NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq PUROI-,*Superieure Gero^*ygflfe* AlvWillegen Gzn A] vWillegen Gzn 30STE JAARGANG No. 7 17 JULI 1964 J. A. WESTSTRATE - ROUAANSE KAAI 21 MIDDELBURG - TELEF. (01180) 2453 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Thcdeinel klokjes Land- en Tuinbouw timsrmw blijft altijd nieuw PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE REDACTEUR: Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En Jefta beloofde de Here een gelofte, en zeide: Indien Gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande, dat uit de deur mijns huizes mij tegemoet zal uit gaan... dat zal des Heren zijn, en ik zal het offeren ten brand offer. Richt. 11 30, 31. Jefta is een kind van zijn tijd. In zijn leven zien we de zonden van zijn tijd. En wel is Jefta een held des geloofs, maar vóór hij dat is, moet de Here heel wat in hem breken. Door de nood ge dreven gaan de oudsten van Gilead tot Jefta om hulp. Jefta is echter vóór alles op eigen eer bedacht. Het hoerekind dat uit Israel is uitgestoten heeft een doch ter. Vóórhaar is geen toekomst in de vergadering des Heren. Daarom stelt Jefta de conditie, dat hij als beloning voor zijn hulp, een overste van Gilead worden zal. In die weg ziet hij een toe komst voor zich en zijn dochter. In dezelfde lijn ligt ook zijn gelofte! Alsof hij met God zou kunnen marchan deren belooft hij de Here een brand offer, als Hij hem zegent. Al komen ge loften in het Oude Testament herhaal delijk voor, toch vindt ge nergens in de schrift een bevel dat de Here een ge lofte eist. Wel bepaalt Gods wet dat, wanneer iemand een gelofte gedaan heeft, deze gehouden moet worden. Van wege de hardigheid hunner harten heeft de Here het doen van een gelofte toe gelaten. Maar op het heilige terrein, waar de Here aller Souverein is, behoort de gelofte niet thuis. Ze gaat toch uit van de gedachte dat de mens invloed kan uitoefenen op de goedwilligheid Gods! Nog erger wordt het als we me nen dat de Schrift ons zegt dat Jefta aan een menselijk offer denkt. Hij spreekt van een offeren aan de Here van wat uit zijn huis uitgaat, hem te gemoet. En dit uitgaan, hem tegemoet wijs op een bewuste handeling, zo als alleen een mens die verrichten kan. Er is Jefta alles aan gelegen dat hij overwint. Zijn toekomst staat op het spel. En al verbiedt Gods wet ook na drukkelijk een mensenoffer, dat deert Jefta niet. 't Leven van een zijner onder horigen heeft hij graag over voor zijn toekomst en die van zijn dochter. Waarlijk, wat moet de Here nog veel GOUD-ZILVER OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B in Jefta breken, vóór hii is de held des geloofs. Als hij dat is, i ir de Schrift, is hij dat alleen geworden door het won der van Gods genade, die slechts te aan bidden is, in Christus Jezus de Here. (Uit een Dagboek) KOOPT DE MESTSTOFFEN TIJDIG EN VOORDELIG! Telkensjare voeren de brandstof- handelaren een aktie, waarbij zij hun klanten erop wijzen dat de prijzen van de verschillende soorten kolen in de zo merperiode het laagst liggen. Later worden deze prijzen regelmatig met een zeker bedrag verhoogd. Iedere verstandige brandstofverbrui ker wil gaarne van deze voordelige koop profiteren. Het gevolg is dan ook dat hij reeds in de zomer de voor de winter benodigde brandstoffen opslaat. Bij de aankoop van verschillende meststoffen kan eveneens geldelijk voor deel worden behaald wanneer men deze in de zomer aankoopt. Dit geldt b.v. voor de kalimeststoffen en het slakken- meel. Wie deze meststoffen pas aan koopt in de eigenlijke verbruiksperiode, moet meer betalen en boert hierdoor minder economisch. Het tweede voordeel van vroeg aan kopen bestaat hierin dat men op elk ge wenst ogenblik met de bemesting kan beginnen, zonder dat eerst de aanvoer via een kunstmestleverancier behoeft te worden afgewacht. Zoals bekend kan een meststof als slakkenmeel reeds vroeg worden uitgestrooid en dit is met het oog op een goede werkverdeling op het bedrijf vaak ook erg aan te be velen. Een goed grondgebruiker streeft er steeds naar om zo economisch mogelijk te boeren. Door nu reeds de meststof fen aan te kopen, kan hij van de lage zomerprijzen profiteren! gg.ssmkwmwtv, T i 4 De bestuurder van deze auto maakt het voor het verkeer achter hem wel erg moeilijk. Hij geeft geen richting aan en „balanceert" daarbij op de scheidings lijn tussen twee voorsorteervakken. Linksaf of rechts aanhouden? De beslissing daaromtrent heeft hij, zo lijkt het voor het overige verkeer, nog niet genomen. Zich duidelijk gedragen op de weg is, aldus het Verbond voor Veilig Verkeer, een primaire noodzaak om ongelukken te voorkomen ken. Hij schuift naar rechts, maar daar is nu geen ruimte meer. De botsing is onvermijdelijk. Het blijft bij blikschade, deze keer en een versperde weg. Maar de twijfelaar is nu ineens zelfverzekerd, geworden. „Meneer", zegt hij met veel bravour tegen de bestuurder van de andere wa gen. ,,U was zwaar fout, u weet toch wel dat u niet rechts mag inhalen". „Duidelijk gedrag op de weg meneer", zegt even later de ter plaatse versche nen politieman. „Duidelijk gedrag had de schade aan deze beide auto's kunnen voorkomen". Vele tientallen automobilisten had er gernis en tijdverlies op dit drukke och tenduur kunnen worden bespaard. GOEDKOOPSTE VERZEKERING TEGEN VERKEERSONVEILIGHEID Links of rechts. De automobilist voor ons schijnt het zelf niet te weten. Rij dend op de as van de weg heeft hij al leen maar ook voor dat deel van de dubbele file, dat zich voor hem uit be weegt. Zijn enige zorg schijnt te zijn welke van die twee files in dit ochtend spitsuur het snelst opschiet. En bij die file behoort hij dan. De beide achter hem voortkruipende files deren hem niet. De bestuurders van die auto's moe ten maar raden wat de twijfelaar wil. Dan ineens neemt hij de beslissing, ten minste, dat denken wij en dat denkt de bestuurder van de rechts naast ons rij dende auto. Meneer de twijfelaar sluit zich aan achter de linker file, die nu wat sneller lijkt op te schieten. De be stuurder naast ons meent nu rustig het gat in de rechter file te kunnen op vullen. Misgerekend. De twijfelaar ziet ineens de rechter- file als de voor hem meest ideale om zo snel mogelijk zijn einddoel te berei- Levensgevaarlijke onzekerheid. Duidelijk gedrag op de weg. Ook dat is een aspect van onze verkeersveilig heid. Laat anderen niet in onzekerheid over wat ze willen. Niets is gevaarlijker dan onzekerheid over de handelingen van een andere weggebruiker. Zeker weten en doen. Dat is een der sleutels tot een veiliger weg. Dit geldt voor de overstekende voetganger, maar dat geldt ook voor de bestuurders van voertui gen, ongeacht of deze twee- of meer- wielig zijn. Van rijrichting veranderen zonder dit van te voren aan te geven is in de po litieregisters nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van ern stige of minder ernstige verkeersonge vallen. Maar even gevaarlijk is het ver andering van rijrichting aan te geven om dan op het laatste ogenblik te be sluiten toch maar rechtdoor te gaan. Weest dan consequent en volgt die ver anderde rijrichting, ook al moet u er een blokje voor om rijden of verderop keren. Dit laatste is een kwestie van enkele ogenblikken, maar in ieder ge val hebt u daardoor voorkomen, dat een medeweggebruiker door uw onduidelijk gedrag in moeilijkheden werd gebracht. Onbekendheid geen excuus Een vreemde stad of een vreemd land. Dat is geenszins een excuus voor een onduidelijk gedrag. Natuurlijk, tijdens onze vakantiereizen worden we alle maal geconfronteerd met de twijfel gevallen, dat we niet weten of we recht uit of linksaf moeten. We zagen een wegwijzer te laat of helemaal niet en we laten ons als bestuurder te veel door mede-inzittenden beïnvloeden. Twijfel bij uzelf inzake de te volgen route mag zich niet doorzetten in uw gedrag op de weg. De andere vakantiegangers wil len hun reisdoel, net zoals u, graag vei lig bereiken en na de vakantie weer heelhuids huiswaarts keren. Denkt u daaraan als u het ergens in Limburg of München niet zeker meer weet. Zet de auto op een veilige plaats langs de weg en zoek dan uit hoe er gereden moet worden. Duidelijk gedrag wordt altijd van ons gevraagd. En niet alleen als we rjjden, van richting veranderen of gaan inha len, maar ook als we stoppen. Denk aan de geparkeerde auto of de parkeer- strook langs een autosnelweg. Hoe vaak is het u overkomen, dat u voortsnellen de over zo'n weg in onzekerheid ver keerde of die geparkeerde auto ging rij den of niet? Tracht uw auto op de par- keerstrook zo te plaatsen, desnoods met de neus enigszins naar de berm ge richt, dat anderen duidelijk kunnen zien dat u niet plotseling de weg zal op rijden. En wanneer we gaan rijden, laat het achteropkomende verkeer dan dui delijk zien, dat u oplettend bent en wacht tot de weg vrij is. Uw remlicht is dan het veilige baken voor de mede weggebruikers. Kom op een in het verkeer genomen beslissing nooit terug als daardoor de veiligheid van de andere weggebruikers in gevaar dreigt te komen. Uw ondui delijk gedrag, kan schrikreacties bjj derden opwekken. De gevolgen... Dui zenden kinderen moeten hun vader of moeder missen omdat verkeersdeelne mers niet wisten wat zij wilden. Onzekerheid in het verkeer kan u li chamelijk, psychisch en materieel ruï neren. Duidelijk gedrag is "een verzeke ring die u niets kost. Duidelijk gedrag op de weg, overal en altijd. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wy willen u met onze adviezen zo goed mogelyk van dienst zjjn en geven zo mogelijk advies op elke vraag, wy kunnen echter geen aansprakeiykheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Speldjes. De speldjes uit mijn ver zameling worden bruin en zwart. Hoe krijg ik ze schoon? vraagt Sj. P. Wanneer de speldjes van koper zijn of een soortgelijk metaal, dan zijn ze schoon te maken met koperpoets. An ders met een goed schuurmiddel, dat niet kan krassen. Wel heel voorzichtig te werk gaan, dat de speldjes niet be schadigd worden. Huurverhoging. Als iemand 15, per week huur betaalt en 5,— meer voor het aanleggen van 3 vaste was tafels, is het dan juist dat bij een nieu we huurverhoging wordt uitgegaan van 20,vraagt J. v. N. Sedert 1 april 1960 geldt voor het verhogen van de huurprijs in verband met het aanbrengen van verbeteringen een nieuwe regeling. Wanneer na ge noemde datum in een pand verbeterin gen zijn aangebracht (bij u dus het aan leggen van 3 vaste wastafels) is een verhoging van de huurprijs niet meer afhankelijk van de kosten van verbete ring. De verhoging wordt niet gesteld op een percentage van de verbeterings- kosten. Volgens deze regeling zal een verhoging van de huurprijs bij een ver betering van een pand afhankelijk zijn van de huurprijs van vergelijkbare pan den. Indien de huurprijs van vergelijk bare panden hoger ligt dan de huurprijs van het inmiddels verbeterde pand, kan de huurprijs worden opgetrokken tot een huurprijs van die vergelijkbare pan den. Voorbeeld: Iemand verhuurt 3 wo ningen. Twee daarvan zijn voorzien van vaste wastafels. Huurprijs 20,per week. De huurprijs van de derde wo ning, zonder wastafels, is 15,Er worden nu ook wastafels aangelegd in deze woning. Dan mag de verhuurder de huurprijs in overeenstemming brengen met de twee andere woningen, dus op 20,Uit uw gegevens valt op te maken, dat ten aanzien van uw huis de hierboven geschetste regeling van toe passing is gebracht. Een nieuwe huur verhoging mag dan over 20,worden berekend. Auto wassen. Acht u het juist wan neer een directeur van een overheids bedrijf zijn ondergeschikte in diensttijd zijn eigen auto laat wassen? Volgens mij is dat misbruik maken van zijn po sitie. Ons inziens kan een directeur in de ze omstandigheden geen opdracht, maar slechts een verzoek aoen om deze han delingen te verrichten. Dit doet deze ondergeschikte dan ook niet als onder geschikte, in de tijd die hij over heeft. De directeur let er daarbij op, dat het juist niet gebeurt in de tijd, welke be trokkene nodig heeft om zijn dienst be hoorlek te verrichten. Het zal er dus „tussendoor" moeten gebeuren, terwijl hij allicht extra beloond zal worden voor deze vrijwillige dienst uit de zak van de directeur privé. Als hij dat niet zo zou doen, is hij geen goede directeur en zou daar terecht een opmerking over gemaakt kunnen worden. Voorts be staat de mogelijkheid, dat deze werk zaamheid inderdaad wel tot de normale werkzaamheden van een werknemer be hoort; iemand, die als werkman alles doet waardoor de gang van zaken op de dienst wordt bevorderd, naast bepaal de, steeds terugkerende werkzaamheden. Onweer. H. W. vraagt uitgebreide inlichtingen over de beste gedragingen tijdens onweer. Als het lichtnet via een ondergrondse kabel uw huis wordt ingevoerd, kunt u het licht laten zoals het is. Komt het per bovengrondse leiding uw huis bin nen, dan kan men het licht beter ont steken en weet dan bij het doven dat de leiding geraakt is. Door de zekerin gen zal dit geen ernstige gevolgen heb ben. Het is juist ongevaarlijk bij onweer in een auto plaats te nemen of door te rijden, daar de metalen omhulling van de auto indien deze door de bliksem ge troffen wordt, de inzittende beschermt. De elektrische lading vloeit via de natte banden wel af naar aarde (bij onweer regent het in de regel, zodat banden en weg dan wel geleidend zijn). Op fiets en bromfiets zit men door het ontbre ken van de omhullende carosserie niet veilig, doch het is zeer de vraag of de bliksem door zo'n enkel voertuigje zal worden aangetrokken. Indien er hogere objecten in de nabijheid zijn (bomen, hoge gebouwen, enz.) zal de ontlading zich veelal hierop richten. Dit houdt ook in, dat het gevaarlijk is voor men sen om juist hij hoge objecten, b.v. on der bomen, te gaan schuilen. Wie op een stille, open weg door het onweer wordt overvallen, doet er goed aan op enige afstand van fiets of bromfiets in een greppel te gaan liggen. Het verdient wel aanbeveling de antennestekers van ra dio en televisie uit de contactdozen te halen. Dit ter beveiliging van de kost bare apparaten. Of men zich al dan niet moet aankleden als het onweer in de nacht losbarst, is een kwestie van tem perament en levensopvatting. Wij per soonlijk zouden er de voorkeur aan ge ven, gereed te zijn voor eventualiteiten, als wij zo afgelegen woonden. In de stad is dit normaal gesproken overbodig. Klei bakken. Ik wil graag klei bakken, maar ik beschik niet over een oventje. Nu hoorde ik dat het ook in de kachel kan. Kunt u mij vertellen hoe dat gaat? Wij raden u beslist of in uw kachel met klei te gaan experimenteren. Wg adviseren u zich te wenden tot een pot tenbakker, die u tevens aan de boetseer- klei kan helpen en die tegen een kleine vergoeding de klei ook in zijn oven kan zetten. Jeugdvaardigheidsproeven V.Z.O.S. A.s. zaterdagmorgen zullen een zeer groot aantal jeugdleden van onze plaat selijke gymnastiekvereniging V.Z.O.S. de jeugdvaardigheidsproeven afleggen voor het behalen van het Jegrop-insig- ne in de A-, B- of C-klasse. De eisen hiervoor omvatten een vrije oefening, oefeningen aan de laagbrug, laagrek, ringen, evenwichtsbalk, brug-ongeiyk, hoogspringen, vèrspringen, bal-vèrwer- pen, hindemisbaan en een wandelmars welke laatste reeds vorige week don derdag door 80 jeugdleden werd afge legd. Ook is er een theoretisch examen aan verbonden, waarin ze diverse vra gen hebben te beantwoorden over de organisatie van vereniging, kring en Verbond. Dat deze Jegropproeven van zeer groot belang zijn voor een goede lichamelijke opvoeding van de jeugd is wel duidelijk; dus jongens en meisjes, doe je best en probeer je lenigheid en vaardigheid steeds te vergroten door het oefenen voor deze proeven. Veel succes! Zwemvaardigheidsproeven V.Z.O.S. A.s. zaterdagmiddag zullen voor de jeugd-, aspirant- dames- en herenleden van onze plaatselijke gymnastiekvereni ging V.Z.O.S. weer de zwemproeven ge organiseerd worden voor het behalen van het zwemvaardigheidsdiploma in di verse klassen. De eisen hiervoor zijn: Voor meisjes en jongens t/m 15 jaar: 50 m vrije slag binnen 1 minuut en 30 seconden; 100 m vrije slag binnen 3 mi nuten; 200 m vrqe slag binnen 7 mi nuten. Voor dames vanaf 16 jaar: 100 m vrqe slag binnen 3 minuten; 200 m vrije slag binnen 7 minuten; 400 m vrije slag binnen 14 minuten. Voor heren vanaf 16 jaar: 100 m vrge slag binnen 2 minuten en 30 seconden; 200 m vrije slag binnen 5 minuten; 400 m vrije slag binnen 10 minuten. Door de firma Verwijs is voor het or ganiseren hiervan de oesterput en -loods beschikbaar gesteld, de zeewatertempe ratuur bedraagt nog steeds 18 graden, dus hopelijk wil ook de zon die middag deze zwemproeven opluisteren met haar aanwezigheid. Er werd ons gemeld, dat ook niet-leden de mogelijkheid hebben aan deze zwemproeven mee te doen. Dus zowel leden als niet-leden, ook jul lie veel succes! GOUD-ZILVER-OPTIEK -UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B. WEMELDINGE Van 19—25 juli 1964 Vrijdag 24 juli: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 11.38 5.03 5.37 Maandag 0.00 12.45 6.10 6.39 Dinsdag 1.07 1.43 7.04 7.29 Woensdag 2.03 2.31 7.52 8.16 Donderdag 2.47 3.13 8.34 8.55 Vrijdag 3.28 3.52 9.09 9.32 Zaterdag 4.10 4.32 9.46 10.09 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1