NIEUWS-EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq A3 vWiilegen Gzn ZOMERPOSTZEGELS A3 vWiilegen Gzn 29STE JAARGANG No. 45 17 APRIL 1964 UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE" Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUININGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 4/ctcHrinqen Over en rond het Yersekse Burchtje Fa. D. Pieterse - Wemeldinge uit- geslapen^ 0|een J. Kole - Yerseke - Tel. 372 w 'T4 rmcfert REDACTEUR: J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE: Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur Laat ons dan met vrijmoedig heid toegaan tot de troon der genade. Hebr. 4 16. Troon der genade. Dat is een ver gezicht, waar ge even bij moet stilstaan. „Troon", dat zegt: heiligheid; dat zegt: God is op een hele grote afstand van u. „Genade" zegt het tegendeel. „Genade" zegt: liefde; zegt: God is u zeer nabij. „Troon". Dan denken we aan het roe pingsvisioen van Jesaja: „Wee mij, want ik verga". „Genade'. Dan denken we aan de open armen van Jezus: „Komt, want alle dingen zijn nu gereed". „Troon". Dat maakt bang. Dat doet sidderen. Dat zegt: vuur, gericht. „Ge nade". Dat heelt. Dat is de rode-kruis- zuster op het slagveld der kermenden. Dat zegt: licht, vrijspraak. En die twee, troon en genade, treden in deze éne uitdrukking nu met elkan der in het huwelijk. Jezus Christus heeft dat huwelijk gesloten. „Dewijl wij dan een grote hogepriester hebben, die door de hemelen doorgegaan is", zegt de apostel in vers 14. Hij kwam op de He melvaartsdag in de troon en Hij nam er Zijn barmhartigheid mee (vs. 15), de zelfde barmhartigheid, die Hij ook op de aarde toonde. Daardoor werd Gods ongenaakbare toornende troon een ge- nadetroon. „Gods eigen Zoon heeft tot de troon, de weg ons weer ontsloten". Beiden hebben wij in ons bidden te GOUD ZILVER-OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B. bedenken. En de troon en de genade. Er zijn christenen, die altijd eenzijdig de troon van God zien. Ze naderen tot God, maar met een bevend, schrikach tig hart. „Je weet nooit, hoe het aflo pen zal". Maar God is Vader. Hij heeft een genade verbond met ons opgericht. We komen niet tot Hem „op hoop van zegen". Integendeel, Hij roept ons. Hij verplicht ons tot Hem te ko men. We komen niet tot een troon, maar tot de troon der genade. Anderen vergeten de troon. Ze heb ben de eerbied verloren. Ze gaan met God om als hun gelijke. Ze bidden ma chinaal. Of ook: ze zijn aan druilende kinderen gelijk, die aan moeders schoot drenzen om wat lekkers en maar aan de gang blijven, onverbeterlijk. Ze dwin gen God hun weg te gaan. Of ook: ze praten alleen over Gods liefde en maken zich daarom nooit druk over hun zon den. Gods liefde is hun een oorkussen, om in de zonde uit te luieren. Maar... God is in de hemelen. We komen tot de troon der genade. Wat moet ik meer voor u beklemto nen? De „troon" of de „genade"? (Uit een Dagboek) dragen voor de 25e keer het ^tempel' van de levensvreugde JUBILEUMSERIE IN TEKEN VAN DIERENBESCHERMING Vanaf dinsdag 21 april zijn de nieuwe Zomerpostzegels verkrijgbaar. Dit is in meer dan één opzicht een bijzondere ge beurtenis, want het is de vijfentwintig ste serie: een zilveren jubileum! De Zo merpostzegels, waarvan de opbrengst altijd ten goede komt aan organisaties voor volksgezondheid, maatschappelijk werk en cultuurbevordering, tonen dit jaar in verband met het honderdjarig bestaan van de Nederlandsche Vereeni- ging tot Bescherming van Dieren af beeldingen van dieren: een blindengelei dehond, herten, poezen en een wisent met kalfje. De Zomerpostzegels zijn één van de twee series liefdadigheidszegels die PTT ieder jaar uitgeeft (de andere zijn de Kinderzegels, die in het najaar verschij nen). Als brengers van „meer levens vreugde" hebben de Zomerpostzegels ge durende de achterliggende jaren een goede naam verworven bij het Neder landse volk. De jaarlijkse terugkeer van deze postale inzamelingsaktie heeft de zegels langzamerhand een vast plaats je bezorgd op het lijstje van uitgaven voor charitatieve doeleinden. Historie. De Zomerpostzegels bestaan langer dan het zilveren jubileum zou doen ver moeden. De eerste serie werd namelijk reeds uitgegeven in 1935, doch de uit gifte werd in de jaren 1942 tot 1946 onderbroken. Het eerste jaar kwam de opbrengst voor een deel ten goede aan een vereni ging, die de belangen van onvolwaardige arbeidskrachten behartigde en was voor een deel bestemd voor ondersteuning van enkele belangrijke Nederlandse orkesten. De besteding van de opbrengst was in die beginjaren een aangelegenheid van de Ministeries van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, en van Sociale Za ken en Volksgezondheid. Een interdepar tementale commissie verdeelde de op brengst, terwijl een afzonderlijke com missie de propaganda verzorgde. Het propagandasecreariaat berustte bij de Koninklijke Nederlandse Vereniging tot bestrijding der tuberculose. Na de oor log werden daar het ging om een publieke fondsenwervingsaktie plan nen gemaakt zowel de propaganda als de verdeling van de opbrengst naar de particuliere sector te verleggen. In 1953 was het zover. Op 14 juli van dat jaar werd opgericht de „Stichting Comité voor de Zomerpostzegels" te Den Haag, die verantwoordelijk is voor de organi satie, de propaganda en de verdeling van de gelden. Verkoopapparaat. Aan de verkoop van de Zomerpostze gels nemen ieder jaar vele duizenden vrijwilligers deel. Want niet alleen in alle Nederlandse postkantoren en agent schappen worden de Zomerzegels ver kocht; ook vrijwillige hulpkrachten dra gen in toenemende mate tot een zo groot mogelijke omzet bij. In de grotere ste den en plaatsen zijn speciale Zomerze- gelcomité's werkzaam, waarvan men de leden tijdens de aktieperiode in de be kende Zomerzegelstalletjes in de post kantoren kan aantreffen. Bovendien ver lenen overal in het land particulieren en leden van organisaties en vrouwen verenigingen grote medewerking. De opbrengst en de verdeling. Ai deze helpers bewerkstelligden, dat het vorige jaar een record opbrengst van 320.000,werd bereikt (in 1950 was deze nog slechts 107.000, De opbrengst van de Zomerpostzegel- aktie wordt ieder jaar verdeeld over een groot aantal instellingen en organisaties op het gebied van de volksgezondheid, het maatschappelijk werk en de cultuur bevordering. Zo kwam de opbrengst van de aktie van 1963 onder meer ten goe de aan het Prinses Irene Fonds, de Astmabestrijding, het Erefonds voor Oud-Verpleegsters, het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden, Zorg voor Ge- repatrieerden, Gebrekkigenzorg, een aan tal projecten van het Prins Bernhard Fonds, de Stichting Kinderbelangen, het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars en veel andere landelijke organisaties. Een vierde deel van de opbrengst van de Zomerzegelaktie wordt besteed in de provincies, waar het ten goede komt aan de regionale of plaatselijke sociale en culturele belangen en de gezondheids zorg. Met dit geld worden onder meer projecten gefinancierd als dorps- en jeugdtehuizen, consultatiebureaus, kruis verenigingen, muziekverenigingen, va kantie-oorden en nog veel meer soort gelijke instellingen. De Commissarissen der Koningin adviseren over de beste ding van dit deel van de opbrengst. Nu dit jaar, in verband met het 100- jarig bestaan van de Nederlandsche Ver- eeniging tot Bescherming van Dieren een dierenserie wordt uitgegeven, zal bovendien een bedrag worden uitgetrok ken voor een project op het terrein van de dierenbescherming. De jubilerende vereniging zal dit bedrag verdubbelen. Dat dit jaar ook veel afdelingen van de Dierenbescherming zich voor de verkoop van de Zomerpostzegels zullen' inspan nen, spreekt wel vanzelf. De nieuwe zegels. Van 21 april tot en met 13 juni aan staande zullen de nieuwe (jubileum)ze gels weer verkrijgbaar zijn. In verband met de recente wijziging in de Neder landse posttarieven bestaat de serie nu uit vier waarden; in vorige jaren waren het er vijf. Het zijn in offset gedrukte zegels van 5, 8, 12 en 30 cent, die zijn ontworpen door respectievelijk Jan Stroosma te Leeuwarden, Peter Jansen en Jos van den Berg te Den Haag en Theo van Amstel te Son. Voor de 25ste keer zullen de Zomer zegels het „stempel van levensvreugde" dragen. En dit jaar voor mens en dier. IX Deze toestand zal vermoedelijk ge duurd hebben tot de geduchte water vloed van 5 november 1530. Ook Yer seke deelde in die ramp en zal enige tijd drijvende zijn gebleven. Tengevolge hiervan ontstond een aanslibbing, die de enkele aanwezige keistraten bedolf. Ze liepen op enige afstand der tegenwoor dige, maar in eenzelfde lijn en worden op een diepte van 50 a 60 cm aan getroffen. Bij graafwerk kwamen indertijd in het midden van 't kruispunt Kerkplein, Paar denmarkt, Wijngaardstraat en Noord zandstraat, flinke brokken muur te voor schijn, gezien het formaat der bakste nen van oude datum. Hetzelfde deed zich voor op 'tKerklein, waar bij graafwerk voor het plaatsen ener pomp, ongeveer in 't midden der tegenwoordige ruimte tussen 't kerkhof en de huizenrij, even eens muurresten tevoorschijn kwamen. Aan de noordzijde daarvan werd een deur zichtbaar die, naar men meende, toegang gaf tot een onderaardse gang die vrijwel dichtgevallen was met grond en steen. Een verder ingesteld onder zoek moest gestaakt worden tengevolge van het sterk wellen van 't water, waar bij de in werking gestelde pompen on voldoende capaciteit ontwikkelden om aan dit euvel paal en perk te stellen. Enkele charters, bijna uitsluitend van belang voor familieaangelegenheden, worden stilzwijgend voorbijgegaan om uit een lijst van 1518, betreffende uit gestelde tiendpachtbetalingen, berustend in 't archief van Sint Salvator (Rijks archief) te Utrecht, de bewoners van 't nieuwe burchtje te leren kennen, n.l.: „Heere Coppe op Oostee, Comelis Janss op Oostee en Janneke op Ostee, erfge namen van Mattheus van Ostee en Wil lem van Oostee". Het stichtingsjaar van de nieuwe- is evenmin bekend als van de oude burcht. Hoogstwaarschijnlijk echter zal dit in de eerste helft der 15e eeuw hebben plaats gevonden en wel even vóór of na de bouw der Ned. Herv. kerk, wat men meent te mogen afleiden uit de om standigheid dat de steensoort en aan wending bij beide bouwwerken dezelfde is: muren van Zeeuwse moppen bekleed met Grobertanger. Volgens deskundigen dateert het kerkgebouw van 1425 1450; de opgave in de „Voorlopige lijst der monumenten in de provincie Zee land", n.l. 1500 schijnt op een vergis sing te berusten. Dat uit een welvoorziene buidel werd geput is duidelijk, alleen al uit de ro yale aanwending der grobertanger.Waar vindt men op Zuid-Beveland een tegen hanger? 't Zelfde geldt voor 't burchtje. Van al onze voorgeslachten schijnen die der elfde, veertiende en vijftiende eeuw zich het meest ijverig betoond te hebben in het stichten van kerken; de moderne devotie was zeer invloedrijk. De bekende pater Brugman, die om streeks de helft der vijftiende eeuw ons land predikende doortrok en in 1456 ook Middelburg bezocht, getuigt dat ons land, hoewel het een klein deel van de wereld was, daarom geenszins het min ste onder de duizenden van Duitsland moest geacht worden, daar het boven vele natiën en landen zeer gevuld was was met christelijk leven en onvermoeid in het bouwen en zeer mild in het sie ren van kerken. Of, zoals Dr. Frederik van Eden het zegt: ,,'t Betrouwen op Gods liefde en recht, Voor eeuwig mach tig uitgezegd, In prachtbouw! Zo was het hiermee ook, vooral in 't begin der 15e eeuw, op Zuid-Beveland gesteld. De oude tempels werden afge broken en vervangen door in gothische stijl opgetrokken bedehuizen. Zo zou Kattendijke in 1404 het hare hebben ge kregen; de Magdalenakerk te Goes werd ingewijd op 18 juli 1423; Kruiningen en Nisse zagen in 't eerste kwart dier eeuw hun Godshuizen verrijzen, terwijl Kapel- Ie dit voorrecht te beutr viel in .1427. Daar niet elke gemeente zich deze weel de kon veroorloven, bleven ettelijke de zer oude gebouwen nog enige eeuwen in gebruik, maar zijn intussen voor 't me rendeel eveneens verdwenen. (Wordt vervolgd) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zijn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED Slakken. Hoe ontstaan de zoge naamde „slakken" op het rooster van de kachel? vraagt P. M. S. Koek- of slakvorming kan ontstaan door: a. een te volle asla; b. poken in de kachel; c. te fel branden van het vuur; d. geregeld veel as op het roos ter, want deze as vermengt zich dan met de niet verbrande kolen. Sabbat. J. W. K. vraagt ons waar om men de sabbat in de christelijke we reld op zondag is gaan houden en niet zoals de Joden op zaterdag. De Bijbel heeft, nadrukkelijk de zater dag als rustdag aangewezen, zijnde de zevende dag van de week, de laatste dag van de scheppingsdagen, waarop God Zelf rustte van Zijn werk. Deze sabbat droeg een tweevoudig karakter: a. Men moet zich op die dag wijden aan de dienst van God; b. Men moet rusten van zijn werk. In de christelijke kerk is aanvankelijk ook de sabbat gehouden. Maar men hechtte eveneens grote be tekenis aan de eerste dag der week, de dag der herdenking van Christus' op standing. Naderhand kreeg de zondag meer het karakter van gewijde dag. In de loop der eeuwen heeft mede uit afkeer van de Joodse sabbatsleer de zondag de zaterdag verdrongen. Volgens vele theologen doet 't er weinig toe of men de zaterdag of de zondag heiligt, mits er maar één dag boven de zes an dere uitrijst. modieuze mantels Grote Markt 12 Bergen op Zoom Kalenders. Worden er in Frankrijk kalenders utigegeven waarop de maan dag als eerste dag van de week staat aangegeven? vraagt J. W. K. Inderdaad worden er in Frankrijk ka lenders uitgegeven waarop de maandag als eerste dag van de week staat aan gegeven. Het betreft hier hoofdzakelijk echter kalenders, die b.v. door bedrijven aan de werknemers ten geschenke wor den gegeven. De bedoeling is duidelijk. Het accent valt dan op de werk week, en de eerste werkdag is maan dag. Eigenlijk correspondeert dit met de manier, waarop vele meifsen de tijd, dus j ook de week beleven. Voor velen is de maandag het (nogal ontmoedigend) be gin van de week en de zondag vormt als het ware de aantrekkelijke afsluiting. Hen wordt haan. Is het mogelijk dat een hen een haan wordt en omge keerd Een geslachtswisseling als door u be doeld schijnt een doodenkele keer op te treden en sporadisch duikt een derge lijk bericht in de pers op; naar verluidt zijn ook bij mensen gevallen van ge slachtswisseling waargenomen. Een ho ge uitzondering dus daargelaten zouden wij willen zeggen neen, dat is onmoge lijk. Wel kan er verwarring betreffen de het geslacht optreden. Er zijn n.l. gevallen bekend van haanvederige hen nen en henvederige hanen, dus hennen met een verentooi van een haan en om gekeerd. Bij oppervlakkige beschouwing lijkt zo'n hen dan op een haan. Ook komt het een enkele maal voor, dat er geslachtloze dieren uit het ei komen, dus noch hen noch haan, met verschil lende bevedering, soms half met lange hanenlellen en half als van een kip. De ze zijn natuurlijk voor de fok waarde loos. Verwervingskosten. Als ik ca. 150 gulden verwervingskosten heb, kom ik kan in aanmerking voor de 5 aftrek? U behoeft inderdaad niet het volle be drag te besteden. Indien u meer dan 100 gulden verwervingskosten, buiten de kosten van regelmatig reizen, kunt aan tonen, mag u 5 van loon plus bij verdiensten aftrekken. Maximaal ech ter 600,De reiskosten, zo die er zijn, komen daar dan echter nog weer bij. Grondverkoop. Ik kan een stuk grond verkopen dat ik al jaren bezit, met een flinke winst. Moet ik over die winst inkomstenbelasing betalen? En bemoeit de Grondkamer zich met de prjjs? Wanneer de grond niet tot uw be roeps- of bedrijfsvermogen behoort, is de winst vrij van inkomstenbelasting. Sinds 1 januari 1963 zijn de prijzen vrij. Met de Grondkamer krijgt u daarover dus geen moeilijkheden. Munten. In welk jaar zijn de thans geldige munten geslagen? De thans geldige munten zijn in 1948 voor het eerst geslagen en wel met de beeltenis van Koningin Wilhelmina. Echter geen rijksdaalders of guldens, doch alleen kwartjes, dubbeltjes, stui vers en centen. Fabrieken Zevenbergen Koningen. Welke koningen en ko ninginnen heeft Nederland achtereenvol gens gehad? Willem I van 1813—1840; Willem EE van 1840—1848; Willem III van 1849— 1890; Wilhelmina van 1890—1948; Juli ana sinds 1948. Schedel. Hoe kan ik het beste een schedel schoonkrijgen? De schedel uitkoken en daarna zuive ren van alle huid-, vlees- en vetdelen. Dit moet vooral zeer nauwkeurig ge- schienden om schimmel enz. te voorko men. Daarna goed drogen en op een droge plaats bewaren. U kunt de sche del dan onbeperkte tijd goedhouden. Gatenplant. Kan ik de top uit een gatenplant stekken en hoe moet ik dan te werk gaan? U kunt de top uit de gatenplant goed stekken, als u de kop afsnijdt onder een blad en liefst onder dat gedeelte, waar één of meer luchtwortels zitten. Deze zorgen zeer spoedig voor beworteling. Laat de wond echter een dag opdrogen om rotting te voorkomen. Stek het liefst in een mengsel van oude bladgrond met turfmolm en scherp zand. Marcot- teren is niet nodig. GOUD-ZILVER-OPTIEK UURWERKEN TEL:223 - KflPELLE Z B WEMELDINGE Van 19—25 april 1964 Zondag 19 april Eerste Kwartier HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 8.46 9.19 2.00 2.42 Maandag 10.00 10.44 3.12 4.04 Dinsdag 11.31 4.43 5.37 Woensdag 0.14 12.50 6.07 6.44 Donderdag 1.22 1.57 7.09 7.32 Vrijdag 2.18 2.47 7.56 8.18 Zaterdag 3.02 3.27 8.37 8.57 Te Hansweert 35 minuten vroeger Te Yerseke 5 minuten later

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1