NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND 30°/o oveRöenkmq AlvWillegen Gzn EEN STAD ZO GROOT ALS AMSTERDAM KORTING P. A. DE KUNDER AlvWillegen Gzn OPRUIMING rincfea VERBOUWINGS modes I PLAATSELIJK NIEUWS Gaat U uw rijbewijs halen z.o.s. 30STE JAARGANG No. 3 19 JUNI 1964 REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUTNINGEN ADMINISTRATIE J. M. C. VAN DER PEYL KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur ...en waar de Geest des Heren is, aldaar is vrijheid. 2 Cor. 3 17b. Er zijn zoveel gebonden mensen, sla ven van ontelbaar harde heren. Er zijn helaas weiaig echte vrijge maakte mensen, die aan niets en nie mand meer gebonden zijn dan aan God alleen. Laten we ons toch niet inbeelden, dat het mogelijk is volstrekt vrij en bande loos te zijn. We zijn allemaal gebonden, alleen, wanneer wij aan Christus gebon den zijn, dan zijn we gebonden tot vrij heid! We zijn gebonden aan de gewichtig heid en belangrijkheid van ons eigen ikje. Hoeveel offers brengen wij aan de ze afgod? En hoe zwaar is die slaven dienst! We zijn gebonden aan bepaalde gewoonten, zonden, mensen of omstan digheden. We kunnen ook gebonden zijn aan de wet Gods, de letter van Gods verdoemende heiligheid, want Gods letter doodt. Wie leeft niet in staat van be schuldiging tegenover de heilige God? Waar de Geest van Christus is, aldaar is vrijheid. Wanneer wij Christus' eigen dom zijn, dan zijn onze zonden verzoend en zijn we vrij van Gods oordeel! De Geest van Christus spreekt vrij en maakt levend. Maar er gebeurt meer, want wij zijn dan niet alleen geen slachtoffer meer GOUD-ZILVER-OPTIEK-UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B van Gods oordeel, maar we zijn ook vrij van het oordeel der mensen. We laten ons niet meer beheersen door wat „men zegt" en „men oordeelt". Ons doen en laten wordt niet meer bepaald door mensen, die onze slavendrijvers kunnen zijn, noch door onze zonden, waaraan we gebonden waren, maar alleen door Christus. Het is heerlijk, wanneer wij door de Geest van Christus vrijgemaakt zijn. Dan is de beklemming van ons leven losgesprongen, en de knellende banden zijn gebroken, en de tot stikkens toe benauwde domper is weggenomen. Wij kunnen vrij gaan en staan, waar we willen. We zien niet meer naar de ogen van mensen, die krankzinnige willekeur, maar alleen naar de ogen van God. En het zijn ook nog vriendelijke ogen, die ons niet verteren. Gebonden zijn aan God, is gebonden zijn aan het waarach tig leven, dat is vrijheid, de weelde van levensontplooiing en levensbloei. Alléén waar de Geest des Heren is, daar is vrij heid. Er is maar één vrijheid. Hoe ban- delozer, des te gebondener, hoe gebonde- ner des te vrijer. (Uit een Dagboek) zou maar nauwelijks in staat zijn het totaal aantal Nederlanders te kunnen herbergen dat op een of andere manier iets te maken heeft met astma, bron chitis of dergelijke aandoeningen van de luchtwegen. Een inwonertal als dat van Amsterdam betekent dat ruim 800.000 Nederlanders in hun leven in meer of mindere mate astmatisch rea geren. Dat wil ook zeggen dat 1 op elke 15 Nederlanders een van deze aandoe ningen aan den lijve ondervond, onder vindt of zal ondervinden. Met recht kan dus worden gesteld, dat deze bronchiale aandoeningen zó veelvuldig voorkomen, dat gesproken kan worden van een volksziekte, waarvan benauwdheidsaan- vallen het ergste kenmerk zijn. Terwijl velen op middelbare en oudere leeftijd bij enige inspanning last hebben van kortademigheid. In tegenstelling tot andere ziekten, die doorgaans bij oudere mensen voor komen, houdt deze volksziekte geen re kening met de leeftijd. Onder de boven genoemde 800.000 personen worden ruim 30.000 kinderen geteld. Slechts een klein deel van de ergste patiëntjes kan in speciale centra worden verpleegd. De beschikbare ruimte is voorshands nog te beperkt om alle daarvoor in aanmerking komende patiëntjes op te nemen. Toch is dit vaak bijzonder belangrijk voor een astmapatiënt en zeker voor het ast matische kind: leven in een omgeving, die geheel op de behandeling van astma is ingesteld. Bovendien is die omgeving vaak van belang, omdat astma een ziek te is, die mede door geestelijke span ningen manifest kan worden; spannin gen die in dat op de astmapatiënt af gestemde milieu vaak wegvallen. Maar er is meer. In de astmacentra worden kinderen verpleegd, die tot de ergste gevallen behoren. Door een dergelijke doeltreffende behandeling in hun jeugd kan in vele gevallen worden voorkomen, dat op latere leeftijd, door telkens te rugkerend optreden van astma, chroni sche bronchitis e.d., op den duur in meer of mindere mate, invaliditeit ont staat. Door samenwerking van bestaande in stanties op het gebied van de astma- bestrgding, is enkele jaren geleden het Nederlands Astma Fonds als overkoe pelende organisatie in het leven geroe pen, die op vele manieren steun verleent in de strijd tegen astma, bronchitis en dergelijke aandoeningen van de lucht wegen. Dit geschiedt onder meer door gelden beschikbaar te stellen voor de Nederlandse astmacentra, voor weten schappelijk onderzoek en voor recht streekse hulp aan de astma- en chroni sche bronchitispatiënt. Sinds 1961 toen het fonds in feite praktisch kon gaan functioneren, is reeds een totaalbedrag van rond 350.000,voor deze doel einden ter beschikking gesteld. Maar wil het Astma Fonds aan het zo noodzakelijk programma toekomen, dan zal daarvoor jaarlijks een bedrag van minstens 600.000,- tot 800.000,- op tafel moeten komen. Eerst dan wordt de mogelijkheid geschapen de ziekte op grote schaal, zo doeltreffend mogelijk te bestrijden en de achterstand in te lopen die thans nog ten opzichte van andere ziekten bestaat. Het reeds ver strekte bedrag moet dan ook beschouwd worden als een eerste begin, de geld middelen lieten trouwens niet toe méér te doen. Door middel van collecten, le denwerving en andere speciale akties tracht de Vereniging tot Steun aan het Nederlandse Astma Fonds de benodig de gelden te verzamelen. Maar hiervoor is de medewerking vanuit alle lagen der Nederlandse bevolking nodig. Daarbij moet worden gedacht aan de grote bedrijven, die het toch wat waard moet zgn dat er een instantie bestaat, die het wetenschappelijk speurwerk naar het ontstaan van de ziekte en de bestrijding daarvan, coördineert en bo vendien veel doet aan het beperken van de gevolgen ervan. Zij zouden het werk van het Nederlands Astmafonds enorme steun kunnen verlenen door het beschik baar stellen van een jaarlijks subsidie. Immers (zulks is bij benadering in 1950 berekend) de ziekengelduitkeringen voor astma, bronchitis e.d. bedragen per jaar zeker twee miljoen gulden en waar schijnlijk een veelvoud daarvan. Nog afgezien van het verlies aan arbeids uren. Een zware post dus voor de Ne derlandse samenleving, waar de patiën ten natuurlijk niets aan kunnen doen, maar waar wij Nederlanders samen een heleboel aan zouden kunnen doen. Want dat op het eerste gezicht forse bedrag van 600.00,zou binnen afzienbare tgd haalbaar moéten zijn: Nederland telt ruim 1000 gemeenten, waarin in no vember van dit jaar voor de astma- bestrijding gecollecteerd mag worden. Gemiddeld zou dan in elke gemeente een bedrag van 600,behoeven te worden ingezameld en... het bedrag zou binnen zijn. Daarvoor is echter in elke gemeente een plaatselijk comité nodig, dat een dergelijke collecte, met steun van het bureau van het Nederlands Ast ma fonds wil organiseren en dat boven dien in die gemeenten contribuerende leden wil winnen. Wanneer b.v. 10 van de 800.000 personen, die zo nu en dan patiënt zijn, of weer kunnen wor den, lid zou worden, dan zou dit neer komen op 80.000 leden, om dan nog maar te zwijgen van de talloze andere geïntereseerden, die met dit lijden be gaan zijn. De contributie bedraagt mi nimaal (zonder toezending van het pe riodiek Contrastma) 2,50 per jaar, hetgeen een jaarlijks vast inkomen van minstens 200.000,zou garanderen. (Met toezending van het fraaie perio diek Contrastma bedraagt de contribu tie minimaal 4, Maar dit alles is nog toekomstmu ziek. Het Nederlands Astma Fonds is nog jong, zeer jong. Het beschikt niet over een uitgebreide staf van medewer kers, die het gehele land in korte tijd kan bewerken. Dat kan en wil het Fonds ook niet, want een uitgebreide perso- neelsstaf betekent hoge kosten. „Met zo weinig mogelijk kosten een zo hoog mo gelijk rendement bereiken" is daarom de leuze. In de gegeven omstandigheden is een spontaan ontstaan van plaatselijke col lecte-comité's, een onontbeerlijke steun voor het Fonds. Dat eigen initiatief is bovendien van grote waarde voor een succesvol werken. Wie op het gebied van het organiseren van plaatselijke collecten, of het vormen van een plaat- selijke afdeling met leden een intiatief zou willen nemen, wende zich tot het Nederlands Astma Fonds, F. C. Donder- straat 29 te Utrecht, telefoon (030) 14754. Een der stafleden zal u dan gaar ne spoedig bezoeken om spijkers met koppen te slaan. Spijkers met koppen... of duiten met daden. Daartoe staat postgiro 411000 vanzelfsprekend open. GROTE MARKT 12 - BERGEN OP ZOOM ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wü willen u met onze adviezen zo goed mogelgk van dienst zgn en geven eo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Adres: Kunt u mij het adres geven van de televisie-commentator Pierre Janssen? vraagt J. A. B. Het adres van Pierre Janssen luidt: Nieuwe Haven 123, Schiedam. Militaire dienst. Als men is afge keurd voor de militaire dienstplicht, waar moet men zich dan vervoegen om te weten te komen, waarom men is af gekeurd? vraagt een abonnee. Aan u persoonlijk wordt de reden van het afkeuren niet medegedeeld. Wel als daar reden toe is aan uw huisarts. U kunt zich dus het beste tot uw huis arts wenden om informatie. Volkswagen. Mg is verteld dat een bepaald type Volkswagen kinderziekten vertoonde, als b.v. afbreken van nok- assen enz. Welk bouwjaar en type was dit? Inderdaad zijn er destijds moeilijkhe den geweest met een type Volkswagen, namelijk die met 34 pk-motoren, ge bouwd in de periode augustus 1961 tot begin 1962. Overigens vertoonden lang niet alle wagens uit die periode deze gebreken, maar bij de aanschaf van dit type dient u in elk geval toch erg voor zichtig te zijn. Invaliditeit. Enkele jaren geleden verloor ik bij een ongeval op mijn werk mijn wijsvinger. Kom ik nu in aanmer king voor enigerlei uitkering volgens de invaliditeitswet? Er zal natuurlijk vastgesteld moeten worden, of u door dit ongeval invalide bent geworden in de zin van de invalidi teitswet. Het enige wat u op dit mo ment te doen staat, is een brief te schrijven aan de Raad van Arbeid bin nen het rayon, waar u momenteel woont. In deze brief zet u deze kwestie uit voerig uiteen met opsomming van alle omstandigheden die in deze kwestie van belang zijn. Dan zult u ongetwijfeld uit sluitsel ontvangen. Fats Domino. Kunt u mij een en ander vertellen over Fats Domino? Antoine (Fats) Domino werd 26 fe bruari 1928 geboren. Hij speelde al heel jong uitstekend viool en piano. Op 18- jarige leeftijd huwde hij zijn jeugdlief de, de 16-jarige Rosemary en na eerst enige tijd in een matrassenfabriek te hebben gewerkt, stapte hij over naar een beroepsband. Hij verdiende zo wei nig, dat hij moest gaan werken in een zaagmolen. Intussen begon Fats samen met de bandleider Dave Bartholomew songs te schrijven. Dit bleek het begin te zijn van een ongelooflijke reeks van hitplaten. De 1.54 m lange en 200 pond wegende Fats werd een geliefd zanger en er werden meer dan 50.000.000 platen van hem verkocht. Hij wist 17 gouden grammofoonplaten te bemachtigen, een record, dat slechts door Bing Crosby en Elvis Presly is overtroffen. Met zijn vrouw en zeven kinderen woont hij nu in een riant huis (waarde ongeveer 225.000,in New Orleans. Onkruid. Hierbij zend ik u wat onkruid wat tussen mijn rabarberplan- ten en bessenstruiken groeit. Hoe kan ik dat verdelgen? En hoe kan ik brand netels kwijtraken? Hieraan is weinig te doen, daar de onderaardse stengels van die onkruiden door de wortelkluiten van rabarber en bessenstruiken heengroeien. U kimt twee dingen doen: 1. Steeds de bovenaardse delen wegplukken, waardoor ze van uit putting afsterven. U moet dit werkelijk serieus doorvoeren, als de stengels nog klein zijn. 2. De rabarber en bessenpol- len oprooien, de onderaardse stengels van het onkruid er zuiver uithalen, ook de grond met de riek doorwoelen en dan weer planten. Brandnetels kunt u vrij goedkoop vernietigen door ze te spuiten met DNOC (kleurstof) waarmee men de bomen in de winter spuit. Ook ge regeld wegmaaien doet ze op tijd van duur verdwijnen. Hyacinthen. Al vijf jaar heb ik hyacinthenbollen in mijn tuin staan. Elk jaar bloeien ze prachtig en ik haal ze nooit uit de grond. Dit jaar hebben ze echter niet gebloeid. Hoe komt dat? Dit beeld zien we bij haast alle bol gewassen, dat ze op de duur verzwak ken en niet of slecht bloeien, niettegen staande alle zorgen, er aan besteed. De z.g. verwilderingssoorten vormen een uitzondering, ofschoon we ook daar wel achteruitgang bespeuren. Het beste is na het afsterven van het loof de bollen op te graven, de beste bollen er uit te zoeken en deze op verse grond, gemest met verteerde stalmest, weer uit te planten. U heeft dan kans dat ze het volgend jaar of het jaar daarop weer zullen bloeien. Verder is het aan te be velen jaarlijks wat nieuwe, sterke bol len te kopen en te planten. Auto. Tijdens mijn werkzaamheden in het buitenland heb ik een auto ge kocht. Nu kom ik over een paar maan den weer naar Nederland terug en wil mijn auto meenemen. Moet ik nu veel invoerrechten betalen aan de grens? Wanneer u de auto reeds langer dan een half jaar geleden hebt gekocht, kunt u hem bij uw teurgkeer naar Nederland geheel vrij invoeren. Dat geldt trouwens voor al uw bezittingen. Inkomstenbelasting. Gréfeg zou ik leren verschillende belastingbiljetten juist in te vullen. Kunt u mij hierover enige lectuur opgeven? Wat u wilt, gaat zo maar niet. De zaak is niet een biljet in te vullen, doch te weten w&t men in moet vullen. Daar toe dient u dus eerst de betreffende wet te kenïten en de toepassing, toepassings voorschriften en de rechtspraak daar over te kennen. Een idee daarvan kunt u zich vormen door de toelichting bij de aangiftebiljetten of een eenvoudige toelichting, zoals die in de boekhandel worden verkocht, door te nemen. Deze zijn echter onvoldoende om u als belas tingadviseur te vestigen. In de boekhan del kunt u eveneens een opgave krggen van de studieboeken die er op dit ge bied bestaan. Tevens hebben diverse op leidingsinstituten cursussen op dit ge bied. Onkruid. Wg hebben veel akker- hoornbloem in de tuin. Er tussen groeit veel gras, dat er haast niet uit te trek ken is. Waarmee kan ik dit verwijderen De moeilijkheid is dat er wel bestrij dingsmiddelen zijn tegen tweezaadlobbi- ge planten tussen het gras (groeistof fen), maar niet andersom. Wel zijn er middelen tegen grassen, maar dit zijn allesdoders, dus in uw geval niet te ge bruiken. Wij raden u aan, direkt na de bloei de planten op te rooien en te delen en de wortels (onderaardse stengels) van de grassen er secuur uit te halen. Op de plaats waar ze gestaan hebben, goed met de riek of greep uithalen. U kunt dan de zo gezuiverde planten weer scheuren en opnieuw planten. Een an dere mogelijkheid is er niet, zover wfl kunnen nagaan. m YERSEKE Rectificatie. Vorige week meldden wij per abuis dat er voor het Nederlandsche Roode Kruis was opgehaald 133,75. Dit moest echter zijn 1333,75. Het zetduiveltje was er met een 3-tje vandoor. V.Z.O.S. naar Wolfaartsdijk. Een groot aantal aspiranten, dames- en herenleden van V.Z.O.S. zullen a.s. zaterdag deelnemen aan een uitvoering welke door de gymnastiekvereniging U.D.I. uit Wolphaartsdijk ter gelegen heid van hun 55-jarig bestaan aldaar wordt gegeven en waaraan door ver schillende andere verenigingen mede werking zal worden verleend. Ook zal er een demonstratie worden gegeven door de Zebra dames- en herenkorpsen. Dan naar de rijschool die U het meeste biedt Door tijdige examenaanvraag besparing van tientallen guldens Ook voor uw rijbewijs A, motor of scooter naar Autorijschool P. A. DE KUNDER Van Randwijckstraat 29 Yerseke, Tel. (tijdelijk) 754 Jubileum V.Z.O.S. Naar men ons mededeelde zullen de Belgische kampioenen Liliane Claes, landskampioene turnsters en Christiaan Goethals, landskampioene jeugdtum- sters beiden meewerken aan de gala demonstratie bij het tumfeest van V.Z. O.S. volgende week. Ook Pièrre Ver- meersch zal aanwezig zijn. De pro gramma's zijn reeds in de voorverkoop en het ziet er naar uit, dat het een drukke dag worden zal, gezien de enor me belangstelling ervoor, vooral door het meewerken van de landskampioenen van Belegië en Nederland. Wg raden u aan zich tijdig van een programma te voorzien, aangezien dit tevens bewgs van toegang is en heel Yerseke door haar aanwezigheid blijk zal kunnen ge ven van de warme sympathie voor V. Doctoraal examen. Aan de Gem. Universiteit te Amster dam slaagde voor het doctoraal examen Sociologie onze vroegere dorpsgenoot dhr. J. F. Sinke Fz. 1 Afeten rjnqen GOUD ZILVER OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B WE MELD INGE Van 2125 juni 1964 Donderdag 25 juni: Volle Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 0.57 1.30 6.46 7.13 Maandag 1.49 2.21 7.31 7.54 Dinsdag 2.34 3.04 8.56 9.13 Woensdag 3.14 3.42 8.56 9.13 Donderdag 3.52 4.20 9.33 9.52 Vrgdag 4.30 4.55 10.06 10.30 Zaterdag 5.07 5.29 10.40 11.06 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1