NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq 30°/. KORTING OPRUIMING 30STE JAARGANG No. 2 12 JUNI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN Merkhorloges lIllLEQLN PLAATSELIJK NIEUWS WEMELDINGE VERBOUWINGS modes Fa. D. Pieterse - Wemeldinge uit- geslapen^ 0|een J. Kole - Yerseke - Tel. 372 REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs by vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 881 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur ...en stelden valse getuigen die zeiden: Deze mens houdt niet op, lasterlijke woorden te spre ken tegen deze heilige plaats en de wet. Hand. 6 13 Tempel en wet, kerk en Woord Gods, zgn niet alleen twistpunten tussen kerk en wereld, maar ook in de kerk zelf, tussen geestelijk en vleeselijk Israel, tus sen de waarachtige- en schijngelovigen. Dat was reeds zo onder oud-Israel. Tel kens gaat het hierover bij de profeten en het veruitwendigde Verbondsvolk, bij Jezus en de farizeeërs, en hier weer bij Stefanus en het hoge gerechtshof van verwereldlijkte maar schijnbaar nauw gezette theologen. Het merkwaardige is nu, dat de pro feten, Jezus en Stefanus in staat van beschuldiging worden gesteld over de punten van tempel hoogte: neen. Het was maar niet uit de lucht gegrepen. De laster en de valsheid bestond niet hierin, dat ze een paar willekeurige pun ten zo maar fantaseerden. Wat Jezus over tempel en wet zeide, was ook heel wat anders dan de farizeeërs zeiden. En Stefanus beleed wat de profeten en Je zus voor hem reeds gezegd hadden. De valse laster bestond hierin, dat ze de bedoeling van Jezus' woorden en van Stefanus' prediking verkeerd weerga ven. Ze deden het voorkomen, alsof de ze diaken op het voetspoor van de Hei land lelijke dingen zei van de tempel en van Mozes (de wet Gods). Doch hij streed niet tegen de tempel als inzet ting Gods, noch tegen de wet als Woord van God, hij streed alleen tegen de af godische en valse betekenis, die het ver uitwendigde volk er aan hechtte. De De meest succesvolle Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bij de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE tempel was voor vleselijk Israel een bomvrije kelder, en de wet was onge vaarlijk en tam gemaakt door menselij ke uitleggingen, waarbij de onbekeerde mens buiten het trefschot van Gods oor deel bleef. Het natuurlijk hart verwerpt tempel en wet, en wanneer het beide toch aan vaardt, dan heeft het er eerst wat on gevaarlijks van gemaakt. Stefanus liet, evenals de profeten en de Heiland dat deden, de tempel staan als plaats van Gods absolute heiligheid en absolute ge nade, en de wet Gods al^ oordeel en tuchtmeester naar Christus. De strijd is nog niet uitgestreden. De profeten van vandaag hebben nog steeds te strijden tegen de vermenselijking van het Woord Gods en tegen de verwereld lijking van de kerk. En nog steeds wor den zij beschuldigd de wet aan te ran den en de kerk te ondermijnen. „Zalig, want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn". (Uit een Dagboek) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Schroeivlek. Ik heb een dralonvest geschroeid. Hoe krijg ik die vlek er uit? vraagt mej. L. de V. Heel lichte schroeivlekken zijn nog wel te verwijderen met lauw zeepsop. Daarna goed uitspoelen in water met azijn. Als het vest wit gekleurd is, kunt u daarna een wolbleekmiddel gebruiken. Is de schroeivlek minder oppervlakkig, dan is er helaas niets aan te doen. Beatles. Dragen de Beatles nu wèl of niet een pruik? Wij hebben nooit aan de haren van deze jongelui getrokken, doch hun fans wel en voor zover bekend dragen zij geen pruik. Hoogstens zullen zij wel eens de bokkepruik op hebben, maar gezien de reacties van de jeugd op de muzikale prestaties van de Beatles is er al evenmin reden dit te veronder stellen. A pari. Wat betekent de uitdruk king „a pari"? „A pari" betekent, dat de koers 100 is. Motorfiets. Ik heb een 125 cc mo torfiets uit 1951, die aan stukken ligt. Weet u een boekje waar alles over mo toren in staat? Wat is de prijs van dit boek? Een bekend boek op dit gebied is „Uw motor en u", van A. Spoerl, uitgegeven door Hollandia, Baam. De prijs is 4,90. Of u aan de hand van dit boek de brokstukken van een motor zo in el kaar weet te passen, dat het een berijd baar vervoermiddel wordt, betwgfelen wij echter ten zeerste. U kunt beter wat meer onkosten maken door een des kundige in de arm te nemen, die óf dit werkje voor u opknapt, óf die u ver standige raadgevingen verstrekt. Film. Onlangs las ik dat van een bekende Nederlandse film kopieën zul len worden gemaakt om aan de Neder landse jeugd te worden vertoond. Wel ke film betrof dit? De Nederlandse oorlogsfilm „De Overval" zal het komend seizoen voor de jeugd worden vertoond tegen een heel voordelige entreeprijs, te weten 0,50. Toneel. Door welk toneelgezel schap wordt momenteel het toneelspel „De Plaatsbekleder" opgevoerd? Het gezelschap „Nieuw Rotterdams Toneel" brengt in ons land „De Plaats bekleder" op de planken. Damesweekbladen. Kunt u mg zeggen hoe lang de volgende dames weekbladen al bestaan: Margriet, Eva, Panorama, Sjors, Prinses? Het damesweekblad Margriet ver scheen 27 jaar geleden. De „leeftijd" van Eva is 29, die van Panorama 51, van Sjors 25, van Prinses 4 jaar. Sjors is een kinderblad. Televisie. Hoe kan ik het tweede televisienet ontvangen Als uw toestel daarvoor geschikt is (gemaakt) kunt u het tweede televisie net ontvangen door het doen plaatsen van een antenne, welke speciaal is ge maakt voor ontvangst van kanaal 27. A.V.R.O. Kunt u mij het adres op geven van de afdeling „televisie" van de omroepvereniging de A.V.R.O. Het adres van de A.V.R.O., afdeling televisie luidt: 's-Gravelandseweg 52, Hilversum. Starfighter. Kunt u mij enige ge gevens verstrekken omtrent de F-104 Starfighter De F-104 Starfighter is een produkt van Lockheed Aircraft Corporation, ge vestigd in Burbank, California U.S.A. Het eerste prototype maakte voor het eerst op 7 februari 1954 zijn vlucht. Het vliegtuig heeft een maximum snelheid van 2500 km, op 40.000 voet. Totaal ge wicht 9.300 kg. Lengte 16.61 meter, hoogte 4.11 meter. Op de vliegbasis Twente zijn momenteel 30 Starfighters in gebruik. Ongeval. Toen mijn zuster van haar werk naar huis reed, achter op de bromfiets bij haar man, kwamen zij te vallen en brak zij een been. Krijgt zg nu uitkering volgens de ongevallenwet en zo ja, hoe lang? Wanneer het ongeval dat uw zuster tijdens haar terugkeer van het werk overkwam, wordt aangemerkt als be drijfsongeval, zal de sociale verzeke ringsbank haar uitbetalen krachtens de bepalingen der ongevallenwet. Zij ont vangt dan 80 van het loon. Wordt het ongeval niet als zodanig aangemerkt dan valt zij onder de ziektewet. Dan ontvangt zg ook 80 maar voor de tijd van hoogstens een jaar, terwijl uit betaling krachtens de ongevallenwet voor onbepaalde tijd is. Charles Eyclc. Kunt u mg een korte levensbeschrijving geven van Charles Eyck? Charles Eyck werd in 1897 te Meer sen geboren. Tengevolge van een zware ziekte in zijn jeugd is de kunstenaar volslagen doof gebleven, terwgl ook de spraak aanvankelijk belemmerd werd. Als gevolg hiervan vormde hij voorna melijk zichzelf, maar hij studeerde la ter toch ook aan de Amsterdamse Aca demie, waar hg de Prix de Rome be haalde (1922). Hij onderging o.m. de invloeden van de z.g. Parijse school. Ook is er, vooral in de technische behande ling van zijn ramen, nauw contact met zijn tijdgenoot en mede-Limburger Joep Nicolas, van wie hij de techniek leerde van de glazenier. Eyck werkte afwisse lend in zijn landhuis te Schimmert en in zijn atelier te Amsterdam. Opcenten. Waarom komen er toch zoveel opcenten bij de personele belas ting? Kan men dat maar raak heffen? De personele belasting wordt door het rijk ten behoeve van provincie en ge meente geheven. Deze organen kunnen verordeningen vaststellen, waarbij op centen worden geheven. Deze opcenten zijn voor de provincie maximaal 50 (50 dus), en de provincies heffen alle dat maximum. De rest is dus voor de gemeente. De gemeentelijke opcenten zijn niet overal gelijk. Ze kunnen ook progressief zijn. U kunt dus aan uw ge meente opvragen, welke opcenten vol gens hun verordening moeten worden geheven en dan controleren of het rijk het goed doet. Hoe de raad denkt over de herindeling. B. en W. van Wemeldinge hebben in een brief aan Ged. Staten van Zeeland laten weten, dat zij met de voorstellen van samenvoeging, zoals die nu zgn ge steld, niet gelukkig zijn. Volgens het Wemeldingse standpunt, dat mede be rust op adviezen van Dr. H. A. Brasz, lector in de bestuurswetenschap aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, zijn er vijf alternatieven, n.l.: 1. Handhaving van de bestaande gemeente, 2568 in woners op 1 januari 1964; 2. Toevoeging van het dorp Kattendijke aan Wemel dinge, ruim 3000 inwoners; 3. Toevoe ging van Wemeldinge met eventueel het dorp Kattendijke aan Kapelle, 7600 inwoners; 4. Samenvoeging van Wemel dinge eventueel met het dorp Katten dijke en Yerseke of van Wemeldinge, Yerseke, Kapelle en Kruiningen, 8000 of 18000 inwoners; 5. Samenwerking en districtsvorming. GROTE MARKT 12 - BERGEN OP ZOOM Zoals bekend houdt het voorstel van G.S. in om Kapelle, Wemeldinge en een deel van Kattendijke samen te voegen. B. en W. verdedigen de handhaving van Wemeldinge o.m. door er op te wijzen dat het inwonertal van de gemeente in tegenstelling tot vele gemeenten in de zak van Zuid-Beveland, merkwaardig stabiel is. Voorts wordt gesteld: In so ciaal, geografisch en economisch op zicht heeft het dorp Wemeldinge een eigen plaats in Zuid-Beveland. Het dorp is voldoende geoutilleerd, het vervult ook een dienstverlenende taak voor de schippersbevolking. Beslist afwijzend staan B. en W. van Wemeldinge tegen over een samenvoeging met Kapelle en met eventueel het dorp Kattendijke. On getwijfeld zal bij een dergelijke samen voeging de zetel van het bestuur in het centraal gelegen Kapelle komen. De be volking van Wemeldinge zal zich dan voor allerlei zaken naar Kapelle moe ten begeven, een afstand van ongeveer 5 km. Vooral voor de schippersbevolking (ca. 100 personen) die op ongeregelde tgden in Wemeldinge vertoeven, zal dit grote bezwaren opleveren. De realiteit is dan ook, aldus B. en W., geen sa menvoeging, maar een toevoeging van Wemeldinge aan Kapelle. En hiertoe ontbreken voldoende motieven. Voordelen van toevoeging aan Kapelle zien B. en W. niet, wel nadelen voor Wemeldinge. Volgens het voorstel van G.S. krggt de gemeente waartoe Wemeldinge zal be horen slechts een klein gedeelte van de beide oevers van het kanaal door Zuid- Beveland onder haar bestuur. Het ge meentebestuur van Wemeldinge acht dit onlogisch. Waarom moet dit zo dicht bij het dorp Wemeldinge liggende gebied tot grondgebied van een andere gemeen te gaan behoren? De kans bestaat dan zelfs dat sommige bedrijven in twee ge meenten komen te liggen. In het alge meen wordt de toevoeging van Wemel dinge aan de fruitgemeente Kapelle niet juist geacht. Wemeldinge is immers ge legen aan het kanaal door Zuid-Beve land, de bebouwing is steeds meer in de richting van het kanaal gegroeid en een groot deel van de bevolking is op dit kanaal georiënteerd. Indien langs het kanaal door Zuid-Beveland zich moge lijkheden zouden voordoen voor een economische ontwikkeling van grote om vang, zou samenvoegen van Kapelle, Wemeldinge, Yerseke en Kruiningen tot een kanaalgemeenschap zelfs denkbaar zijn. De betekenis van deze alternatie ven zal pas over tien of meer jaar dui delijk kunnen worden. Daarom noemen B. en W. de voorstellen niet anders dan voorbarig en dit was ook de mening van de raad, die over deze brief zijn eigen mening gaf. Wethouder Veerhoek zei over het hele plan: Wanneer er brand is, moet je niet met modder spuiten, maar met schoon helder water. De kritische noten die te beluisteren vielen waren: lichtvaardig, voorbarig en niet rationeel. Op dhr. C. de Kraker na stelde de raad zich met B. en W. op het stand punt, dat de behoefte aan herindeling van gemeenten in het algemeen wordt erkend. Dhr. Dekker stelde dat men toch voor al in de toekomst moet kijken bg zulke grote beslissingen, en voor beslissingen is het nog te vroeg. Men zou dan na enkele jaren wel eens tot de conclusie kunnen komen, dat er mis getast wag en dat wij dan de beslissingen zouden be treuren. De beslissing moet volgens dhr. Dekker dan ook uitgesteld worden. Wethouder Schouwenaar sprak over de soms op het eerste gezicht lijkende kleine dingen, die voor de bevolking van zo groot belang zijn. De afstand tussen bestuur en bevolking zou dan te groot zijn voor zulke dingen. Dhr. C. de Kraker was in het alge meen tegen samenbundeling van krach ten. Hij zag er grote gevaren in en vooral als daarvoor de zelfstandigheid van een gemeente moet worden opge geven. Dhr. J. A. de Schipper vond het ar gument van G.S. voor de nieuwe ge meente waarin Wemeldinge moet op gaan, n.l. „fruitstreek", wel wat te ver gezocht. Volgens dhr. M. Zuidweg moeten we de kat eerst maar eens uit de boom kijken. Dhr. C. M. Dagevos zag in de brief van B. en W. evenveel positieve dingen als er negatieve zgn in het plan van G.S. Bovendien: Waarom een toevoeging van Wemeldinge aan Kapelle, als Ka pelle dat helemaal niet wil? Kortom, Wemeldinge vindt het nog te vroeg om nu al te gaan herindelen, nu Zeeland nog in beweging is. Verkoping. Door notaris J. C. Kram uit Kapelle werd in het Jeugdgebouw t.v.v. dhr. P. J. Ruissaard verkocht het woonhuis met werkplaats en schuur aan de Dorps straat no. 46 en een perceel ernaast ge legen bouwterrein. De afzonderlijke in schrijving bedroeg: Perceel 1 6155,— door dhr. J. Th. Goedemondt uit Goes; dit werd opgeboden tot 6200,Per ceel 2, inschrijving door dhr. J. Th. Goedemondt voor 3333,In de com binatie werd door de verkoper 11.000,- gezet. Voor dit bedrag werd dhr. J. Th. Goedemondt uit Goes ook koper van de beide percelen. Puzzelrit. De Instuif Wemeldinge organiseert weer een gezellige middag en avond. De middag wordt begonnen met een puzzel- rit voor brommers en fietsers. Na af loop houdt men dan een gezamenlijke maaltijd, waarna de avond besloten wordt met enkele dansjes, waarbij de muzikale omlijsting verzorgd wordt door de Stereo's uit Kruiningen. Raadsvergadering. Vrijdagavond vergaderde de raad der gemeente Wemeldinge onder voorzitter schap van burgemeester C. N. F. van Sas. De gemeenschappelijke regeling voor de reinigingsdienst in de gemeen ten Krabbendijke, Kruiningen, Rilland- Bath, Waarde, Wemeldinge en Yerseke werd aanvaard. Als hoofdleidster aan de kleuterschool werd met algemene stemmen benoemd mevr. C. C. J. van der Linden-Goeree. Dit met ingang van 1 april 1964. Het voorstel om het be drag voor de openbare school te stellen op 56,per leerling voor het jaar '64, werd aanvaard. Het perceel weiland aan de Hoogeweg werd verpacht aan dhr. A. Moelker voor de duur van 1 jaar. Het voorstel tot aankoop van de woning met schuur, erf en tuin aan de Zd. Achter weg no. 19 van dhr. A. Moelker werd aanvaard voor de som van 40.000, De rekening van inkomsten en uitgaven van het Burgerlijk Armbestuur werd aangeboden. De rekening sluit met de volgende cijfers. Gewone dienst: Inkom sten 103.418,46, uitgaven 106.715,73, nadelig slot 3.297,27. Kapitaalsdienst: Inkomsten 313.77,06, uitgaven 337.159,59, nadelig slot 23.382,53. Het voorstel tot deelneming aan het plan tot het bouwen van een aantal wonin gen volgens de plannen van de stich ting ratiobouw werd aanvaard. Het plan omvat 20 woningen te bouwen aan de Molenstraat. De bouwkosten zijn bere kend op 18.255,per woning, de huur berekend op 20,40 per week. Getracht zal worden inplaats van 20 woningen een toewijzing te verkrijgen van 40 wo ningen. Bij de rondvraag vroeg dhr. C. de Kraker speciale aandacht voor het toezicht op de speelweide, zodat de om wonenden geen last daarvan hebben. Dat er bij een speeltuig enkele keren een ongeluk is gebeurd is wel hieraan te wijten, dat groteren de kleineren op de speeltuigen verdringen. Zelf kan de gro tere jeugd deze ongelukken helpen voor komen door niet de kleintjes opzij te du wen. Groteren, let dus op uw kleine speelkameraadjes Fabrieken Zevenbergen Gevonden voorwerpen. Gevonden een kinderhemdje. Inlichtin gen ter gemeentesecretarie. Geslaagd. Bij de gehouden examens aan de rijks kweekschool te Middelburg slaagde on ze dorpsgenoot dhr. C. J. Feytel. Bij het examen aan de ambachts school te Goes slaagde voor de stich ting vakopleiding in de schildersbedrij ven dhr. F. J. de Kraker. Hij behaalde dit met lof. Proficiat, heren! Schoolreis. Dezer dagen maakten de leerlingen van de hoogste klassen van de openbare lagere school alhier hun jaarlijks school reisje. De reis ging per speciale trein naar Valkenburg, waar het drielanden punt met uitkijktoren werden bezocht. Zij maakten vervolgens een busrit door Zuid-Limburg. Ook werd de gemeente grot bezichtigd. Een verblijf in de speel tuin met kabelbaan maakte deze reis tot een pracht trip voor de jeugd, die 's avonds per trein op Kapelle arriveer de en daar met privé auto's werd op gehaald. WEMELDINGE Van 1420 juni 1964 Woensdag 17 juni: Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 6.46 7.11 0.04 12.21 Maandag 7.39 8.05 0.54 1.19 Dinsdag 8.33 8.52 1.54 2.2u Woensdag 9.30 9.49 2.46 3.19 Donderdag 10.29 10.51 3.46 4.21 Vrijdag 11.33 11.58 4.47 5.28 Zaterdag 12.35 5.52 6.26 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1