oveRöenkinq SitfèS PAIDamp® 29STE JAARGANG No. 47/ 1 MEI 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Beter zien en er beter uitzien VflllEGEN <JCclh.q,s cU SÜLCLdt Over en rond het Yersekse Burchtje Land- en Tuinbouw modes \PLAATSELIJK NIEUWS YERSEKE REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE: Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur En Simson zeide: mijn ziel sterve met de Filistijnen. Richteren 16 30. Nooit mag ons volk die meisjes en vrouwen, die jongens en mannen ver geten, die hun leven gaven voor onze vrijheid. Dat zij de strijd hebben aan gedurfd tegen de overweldiger en hem bestookt hebben aan alle kanten met hun illegale aktie, blijft hun onvergan kelijke eer en glorie. Vooral als wij die heldenstrijd aan de Grebbe en de Maas en in de ondergrondse in het licht van Jezus Christus zien, wordt alles veel die per en waardevoller. Wij denken aan die eenzame strijder uit het oude Testament, Simson. In zijn tijd hadden onbesneden Filistijnen het land Kanaan grotendeels bezet en in plaats, dat het volk van God naar het verzet greep om die heidenen terug te werpen, lieten zij alles begaan. Ach, die bezetters waren zo slecht niet en ille gale aktie zou bloed doen vloeien, ze hadden de rust zo lief. Maar God ver wekte Simson, die alléén zijn geweldige strijd streed tegen de vijanden Gods. Zie niet minachtend neer op zijn pres taties, dat hij nu eens dertig Filistijnen neersloeg, dan weer koren in brand stak en stalen poorten uit hun hengsels licht te. Want Simson heeft in dit alles de vijand de onrust in het hart gejaagd, en de naam van Israels God doen Klinken onder de Filistijnen, zodat zij gingen be ven voor de God van Simson! En Sim- sons laatste daad was het grote levens offer, toen hij honderden Filistijnse ge neraals, officieren en grootmachten met zich in de dood trok en vreselijker dan ooit de vijanden voor de naam van Is raels God deed beven! Simsons nationale strijd was de strijd voor de komst van Jezus Christus. Zó hebben ook onze jongens en meis jes, onze vrouwen en mannen als hel den gestreden niet slechts tegen mili taire organisaties en vijandelijke beulen, maar tegen de anti-christelijke machten en vijanden van God. Zij hebben de naam van God en van Jezus uitgeroe pen, zodat de Gestapo knarsetandend tegenover het geloof van onze jongens en meisjes heeft gestaan! Het schot op onze jongens betekende het schot op het hart van Jezus Christus. Daarom zullen wij onze gevallenen blijven ge denken. Dat houdt in, dat wij de vrij heid door hen zo duur gekocht zullen verdedigen en voor de komst van Jezus zullen aanwenden. Dat wij de banier van Jezus Christus, die zij stervend aan ons overreikten zullen hooghouden en dat wij met de inzet van ons leven blijven strijden tegen alle anti-christelijke mach ten: Gods vijanden zullen vergaan! Gedenkt hen die vielen en die zoveel in hen verloren hebben! (Uit een Dagboek) MET EEN BRIL VAN Kap.ll. Z.-B. Tel. 01102-223 Uitsluitend merkbrillen van topklasse. DE BAKKER BAKTE STOUTE BROODJES Het witte jasje stond de bakker heel wat vlotter dan het flodderige uniform van het Huis van Bewaring. Want 's Rijks kleermakers leveren wel dege lijk werk, maar op het gebied van mo deplaten hebben ze maar weinig keus. Het witte jasje met de vlotte snit was er derhalve oorzaak van geweest, dat het meisje haar hart verloor. Nu bleek de broodbezorger een vrij gevige minnaar, dat dient hier tot zijn eer te worden gezegd. Het ene kostbare cadeautje volgde het andere. De bak ker werd steeds royaler. Doch helaas, kleine geschenken onderhouden de vriendschap, volgens het oude spreek woord, maar met grote schijnt dat niet het geval te zijn. Haar liefde slonk van laaiend vuur tot flakkerend petroleum lampje, en tenslotte doofde ook dat. De zoete-broodjesslijter kreeg de bons, en het was naar om aan te zien hoe hij nadien met eenzaam hart langs de klan ten fietste. De dure cadeautjes hadden handenvol geld gekost, meer dan een eerzaam bakkersknecht van zijn loon kan over houden. Het klantengeld was er bij in geschoten en de melige broodbereider besloot een poging te doen om hetzij de geliefde, hetzij de geschenken terug te winnen. Hij huurde een slee van een wagen, vol chroom, automatische ver snellingen en banden die nooit lek wa ren. Daarmee suisde hij naar 't schoon- ouderlijk huis, waar schoonmama hem op de stoep liet staan. „Ze mot je niet meer", zei schoonmama. En hoe de wan hopige deegkneder *ln zijn mooie auto ook soebatte, hij kreeg noch het voor werp zijner liefde, noch zijn cadeautjes terug. De versmade minnaar had nog wat geld van zijn baas in de zak. Hg be sloot zich met behulp daarvan in het rosse leven te werpen. Hij stoof met de automatische versnellingen naar Parijs, maai' ondertussen dronk de dure slee zo veel benzine, en de stoute-broodjesbak- ker zoveel opkikkertjes, dat het geld van de baas op weinige frankskens na op was toen het witte jasje de lichtstad bereikte. Ten aanzien van het gekleurde leven was hij ondertussen al wijzer ge worden. Hij bleef in de wagen kampe ren, besteedde het overgebleven geld aan de knapperige baksels van zijn Franse collega's en genoot van Parijs alleen datgene wat geen geld kostte. En dat is daar niet veel. De honger dreef hem er tenslotte toe om de radiator van de dure slee naar het vaderland te wenden. Onderweg ont glipte hem echter het ivoorkleurige stuurwiel, want de benzine was op. Een touringcar met toeristen heeft hem toen verder mee genomen en van de grens af heeft de politie voor vrij vervoer ge zorgd. Die heeft ook de wagen opge haald, die nog keurig en onbeschadigd langs de weg geparkeerd stond. ,,'tZiet er niet best uit met jou, jon gen",, zei de rechter hoofdschuddend. Er lag een uitvoerig rapport. De offi cier stond op en wees op de ernst van de zaak: op klaarlichte dag met an dermans auto en andermans geld weg te trekken! Dat van de auto was niet ten laste gelegd. Bij een vorige gelegen heid heeft de bakker twee maanden voorwaardelijk gekregen. Nu luidde de eis vijf maanden met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk, zodat de bakker drie maanden moet zitten; als die vo rige straf niet ten uitvoer wordt ge legd, ten minste. De rechter vonniste conform. „Mag ik nog iets zeggen?" vroeg de verdachte plotseling vrijmoedig. „Eigenlijk niet, want het is afgelo pen", zei de rechter. „Ziet u", begon de meelman meesmui lend, „de officier zegt nu dat het zo ernstig is, omdat het op klaarlichte dag gebeurde. Maar de vorige keer was het zo ernstig, omdat het 's nachts in het donker was voorgevallen. Wanneer moet ik dan De parketwachter leidde hem weg. WILLY H. HEIT LING DE KALKTOESTAND VAN ONZE LANDBOUWGRONDEN IN GEVAAR! Als gevolg van de moeilijkheden die zich voordoen bij de arbeidsvoorziening in sommige landbouwstreken, blijkt daar belangstelling te zijn voor meng- meststoffen. De hoge prijs van meng- meststoffen neemt men op de koop toe. Dit is een zuivere kostenkwestie en iedere boer zal voor zichzelf moeten uit maken of deze hogere bemestingskosten verantwoord zijn. Daarnaast spelen echter andere fak- toren, die in direkt verband staan met een goed bemestingsbeleid een rol. Het is bijvoorbeeld algemeen bekend dat de verhouding der in de mengmest- stoffen aanwezige voedende bestand delen heel vaak niet juist is. Verder bevatten mengmeststoffen geen kalk, maar erger is het dat zij de grond verzuren. In Nederland is de pH van het bouw land op zandgrond grotendeels te laag. Een verhoging van de kalktoestand is hier mogelijk door gebruik te maken van kalkmeststoffen of alkalisch wer kende meststoffen als slakkenmeel. Op dit type grond is het gebruik van mengmeststoffen dus meestal niet ver antwoord. Waar de kalktoestand daarentegen wat beter is, zal men aanvankelijk met mengmeststoffen geen moeilijkheden on dervinden, maar zal men toch steeds erg op zijn „qui-vive" moeten zijn. Landbouwers, denkt aan de kalktoe stand van uw grond. Een goede kalk toestand is de basis voor een hoge plan- tenproduktie en voor gezond en produk- tief vee. XI Vanaf 1609 komt het voor als ver pacht en zal vermoedelijk niet meer be woond zijn geweest door de eigenaar. Ten jare 1856 werd het Burchtje pu bliek verkocht en kwam het in bezit der familie Everse tot het op 29 augustus 1963 overging aan gebr. De Munck. De zogenaamde vroonpacht tien gulden 's jaars, een overblijfsel uit het feodale stelsel, en ambachtsheerlijk gevolg, bleef er op rusten en ging bij de publieke vei ling der ambachtsheerlijke rechten op 8 december 1879 over aan Hubrecht Poel man, die het met zijn mede-eigenaren Gommert Daane en Dingenis Poelman in januari 1912 voor 200,verkocht aan Jan Everse. Nu de eigenaar van de grond én de vroonpacht in dezelfde hand kwam, verdween hiermee dit attribuut uit het middeleeuwse leenstelsel. Dat het vroeger niet altijd secuur ging met het vaststellen van eigendomsover dracht kan blijken uit de voorwaarden der verkoping van „9 Januari 1856, des morgens ten 9 ure, ten herberge van Christiaan Verijzer, „Het wapen van Zeeland", de z.g. parochieherberg, ge legen hoek KerkpleinWijngaardstraat, ten overstaan van notaris Van den Bul- ke, waar onder nr. 14, bedoeld perceel tje grond als volgt wordt beschreven: „Een partij Bouwland, annex en tegen over het vorige perceel, genaamd het Burchtje, in het hooge stuk, zijnde vroonpacht van den Ambachtsheer van Yerseke, om tien gulden 's jaars enz. Verklarende de comparanten verkoopers dat van deze partij geen ander eigen domsbewijs of titel van aankomst be staat, of bij hun bekend is dan het on gestoord en onafgebroken bezit als eigenaar gedurende meer dan Dertig jaren, door den Erflater hunner vader en grootvader voornoemd. Voorts wordt bij verbetering en tot aanvulling alhier vermeld en bepaald: Dat het veertien de perceel niet slechts Dertig jaren, zoo als vermeld staat, maar van vóór de invoering hier te lande, der wetten op de registratie, openlijk en onafgebroken in eigendom is bezeten". Het ontbreken van de titel van aan komst of ander eigendomsbewijs is in dit geval vermoedelijk hierin te vinden dat in 1801 een wet verscheen waarbij „het Leenregt werd afgeschaft en alle Leenroerige goederen gehouden (wer den) voor Allodiaal (privaat bezit)". In de Staatsregeling van 1805 werd dit an dermaal onderstreept: „Het leenrecht blijft afgeschaft. Alle goederen worden gehouden voor Allodiaal. De Wet zorgt voor de billijke en regtmatige schade loosstelling der Grondeigenaren welke door deze afschaffing zijn benadeeld ge worden". Schadeloosstelling echter heeft niet plaats gehad. Besluiten we deze bijdrage over een vroeg gedeelte uit het Levensboek on zer gemeente met de hoop uit te spre ken dat de voor ons dorp vreemde cul tuur, de zeer bedreigde welvaart weer zal doen herleven. Moge de onderneming der gebroeders De Munck, als eersten en van hen die reeds volgden en nog volgen zullen, krachtig doen medewerken tot behoud en bloei van Yerseke's bestaansmogelijk heid. ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Van Gogh. Kunt u mij enkele in lichtingen, verstrekken omtrent de kunst schilder Van Gogh en zijn werken Men kan momenteel ongeveer 850 werken met zekerheid aan Vincent van Gogh toeschrijven en daarnaast nog een even groot aantal tekeningen. Zijn be kendste werken zijn wel: „De aardappel eters", „Het herfstlandschap" (in Mu seum Boymans), „De pastorietuin in de winter" en „Het wilgenlaantje bij avond", voorts ettelijke ook bekende landschap pen, wevers, watermolens enz. Vincent van Gogh verbleef van 1870 tot 1873 in Frankrijk, in Parijs en ging vandaar naar Londen en keerde in 1876 weer in Nederland terug. Dit zijn de jaren ge weest, dat hij in kunstzaken werkte. Hij wilde theologie studeren, maar de stu die ging hem niet snel genoeg en daar om ging hij als prediker naar de Belgi sche mijnstreek, de Boranige (1878). In 1880 ging hij geheel tot de kunst over. In 1886 vertrok hij voor de tweedemaal naar Parijs, naar zijn broer Theo, die daar in een kunsthandel werkte. Daar verbleef hij tot het eind van zijn le ven: 29 juli 1890. Van Gogh was her vormd. Inderdaad is Van Gogh in het laatste jaar van zijn leven opgenomen in een inrichting voor zenuwpatiënten in Saint Rémy. Hij leed aan verstandsver bijstering en tenslotte heeft hij zichzelf met een pistoolschot van het leven be roofd. Mollen. Ik heb in mijn tuin zeer veel last van mollen, niettegenstaande ik de nodige maatregelen tref. Komt dit soms omdat mijn tuin grenst aan een groot weiland? Vooral het weiland is een goede voed selbron voor de mollen en hierin zullen zij zich dus sterk vermenigvuldigen, doch ook die grote tuin zal steeds weer voor nieuwe aanvoer van mollen zorgen. Het beste is dus te zorgen, gezien de grote schade aan uw gazon en planten, dat er geen mollen meer in uw tuin komen. U kunt dit het beste doen door rondom de gehele tuin fijn kippegaas aan te brengen en dit ca. een halve me ter in te graven. Ook moet het boven gronds nog een eindje uitsteken, daar fl voor de elegante vrouw Grote Markt 12 Bergen op Zoom de mol zich ook bovengronds verplaatst. Daarna kunt u de mollen, die zich in uw eigen tuin bevinden, gemakkelijk do den of wegvangen. Doet u dit niet, dan zult u steeds nieuwe aanvoer krijgen uit weiland of tuin. Gewoonlijk heeft ieder mollenpaar een bepaald jachtveld, wat met hand en tand verdedigd wordt tegen concurrenten. In de lente en soms ook nog in augustus werpt het wijfje drie jongen in een bepaald nest, ken baar aan de grootte en de ronde bouw, dus niet te verwarren met de gewone molshopen. Deze nesten treft men ge woonlijk aan op beschutte plaatsen. Tracht deze nesten dus op te sporen en uit te graven. Tong. Hoe komt men aan een ge scheurde tong? Heeft dat iets met de voeding te maken? U geeft zelf geen enkel aanknopings punt en onze medische medewerker kan dus alleen maar enkele algemene op merkingen maken. Een verwonding van de tong kan natuurlijk plaats hebben, doordat men iets scherps heeft binnen gekregen. Meestal is het echter zo, dat kapotte tanden of kiezen er aanleiding toe geven, dat af en toe wondjes ont staan. In dat geval is het ten zeerste aan te raden de mond te laten saneren. Is er een uitsteekseltje aan een kunst gebit, dat niet goed zit, dan behoort dit in orde te worden gebracht, zoals van zelf spreekt. Tom Manders. Kunt u mij het adres opgeven van Dorus (Tom Manders) Het adres van de heer Tom Manders luidt: Oude Huizerweg 1, Blaricum. Pensioen. Van 1913 tot 1935 ben ik boerenknecht geweest in vaste dienst en van 1935 tot 1940 los arbeider in een boerenbedrijf. Heb ik nu recht op pensioen van de landbouw en zo ja, waar kan ik mij vervoegen? U vermeldt niet of door u premie is betaald voor dit pensioenfonds. Wij ad viseren u zich met volledige gegevens te wenden tot de administratie van het Bedrijfspensioenfonds voor de Land bouw, Buitenrustweg 3 te 's-Gravenha- ge. Pro senecute. Weet u het adres van de vereniging „Pro Senecute" Het secretariaat van „Pro Senecute" (voor de ouderdom) is gevestigd: Von delstraat 58 te Amsterdam-W, telefoon (020) 81341. Het doel van deze vereni ging is: voor bejaarde dames en heren uit beschaafde kring, zonder onderscheid van religie, gehuwd en ongehuwd, een voudige, goede en goedkope pension tehuizen in Nederland te stichten en in stand te houden. A.O.W. Kunt u mij zeggen hoe groot de bedragen zijn die over 1962 en 1963 zijn uitbetaald volgens de A.O.W. De uitkering volgens de A.O.W. be droeg over '62 voor gehuwden 2087,50 en voor ongehuwden 1304,Voor '63 lagen deze bedragen respectievelijk op 2414,— en 1553,—. Gracy. Kunt u mij zegge nvan wel ke naam Gracy is afgleid en is dit de juiste schrijfwijze of is het Grace? Gracy is afgeleid van het Latijnse Gratia oftewel Gratiana. Betekenis: de bevallige, de aanminnige. Grace is de juiste schrijfwijze van deze naam. Egidius. Kunt u mij een paar roep namen geven van Egidius? Egidius stamt uit het Grieks, een specifiek Nederlandse roepnaam hiervan bestaat niet. U zou echter Egi kunnen zeggen, waardoor in elk geval een Ne derlandse klank ontstaat. De Franse roepnaam is Egide, hetgeen dus ook nog een roepnaam is. Auteur. Is het waar dat de schrij ver Gheorghiu priester is geworden? De schrijver Gheorghiu is inderdaad priester geworden en wel van de Grieks- orthodoxe kerk. Wat het adres van deze auteur betreft, kunt u zich wenden tot de Nederlandse uitgever van zijn wer ken, uitgeverij PAX te Den Haag. 966 Yerseke 1966 24 januari 1966 zal het duizend jaar geleden zijn, dat Yerseke voor het eerst in een officieel stuk wordt genoemd. Proficiat! Aan de Vrije Universiteit werd het doctoraal examen natuurkunde afgelegd door H. M. W. Booy. Een feestelijke dag. Maandag was voor de heren Linden- berg een feestelijke dag. In hun nieuwe gebouw voor champignonteelt werden de eerste champignons geplukt. Burge meester en mevrouw Willemsen waren uitgenodigd om hierbij tegenwoordig te zijn. Het eerste geplukte kistje werd hen door de heren Lindenberg aangebo den. Zo zien we ook hier weer dat ver schillende mensen die voorheen hun bo terham verdienden met de oesterteelt, zich volledig hebben omgeschakeld op een geheel ander beroep, en dat ze hier ernst van maken was ook weer te zien aan een eigen vinding om gemakkelijker bij de bovenste kweekbedden te komen door middel van op- en neer klappende boorden waar men over kan lopen. Een voudig maar praktisch. Je moet alleen maar op het idee komen. Wij wensen de heren Lindenberg veel succes met him nieuwe bestaansbron. WEMELDINGE Van 39 mei 1964 Maandag 4 mei: Laatste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 7.31 7.50 0.50 1.18 Maandag 8.15 8.39 1.34 2.11 Dinsdag 9.15 9.44 2.34 3.15 Woensdag 10.32 11.06 3.46 4.30 Donderdag 11.51 5.05 5.48 Vrijdag 0.25 1.05 6.15 6.53 Zaterdag 1.28 1.58 7.12 7.40 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1