NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR ZUID-BEVELAND oveRöenkinq De toekomst van de filtersigaret cwd \pfHlLLEGEN. do. stxcuot DAM PO <9 29STE JAARGANG No. 44 10 APRIL 1964 J. A. WESTSTRATE - MIDDELBURG UITGEVERSMAATSCHAPPIJ „DE SCHELDEBODE' Verschijnt des vrijdags DRUK Fa. F. VAN DER PEYL KRUTNINGEN J. M. C. VAN DER PEYL - KRUININGEN MARKT 19 - TELEF. (01130) 381 - GIRO 28425 Merk horloges Over en rond het Yersekse Burcht je verkouden e REDACTEUR: ROUAANSE KAAI 21 - TELEF. (01180) 2453 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling 1,40 per kwartaal Franco per post 2,80 per halfjaar ADMINISTRATIE Advertentieprijs 1-25 mm 3,verder 12 cent per mm Ingezonden mededelingen dubbel tarief In te zenden vóór woensdag 12 uur De sprinkhanen hebben geen koning; nochtans gaan ze al len uiti, zich verdelende in hopen. Spreuken 30 27 De sprinkhanen hebben geen koning. Niemand staat er bij hen aan het hoofd. Nu, dat zal me een wereldje zijn. Na tuurlijk één grote chaos. Als niemand baas is, dan zijn allen baas. Maar zo is het nu juist niet. „En toch trekken zij gezamenlijk in goede orde op", zegt Agur. Ze vormen een sterk, een georga niseerd leger. Ge moet het verhaal van de sprinkhanenplaag uit Joël maar eens lezen (Joël 2), om te zien, hoe machtig ze zijn in hun eendrachtig optrekken. En dat komen ze ons leren: Weest een drachtig! Hoeveel jonge mensen tobben niet in hun ééntje. Op elke jeugdconfe- rentie zie ik van die alléén-lopers en ze zijn er in het leven bij menigte. Zoek ze op. Organiseert u. De jeugdvereni ging is ook een sociaal instituut. Ze doet ons anderen ontmoeten, die óók op de fabriek werken, en óók met de moeilijk heden zitten, hoe ze zich daar als christenen moeten gedragen. Of ze doet ons anderen ontmoeten, die ook in mi litaire dienst zijn, en ook worstelen met de vraag, hoe ze zich daar rein zullen bewaren. En dat geeft een band, en die band maakt sterk. Dat brengt vriend schap, en die vriendschap is een onuit sprekelijke kracht. En dan geldt dit voorts alle christe nen, bij elke aktie in Gods Koninkrijk. Let op de sprinkhanen en weest een drachtig. Trekt gezamenlijk op in de vakorganisatie, in de politiek, in de we tenschap. Bovenal als kerk. Daar horen wij het Jezus bidden met onverzwakte stem: „Heilige Vader, dat zij één zijn gelijk als Wij". Is het niet vreselijk? Dat wij zo verscheurd en verspreid lig gen? Wij zijn geen gemeenschap meer wij, die geloven in éénzelfde Heiland. Daarom klinkt onze stem niet meer door als het éne geluid van de opgesta ne en alles opeisende Heer. Ik wil u voorstellen om Spreuken 30 25 neer te hangen in uw jeugdlokalen en om Spreuken 30 26 een plaats te geven in uw binnenkamer, maar dan moet Spreuken 30 27 gegraveerd wor den in de hoofdwand van al onze ker ken. Gelijk de sprinkhanen moeten wij een gelijkgericht leger vormen. Ja, de wereldkerk moet zich verenigen en haar oecumenische eenheid gaan beleven. Zo kan ze eerst optrekken. Zo kan ze de anti-christelijke machten eerst aan. O, God geve, dat wij in ons geslacht al thans iets van deze heilige eenheid al ler gelovigen mogen zien, en de oecu menische gedachte groeien mag in alle kerken der wereld. (Uit een Dagboek) Op 14 januari van dit jaar verklaar de de Amerikaanse surgeon-general, Dr. Luther L. Terry, in antwoord op een vraag van senator John Sherman Coo per: „De ontwikkeling van betere fil ters zou een veelbelovende weg kunnen zijn tot het verminderen van het ge vaar voor de gezondheid dat ontstaat door sigaretten roken". Dr. Terry zei uitdrukkelijk dat het comité waarvan hij voorzitter is geen enkel oordeel heeft uitgesproken over het effect van de bestaande filters en dat dus de bewering dat het comité de ze filters niet effectief zou hebben ge noemd onjuist is. Hij oordeelde dat het zeer wel mogelijk is dat het effect van het roken van filtersigaretten gelijk kan worden gesteld met dat van minder roken. Een andere autoriteit, Dr. Ernest L. Wynder van het Sloan-Kettering Insti tuut voor Kankeronderzoek verklaarde dat sommige sigarettenfabrikanten reeds goede vorderingen hebben gemaakt in het streven naar de samenstelling van veiliger sigaretten. „Sommige sigaret tenmerken", zei Dr. Wynder, „zijn al betrekkelijk werkzaam in het vermin deren van het risico van longkanker". Uit de aard der zaak weigerde Dr. Wyn der deze merken met name te noemen. Het is misschien interessant er in dit verband op te wijzen dat de Ameri can Medical Association (het verbond van artsen in Amerika) tot nu toe be slist heeft geweigerd een standpunt in te nemen ten aanzien van de samen hang tussen roken en longkanker en dus om deel te nemen in de heksenjacht op de sigaret. Men achtte de tot nu toe verzamelde, puur statistische bewijzen onvoldoende en stemde voor het ont- De meest succesvolle Eterna, Pontiac, Stowa, Union ancre, koopt U bij de horloger juwelier KAPELLE (Z.-B-) TELEFOON (01102) 223 BEKENDE SERVICE EN GARANTIE wikkelen van een alomvattend program ma van onderzoek in het vraagstuk van de samenhang tussen gezondheid en ro ken. Hetgeen betekent dat men eigen lijk nog moet beginnen het bewijs te zoeken voor iets dat door velen al be wezen wordt geacht. De rokers in de gehele wereld hebben intussen dat bewijs niet afgewacht. Zij zijn filtersigaretten gaan roken. In vele landen zijn nu al van vijftig tot zestig procent der verkochte sigaretten filters. Waarschijnlijk komt dat niet alleen uit angst voor de ongefilterde tabaksrook. Het filter mondstuk maakt het roken „zindelijker" omdat het 't direkte con tact tussen de lippen en de tabak ver hindert. Het geeft de sigaret bovendien een zekere „chique" die in deze ge stroomlijnde wereld bijzonder goed past het filter verenigt zo het nuttige met het aangename. HERMAN VAN WUIZEL ZO GAAT HET TOEVALLIG OOK WEL EENS EEN KEER Op de dagvaarding stond, dat ze pas 28 was, maar ze zag er veel ouder uit. De sporen van moeilijke jaren had zelfs de kapper niet weg kunnen werken, die kennelijk gisteren nog een middag had besteed om dat hel-blonde haar zo net jes in de plooi te krijgen. Toch zag ze er keurig uit. Maar die topper was on getwijfeld geleend van een buurvrouw, die iets groter is. Het duurde even, voor het tweejarig dochtertje aan de hand van „ome pli- sie" de gang op en neer wandelde. Die hoefde er niet bij te zijn op dit moeilijke ogenblik. De dagvaarding noemde het wegnemen van een geringe hoeveelheid textiel. Eerst zei ze niet veel, maar met de tranen kwam ook het verhaal los; het verhaal dat de rechter al lang ken de uit de stukken en dat een mens zijn hart zou laten omdraaien in z'n lijf. Ze had een blanco strafregister, die vrouw, die eigenlijk nog maar een meis je was. Ze was van fatsoenlijke kom-af. Haar ouders hadden lang "gewaarschuwd tegen dat huwelijk. Maar die man deed zich zo keurig voor en tenslotte ging ze toch maar met hem trouwen. Toen begon de ellende. De keurigheid en de voorkomendheid waren er gauw af. De kerel was te lui om te werken. Zijn naam had in de rechtszaal dezelfde uitwerking als die van de televisieru briek „Zo is het toevallig ook nog eens een keer" op een bijbelgenootschap. Maar toch wilde ze geen kwaad van hem zeggen. „Hij is niet kwaad", zei ze, „heus niet. Maar zo erg zwak..." Er kwam een kind, en er was geen geld. De garderobe van het moedertje bestond uit zegge en schrijve vier stuks, nauwkeurig geteld door de politie. En onder die omstandigheden had ze zich aan andermans kleren vergrepen. Voor het dochtertje. Haar bekentenis werd één geschiedenis van kommer en zorg, één lange poging om geen kwaad te zeggen van een kwal van een vent; een gefluisterde camouflage van een mislukt leven. Het recht moet zijn loop hebben. Maar ook voor de rechter is het wel eens moeilijk de stoffige wetsartikelen zo te hanteren, dat ze in het kader van het werkelijke leven passen. De officier bleek zichtbaar blij, dat ons strafrecht de mogelijkheid van een voorwaardelijke veroordeling kent. Een week voorwaardelijk met een jaar proef tijd. „Dan merkt u er verder niets van, want het zal toch wel niet meer gebeu ren", troostte de rechter. De gebruike lijke vermaning kon in dit geval achter wege blijven. Zonder iets te zeggen haastte ze zich opgelucht naar de gang. En toen ge beurde er iets, dat wel enig zal blijven in de historie van onze rechtspleging. Moeke kwam terug, met de kleine meid aan de hand. V;H Deze vergiffenis van de graaf betrof afval en gepleegd geweld tegen Hertog Jan van Brabant en zijn echtgenote Ja- coba van Bieren. De oorzaak was gelegen in de ge weldige beroeringen die Hoek en Kabel jauw andermaal in vuur en vlam zette en ontstonden uit de erfopvolging van Jacoba van Beieren na het overlijden haars vaders, Willem VI, op 31 mei 1417. Zou Vrouwe Jacoba haar vader op volgen of diens broer, haar oom, Jan van Beieren? Zij was de Hoekse, hij de Kabeljauwse partij toegedaan. Jan van Beieren, de Luikse Elect, vaste voet in Dordrecht verkregen heb bende, maakte van daaruit met enige schepen de Zeeeuwse stromen onveilig en hield met zijn partijgenoten, ver sterkt door Luikse benden, voortdurend strooptochten. Van oudsher werden te Kats vergade ringen gehouden door of vanwege de graaf en de edelen. De Heer van Heen- vliet kleefde de politiek van Jan van Beieren aan, mogelijk mede tengevolge omdat deze bisschop van Luik Heer van Oostvoorne en Brielle was, welke goe deren hij verkregen had bij apanage; Oost- en Westvoorne werden weleer tot Zeeland gerekend. In deze geweldige worsteling tussen de ten ondergang nijgende adel en de in macht wassende steden in Holland en Zeeland waren de factiën van de adel aan beide zijden te vinden en werden kastelen en dorpen van weerszijden ver brand: de Dordtse kapers maakten jacht op de handelsvaartuigen en konden slechts met moeite door de Zeeuwse koggen in toom gehouden worden. Dat men op de in deze fel beroerde tijden gehouden bijeenkomsten te Kats niet veilig was, daarvan spreekt het charter duidelijke taal. Blijkbaar had Van Heen- vliet voorzorgsmaatregelen getroffen, temeer waar hij wel niet door vreed zame bedoelinge zal geleid zijn gewor den, wat nader blijkt uit het „ter ne der worpen" van de sterkte Yerseke. Voor Heer Aelbregt evenwel was deze gratieverlening postuum, wijl hij, mo gelijk wel op deze „bloetreijse", door zijn oom, jan van Cruiningen, werd ge dood. „Wat kan de blinde staetsucht brouwen!" Willem, de broer en tocht genoot van de verslagene, „ontlastte" de dader nog in hetzelfde jaar van zijn schuld. Op dit droef verscheiden wordt in boven aangehaalde charter van 8 no vember 1419 gezinspeeld met: „des God gedencke". Het zou te ver voeren alle bescheiden te vermelden die ons in handen zijn ge komen op het tochtje langs burcht en bewoners, 'tls bovendien alles een en 't zelfde: onderlinge geschillen, vechte rijen en doodslag, in beslagname van eigendom en verzoening met de daarbij behorende vaststelling der schaderege ling. Wel triest, maar men bedenke dat juist zulke aangelegenheden schriftelijk werden vastgelegd. Als alles goed ging bleven deze achterwege. Af en toe ook komen er akten voor betreffende ver koop van vaste goederen. Uit die van 28 april 1440 volgt hier een gedeelte: „Olert Willemszoon van Oistee doe cond allen dengenen, die desen brief zullen zien of horen lezen, dat ic ver- coft hebbe Adryaen van Remerswale al- sulc steenhuus ende keucken mitten er ve dair 'tup staet als staende is in den dorpe van Yersyke, up ten hoeck van der Koornmarckt, mit laste van thien schelling groote tsiairs erflike, diere up staet, te geven alle jare der cure van Yersyke". Dit „steenhuus" moet dus gestaan hebben op de hoek Kerkplein-Paarden markt, waar thans het gemeentehuis te vinden is en wel op 't kerkhof rond de kerk, op erfpacht, waarvoor de kerk tien schelling groote moest worden be taald. Waarvoor dit voor die tijd, toen bijna alle huizen in hout werden opge trokken gediend heeft, wordt niet ver meld. In elk geval moet het een „be kwame huizinge" zijn geweest. Hoogst waarschijnlijk zal het kerkhof zich des tijds wat verder hebben uitgestrekt en dientengevolge de aanpalende straten een ietwat andere ligging hebben gehad. (Wordt vervolgd) „Dankjewel, ome", zei die netjes, en alle ooms achter de groene tafel kregen een handje. Zelfs defoude griffier kwam er even van uit de plooi. ,,'n Beentje in de vuilnisbak van de beschaving", mompelde de deurwaarder. WILLY H. HEITLING (Nadruk verboden) ALLE VRAGEN VOOR DEZE RUBRIEK UITSLUITEND TE ZENDEN AAN: REDACTIE „MET RAAD EN DAAD", ROUAANSE KAAI 21, MIDDELBURG met bijsluiting van een postzegel van 12 cent voor doorzending van uw brief Wij willen u met onze adviezen zo goed mogelijk van dienst zyn en geven zo mogelijk advies op elke vraag. Wy kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor elders verkregen inlichtingen of gegevens RED. Cocktail Trio. Kunt u mg het adres geven van het Cocktail Trio? Het adres van het Cocktail Trio onder der leiding van Ad v. d. Gein is: Gaasp- straat 17 te Amsterdam. Rinus Ferdinandusse. Kunt u mg de levensbeschrijving geven van Rinus Ferdinandusse Rinus Ferdiandusse werd geboren op 28 november 1931 te Goes. Hij heeft na zijn H.B.S.-opleiding politieke en soci ale wetenschappen gestudeerd te Am sterdam en is momenteel redacteur van Vrij Nederland. Zijn echtgenote Else Hoog werd geboren op 26 juni 1937 te Amsterdam. Zij studeerde Engels te Leiden. De heer en mevrouw Ferdinan dusse hebben vooral bekendheid gekre gen door hun optreden met het Haagse Studentencabaret voor de televisie. De heer Ferdinandusse is redactielid en mede-presentator van V.A.R.A's vier- wekelijkse t.v.-programma „Zo is het toevallig ook nog eens een keer". Rijles. Als iemand tijdens een rij les door een rij-instrueteur een aanrij ding veroorzaakt, wie is dan aanspra kelijk voor de schade? Tijdens een rijles is de instructeur ge heel verantwoordelijk voor de daden van de leerling. Hij bezit het rijbewijs en derhalve is hij aansprakelijk voor de wijze van rijden onder zijn leiding. Hij behoort daarop immers tijdig en vol doende invloed te kunnen uitoefenen en zal dit door de aanwezige dubbele be sturing ook heus wel doen. Veeverkoop. Als een veehouder iemand een koe verkoopt en het dier nog enkele dagen moet houden, is hij dan verantwoordelijk voor het dier als het sterft of ziek wordt? Door de koop is de koper de eigenaar van het betreffende dier geworden. Bo vendien, al verblijft het dier nog enige dagen bij de oorspronkelijke veehouder, is overeengekomen dat de koper in ver band hiermede alle risico's draagt. Bij ziekte of sterfgeval van het bedoelde stuk vee draagt de koper dus alle las ten. S.O.S. Als men een S.O.S.- of fa miliebericht laat omroepen, is dat kos teloos Een S.O.S.- of familiebericht via de radio is kosteloos, doch kan alleen plaatsvinden middels een noodzakelijk- heidsverklaring van de behandelende dokter. Alpinopet. Omdat ik gauw kou vat als ik blootshoofds loop, draag ik altijd een alpinopetje. Moet ik dat nu ook afnemen als ik ergens binnnenkom of met iemand sta te praten? Wie in verband met zijn gezondheid doorlopend het hoofd gedekt moet hou den, kan dit inderdaad het beste doen door een alpinopetje te dragen. Voor de familie en goede bekenden behoeft hg het dan ook niet af te nemen. Tegen minder goede relaties, die van zijn vat baarheid niet afweten, kan hij zeggen: neem me niet kwalijk, dat ik m'n petje ophoud in verband met mijn gezondheid. Bij zeer speciale ontmoetingen, zoals met autoriteiten enz., moet hij natuurlijk wel het hoofddeksel afnemen en zeker als hij daar binnenskamers is. Naar buiten gaande kan het dan met een vluchtig gebaar weer worden opgezet. Wie goed gezond is, neemt bij het groeten en bij het betreden van een huis natuurlijk zijn hoofddeksel af. Dat hoort nu een maal zo. Kommiesbrood. Uit welke meel soort bestaat het z.g. kommiesbrood of het „staalmannetje" dat bij de Marine werd gebruikt? Kommiesbrood, voorheen van iets zwaardere kwaliteit, het „staalmanne tje" bij de Marine, is evenals weite brood en doorstoken brood, een offici ële naam voor bruinbrood: „brood, waarin zemelen met het blote oog waar neembaar zijn, met uitzondering van roggebrood". Minister. Kunt u mij het adres geven van de minister van defensie? Kan men deze minister ook te spreken krijgen Het departement van defensie, minis ter: P. J. S. de Jong, is gevestigd Plein 4 te 's-Gravenhage. Een mogelijke audi ëntie dient schriftelijk aangevraagd te worden in een met redenen omkleed ver zoekschrift. Robertino Loretti. Kunt u mij wat bijzonderheden geven over Robertino Lo retti? Het adres van Robertino Loretti is: c/o Kongevej 91, Kopenhagen, Dene marken. Deze lichte jongenstenor, thans ongeveer 16 17 jaar oud, is geboren te Rome en heeft gestudeerd op het conservatorium aldaar, staande onder leiding van Tito Schipa. Robertino is wat men noemt een natuurtalent. Het toeval wilde dat de knaap niet in Italië, maar in Denemarken zijn eerste grote succes boekte. Een Deense televisie-pro ducer nodigde hem namelijk uit voor een t.v.-uitzending in Kopenhagen. Daar bij boekte hij zo'n succes, dat daar ook zijn eerste grammofoonplaat werd ge maakt. Niet alleen als zanger deed hij zich gelden, maar hij had in Italië zelfs al opgetreden als acteur, n.l. in de Don Camillofilms, waarin hij het zoontje speelde van Peppone. In Duitsland ver wierf hij enige bekendheid door zijn op treden in de Peter Frankenfeldshow. Pruimeboom. Mijn pruimeboom bloeit goed en de vruchtvorming is nor maal. Veel jonge vruchten vallen ech ter af en de rest rot aan de boom. Hoe komt dat? We onderscheiden hier twee zaken: 1. Het afvallen van de jonge vruchten. Dit wijst op z.g. steriliteit, d.w.z. dat de bo men met eigen stuifmeel niet in staat zijn goed uigerijpte vruchten te leveren. U schrijft niet welke rassen het zgn, maar er is zeker geen Reine Victoria bij, daar die in de meeste gevallen goed stuifmeel levert. Plant u er de Reine Victoria bij en als die bloeit, zult u daar zeer waarschijnlijk geen last meer van hebben. Ook kunt u hier en daar een ent van dit ras op laten zetten. 2. Het rotten van de vruchten. Dit wordt door een ziekte of door insecten veroorzaakt. Zo kunnen de vruchten aangetast wor den door de zwam van de Monilia. Vruchten verdrogen of op de rottende vruchten zwamhoopjes in concentrische kringen. Vruchten oprapen of afpluk ken en verbranden. Ook de Pruimezaag- wesp kan de oorzaak zijn. Hiertegen moet meermalen gespoten worden met verschillende middelen. Eerste bespui ting na de bloei, zodra de larven ge vonden worden. Vraagt u eens advies aan een loonsproeier in uw omgeving, die zal u wel kunnen helpen. WEMELDINGE Van 12—18 april 1964 Zondag 12 april: Nieuwe Maan HOOGW. LAAGW. v.m. n.m. v.m. n.m. Zondag 3.35 4.00 9.11 9.26 Maandag 4.14 4.39 9.54 10.06 Dinsdag 4.54 5.19 10.35 10.45 Woensdag 5.33 6.02 11.18 11.26 Donderdag 6.13 6.43 11.53 Vrijdag 6.59 7.26 0.07 12.38 Zaterdag 7.45 8.15 1.00 1.37 Te Yerseke 5 minuten later [Te Hansweert 40 minuten vroeger

Krantenbank Zeeland

Scheldebode | 1964 | | pagina 1