NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkmq De Macht van de Organisatie yi/ubcbn oC&nfys de sthGuodi 29STE JAARGANG No. 51 29 MEI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN Beter zien en er beter uitzien Fa. D. Pieterse - Wemeldinge J. Kole - Yerseke - Tel. 372 modes REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van m\j een vaste geest. Psalm 51 12 Wellicht wordt nergens in de Bijbel op zulk een diep-ontroerende wijze be schreven de worsteling van een tot schuldbewustzijn gekomen ziel als in Psalm 51 door David na zijn zonde met Bathseba. David gaat hier met het blootleggen van de zonde en zijn zondige staat hoe langer hoe dieper. En in overeenstem ming daarmee vraagt hij hoe langer hoe meer van God. Ook al weet hij, dat God genadig is en deze zonde hem vergeven wil, het is hem niet genoeg, bij lange na niet. Ook al verfoeit David nu dat zondi gen met Bathseba tot in het diepst van zijn ziel, hij weet, dat zonder meer het zelfde kwaad straks weer, misschien in eens, misschien zo van lieverlede, in hem zal gaan werken. Hij is niet zeker van zichzelf. Over hem is gevallen de angst voor de zondemacht, voor zijn on rein hart, de onrust over zijn onvaste geest. En daarom smeekt hij: o God, vergeef niet alleen het nu bedreven kwaad, maar herschep mij, geef mij een ander, een rein hart, en schenk mij een andere, een standvastige geest. Het is soms zo, dat we de Here haast niet meer om vergeving durven bidden, omdat we telkens maar weer met het- MET EEN BRIL VAN Kapslla Z.-B Tal. 01102-223 Uilsluitend merkbrillen^van topklasse. zelfde kwaad komen aandragen. Dan huiveren we voor het gebed om verge ving terug, omdat we haast zeker we ten, dat we straks toch weer precies dezelfde zonde doen, morgen weer met hetzelfde zondaarsgezicht voor God zul len staan. Het komt, omdat we zo zel den naar de diepte van ons zondigen, naar ons slecht hart en onze onbetrouw bare geest afsteken en daarvoor schuld- belijden. Wie niet meer alleen zijn dagelijkse zonden kent en belijdt, maar daarachter heel zijn zondig bestaan ziet, gaat bid den om algehele vernieuwing van hart en geest. En krijgt ook al meer oog voor de volle heerlijkheid van Jezus Christus, Die op Golgotha niet maar al leen zonden uitdelgde, ook de Heilige Geest voor ons verwierf, door welke Geest we ontvangen een nieuw hart en een vaste geest. (Uit een Dagboek) Neen, nog geen belastingverlaging dit jaar. De regering vindt het nog niet „passend". Die belastingverlaging heeft de V.V.D., een der regeringspartijen, wel in haar vaandel staan, die belasting verlaging is bij het akkoord van Was senaar zelfs als nummer twee op de prioriteitenlijst geplaatst, van diverse zijden is in verschillende publicaties de noodzaak van belastingverlaging, spe ciaal voor de middengroepen, in het licht gesteld, maar een belastingverla ging komt vermoedelijk dit jaar nog niet eens aan de orde, laat staan dat ze wortd ingevoerd. De regering acht het, na de wat hoog uitgevallen loonsverhogingen, niet ver antwoord. Maar wel heeft minister Veldkamp de eis kunnen laten horen, dat de a.o.w. per 1 januari 1965 tot een bestaansminimum moet worden opge trokken, grotendeels te betalen uit de algemene middelen. Maar dat is een punt wat de vakbonden in hun pro gram hebben geschreven en wat de vak bonden voorstaan, daar wordt ernstig rekening mee gehouden. De macht van deze organisatie is overheersend in het politieke leven van ons land. En een belastingverlaging is (nog) niet een van de sociale punten van hun verlanglijstje. Maar gezien in het licht van de nog te verwachten loonsverhogingen kan dit niet zo heel lang meer op dit lijstje ontbreken, want steeds meer arbeiders gaan langzamer hand ook tot de middengroep behoren, op welke groep de hoge belasting naar verhouding het zwaarste drukt. Hoewel nog lang niet de helft van alle werknemers in ons land lid zijn van een vakorganisatie, oefenen de vakbon den door hun politieke binding aan de grootste partijen in de Staten-Generaal, toch een zo sterke druk uit, dat Twee de kamer en regering, gezamenlijk zoe kend naar de weg van de minste weer stand, geneigd zijn de vakbondseisen een hogere prioriteit te verlenen dan de behoeften die in andere groepen worden gevoeld. Die andere groepen immers beschik ken niet over de macht van de organi satie. De middengroepen, voor wie een verlaging van de progressiviteit in de belastingtarieven een steeds noodzake lijker iets is geworden, zijn in de vak bonden juist het slechtst vertegenwoor digd en organiseren zich ook niet of nauwelijks op andere wijze om hun wen sen kracht bij te kunnen zetten. Zrj be schikken dus niet over politieke macht, zijn naar levensbeschouwing verdeeld over de verschillende partijen, door wel ke verbrokkeling zij overal een minder heid blijven vormen, aan wier noden en eisen gemakkelijker voorbij is te gaan dan aan die van de goed georganiseer de vakbonden. Het is niet zo, dat wij de vakbonden deze politieke macht misgunnen, in tegendeel, want het heeft bewerkstel ligd dat er in het economisch bestel meer rekening moest worden gehouden met de verlangens der gewone werkers. Sociaal èn politiek gezien hebben de vakbonden baanbrekend en goed werk gedaan, waar miljoenen werkers de vruchten van hebben geplukt. Maar hun macht en de bij hen gehuldigde inzich ten beheersen op zodanige wijze het po litieke leven in ons land, dat de noden van andere groepen er ten achter bij geraken, zo lang de vakbonden deze no den nog niet erkennen en er zich voor in willen zetten. Wanneer er aangedrongen wordt om huurverhogingen en verhoging van an dere lasten nu eens niet te compenseren door loonsverhogingen doch door belas tingverlaging dan schijnt dat niet te passen in het belastingpatroon. Dat is natuurlek een dooddoener, maar zo'n be lastingverlaging zou te weinig bemerkt worden in de lagere salarisklassen, waar men niet of nauwelijks weet hoeveel loonbelasting men eigenlijk betaalt. Daarom is dat politiek gezien niet aan trekkelijk, misschien zelfs ook niet „haalbaar". En men zweert tegenwoor dig b(j wat „politiek haalbaar" is. Zo als ook blijkt ten aanzien van de te levisie. Vooral na de oorlog worden we steeds meer geregeerd door belangengroepen, bij wie uiteraard het algemeen belang ondergeschikt is aan het groepsbelang, ook al is men zichzelf daar nauwelijks van bewust. De politieke partijen zijn bang voor stemmenverlies, als zij eens niet voldoende rekening zouden houden met de eisen der vakbonden. Die (over dreven) angst doet hen naar de weg van de minste weerstand streven. De moedigen en onafhankelijk denkenden hebben de politiek meest reeds verlaten, de macht overlatende aan de organisa ties en het getal hunner leden. Daarom dan ook geen belastingverlaging, zelfs niet ter compensatie. Het past niet in het patroon. H. VAN WERMESKERKEN (Nadruk verboden) DE STROOMPRIJSBEWUSTE Ook meteropnemers van het elektrici teitsbedrijf kunnen soms rare dingen meemaken. Deze was het tenminste al enige tijd opgevallen, dat hij bij een be paalde cliënt zo weinig stroom te no teren kreeg. Tot hij op een kwade dag kwam, de radio luid hoorde spelen, de vrouw zag strijken, een elektrisch straalkacheltje zag branden en ondanks dit alles de elektriciteitsmeter bewe gingloos aan de muur zag hangen. „Er klopt iets niet", dacht de meter- opnemer niet zonder logica. Maar hoe hij ook keek naar het geheimzinnige wieltje met de rode streep in de meter, het draaide niet. En als hij het licht aandraaide, kwam er nog geen bewe ging in de schijf. Helemaal uit zijn doen door dit ver schijnsel repte de meteropnemer zich naar een deskundig man van het elek triciteitsbedrijf. Deze kon de radio- muziek al op de stoep horen. Ook hij kwam binnen, hoorde de stofzuiger, voel de warmte en consulteerde dat de me ter zonder blikken of blozen bleef vol houden dat er geen stroom werd afge nomen. De deskundige begon lastige vragen te stellen aan de huisvrouw, doch deze antwoordde: „Ik zeg niks. Ik mag niks zeggen van mijn man, en ik zeg ook niks". En bij deze eenzijdige conversatie bleef het. Toen de deskundige het huis aan een nauwkeuriger onderzoek onder wierp, bleek het elektrische kacheltje inmiddels te zijn gedemonteerd. De ele menten lagen los op een lege kolenka- chel te gloeien. De beide koperdraadjes waren zonder meer in een stopc9ntact gestoken. Dat niemand op deze manier door de stroom is gedood mag nog gro ter raadsel heten dan het stilstaan van de meter. Wat later kwam de echtgenoot thuis. „Ik heb niks gezegd, en ik zeg ook niks", verklaarde de vrouw eentonig bij zijn binnenkomst. Maar de man zei wel wat. Nadat de deskundige hem even aan de tand had gevoeld gaf hij toe dat hij een manier had gevonden om stroom te betrekken buiten de meter om. Van de aldus gratis verkregen energie maak te hij een dankbaar gebruik. De deskundige knikte, waarschuwde de politie, en haalde er een andere des kundige bij. Deze prutste wat by de meter, en toen kon het niet meer. „Het ging echt niet meer buiten de meter om", verklaarde de stroom-dief bij de rechter, „want ik heb het nader hand nog geprobeerd. Maar 't lukte niet. Die knaap had er wel verstand van". Deze waarderende woorden konden evenwel het strafbare feit niet verdoe zelen. Diefstal van elektrische energie grote daad voor gering voordeel dient stevig te worden gestraft, vond de officier. ,,'t Zijn dure tijden", voerde de ver dachte aan. „Ik moet ook prijsbewust denken, zegt de minister. Ieder gulden tje is er één, bij mij net zo goed als bij 'n ander". „Ja, en bij de elektriciteitsmaatschap pij net zo goed als bij u", meende de of ficier. „Kom, kom", dacht de verdachte, „aan een boom zo vol geladen..." Maar de officier vond dat ook de elektriciteitsboom beschermd dient te worden. Hij vroeg veertig gulden boe te. En daar liet de rechter het bij, om dat de maatschappij nog een rekening van het geschatte stroomverbruik zou opstellen. En dat kan heel wat meer zijn dan deze enkele tientjes WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) LAAT WETEN WAT MEN AAN U HEEFT „Ze zullen weten wat ze aan me heb ben", had het kordate meisje gezegd. En ze hield woord. Duidelijker dan ooit tevoren demonstreerde ze de bewoners van het kleine dorp, dat ze omgang had met die boerenknecht, over wie minder fraaie verhalen de ronde deden. Ze wan delde met hem, ja, zoende zelfs met hem op het brinkje. Door haar gedra gingen maakte het meisje haar dorps genoten duidelijk kenbaar, wat haar be doelingen waren. Datzelfde meisje was minder duide lijk in haar gedrag, wanneer ze alleen over straat moest. De verkeersregels ze kende ze wel interesseerden haar weinig. In het kleine dorpje leverde dat geen problemen op. Anders was het, wanneer ze in de nabijgelegen stad op de markt inkopen ging doen. Zich van haar aantrekkelijke gezichtje bewust, reed ze dan op haar bromfiets, met een grote boodschappentas in de rechter hand, los van het stuur. Eigenlijk leek het net, alsof ze steeds haar rechter arm uitgestoken hield. Het overige ver keer raakte hierdoor in grote verwar ring. Achter haar rijdende automobilis ten, die rechts af moesten, meenden de bocht gelijk met haar mee te kunnen draaien. Maar het meisje bromde rus tig rechtdoor, en ongelukken konden soms nog maar net worden voorkomen. Wanneer het meisje werkelijk een bocht naar rechts wilde maken, liet zij haar medeweggebruikers nóg meer in het ongewisse omtrent haar bedoelin gen. De arm met de tas werd iets ver der uitgestoken, maar deze verduide lijkende beweging werd teniet gedaan door een lichte slingering naar links, teneinde de bocht iets ruimer te kun nen nemen. Zij liet de andere verkeers deelnemers niet alleen raden welke kant zij opging, zij bracht ze bovendien nog in verwarring. Verwarring, een van de grootste vij anden van de verkeersveiligheid, Het Verbond voor Veilig Verkeer doet daarom een beroep op elke weggebrui ker zich op een voor anderen duidelijke wijze in het verkeer te gedragen, door tijdig en duidelijk zijn bedoelingen ken baar te maken. Voor bestuurders van tweewielers houdt dit onder meer in, dat bij het links of rechts afslaan dui delijk richting moet worden aangegeven door tijdig de arm goed zichtbaar ge strekt uit te steken. Dan moet de juiste rijstrook worden gekozen, zonder daar bij verwarring stichtende schijnbewegin gen te maken. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Kinderbijslag. Als een kind gebo ren is, wanneer krijgt men dan kinder bijslag? Mijn dochtertje is 8 januari geboren en ik heb niets getrokken, al dus M. T. Om in aanmerking te komen voor kin derbijslag over een bepaald kwartaal, dient het kind aanwezig te zijn op de eerste dag van dat kwartaal. Aange zien uw dochtertje op 8 januari werd geboren, hebt u dus nog geen recht op kinderbijslag over het eerste kwartaal 1964. Voetpad. Ik bezit een perceel tuin grond waarvoor mijn buurman uitweg moet verlenen. Op hoeveel breedte heb ik recht en mag ik er ook met een krui wagen over? vraagt C. T. Wij hebben het vermoeden, dat het hier gaat om een erfdienstbaarheid van voetpad. Dit geeft (het woord zegt het al) het recht om te voet over eens an ders land te gaan. Indien de breedte daarvan niet bij de titel (de notariële akte) is bepaald, wordt die breedte ge regeld volgens de bijzondere verordenin gen of plaatselijke gebruiken. De nota ris kan u in deze inlichten. Wat betreft het gebruik van een kruiwagen moet u beseffen, dat dit de toestand van het dienstbare erf (van uw buurman) ver zwaart. Wellicht geeft de titel in deze een aanwijzing. Is dat niet het geval, dan vrezen wij, dat u van een kruiwa gen geen gebruik mag maken. Verzetsheld. Naar welke Neder landse verzetsheld is de legerplaats Stecnwijkerwold onlangs vernoemd? Met ingang van 5 mei j.l. is de le gerplaats Steenwijkerwold omgedoopt in Johannes-Post-kazeme. Adaano. Kimt u m(j zeggen hoe oud Adamo is en waar hij woont? Adamo is 21 jaar oud en woont in Brussel, voor zover men dat althans wonen kan noemen, want hij is uiter aard meestal op tournee. N.V. Wat is er voor nodig om een naamloze vennootschap op te richten? Omdat de wet niet voorschrijft, dat een zeker aantal personen voor het aan gaan van een N.V. nodig is, noch dat een zeker kapitaal daarvoor is vereist, zijn twee personen en is elk kapitaal, hoe gering ook, daarvoor voldoende. (Na de oprichting mogen zelfs alle aan delen in één hand komen.) Voor de op richting is een notariële akte vereist. In deze „akte van oprichting" moeten de stauten vermeld zijn. Alvorens als N.V. te kunnen handelen, is de „verkla ring van geen bezwaar" nodig van de minister van justitie. De bestuurders zijn verplicht de N.V. te doen inschrij ven in het handelsregister (Kamer van Koophandel) en de akte van oprichting alsmede de verklaring van geen be zwaar te doen publiceren in de Neder landse Staatscourant. Er is wettelijk een bedrag van minimaal 10 op elk bij de oprichting geplaatst aandeel te storten. Een bepaling van weinig be tekenis: bij een maatschappelijk kapi taal van 100.000,is de storting van 2000,voldoende, omdat de oprich ters zelf slechts een vijfde deel van het maatschappelijk kapitaal behoeven te nemen. Reglement, iEen lezer stelt een vraag over het vereiste stemmenaantal voor een reglementsverandering in zijn vereniging. Het twee derde deel van 37 stemmen is volgens ons 24.8 stemmen. Als dat vereist is, dan is 24 stemmen dus een te klein aantal om de reglementsver andering erdoor te krijgen. ri voor de elegante vrouw Grote Markt 12 Bergen op Zoom WEMELDINGE Van 31 mei6 juni 1964 Woensdag 3 juni: Laatste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 6.35 6.56 12.13 Maandag 7.15 7.36 0.34 12.56 Dinsdag 8.00 8.19 1.21 1.49 Woensdag 8.51 9.12 2.15 2.46 Donderdag 9.54 10.20 3.12 3.48 Vrijdag 11.02 11.30 4.12 5.57 Zaterdag 12.09 5.24 6.01 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1