat en het gedeelte omgeving Oude Dijk, Blaaspoort en Ganshoekweg. In totaal zullen er 91 percelen bij zijn betrok ken, waarop 75 panden gesloopt moeten worden. Voor het gedeelte van De Klin kerNieuwe Kerkstraat is een groot stuk plantsoenstrook ontworpen, ter wijl voorts voor De Klinker, dat op dit gedeelte te smal is voor het hedendaag se verkeer, een verruiming kan worden gerealiseerd. Voor het andere deel is een geheel nieuw stratenplan ontworpen dat op logische en stedebouwkundige wijze aansluit met het ten zuiden ontworpen uitbreidingsplan. Het gehele sanerings plan, dat ongeveer anderhalve hectare omvat, hoopt men binnen een tijds bestek van 5 tot 7 jaar te realiseren. Er zal naar gestreefd worden een gelijk aantal panden of percelen te verwerven,

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 4